Technegau Mochyn - Sut i gusanu'n Well

Sut i gusanu Gall cusan wneud argraff barhaol. Gall ddweud wrth rywun sut rydych chi'n teimlo'n wirioneddol, pa mor gariadus y gallwch chi fod, a llawer mwy. Mae mor bwysig gwneud yn siŵr eich bod chi'n cadw'r angerdd yn fyw gyda'ch rhywun arwyddocaol arall, yn enwedig o ran cusanu. Weithiau, y cyfan y gall ei gymryd yw ychydig o symudiadau sylfaenol a all eich helpu i gael eich cusanau i siâp pucker up unwaith eto, a dyna pam rydyn ni yma. Rydyn ni'n mynd i roi rhai awgrymiadau a thriciau i chi i gael eich technegau cusanu yn gyfoes ac yn barod ar gyfer beth bynnag a ddaw, boed yn dyddiad cyntaf , neu, ailgynnau'r rhamant gyda chariad eich bywyd.

Yn yr Erthygl hon

1. Byddwch yn glir ynghylch eich bwriadau

Yn gyntaf ac yn bennaf, mae'n hanfodol eich bod yn gwneud yn glir iawn eich bwriadau o ran ble mae'r gusan yn arwain, yn enwedig pan fyddwch chi gyda'ch un arall arwyddocaol. Mae'n eithaf hawdd rhoi'r argraffiadau anghywir pan fyddwch chi'n cusanu rhywun. Felly, os ydych chi'n aros am gusan gan bwy bynnag rydych chi gyda nhw, mae yna ychydig o gliwiau y gallwch chi eu rhoi i wneud y signal yn gliriach. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n siarad â nhw, dechreuwch ganolbwyntio ar eu gwefusau ychydig bach. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw edrych i lawr arnyn nhw bob tro mewn ychydig yng nghanol y sgwrs rydych chi'n ei chael. Awgrym cynnil arall i'w roi i'ch un arall arwyddocaol yw pwyso tuag atynt yn araf wrth i chi siarad. Os yw'ch partner, neu'ch dyddiad, yn dechrau pwyso i mewn tuag atoch chi hefyd, byddwch chi'n gwybod bod pob system i chi gymryd y naid a rhoi smooch iddyn nhw.

2. Meddal ac araf

Ydych chi erioed wedi bod ar ddêt gyda rhywun, ac roedd eich cusan cyntaf gyda nhw yn ymosodol, neu ddim ond yn anystwyth? Os oes gennych chi, yna mae hyn, wrth gwrs, yn na-na mawr, iawn? Gall bod yn rhy ymosodol neu anystwyth gyda'ch cusanu wneud pethau'n lletchwith iawn. Felly, pan fyddwch chi'n pwyso i mewn am y cusan, dechreuwch yn feddal ac yn araf. Nid oes angen mynd yn boeth ac yn drwm ar unwaith. Gall ei chwarae’n araf ddwysau’r angerdd rhwng y ddau ohonoch, a daw’n amlwg a oes gwir gemeg rhyngoch chi ai peidio.

3. Cyfarfod â nhw hanner ffordd

Ydych chi wedi clywed am y cysyniad o fynd canran fach o'r ffordd i mewn i'r cusan, dywedwch 10 y cant, a gwneud i'ch partner ddod weddill y ffordd? Mae hyn wedi cael ei chwarae allan mewn ffilmiau a sioeau cyhyd ag y gallwn gofio, ond mae'n hollol wir! Pan fyddwch yn cusanu eich arall arwyddocaol, neu ddyddiad, dylech bwyso dim ond mewn tua 50 y cant o'r ffordd (weithiau llai), a gadael i'ch partner yn dod weddill y ffordd i mewn i'r cusan. Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo mai chi yw'r person amlycaf yn y berthynas, efallai ei bod hi'n bryd ichi ddal yn ôl a gadael i'r angerdd wneud ei ffordd atoch chi.

4. Heblaw y gwefusau

Nawr, peidiwch â mynd yn wallgof yma ar y dechrau, ond gall y tip hwn droi'r gwres i fyny pan fyddwch chi'n cusanu'ch cariad. Wrth gwrs, rydych chi eisoes wedi dechrau cusanu'n ysgafn ac yn araf ar y dechrau, ond os ydych chi'n teimlo bod hyn yn dechrau mynd yn ddiflas rhwng y ddau ohonoch, efallai ei bod hi'n bryd ei newid ychydig. Rhowch gusan ar eu boch, neu hyd yn oed gwnewch eich ffordd i lawr i gilfach eu gwddf, a rhowch ychydig o gusanau a hyd yn oed pigiad neu ddau iddynt. Os ydych chi'n teimlo'n feiddgar iawn, gwnewch eich ffordd i fyny at eu clust, gan roi cusan neu dynnu sylw at eich gwefusau, a sibrwd dim byd melys yn eu clust. Byddwch yn gwneud eich bwriadau a'ch cariad tuag atynt yn fwy nag eglur.

Rhowch gusan ar eu boch

5. Cymysgwch bethau ychydig

Mae'r tip hwn yn cyd-fynd ychydig â'r awgrymiadau rydyn ni newydd eu rhoi i chi, ond os ydych chi'n teimlo eich bod mewn rhigol gusanu gyda'ch un arall arwyddocaol (neu dim ond gyda dyddio yn gyffredinol), efallai ei bod hi'n bryd i chi newid pethau ychydig. . Mae cymryd pwyll eich hun bob amser yn dda, wrth gwrs, yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, ond os ydych chi eisiau sbeisio ychydig ar bethau, ewch amdani! Dangoswch eich cariad eich bod chi'n teimlo'n fwy angerddol trwy eu cusanu'n galetach nag yr ydych chi'n ei wneud fel arfer. Dwysáu'r foment.

6. Ymarfer yn gwneud perffaith!

Gall hyn ymddangos fel awgrym gwirion, ac efallai hyd yn oed awgrym amlwg, ond mae ymarfer yn gwneud pethau'n llawer gwell yn y sefyllfa hon hefyd! Rhowch gynnig ar rai o'r awgrymiadau a'r triciau hyn ar y dyddiad nesaf yr ydych arno, neu rhowch gynnig arni pan fydd gennych noson ddyddiad gyda'ch un arall arwyddocaol. Cofiwch y gall fod yna achosion pan fydd rhoi cynnig ar bethau newydd ychydig yn lletchwith, ac mae hynny'n hollol normal! Mae’n wahanol, ac mae’n newydd, gan ei wneud yn rhywbeth y mae’n rhaid i chi ddod i arfer ag ef. Dyna pam y'i gelwir yn ymarfer, iawn?

7. Manteisiwch ar eich dannedd

Os ydych chi'n wirioneddol eisiau troi i fyny'r angerdd rhyngoch chi a'ch partner, neu hyd yn oed eich dyddiad, nid oes dim sy'n sgrechian angerdd yn fwy na rhoi ychydig o dynnu gyda'ch dannedd i'w gwefusau. Wrth gwrs, peidiwch â brathu'n ddigon caled i achosi unrhyw waedu neu boen, ond yn ddigon ysgafn ei fod yn rhoi ychydig o bryfocio. Mae hwn yn arwydd syml iawn i'ch un arall arwyddocaol eich bod yn barod am fwy o angerdd yn y senario hwnnw.

8. Rhowch eich pen mewn sefyllfa wahanol

Ydych chi erioed wedi bod yn cusanu rhywun yr ydych yn wirioneddol yn poeni amdano ac yn sylwi eich bod bob amser yn tueddu i bwyso'ch pen tuag at un ochr a'i gadw yno? Yna mae'r awgrym hwn ar eich cyfer chi. Efallai y bydd yn gwneud rhywfaint o les i newid safle eich pen ychydig i greu rhywfaint o symudiad a bywyd yn y cusan. Wrth gwrs, ni allwch cusanu'n syth wrth i'ch trwynau rwystro; Yn lle hynny, newidiwch o un ochr i'r llall. Bydd yn rhoi'r teimlad eich bod yn fwy i mewn i'r foment, a'ch bod yn cymryd eich partner yn llwyr yn ystod eich cusan.

Wrth gwrs, mae'n bwysig cofio mai dim ond rhai triciau defnyddiol yw'r rhain rydyn ni wedi'u gwneud i gynhesu pethau gyda'ch cariad, ond nid yw'n golygu mai nhw yw'r pethau iawn i chi a'ch perthynas. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n teimlo'n gyfforddus gyda'r hyn sy'n digwydd, oherwydd os nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus â'r sefyllfa, yna ni fydd unrhyw un. Mae cusanu i fod yn agwedd felys, tosturiol a chariadus o'n perthnasoedd sy'n ein helpu i ddangos ein hemosiynau mewn ffordd wahanol. Manteisiwch ar yr awgrymiadau hyn, a hyd yn oed eu haddasu i'w gwneud yn rhai eich hun! Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein cynghorion; Nawr, pucker i fyny!

Ranna ’: