Sut i Gael Sgwrs Ddifrifol Am Eich Perthynas

Cwpl ifanc

Pan fydd pynciau sgwrsio dwfn gyda phartneriaid yn mynd heb eu hateb, gall y dirgelwch ddechrau cnoi ar eich hapusrwydd. Dyna pam ei bod mor bwysig dysgu sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas.

Mae'n anodd gwybod pryd i gael y sgyrsiau anodd hynny mewn perthnasoedd. Y rhai sy'n ymwneud â diffinio'r berthynas a chymryd y camau nesaf hynny tuag at ddyfodol gyda'n gilydd.Dylech wybod pwy yw eich partner a beth yw eich torwyr bargen cyn magu unrhyw beth rhy gyffyrddus.

Nid ydych chi eisiau dod ymlaen yn rhy gryf yn y dechrau partneriaeth , ond nid ydych chi am adael i'r cwestiynau perthynas difrifol hyn lithro cyhyd nes bod eich calon wedi'i chloi i mewn.

Cymhleth, dde?

Nid jôc yw rheoli sgwrs ddifrifol mewn perthnasoedd. Dyna pam rydyn ni'n edrych ar 15 awgrym ar gael sgyrsiau aeddfed am berthnasoedd.

Pryd ddylech chi ofyn cwestiynau difrifol am berthynas?

Mae'r ateb yn gymhleth: yn fuan, ond nid yn rhy fuan.

Byddwch chi am ddechrau'r pynciau sgwrsio difrifol hyn cyn i chi fuddsoddi gormod i gerdded i ffwrdd, ond nid mor fuan y byddwch chi'n dod i ffwrdd fel yr hyn sy'n cyfateb i ddynolryw o ddeunydd lapio lynu.

Ydych chi eisiau dod o hyd i bethau difrifol i siarad amdanynt gyda'ch cariad oherwydd eich bod am ddod i'w hadnabod yn well neu geisio cynllunio'ch dyfodol?

Os ydych chi'n ceisio penderfynu a allech chi a'ch gwasgfa gael rhywbeth arbennig, rydyn ni'n awgrymu gofyn y rhain perthynas ddifrifol cwestiynau:

 • Ydyn nhw'n chwilio am a perthynas unweddog ?
 • Ydyn nhw eisiau plant?
 • Beth yw eu barn am briodas?
 • Pwy yw eu ffrindiau?
 • Pa mor fawr o effaith mae barn eu rhieni yn ei chael ar bwy maen nhw yn y pen draw?
 • Beth yw eu blaenoriaethau mewn bywyd?
 • Pa mor bwysig yw rhyw a mathau eraill o agosatrwydd corfforol ?
 • Beth yw eu barn grefyddol?
 • Ble maen nhw'n pwyso'n wleidyddol?
 • A oes ganddynt rai sy'n torri bargeinion perthynas?

Bydd gwybod yr ateb i'r cwestiynau anodd hyn am berthynas yn eich helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Beth i'w wneud a pheidio â chael sgyrsiau difrifol mewn perthynas

Os ydych yn cosi i siarad am rai cwestiynau perthynas difrifol gyda'ch priod, gall fod yn anodd gwybod pryd a sut i'w magu.

Cyn i chi ddechrau sgwrs ddifrifol gyda'ch partner, dechreuwch wneud rhywfaint o waith paratoi gyda'r pethau hyn i'w gwneud a pheidio â'u gwneud.

GWNEUD: Cael y sgwrs cyn i chi deimlo'n anobeithiol am y berthynas.

PEIDIWCH : Cymerwch eich bod ar yr un dudalen a pharhau i adael i bethau fynd.

GWNEUD: Byddwch yn benodol ac yn onest am eich disgwyliadau gan bartner .

PEIDIWCH â: Manipiwleiddiwch eich partner i gael yr hyn yr ydych ei eisiau allan o sgwrs ddifrifol.

GWNEUD : Ewch at y sgwrs fel petaech yn datrys problem gyda'ch gilydd.

PEIDIWCH : Bod ofn dechrau'r sgwrs.

GWNEUD: Gwybod bod gennych yr hawl i wybod am ddyfodol eich perthynas.

PEIDIWCH : Cychwynnwch bynciau sgwrs difrifol os nad ydych chi'n barod i'w trin yn aeddfed.

15 awgrym ar sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas

Mae rhedeg i ffwrdd o gael sgyrsiau difrifol yn arwain at broblemau pellach i'r cwpl yn y berthynas. Mae’n iachach mynd i’r afael â’r mater a cheisio dod o hyd i ateb ar ei gyfer.

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi wneud y sgwrs ddifrifol yn hawdd i chi a'ch partner:

1. Gwybod beth rydych chi ei eisiau cyn cychwyn y sgwrs

Un awgrym ar gyfer sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas yw gwneud ychydig o waith paratoi ymlaen llaw.

Beth ydych chi eisiau allan o'r sgwrs?

Cwpl ifanc hapus yn siarad

Ydych chi wir eisiau atebion i gwestiynau anodd am berthynas neu a ydych chi'n chwilio am bethau difrifol i siarad amdanynt gyda'ch cariad i ddod i'w hadnabod yn well?

Os mai dyna'r olaf, cymerwch agwedd ysgafn.

Os mai dyma'r cyntaf, gwnewch restr feddyliol o'r holl gwestiynau yr hoffech eu hateb cyn y gallwch symud ymlaen gyda'ch perthynas.

2. Deall bod y sgyrsiau hyn yn angenrheidiol

Os ydych chi'n dechrau cwympo dros eich partner, yna mae angen i chi gael y cwestiynau anodd hyn am berthynas allan o'r ffordd.

Peidiwch â theimlo'n lletchwith am fod eisiau gwybod mwy am eich priod. Rydych chi'n edrych allan am eich dyfodol ac yn ceisio gwneud cynlluniau o amgylch rhywun rydych chi'n poeni amdano, ac nid yw hynny'n ddim byd i fod yn embaras yn ei gylch.

|_+_|

3. Dysgwch sut i gyfathrebu

Ymchwil yn dangos bod cyplau sy'n cyfathrebu yn hapusach na'r rhai nad ydyn nhw. Mae cael sgyrsiau aeddfed am berthnasoedd a phynciau pwysig eraill yn gwella lleferydd cadarnhaol rhwng partneriaid.

Er mwyn elwa o gyfathrebu, mae angen i chi ddysgu sut i'w wneud yn iawn.

 • Dangoswch ddiddordeb gwirioneddol yn yr hyn y mae eich partner yn ei ddweud
 • Tynnwch wrthdyniadau (fel eich ffôn symudol) o'r sgwrs
 • Peidiwch â gweiddi na storm allan
|_+_|

4. Dewiswch amser da i siarad

Un o'r awgrymiadau mwyaf ar sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas yw dewis yr amser iawn i godi pynciau sgwrsio difrifol.

Osgoi eiliadau pan fydd eich priod yn brysur, yn llethu neu'n bryderus. Yn lle hynny, dewiswch eiliad pan fyddwch chi a'ch partner wedi ymlacio ac yn teimlo emosiynol agos . Bydd hyn yn rhoi'r canlyniadau gorau.

5. Dechreuwch y sgwrs yn gadarnhaol

Wrth gychwyn sgyrsiau anodd mewn perthnasoedd, y peth olaf yr hoffech ei wneud yw dechrau ar y droed anghywir.

Dewiswch eich geiriau yn ofalus a rhowch ymarweddiad cadarnhaol, cwrtais a dymunol i mewn i'r sgwrs. Nid ydych am i'ch priod deimlo eu bod dan ymosodiad.

6. Ymdrin â'r pwnc fel tîm

Awgrym gwych ar gyfer cael sgwrs ddifrifol am eich perthynas yw meddwl fel tîm.

Os byddwch chi'n gosod eich hun yn erbyn eich priod, byddwch chi'n dechrau ymddwyn fel gelynion. Ar y llaw arall, bydd mynd at gwestiynau perthynas anodd fel tîm yn eich helpu i weithio gyda'ch gilydd tuag at nod cyffredin.

|_+_|

7. Byddwch yn bwyllog a chesglwch

Rydych chi bob amser…!

Rwy'n meddwl eich bod chi…!

Ti byth…!

Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd ofnadwy o cychwyn sgyrsiau difrifol mewn perthynas oherwydd maen nhw'n gwneud i'ch partner deimlo eich bod chi'n ymosod ar ei gymeriad.

Efallai ei fod yn swnio'n gawslyd, ond y cyngor gorau ar gyfer rheoli sgyrsiau difrifol mewn perthnasoedd yw defnyddio datganiadau Rwy'n teimlo.

Dw i wedi teimlo braidd yn unig wythnos yma. Rwy'n colli amser gyda fy nghariad anhygoel, yn mynegi'r broblem ac yn ei dilyn i fyny gyda rhywbeth melys a chanmoliaethus.

Mae hyn yn osgoi’r math o ddadl a allai ddigwydd pe baech wedi dweud rhywbeth fel: Dydych chi byth yn treulio unrhyw amser gyda mi! Rydych chi wedi bod yn brysur gyda'ch ffrindiau gwirion trwy'r wythnos!

8. Gwnewch eich anghenion yn glir

Awgrym gwych ar sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas a chyfathrebu'n effeithiol yw cael neges glir.

Os ydych chi eisiau a ymrwymiad , rhowch wybod iddynt.

Os nad ydych chi'n meddwl bod eich bywydau'n symud i'r un cyfeiriad, dywedwch hynny.

Os ydych chi’n dod o hyd i bethau difrifol i siarad amdanyn nhw gyda’ch cariad, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddryswch ynglŷn â’r hyn rydych chi ar ei ôl. Byddwch yn glir ynghylch yr hyn yr ydych ei eisiau.

9. Peidiwch â chael eich ochri

Awgrym arall ar sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas yw aros ar y pwnc.

Gall fod yn demtasiwn ac efallai yn seibiant i wyro oddi ar y cwrs wrth ddelio â phynciau sgwrsio difrifol, yn enwedig os ydych chi'n teimlo bod eich partner yn camddeall rhywbeth - ond arhoswch ar y cwrs.

Peidiwch â gadael i bynciau ymylol droi eich ymladd pelen eira yn eirlithriad.

|_+_|

10. Chwiliwch am ffyrdd o gyfaddawdu

Weithiau gall gofyn cwestiynau anodd am berthynas ein gadael ni'n ddryslyd.

Cwpl ifanc deniadol yn siarad wrth eistedd ar laswellt

Mae gallu i addasu yn hanfodol i berthynas lwyddiannus. Os ydych chi wedi darganfod nad yw sgyrsiau difrifol i'w cael gyda'ch cariad yn mynd yn dda neu os nad ydych chi'n gweld llygad yn llygad, edrychwch am ffyrdd o gyfaddawdu a gwneud heddwch.

|_+_|

11. Meddyliwch am eiriau eich partner

Un awgrym ar sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas yw cymryd amser i fyfyrio ar yr hyn y mae eich partner yn ei ddweud wrthych.

Hyd yn oed os ydych chi'n anghytuno â'r hyn y mae eich partner yn ei ddweud, gall fod yn fuddiol meddwl o ble maen nhw'n dod. Gallwch hyd yn oed geisio dod o hyd i rywbeth yr ydych yn cytuno ag ef fel y gallwch gael rhywfaint o dir cyffredin.

12. Glynwch at un pwnc

Pan fydd cwpl yn dadlau mae tuedd i godi materion y gorffennol, hyd yn oed y rhai nad ydynt yn gysylltiedig â'r mater dan sylw. Ond ni allwch ddatrys popeth mewn un diwrnod felly cadwch at un broblem ar y tro.

Bydd codi gormod o bethau ar yr un pryd yn eich agor i'r posibilrwydd na fydd dim yn cael ei ddatrys. Bydd y ddadl yn troi yn ymwneud â gormod o bethau, ac ni fyddwch yn gallu canolbwyntio eich holl sylw ar un peth yn unig.

13. Gwrandewch ar eich partner

Os ydych chi eisiau dod o hyd i bethau difrifol i siarad amdanynt gyda'ch cariad, mae'n bwysig gwybod sut i wrando.

Mewn arolwg o gyplau, nododd 55% a diffyg cyfathrebu fel prif reswm dros wahanu oddi wrth eu partner. Mae gwrando yn rhan hanfodol o gyfathrebu.

Dangoswch i'ch partner eich bod chi'n eu clywed trwy nodio'n astud wrth iddo siarad, gan gynnal cyswllt llygad, a chaniatáu iddo orffen ei feddwl heb ymyrraeth.

I ddysgu mwy am bŵer gwrando, edrychwch ar y fideo hwn:

14. Peidiwch â bod ofn cymryd seibiant

A astudio wedi dod i'r casgliad mai'r cyplau hapusaf yw'r rhai sy'n gwerthfawrogi cyfathrebu, datrys gwrthdaro , ac ymrwymiad.

Rhan o ddatrys gwrthdaro iach yw gwybod pryd i siarad am amser allan o gwestiynau anodd am berthynas.

Os ydych chi'n teimlo bod pethau'n cynhesu, dywedwch wrth eich partner bod angen munud arnoch chi ac ewch allan, cael ychydig o awyr iach neu gymryd cawod. Rhowch ychydig o amser i chi'ch hun glirio'ch pen ac oeri.

15. Parchwch benderfyniad eich partner

Ein cyngor olaf ar sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas yw parchu beth bynnag mae'ch partner yn penderfynu ei wneud.

Os ydych chi wedi bod mewn a perthynas hirdymor ac yn dal i gael trafferth rheoli sgyrsiau difrifol mewn perthnasoedd, ystyriwch ddilyn cwrs priodas.

Cwrs priodas ar-lein hefyd yn wych ar gyfer cyplau nad ydynt yn briod oherwydd mae'n eu helpu i ddysgu gwella eu sgiliau cyfathrebu, rhoi hwb i agosatrwydd , a chreu nodau a rennir gyda'u partner.

Casgliad

Mae'n bwysig dysgu sut i gael sgwrs ddifrifol am eich perthynas os ydych chi am gael dyfodol go iawn gyda'ch priod.

Cyn dechrau'r sgwrs, byddwch yn gwybod pryd a ble i gychwyn cwestiynau anodd am berthynas a chael syniad da o'r hyn yr hoffech ei ddweud.

Mynd at sgyrsiau difrifol mewn perthynas yn aeddfed. Gwrandewch ar eich priod a gwybod sut i gyfathrebu'n effeithiol.

Gall codi pynciau difrifol i siarad amdanynt mewn perthynas fod yn anodd ac efallai na fydd bob amser yn arwain at y canlyniad disgwyliedig.

Eto i gyd, mae bob amser yn well gwybod a ydych chi ar yr un dudalen cyn i chi fynd yn rhy ddwfn i'ch perthynas.

Ranna ’: