Sut i Wneud i'ch Partner Syrthio Mewn Cariad Gyda Chi Am Byth?

Dynion A Merched Ynghyd Mewn Cariad Merched Mewn Gwisg Goch Moment Codiad Haul

Ydych chi'n fenyw mewn perthynas sy'n ceisio darganfod sut i'w gadw mewn cariad â chi am byth ? Neu a ydych yn edrych am ffyrdd sicr i gael dyn i'th garu am byth. Yn yr oes sydd ohoni mae'n ymddangos yn anodd oherwydd ni allwch bob amser fesur person a sawl gwaith maent yn troi allan i fod yn wahanol iawn i'r hyn yr oeddent yn ydechrau eich perthynas.

Ond beth mae'n ei olygu? A ddylem ni beidio ceisioadennill y cariad hwnnw eto? neu ai dyma'r realiti? Na, nid dyna'r realiti, os ydym yn barod i geisio gallwn wneud ein perthynas mor annwyl ag yr arferai fod ar y dechrau.

Ond sut i gadw ei ddiddordeb ynoch chi am byth neu gwneud iddo syrthio mewn cariad â chi eto? Mae'n syml! Os nad ydych chi hyd yn oed yn credu ynof fi yna gallwch chi gymryd enghraifft o'ch perthynas mam / mab o'r diwrnod cyntaf i'r anadl olaf. Dyma'r berthynas sydd byth yn pylu. Y cyfan sydd angen i ni ei wneud yw arsylwi sut mae'r berthynas hon yn mynd mor iawn.

Felly dyma i chi awgrymu rhai camau i gadw dyn mewn cariad â chi am byth:

1.Gofalu am ei bethau - Weithiau pan fyddwn mewn perthynas, Rydyn ni'n ceisio gofalu am y person hwnnw yn unig ac nid yw'n poeni am y personau hynny neu'r pethau y mae'n gysylltiedig â nhw sy'n anghywir.

Rydyn ni'n ceisio gofalu am ei ffrindiau. fel pe bai un o'i ffrindiau gorau yn cael diwrnod yna mae angen i chi hefyd awgrymu i'ch partner pa anrheg y dylai ei roi iddo i'w ffrindiau neu mae angen i ni roi pethau anrheg ar ei ben ei hun.

2. Gallwch hefydgofalu am y pethau sydd yn perthyn iddofel ei hoff gar, crys-t, neu pa beth mae e. Os ceisiwn wneud hyn, yna chi fydd hwnx-ffactor mewn perthynas.

Bydd hi bob amser yn eich cofio hyd yn oed os nad yw hi gyda chi neu gyda chi. Oherwydd fel person mae'n teimlo'n dda. Gallwch weld mewn perthynas mam-mab. Mae mam hefyd yn gofalu am holl eiddo ei fab.

3. Peidiwch â gweiddi ar bob un arall r – Bodau dynol ydyn ni ac rydyn ni’n gwneud camgymeriadau yn bennaf. Weithiau trwy gamgymeriad a pheth amser oherwydd ein camgymeriadau ond nid yw'n golygu ein bod ni'n dechrau gweiddi ar ein gilydd oherwydd Pan fydd gennych chi newyddion ofnadwy, eich partner bywyd yw'r un y mae angen i chi ei ddweud yn gyntaf - nid yr un rydych chi'n teimlo ofn dweud amdano newyddion.

Felly nid o ddweud yn unig y daw hyn. Mae'n dod yn awtomatig ond ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi wneud iddi deimlo mor gyfforddus fel nad yw'n teimlo unrhyw ofn i ddweud wrthych am y newyddion hynny.

4. Credwch yn eich gilydd yn ddall – Cymhwysir y peth hwn at barau priod yn unig. Tybiwch eich bod chi'n mynd ar y ffordd a'r adeg honno roedd eich gwraig yn mynd heibio i chi ar feic rhywun ac mae hi'n ei gofleidio.

Bryd hynny rydyn ni'n dechrau meddwl ei bod hi'n eich twyllo chi ond peidiwch â gwneud hyn oherwydd efallai ei bod hi'n cofleidio ei frawd neu efallai nad yw hi'n teimlo'n gyfforddus felly mae hi'n cofleidio ef.

Dyna pam yn gyntaf oll, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gofyn iddo am y digwyddiad hwnnw efallai ei fod yn anghywir bryd hynny ond mae'n debyg os oeddech chi'n iawn a'i fod yn eich twyllo, peidiwch â phoeni.

Bydd yr ymddiriedolaeth ddall hon gwneud iddo syrthio mewn cariad â chi oherwydd yn y dyddiau hyn nid oes neb yn mynd iymddiriedchi'n ddall dyna pam mai dyma'r pwynt lle byddwch chi'n gwneud gwahaniaeth a bydd bob amser yn eich cofio am yr ymddiriedolaeth hon.

5. Rhowch le i'ch gilydd - Mae'r broblem hon yn digwydd gyda gwir gariadon yn unig oherwydd maen nhw bob amser eisiau bod gyda'u hanwyliaid oherwydd nad ydyn nhw am iddo golli ond weithiau dyma'r prif reswm dros adael eich partner oherwyddmae angen rhywfaint o le ar bob bod dynol.

Felly, Os oes angen peth amser ar eich partner i gyflawni ei nod neu os yw am roi o'i amser i'w deulu neu ffrindiau, yna dylech ei hannog â chalon agored.

Achos mae'n beth da os wyt ti byw i ffwrdd oddi wrth eich partner am weithiau. Mae'r amser hwn fel arfer yn helpu ei gilydd i garu mwy o bartner. Gan fod pawb yn gwybod, os ydych chi'n gadael gydag unrhyw berson drwy'r amser ar ôl peth amser penodol, mae ychydig o broblemau'n dechrau digwydd rhwng y ddau berson.

Felly, felly, mae'n dda cadw draw oddi wrth eich partner am ychydig o weithiau. Gallwch wneud hyn trwy ymlacio gyda'ch ffrindiau neu fyw gyda'ch teulu. Yn y modd hwn, rwy'n siŵr y byddwch chi'n gallu cynyddu eich cariad gyda'ch partner.

6. Anfonwch gerddi neu ddyfyniadau rhamantus ato - Os ydych chi am iddo wneud argraff arno yna does ond angen i chi ei anfondyfyniadau cariad rhamantusneu gerddi rhamantus heb ddisgwyl unrhyw ymateb ganddo dim ond oherwydd eu bod yn gallu cofio amdanoch chi trwy eich arferion.

7. Canys cerddi rhamantus gorau gallwch roi cynnig ar y cerddi hyn sef fy ffefryn personol.

  1. Sut Ydw i'n Caru Di?, gan Elizabeth Barrett Browning.
  2. Pan Fyddi'n Hen, gan William Butler Yeats
  3. Sonnet 116, gan William Shakespeare.
  4. Valentine, gan Carol Ann Duffy.

Ac ar gyfer dyfyniadau cariad rhamantus gallwch ddarllen caru chi am byth dyfyniadau neu ddyfyniadau cariad eraill y gallwch eu hanfon at eich partner.

Casgliad

Credwn Yn y byd hwn os oes cariad diamod yn bresennol, Yna y mae yn bresennol o fewn Mamau. Dyma'r unig berthynas yn y byd hwn rydyn ni'n ei charu fwyaf dim ond oherwydd eu bod yn gofalu amdanom gymaint, maen nhw'n gofalu am ein holl bethau (yr hyn rydyn ni'n ei hoffi a ni yr hyn nad ydyn ni'n ei wneud).

Maen nhw'n dangos y llwybr iawn mewn bywyd i ni. Maen nhw eisiau i ni dyfu drwy'r amser ac mae cymaint o bethau rydyn ni'n gwybod pam mae'r berthynas hon rhwng mam a mab mor werthfawr.

Felly os ydych chi eisiau i'ch partner eich caru chi am byth bob amser yna mae angen i chi ofalu am eich partner fel eu rhieni. Yn y modd hwn bydd eich partner bob amser yn caru chi.

Ranna ’: