Sengl? Pa mor hir y dylech chi aros, tan eich perthynas nesaf?

Sengl Pa mor hir y Dylech Aros, Tan Eich Perthynas Nesaf

Yn yr Erthygl hon

Edrych o gwmpas. Mae pawb mewn cariad, heblaw amdanom ni.Ydych chi erioed wedi meddwl felly?

Ydych chi erioed wedi teimlo'n unig ym myd cariad, pan mae'n ymddangos bod pawb arall gyda'i gilydd ond nad ydych chi?

Os ydych chi’n sengl, pa mor hir ddylech chi aros… Cyn i chi ddod o hyd i’r berthynas berffaith honno.

Mae bod mewn cariad yn anhygoel.

Bod mewn cariad, yn ôl llawer o bobl, yw'r rheswm ein bod ni ar y ddaear.

Ond a yw'n wir?

A pha gamgymeriadau cyffredin rydyn ni'n eu gwneud, beth yw'r camgymeriad MWYAF cyffredin rydyn ni'n ei wneud ar ôl i berthynas ddod i ben, a fydd yn gwarantu mwy o fethiant yn y dyfodol?

Nifer o flynyddoedd yn ôl cysylltodd menyw ifanc â mi a'm llogi fel ei chynghorydd trwy Skype o wlad arall, roedd hi'n rhwystredig oherwydd bod y dyn y bu'n ei ddyddio am sawl blwyddyn newydd ei gadael saith diwrnod ynghynt, yn sioc lwyr, yn ôl iddi daeth. o'r tu allan i'r glas.

Ac yn awr, roedd hi eisiau awgrymiadau cwpl oddi wrthyf yn ystod ein sesiynau, er mwyn iddi allu neidio yn ôl i mewn i'r gêm o gariad.

Daliwch ati, dywedais wrthi.

Beth yw'r amser cyfartalog yr ydych wedi'i gymryd yn y gorffennol, gofynnais, pan ddaeth un berthynas i ben a'ch un newydd ddechrau?

Petrusodd hi, ac yna dywedodd wrthyf mai'r hiraf y bu hi ar ei phen ei hun oedd chwe mis. Ond yn amlach na pheidio, roedd hi mewn perthynas newydd o fewn tri mis.

Ac mae hynny'n geidwadol. Dros y 30 mlynedd diwethaf ym myd twf personol, rwyf wedi gweld mwy a mwy o bobl yn neidio o un berthynas i'r llall, fel mater o ffaith, mae llawer o bobl eisoes wedi dewis eu cariad newydd cyn llofnodi'r ysgariad neu eu dyddio presennol. perthynas ar ben yn gyfan gwbl.

Wrth inni weithio gyda’n gilydd, dywedais wrthi, pe bai’n parhau i ailadrodd y patrymau o fynd o un berthynas i’r llall heb wneud unrhyw waith rhyngddynt, byddai ei chyfradd llwyddiant yn union lle y mae ar hyn o bryd: sero.

Felly pa mor hir y dylen ni aros rhwng perthnasoedd cariad? Mae'n hawdd. Lleiafswm o 365 diwrnod. Diwedd y datganiad.

A pham hynny?

Mae byd perthnasoedd mewn trafferthion mawr, ystadegau yn dweud Mae 41-50% neu fwy o berthnasoedd cyntaf yn dod i ben mewn ysgariad, mae 60-67% o ail berthnasoedd yn dod i ben mewn ysgariad ac mae 73-74% o drydydd perthnasoedd yn dod i ben mewn ysgariad.

Cawsoch chi? Mae gennym y peth cariad a pherthynas hwn i gyd yn anghywir.

Dyma fanteision cymryd 365 diwrnod i ffwrdd ar ddiwedd perthynas, cyn mynd i mewn i’r un nesaf:

1. Dod i adnabod eich hun

Dewch i adnabod eich hun

Lawer gwaith rydym yn colli ein hunain mewn perthynas, yn gwneud cymaint o'r pethau y mae ein partner am i ni eu gwneud, ac yn esgeuluso ein hanghenion ein hunain. Stopiwch nawr.Dewch i adnabod eich hun. Syrthiwch mewn cariad â chi'ch hun eto.

2. Gweithio gyda gweithiwr proffesiynol

Gweithiwch gyda chynghorydd proffesiynol, hyfforddwr bywyd, gweinidog er mwyn gweld eich rôl yn y camweithrediad a marwolaeth eich perthynas ddiwethaf.

Rwy'n gwybod, rwy'n gwybod, nid oedd gennych chi rôl, eu bai nhw i gyd oedd e?

Ddim yn iawn o gwbl. Pan allwch chi weld y rôl y gwnaethoch chi ei chwarae, gallwch chimaddau i ti dy huna gwneud penderfyniad i beidio â gwneud hynny eto yn y dyfodol.

Wnest ti yfed gormod?Oeddech chi'n gydddibynnol? Oeddech chi'n oddefol ymosodol? A wnaethoch chi ynysu, a chau i lawr pan oedd gwrthdaro?

Mae angen trwsio'r pethau hyn, cyn i chi ddod â rhywun arall i mewn i'ch gwe o gas.

3. Beth oedd y nodweddion oedd gan eich partner diwethaf?

Ysgrifennwch y nodweddion hyn. Beth bynnag ydyn nhw. Ysgrifennwch nhw i lawr. Byddwch yn gyfforddus â'r ffaith na ddylai fod gan eich partner nesaf unrhyw un o'r un nodweddion hyn ... A byddwch chi'n rhoi gwell cyfle i chi'ch hun mewn cariad.

4. Profwch yr ofn o fod ar eich pen eich hun

Pan fyddwch chi'n mynd am 365 diwrnod heb berthynas, byddwch chi'n deall sut olwg sydd ar angen… Beth yw'rofn bod ar eich pen eich hunedrych fel… A gallwch feistroli'r ddau fater hyn cyn i chi fynd i mewn i berthynas gariad arall.

Rwy’n dweud wrth fy nghleientiaid sengl yn gyson, pan allant fynd trwy’r gwyliau, penblwyddi, dathliadau, priodasau, angladdau a mwy sengl… A byddwch yn hapus yn ei wneud… Maent mewn lle gwych i ddewis person hapus arall i fondio ag ef.

Ond os ydych chi'n anghenus, yn unig, rwy'n eich gwarantu y byddwch chi'n dewis yr un unigolion anffodus ag y gwnaethoch chi yn y gorffennol ... dim ond gydag enw ac wyneb gwahanol.

Yn ein llyfr poblogaidd mwyaf diweddar Angel ar fwrdd syrffio: nofel ramant gyfriniol sy'n archwilio'r allweddi i gariad dwfn, mae'r prif gymeriad Sandy Tavish yn cael ei hudo gan y fenyw hyfryd hon, ac mae'n ei wahodd draw i'w thŷ am swper.

O fewn ychydig funudau mae hi'n ei gerdded i lawr y cyntedd, yn syth i'w hystafell wely i gael rhyw.

Mae hi'n dweud wrth Sandy, ei bod hi jestdaeth perthynas hirdymor i bena nawr mae hi'n barod am y peth go iawn, a dewisodd Sandy fel ei dioddefwr nesaf.

Wrth gael ei demtio, dywedodd Sandy wrthi fod angen mwy o amser arni i wella, ac yn anfoddog cytunodd.

Er y gallai hyn swnio fel cyngor llym, gallaf addo ichi ei fod yn gweithio. Dewch i adnabod eich hun eto. Dysgwch sut i osod ffiniau iach a chanlyniadau mewn bywyd.

A phan fyddwch yn ei wneud? Byddwch chi'n rhoi'r cyfle gorau i chi'ch hun ar gyfer y berthynas gariad hirdymor honno rydych chi'n ei dymuno.