Sut i Negodi Setliad Ysgariad gyda'ch Priod

Cwpl rhwystredig yn eistedd ar wahân ar soffa yn yr ystafell fyw

Yn yr Erthygl hon

Nid oes neb yn mynd i briodas yn meddwl am setliad ysgariad yn y dyfodol, ond os a priodas yn disgyn ar wahân , mae'n hanfodol gwybod sut i fwrw ymlaen ag ef.

Un rhwystr mawr wrth dorri cysylltiadau â'ch darpar gyn-briod yw'r setliad ysgariad. Mae dysgu cymaint ag y gallwch am sut i drafod setliad ysgariad gyda'ch priod yn bwysig.

Sut mae setliadau ysgariad yn gweithio?

Yn syml, a setliad ysgariad yn debyg i fap ffordd cyfreithiol y mae'r ddau barti yn rhwym yn gyfreithiol i'w ddilyn.

Gall y setliad ysgariad fod yn fanwl iawn, a rhaid cadw at y manylion hynny. Os yw'r setliad ysgariad yn nodi bod y wraig yn cael y bwrdd rhoswydd a bod y gŵr yn cael cwt yr ystafell fwyta, mae'r adran eiddo honno'n gyfreithiol-rwym.

Bydd y setliad ysgariad yn manylu ar yr holl asedau ariannol a gaiff eu rhannu:

    Cyfrifon ymddeol Nawdd cymdeithasol Stociau Bondiau Ecwiti a buddsoddiadau eraill Eiddo tiriog

Gall hefyd roi amserlen ar gyfer union bryd y bydd y rhaniadau'n digwydd.

Beth i ofyn amdano mewn setliad ysgariad

Setliad ysgariad yw y Diwedd dogfen gyfreithiol sy'n rhestru:

  1. Telerau yr ysgariad
  2. Rhannu eich asedau Alimoni a chynnal plant Gwybodaeth am amserlen y ddalfa ac ymweliadau os oes gennych chi blant

Cyn cyrraedd cam y setliad, mae'n bwysig eich bod yn meddwl amdanynt ac yn penderfynu pa bethau i ofyn amdanynt mewn setliad.

Gall cyfreithwyr roi rhestr gynhwysfawr i chi am beth i ofyn amdano yn y setliad ysgariad . Rhaid i'r ddau bartner fod yn wybodus am yr holl asedau. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i lywio sut i drafod setliad ysgariad gyda'ch priod.

Mae’n bosibl bod asedau nad ydynt yn hysbys i’r ddau bartner, felly mae’n hanfodol cael trafodaeth onest a didwyll oherwydd unwaith y caiff setliad ysgariad ei lofnodi, nid oes fawr ddim, os o gwbl, os canfyddir asedau eraill. Llinell waelod: gwybod yn union beth fydd y setliad arian ysgariad cyn arwyddo unrhyw beth.

Setliadau ysgariad nodweddiadol

Dynion yn Rhoi Pen Am Arwydd A Merched yn Tynnu Modrwy Am Ysgariad

Yn y rhan fwyaf o daleithiau, mae popeth a gronnwyd yn ystod y briodas wedi'i rannu'n hanner cant a hanner. Telir Alimoni fel arfer ar sail hyd y briodas , y fformiwla arferol ar gyfer alimoni yw ei fod yn cael ei dalu am hanner blynyddoedd hyd y briodas.

Er enghraifft, pe bai'r briodas yn para dwy flynedd ar hugain, yr hyn i'w ddisgwyl mewn setliad ysgariad fyddai alimoni am un mlynedd ar ddeg. Wrth gwrs, er mai dyma'r fformiwla fwyaf cyffredin ar gyfer cyfrifiadau alimoni , mae negodi telerau ysgariad bob amser yn opsiwn.

Sut i drafod setliad ysgariad

Llawer o weithiau er mwyn cael setliad ysgariad teg, bydd trafodaethau ysgariad yn rhan o'r broses.

Mae awgrymiadau gan arbenigwyr i drafod ysgariad fel arfer yn cynghori bod yn rhaid i'r ddwy ochr eistedd i lawr, adolygu'r hyn y maent ei eisiau, cyfaddawdu ar adegau, ffeirio, masnach ceffylau - galwch yr hyn yr ydych ei eisiau i drafod setliad ysgariad.

Hon fydd y sesiwn rhoi a chymryd yn y pen draw.

Mae cyfreithwyr yn hoffi delio â'r rhan hon o'r ysgariad (dyma lle gall ffioedd mawr yr awr gronni), ond dweud y gwir, os yw'r ddau berson yn ysgaru yn dal ar delerau sifil gyda’i gilydd, dylent allu eistedd i lawr a gweithio allan rhannau o’r setliad ysgariad eu hunain.

Maent eisoes yn gwybod pa eiddo cartref y maent ei eisiau (dodrefn, ffotograffau, gwaith celf, planhigion, ac ati), a gydag unrhyw lwc wedi gweithio allan y trefniadau ar gyfer gwarchod eu plant .

Trwy gyflwyno'r telerau hyn y cytunwyd arnynt gan y ddwy ochr, gellir arbed miloedd o ddoleri mewn ffioedd bilio cyfreithwyr.

Negodi setliad ysgariad

Nodyn o Ysgariad o flaen y cyfreithiwr

Gall hwn fod yn gyfnod cynhennus oherwydd dylid cwblhau manylion nitty-gritty, ac yn aml gall eitemau anariannol fod yn rhwystrau gwirioneddol yn y broses o gwblhau'r ysgariad.

Mae hefyd yn bwysig iawn gwybod beth i ofyn amdano mewn setliad ysgariad pan fo plant yn y llun.

Yn ogystal â manylion megis pa bartner sydd â'r plant ar gyfer Diolchgarwch, Nadolig a gwyliau eraill, mae'n rhaid rhoi cyfrif am seibiannau ysgol hefyd yn y setliad ysgariad. Mae ystyriaethau eraill hefyd.

Er enghraifft, rhaid i'r ddau riant gytuno a fydd y plant yn cael teithio'n rhyngwladol yn y dyfodol yng ngofal rhiant sengl, a rhaid cofnodi hyn yn y setliad.

Ar ddiwedd negodi setliad ysgariad, bydd y ddau barti yn cael y cynnig ar gyfer setliad ysgariad, y papur rhagarweiniol ond nid y papur terfynol a fydd yn cynnwys rhestr o ddymuniadau'r ddau briod.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Cyn arwyddo unrhyw beth

Dylai'r ddwy ochr wrando unwaith eto ar unrhyw awgrymiadau setlo ysgariad y mae eu cyfreithwyr yn eu rhoi iddynt.

Dylid ystyried unrhyw gyngor ar sut i ennill setliad ysgariad sy’n deg i’r ddwy ochr os yn bosibl. Dyma'r amser mwyaf hanfodol yn y broses setlo ysgariad. Dylid gofyn pob cwestiwn, ni waeth pa mor rhyfedd ei sain, a rhoi atebion cyn llofnodi'r ddogfen setliad ysgariad.

Yn y diwedd

Unwaith y bydd y setliad ysgariad wedi'i lofnodi, mae'n bryd symud ymlaen â bywyd.

Gobeithio nad yw'r ddwy blaid yn chwerw, ac er nad ydyn nhw'n hapus dros ben yn ôl pob tebyg, maen nhw'n falch bod y cyfnod dirdynnol hwn ar ben ac yn obeithiol am y dyfodol.

Ranna ’: