Rhesymau pam nad ydych chi erioed wedi bod mewn cariad o'r blaen

Portread O Ddynes Ifanc Mewn Sbectol Yn Meddwl Yn Yr Awyr Agored.

Dod o hyd i bartner a syrthio mewn cariad Ymddengys ei fod yn nod sydd gan y rhan fwyaf o bobl, ond gall y broses hon fod yn gymhleth i rai.

P'un a ydych yn cael trafferth gyda heriau emosiynol sydd wedi eich atal rhag dod o hyd i'r partner iawn neu os nad ydych wedi cwrdd â'ch gêm berffaith, gallai fod sawl rheswm na wnaethoch erioed syrthio mewn cariad.Pam nad ydw i erioed wedi bod mewn perthynas?

Pam nad ydw i erioed wedi bod mewn cariad o'r blaen?

Mae sawl ffactor a all atal pobl rhag bod mewn perthnasoedd.

Er enghraifft, efallai eich bod mor barod i ddod o hyd i'r un perffaith fel eich bod wedi gwrthod partneriaid posibl.

Ar y llaw arall, mae'n bosibl nad ydych chi wedi bod yn chwilio am berthynas ac yn hytrach wedi bod yn aros i ddod o hyd i gariad.

Efallai eich bod wedi bod yn ymddiddori mewn gwaith neu ymrwymiadau eraill, neu efallai eich bod wedi bod yn rhy swil neu'n ofnus o fynd allan a chwrdd â rhywun.

Yn olaf, mae hefyd yn bosibl bod gennych heriau emosiynol neu seicolegol sylfaenol sydd wedi eich atal rhag derbyn cariad.

Os byddwch chi bob amser yn canfod eich hun yn cnoi cil dros y meddwl, 'Dydw i erioed wedi bod mewn cariad o'r blaen,' edrychwch dim pellach.

Dyma rai o achosion amlwg anallu i garu. Dylai'r achosion hyn allu eich helpu i ddarganfod pam nad ydych erioed wedi bod mewn cariad o'r blaen.

  • Materion ymlyniad plentyndod

Gallai problemau ymlyniad o blentyndod fod yn rheswm nad ydych erioed wedi bod mewn cariad. Fel plant, mae'n hanfodol ein bod yn ffurfio bondiau iach gyda'n rhieni neu ofalwyr sylfaenol.

Gall y rhwymau hyn ein dysgu am gariad a pharatoi'r ffordd i ni datblygu perthnasoedd iach fel oedolion.

Yn anffodus, os ydych chi'n pendroni, Beth yw'r rheswm nad wyf erioed wedi bod mewn cariad o'r blaen? efallai mai'r ateb yw eich perthnasoedd plentyndod.

Os oedd eich rhieni neu ofalwyr yn emosiynol bell neu'n anghyson â'u cariad neu anwyldeb, efallai y byddwch wedi datblygu ymlyniadau afiach yr ydych wedi'u cario i mewn i'ch bywyd fel oedolyn.

Gall ymlyniadau gwael eich arwain i yrru partneriaid posibl i ffwrdd oherwydd eich bod yn ofni dod yn gysylltiedig.

Ar y llaw arall, os oeddech chi’n teimlo eich bod chi’n cael eich hesgeuluso’n emosiynol fel plentyn, efallai eich bod chi’n rhy gaeth mewn perthnasoedd oedolyn, a all fod yn rhwystr i ffrindiau posibl ac yn rheswm nad ydych chi erioed wedi profi cariad.

Mae ymchwil wedi dangos hynny trawma plentyndod yn gallu arwain at arddulliau ymlyniad pryderus sy'n effeithio'n negyddol ar berthnasoedd.

Er enghraifft, 2017 astudio yn ‘Ymlyniad a Datblygiad Dynol’ canfuwyd bod trawma yn gysylltiedig ag ymlyniadau rhamantus pryderus a’i fod yn cael effaith ar bersonoliaeth.

Os nad ydych erioed wedi profi cariad, efallai ei bod hi'n bryd archwilio unrhyw brofiadau plentyndod negyddol sy'n dal i effeithio arnoch chi heddiw.

  • Profiadau negyddol gyda pherthnasoedd

Guy Trist Yn Eistedd Ar y Gwely, Cariad Yn Y Cefndir

Yn ogystal â thrawma plentyndod, gallai profiadau negyddol yn y gorffennol mewn perthnasoedd fod yn ateb i'r cwestiwn, Beth yw'r rheswm nad wyf erioed wedi bod mewn cariad o'r blaen?

Er enghraifft, os ydych wedi cael profiad negyddol gyda dyddiad blaenorol neu berthynas achlysurol, efallai y byddwch yn dechrau bod yn brin o ymddiriedaeth ar gyfer partneriaid posibl.

Gall hyn eich arwain naill ai i osgoi perthnasoedd neu i ddangos diffyg ymddiriedaeth sy'n eich atal rhag cwympo mewn cariad.

Un astudio Canfuwyd bod drwgdybio'r rhyw arall yn gysylltiedig â chenfigen a gwrthdaro geiriol mewn perthnasoedd rhamantus.

Os gwelwch fod eich perthnasoedd wedi bod yn llawn dadleuon, efallai mai materion ymddiriedaeth yw'r rheswm pam nad ydych erioed wedi profi cariad. Efallai ei bod hi’n bryd archwilio’r materion hyn.

  • Materion hunan-barch

Ateb arall i'r cwestiwn, Beth yw'r rheswm nad wyf erioed wedi bod mewn cariad o'r blaen? efallai eich bod yn cael trafferth gyda diffyg hunan-barch.

Er mwyn derbyn cariad, mae'n rhaid i ni yn gyntaf garu ein hunain. Os oes gennym farn negyddol ohonom ein hunain, byddwn yn derbyn cam-drin gan eraill, gan gynnwys partneriaid rhamantus.

Ymchwil wedi dangos bod pobl â hunan-barch isel a'u pobl arwyddocaol eraill yn llai bodlon ac yn llai ymroddedig i'w perthnasoedd.

Os nad ydych erioed wedi bod mewn cariad, efallai mai materion hunan-barch sydd ar fai.

Dydw i erioed wedi bod ar ddêt - ydy hynny'n iawn?

Efallai bod gennych chi frwydrau emosiynol neu seicolegol sydd wedi eich atal rhag dod o hyd i gariad, ac mae hefyd yn bosibl eich bod wedi osgoi mynd ar ddyddiadau am y rhesymau hyn.

Os yw hyn yn wir, nid oes angen poeni. Nid yw llawer o bobl wedi bod ar lawer o ddyddiadau, ac maent yn dal i setlo i lawr a dod o hyd i gariad.

Mewn gwirionedd, a astudio gydag oedolion ifanc wedi canfod bod ychydig dros hanner ohonynt wedi bod ar ddyddiadau, ond dywedodd y mwyafrif o ddynion a merched eu bod yn dymuno cael perthynas hirdymor.

Mae hyn yn golygu bod y rhan fwyaf o bobl eisiau dod o hyd i gariad, hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi bod ar ddyddiadau, felly ni ddylai dyddiadau gael eu hystyried yn ofyniad ar gyfer dod o hyd i berthynas.

Cynghorion i ddod o hyd i'r math cywir o gariad

Gallwch ddod o hyd i gariad hyd yn oed os nad ydych wedi bod ar ddyddiad, ond mae camau y gallwch eu cymryd i gynyddu eich siawns o lwyddo.

  • Gwnewch ymdrech i ryngweithio â phobl

Dyn Gwallt Coch y Mileniwm yn Nesáu Merch Ifanc Hardd Yn Mwynhau Coffi A Phwdin Yn y Caffi, Dyn Ifanc â Diddordeb Ymgyfarwyddo â Benyw hardd

Yn gyntaf, os nad ydych wedi bod ar ddyddiadau, gwnewch ymdrech i fynd allan a rhyngweithio â phobl. Mae'n rhaid i chi fynychu cynulliadau cymdeithasol a rhyngweithio ag eraill er mwyn cwrdd â phobl newydd.

Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r siawns orau o lwyddo trwy ryngweithio mewn gosodiadau sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau.

Er enghraifft, os ydych chi'n gefnogwr chwaraeon, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i bartner posibl trwy fynychu gêm gyda grŵp o ffrindiau. Pan fyddwch chi'n rhyngweithio mewn gosodiadau sy'n cynnwys eich diddordebau, rydych chi'n fwy tebygol o ddod o hyd i berson rydych chi'n gydnaws ag ef.

  • Mynd i'r afael ag unrhyw faterion seicolegol sylfaenol

Y tu hwnt i fynd allan a chymdeithasu, mae'n ddefnyddiol mynd i'r afael ag unrhyw faterion emosiynol neu seicolegol sylfaenol rydych chi wedi bod yn cael trafferth â nhw os ydych chi am ddod o hyd i'r math cywir o gariad.

Er enghraifft, os gwelwch fod y rhan fwyaf o'ch perthnasoedd wedi bod yn ansefydlog neu'n llawn gwrthdaro, efallai y byddwch yn cael rhywfaint o anhawster i ymddiried mewn eraill.

Os ydych wedi bod yn osgoi perthnasoedd neu'n methu â datblygu cysylltiadau agos â phartneriaid posibl, efallai ei bod yn bryd archwilio hyn ymhellach.

Ai profiadau plentyndod yw’r rheswm nad ydych erioed wedi bod mewn cariad?

  • Ystyriwch gymryd help therapydd

Efallai y byddwch yn gallu datrys rhai materion emosiynol ar eich pen eich hun, ond os gwelwch nad ydych yn gallu symud materion yn y gorffennol fel diffyg ymddiriedaeth neu pryder mewn perthynas , efallai y byddwch yn elwa o weithio gyda therapydd.

Mewn therapi, gallwch archwilio a goresgyn unrhyw heriau seicolegol neu emosiynol a allai fod yn ateb i, Beth yw'r rheswm nad wyf erioed wedi bod mewn cariad o'r blaen?

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: