Symptomau Iselder Mewn Merched: Mathau, Achosion a Thriniaeth

Merched ifanc isel eu hysbryd

Yn yr Erthygl hon

Mae iselder yn gyflwr iechyd meddwl cyffredin. Yn ôl y Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Meddwl , Mae 7.8% o oedolion yr Unol Daleithiau yn profi pwl o iselder o fewn blwyddyn benodol. Mae iselder ychydig yn fwy cyffredin ymhlith merched, y mae 9.6% ohonynt yn cael pwl o iselder o fewn blwyddyn benodol, o gymharu â 6.0% o wrywod.

Gall symptomau iselder mewn merched ymddangos mewn ffyrdd unigryw. Yma, dysgwch am iselder mewn merched, gan gynnwys pa arwyddion i gadw llygad amdanynt, beth sy'n achosi iselder, a sut mae iselder mewn merched yn cael ei drin.

Gall peth gwybodaeth fod yn gyfyngedig i iselder mewn merched, tra bod ffeithiau eraill yn berthnasol i iselder yn gyffredinol.

Beth yw iselder?

Merched isel eu hysbryd yn eistedd ar eu pen eu hunain

Y cam cyntaf wrth ddeall menywod ac iselder yw gwybod beth yw iselder. Fel arbenigwyr wedi esbonio, mae iselder yn anhwylder hwyliau a all effeithio'n ddifrifol ar fywyd person. Mae'n dylanwadu ar y ffordd y mae person yn meddwl ac yn teimlo, a gall hefyd effeithio ar gysgu a arferion bwyta .

Gall pobl ddefnyddio iselder ysbryd i gyfeirio at dristwch arferol, ond mae iselder yn ddiagnosis Iechyd meddwl cyflwr. Mae rhywun ag iselder yn profi mwy na thristwch arferol a all ddigwydd mewn ymateb i sefyllfaoedd fel colli anwylyd.

Yn lle hynny, mae iselder yn achosi symptomau parhaus sy'n ddigon arwyddocaol i ymyrryd â bywyd bob dydd.

Er bod gwahanol fathau o iselder, yn gyffredinol, maent i gyd yn cynnwys rhyw fath o hwyliau trist neu wag, ynghyd â symptomau fel diffyg archwaeth, anhawster cysgu, a cholli diddordeb mewn gweithgareddau arferol.

Mae menyw isel ei hysbryd yn debygol o deimlo'n drist y rhan fwyaf o ddyddiau, a gall gael anhawster i gyflawni gweithgareddau dyddiol, fel gofalu am ei phlant neu gadw i fyny â thasgau yn y gwaith.

Mae rhai symptomau cyffredinol yn gysylltiedig ag iselder, ond gallant amrywio o ran difrifoldeb. Efallai y bydd gan rai merched symptomau ysgafn y gallant eu rheoli heb ymyrraeth broffesiynol.

Mewn cyferbyniad, gall eraill brofi iselder difrifol, gwanychol sy'n ei gwneud hi'n amhosibl gweithio neu gyflawni rolau bywyd arwyddocaol.

Er y gall rhai merched fod ag achos ysgafn, mae iselder yn gyflwr meddygol sy'n cyfiawnhau triniaeth. Gydag ymyrraeth briodol, mae symptomau iselder yn fwy hylaw, hyd yn oed yn achosion difrifol.

Gwahanol fathau o iselder mewn merched

Merched isel eu hysbryd yn deffro

Mae yna wahanol fathau o iselder. Gall rhai fod yn unigryw i fenywod, tra gall eraill ddigwydd yn y ddau ryw. Mae'r canlynol yn fathau penodol o iselder mewn menywod, a gall rhai ohonynt ddigwydd mewn dynion hefyd:

 • Anhwylder iselder mawr

Er y gall unrhyw un, gwryw neu fenyw, brofi'r anhwylder iselder mawr, yr ateb i, A yw iselder yn fwy cyffredin mewn merched? ydy, o leiaf yn ôl data'r llywodraeth ar gyfer anhwylder iselder mawr.

Bydd menyw ag iselder sy'n profi anhwylder iselder mawr yn dangos symptomau iselder bron bob dydd am o leiaf bythefnos neu fwy.

Gall y symptomau hyn gynnwys hwyliau trist neu wag, colli diddordeb mewn gweithgareddau arferol, newidiadau mewn arferion bwyta neu bwysau, siarad yn arafach, lefelau egni is, ymddygiad anniddig, teimlo'n ddiwerth neu besimistiaeth, anhawster canolbwyntio, problemau cwsg, poen neu dreuliad. materion heb unrhyw achos meddygol, a meddyliau am farwolaeth.

|_+_|
 • Iselder Postpartum

Mae'r cyflwr hwn yn unigryw i iselder a merched, gan ei fod yn cynnwys y profiad o symptomau iselder yn ystod beichiogrwydd neu ar ôl genedigaeth. Gall menyw sy'n dioddef o iselder ôl-enedigol ei chael hi'n anodd gofalu amdani hi ei hun a'i babi newydd.

|_+_|
 • Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Gall dynion a merched brofi anhwylder affeithiol y tymor, sy'n cynnwys teimladau o iselder yn ystod misoedd y gaeaf. Gan ei fod yn gysylltiedig â diffyg golau haul naturiol yr adeg hon o'r flwyddyn, mae'r anhwylder affeithiol tymhorol fel arfer yn gwella yn y Gwanwyn ond yn dychwelyd yn y Gaeaf.

 • Anhwylder Deubegwn

Mae menyw ag anhwylder deubegynol yn profi uchafbwyntiau ac isafbwyntiau mewn hwyliau.

Bydd yn troi rhwng cyfnodau o fania, lle mae ganddi lefelau egni dwys a gall fod yn hynod gynhyrchiol, a chyfnodau o iselder, lle mae ganddi hwyliau trist, ynghyd â symptomau iselder fel blinder, colli diddordeb mewn gweithgareddau, ac anhawster canolbwyntio. a gwneud penderfyniadau.

|_+_|
 • Anhwylder Iselder Parhaus

Bydd menyw sy'n byw ag anhwylder iselder parhaus yn profi symptomau parhaus iselder am ddwy flynedd neu fwy.

Er hynny, mae'r symptomau'n aml yn llai difrifol na'r hyn a welir gydag anhwylder iselder mawr. Efallai y bydd cyfnodau pan fydd iselder yn dwysáu ac yn bodloni meini prawf llawn ar gyfer anhwylder iselder mawr.

Achosion iselder mewn merched

Mae rhai achosion cyffredinol iselder ac achosion iselder a all fod yn unigryw i fenywod. Er enghraifft, gall iselder, yn gyffredinol, ddeillio o'r ffactorau canlynol:

 • Geneteg/hanes teulu

Os oes gan aelod o'r teulu, fel brawd neu chwaer neu riant, iselder, mae menyw mewn mwy o berygl o iselder ei hun. Gall hyn fod oherwydd ffactorau risg genetig sy'n cael eu trosglwyddo i deuluoedd neu arferion a rennir a ffyrdd o feddwl sy'n bresennol yn yr uned deuluol.

 • Trawma

Gall hanes o drawma achosi newidiadau i'r ymennydd sy'n arwain at anhawster wrth brosesu emosiynau. Mewn rhai achosion, gall y newidiadau hyn arwain person i fynd yn isel ei ysbryd.

 • Straen

Gall straen dro ar ôl tro brifo'r ymennydd a lleihau gallu rhywun i ymdopi, gan arwain yn y pen draw at iselder.

 • Mae bywyd yn newid

Mae'n normal teimlo tristwch gyda newidiadau bywyd fel symud i ddinas newydd, dod â pherthynas i ben , neu golli swydd. Eto i gyd, os yw teimladau o dristwch yn barhaus ac yn ymyrryd â bywyd bob dydd, efallai eich bod wedi datblygu iselder.

 • Salwch corfforol

Yr heriau a ddaw gyda a cyflwr iechyd cronig , fel diabetes neu ganser, yn gallu arwain at hwyliau isel neu waethygu symptomau iselder.

Gall symptomau iselder mewn merched ymddangos yn amlach oherwydd lefelau hormonau anwadal menywod. Mae menywod hefyd yn tueddu i cnoi cil ar eu teimladau yn fwy na dynion, a all eu harwain i fynd yn isel eu hysbryd wrth brofi emosiynau negyddol neu i ddelio â digwyddiad trist, megis perthynas yn chwalu.

Yn olaf, gall menywod fod dan straen enfawr sy'n arwain at iselder. Yn aml, mae menywod yn arwain y gwaith o gynnal cartref a gofalu am blant a pherthnasau sy'n heneiddio, yn ogystal â gweithio.

I grynhoi, gall amrywiol ffactorau achosi iselder mewn merched. Gall ffactorau biolegol fel geneteg a chyfansoddiad hormonaidd ryngweithio â ffactorau seicogymdeithasol, fel straen a rolau rhyw , i wneud menyw mewn mwy o berygl o iselder.

Beth yw symptomau iselder mewn merched?

Gall arwyddion iselder mewn merched alinio â'r meini prawf diagnostig cyffredinol ar gyfer iselder mawr, sy'n cynnwys:

 • Naws trist neu bigog
 • Newidiadau mewn pwysau neu arferion bwyta
 • Problemau cysgu
 • Anhawster canolbwyntio a gwneud penderfyniadau
 • Colli diddordeb mewn gweithgareddau a hobïau nodweddiadol
 • Doluriau a phoenau nad ydynt yn cael eu hesbonio gan gyflwr meddygol
 • Anniddigrwydd
 • Blinder neu deimlad o gael eich arafu
 • Teimlo'n ddiwerth neu'n anobeithiol
 • Meddyliau am hunanladdiad, a all waethygu i ymdrechion hunanladdiad

Er y gall menywod ddangos arwyddion diagnostig cyffredinol iselder, gall symptomau iselder mewn menywod fod ychydig yn wahanol i ddynion. Y diweddaraf astudio Canfuwyd, o'u cymharu â dynion, bod menywod ag iselder yn tueddu i brofi straen, anniddigrwydd, problemau cysgu, a cholli diddordeb mewn gweithgareddau arferol yn amlach.

Ar y llaw arall, roedd dynion yn fwy tebygol na merched o ddangos arwyddion fel dicter, cam-drin cyffuriau ac alcohol, ac ymddygiad peryglus.

Ar gyfer merched sy'n profi iselder ôl-enedigol , gall arwyddion gynnwys euogrwydd am beidio â bondio â'r babi newydd neu deimladau nad yw'n fam dda. Gall mam ag iselder ôl-enedigol hefyd fod yn bryderus iawn ac yn poeni y bydd rhywbeth yn digwydd i'r babi.

Gall arwyddion o iselder mewn merched dros 40 oed ddigwydd ochr yn ochr â menopos. Mae'r trawsnewidiad hwn yn cynnwys hwyliau is ac efallai y bydd chwysu yn y nos a diffyg cwsg sy'n gwneud symptomau iselder yn waeth byth.

Triniaeth ar gyfer symptomau iselder mewn merched

Fel y nodwyd uchod, gall iselder mewn merched ymyrryd â gweithrediad dyddiol. Gall menyw sy'n byw gydag iselder gael anhawster gyda'i chyfrifoldebau dyddiol, megis gofalu am blant, gofalu am ddyletswyddau cartref, neu gwblhau tasgau yn y gwaith.

Mae hyn oherwydd y gall iselder arwain at flinder eithafol, sy'n golygu y bydd menyw isel ei hysbryd yn cael anhawster dod o hyd i'r egni i wneud pethau.

Ar ben hynny, gall iselder ei gwneud hi'n anodd canolbwyntio, felly gall tasgau sy'n gofyn am lawer o ffocws ymddangos yn amhosibl.

Y newyddion da yw bod triniaethau effeithiol ar gael fel bod symptomau iselder yn dod yn fwy hylaw. Seicotherapi, a elwir hefyd yn therapi siarad, yn driniaeth effeithiol ar gyfer iselder. Mae gwahanol fathau o therapi ar gael, a gall gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol helpu pob merch i benderfynu ar y math gorau o therapi ar gyfer ei hanghenion a'i sefyllfa unigryw.

I wybod mwy am yr opsiynau triniaeth sydd ar gael ar gyfer iselder, gwyliwch y fideo hwn.

Gall tri math penodol o therapi fod yn arbennig o fuddiol ar gyfer trin symptomau iselder mewn merched:

|_+_|
 • Therapi Gwybyddol Ymddygiadol

Talfyrwyd fel CBT , mae'r math hwn o therapi yn helpu menywod i ddisodli meddyliau di-fudd gyda ffyrdd newydd o feddwl i leddfu rhai o'r teimladau ac ymddygiadau annymunol sy'n gysylltiedig ag iselder.

Er enghraifft, gall patrymau meddwl negyddol, fel y gred bod rhywun yn gwbl ddiffygiol, arwain at iselder. Trwy therapi, gall merched ddysgu sut i ymdopi â'r patrymau meddwl hyn a datblygu ffyrdd iachach o feddwl.

|_+_|
 • Therapi Rhyngbersonol

Fel y gallai ei enw awgrymu, mae'r math hwn o therapi yn canolbwyntio mwy ar berthnasoedd person. Gall therapydd sy'n defnyddio'r dull hwn helpu pobl i wella eu perthnasoedd a newid sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill i leddfu symptomau iselder.

 • Therapi Seicodynamig

Mae'r math hwn o therapi yn edrych ar batrymau meddwl sydd wedi'u gwreiddio ym mhrofiadau plentyndod. Er enghraifft, gall credoau a ddatblygwyd wrth dyfu i fyny a thystio i ymddygiad rhieni arwain at iselder yn ddiweddarach mewn bywyd.

Gall therapi seicodynamig hefyd helpu menywod i blymio i feddyliau isymwybod a allai effeithio'n negyddol ar eu hwyliau.

Er bod therapi yn ddefnyddiol i lawer o fenywod ag iselder, gall rhai elwa o gymryd meddyginiaeth ochr yn ochr â mynychu therapi. Mae gwahanol fathau o feddyginiaeth gwrth-iselder ar gael, a gall meddyg weithio gyda chi i benderfynu pa ddos ​​a math o feddyginiaeth sydd fwyaf addas i chi.

Efallai y bydd yn rhaid i chi roi cynnig ar sawl meddyginiaeth, trwy broses o brofi a methu, cyn penderfynu pa un yw'r ffit orau.

Efallai y bydd rhai merched ag iselder hefyd yn ceisio cymorth ar ffurf grwpiau cymorth ar gyfer iselder. Yn y grwpiau hyn, gallant ddysgu gan fenywod eraill sy'n byw gydag iselder, datblygu strategaethau ymdopi newydd, a thrafod eu heriau mewn lleoliad diogel gydag eraill sy'n profi'r un peth.

Gall rhai grwpiau cymorth fod yn anffurfiol, tra gall eraill fod yn fwy clinigol, gyda therapydd trwyddedig yn rhedeg y grŵp.

Y tu hwnt i driniaethau ffurfiol fel therapi a meddyginiaethau, gall newidiadau ffordd o fyw leddfu symptomau iselder mewn merched. Er enghraifft, gall ymarfer amserlen gysgu gyson, cael ymarfer corff rheolaidd, ac ymddiried mewn ffrindiau ac aelodau o'r teulu y gellir ymddiried ynddynt i gyd wneud byd o wahaniaeth i fenywod ag iselder.

Gall cefnogaeth gymdeithasol ei gwneud hi'n haws ymdopi â theimladau isel, a gall arferion iach fel gweithgaredd corfforol arferol ac amserlen cysgu iach godi'r hwyliau.

Gall ymarfer ioga neu fyfyrio hefyd dawelu'ch meddwl a'ch helpu i ymdopi ag unrhyw straenwyr a allai arwain at iselder. Mewn rhai achosion, os yw eich iselder yn ysgafn, gall newidiadau i'ch ffordd o fyw ac ymarfer myfyrio leddfu'ch symptomau heb fod angen meddyginiaeth.

|_+_|

Casgliad

Mae iselder yn gyflwr iechyd meddwl cyffredin, felly os ydych yn byw gyda symptomau, gwyddoch nad ydych ar eich pen eich hun, ac nid oes unrhyw gywilydd mewn estyn allan am help.

Gall symptomau iselder mewn merched edrych ychydig yn wahanol i’r hyn a welir gyda dynion, a gall gwahaniaethau biolegol fel amrywiadau hormonaidd a newidiadau sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd a menopos esbonio rhai o’r anghysondebau hyn.

Ffactorau cymdeithasol, fel y gofynion a roddir ar fenywod a'u tueddiad i gael ymatebion emosiynol dwys iddynt problemau perthynas , yn gallu cyfrannu hefyd. Waeth beth fo'r achos sylfaenol, os ydych chi'n fenyw sy'n byw gydag iselder, gall triniaeth eich helpu i oresgyn symptomau a dychwelyd i deimlo fel chi'ch hun eto.

Mae pawb yn teimlo ychydig yn drist o bryd i'w gilydd, ond pan fydd symptomau'n dod mor anodd eu rheoli fel nad ydych chi'n gallu gweithredu mewn bywyd bob dydd, mae'n bryd estyn allan am help.

Ranna ’: