Therapi Gestalt

Menyw Ifanc Anhapus Mewn Derbynfa Cwnselydd Seicolegydd

Yn yr Erthygl hon

Mae therapi Gestalt yn bractis cwnsela a ddefnyddir i drin problemau meddyliol ac emosiynol. Gall cysyniadau allweddol y therapi esbonio sut mae'r dechneg gwnsela hon yn gweithio.

Beth yw Therapi Gestalt?

Yn ôl arbenigwyr, mae therapi Gestalt yn dechneg gwnsela lle mae therapydd Gestalt yn helpu cleientiaid i ddatblygu aymwybyddiaethy synhwyrau a'r corff a chyflyrau meddyliol ac emosiynol. Datblygu'r ymdeimlad hwn o ymwybyddiaeth yw ffocws y dechneg gwnsela hon ac fe'i cyflawnir trwy'r cysyniadau allweddol canlynol o'r therapi:

  Gweithio mewn perthynas

Mae'r cysyniad hwn yn cynnwys cysylltiad cryf rhwng y cleient a'r therapydd Gestalt, lle mae'r therapydd yn synhwyro profiad y cleient fel rhan o'i gorff ei hun. Mae'r berthynas rhwng y cleient a'r therapydd yn hollbwysig, ond nid yw'r therapydd yn gosod agenda ar gyfer triniaeth.

  Canolbwyntio ar yma ac yn awr

Yn unol â'r cysyniad hwn, dylai sesiynau therapi ganolbwyntio ar y presennol. Os yw cleient yn trafod sefyllfaoedd yn y gorffennol neu'r dyfodol, dylai'r drafodaeth ganolbwyntio ar sut mae'r cleient yn teimlo am y sefyllfaoedd hynny ar hyn o bryd.

  Yn ymarfer yn ffenomenolegol

Mae'r therapi hwn yn canolbwyntio ar y digwyddiadau bywyd y mae'r cleient yn dod â nhw i bob sesiwn gwnsela, ac mae'r cysyniad hwn yn nodi y dylai'r therapydd gadw profiad y cleient yn ganolog a chloddio'n ddwfn iddo.

  Gweithio gydag ymgorfforiad

Daw'r cysyniad hwn o'r ddamcaniaeth bod emosiynau'n bresennol yn y corff fel tensiwn corfforol. Er mwyn mynd i'r afael â'r cysyniad hwn, gall rhai technegau therapi Gestalt gynnwys y therapydd yn arsylwi anadlu, yn gwahodd y cleient i roi sylw i ystum arbennig, neu'n gofyn i'r person werthuso teimladau corfforol yn ystod sesiwn gwnsela.

  Ymarfer maes sensitif

Mae'r syniad hwn yn dal bod pob digwyddiad, ffactorau lluosog yn achosi profiad cleient. Gall therapydd Gestalt barchu'r cysyniad hwn trwy ofyn i gleientiaid archwilio sut mae eu hamgylchedd a pherthnasoedd yn y gorffennol wedi cyfrannu at y sefyllfa bresennol.

  Gweithio ar brosesau cyswllt

Mae'r dechneg hon yn cynnwys canolbwyntio ar brosesau cyswllt cleient, sef sut mae person yn estyn allan i'r amgylchedd, neu bobl eraill, i gael diwallu anghenion.

  Agwedd Arbrofol

Mae'r syniad hwn yn cynnwys y therapydd Gestalt a'r cleient yn gweithio gyda'i gilydd ar arbrofion, lle mae cleient yn ceisio ymddygiad newydd i benderfynu a yw hyn yn helpu i greu rhyw fath o ystyr neu ddod â'r cleient i lefel newydd o ymwybyddiaeth. Gellir ei ystyried hefyd fel therapi cadair wag, o ystyried ygwaith cadairmae hynny'n aml yn cael ei gynnwys ymhlith technegau therapi Gestalt. Mae'r dechneg cadair wag yn golygu bod cleient yn cymryd arno fod person pwysig yn eistedd o'i flaen mewn cadair wag. Trwy ddeialog, mae'r cleient yn datrys gwrthdaro neu broblemau heb eu datrys. Therapi cadair wag gall hefyd gynnwys ymodel dwy gadair, lle gall cleient archwilio polareddau o fewn yr hunan. Er enghraifft, gall un gadair gynrychioli awydd am reolaeth, tra bod y llall yn cynrychioli'r gwrthwyneb. Mae'r dull hwn yn helpu cleientiaid i integreiddio polareddau i'w synnwyr cyffredinol o hunan.

Sut mae Therapi Gestalt yn gweithio?

 • Felarbenigwyrwedi esbonio, mae'r therapi'n gweithio trwy fynd i'r afael â ystumiau anorffenedig neu sefyllfaoedd o fywydau cleientiaid. Mae damcaniaethwyr Gestalt wedi honni bod bywyd yn cynnwys sefyllfaoedd diderfyn heb eu datrys neu heb eu gorffen. Mae'r gestalts anorffenedig hyn yn cyfrannu at gamweithrediad, ond mae therapyddion Gestalt yn helpu cleientiaid i'w datrys.
 • Mae hefyd yn gweithio trwy helpu pobl i greu golwg gyfannol ohonynt eu hunain. Mae'n cyflawni hyn trwy ddod ag ymwybyddiaeth i begynau fel nad yw cleientiaid yn edrych yn gaeth arnynt eu hunain o safbwynt unochrog.
 • Mae theori breuddwyd Gestalt yn gweithio trwy adael i bobl actio eu breuddwydion i adael iddynt fynegi eu hemosiynau mewn ffordd well.
 • Mae hefyd yn helpu pobl i ddod yn ymwybodol o arddulliau cyswllt camweithredol neu ffyrdd o ryngweithio â'r amgylchedd ac eraill.
 • Yn olaf, gall weithio trwy gynorthwyo pobl i ddatblygu gwahanol ffyrdd o ymateb i sefyllfaoedd trwy arbrofion.

Defnydd o Therapi Gestalt

Gellir defnyddio'r therapi hwn i fynd i'r afael ag ystod o broblemau cymdeithasol, emosiynol ac iechyd meddwl. Mae adolygiad o'rymchwilyn dangos y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y canlynol:

 • Trin iselder mewn plant ac oedolion
 • Gwella lefelau hyder
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu
 • Lleihau pryder mewn oedolion
 • Trin iselder a phryder ymhlith pobl hŷn
 • Cynorthwyo gydadatrys gwrthdaro
 • Trin hunllefau, yn bennaf trwy dechneg Gestalt o freuddwydio clir

Mae achosastudioCanfuwyd bod y therapi hwn hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer cleient a gafodd ddiagnosis o anhwylder deubegynol ac anhwylderau defnyddio sylweddau. Fe wnaeth y math hwn o driniaeth ei helpu i nodi anghenion nas diwallwyd a gwella ei les cyffredinol.

Pryderon a chyfyngiadau Therapi Gestalt

Er y gellir cymhwyso ymarfer Gestalt i wahanol broblemau, mae hefyd yn hanfodol ystyried cyfyngiadau therapi Gestalt. Felarbenigwyrwedi esbonio, mae llawer o ymchwil gyda gweithgareddau therapi grŵp Gestalt yn hytrach na sesiynau cwnsela unigol. Gall y therapi fod yn effeithiol ar gyfer pobl unigol, ond mae angen mwy o astudiaethau i gadarnhau bod y model therapi hwn yn effeithiol. Ymhellach, mae rhaiymchwilyn dangos nad yw technegau Gestalt yn effeithiol ar gyfer carcharorion carchar sy’n dioddef o seicopatholeg, felly efallai na fydd y dull yn ddefnyddiol ar gyfer problemau seicolegol difrifol. Mae lle i ddamcaniaeth Gestalt mewn cwnsela. Eto i gyd, hyd nes y cynhelir mwy o ymchwil, mae'n anodd dweud yn bendant bod y dull hwn yr un mor effeithiol â therapïau eraill yr ymchwiliwyd iddynt i raddau helaeth.

Sut i baratoi ar gyfer Therapi Gestalt

O ystyried y ffaith bod y therapi hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu mwy o ymwybyddiaeth ac arbrofi gydag ymddygiadau newydd, rhaid i chi baratoi i fynd at sesiwn therapi Gestalt gyda meddwl agored. Dylech hefyd baratoi ar gyfer y posibilrwydd y gallai therapi olygu eich bod yn camu y tu allan i'ch parth cysurus i archwilio sefyllfaoedd heb eu datrys o'ch bywyd. Y tu hwnt i hyn, rhaid i chi ddod i therapi, yn barod i rannu eich stori. Mae gan therapyddion Gestalt ddiddordeb yn eich profiad personol a byddant yn disgwyl ichi ei rannu.

Beth i'w ddisgwyl gan Therapi Gestalt

 • Gan fod y therapi hwn yn canolbwyntio ar ffenomenoleg, neu brofiadau a chanfyddiadau unigryw cleientiaid, dylech ddisgwyl i'ch sesiwn therapi ddechrau gyda chi'n adrodd eich stori fel y gwelwch.
 • Eichtherapyddyn cysylltu â chi ac yn dod ar eich taith cwnsela, ond ni ddylech ddisgwyl iddynt roi cyngor neu ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.
 • Gallwch hefyd ddisgwyl cymryd rhan mewn technegau a gweithgareddau therapi Gestalt penodol, megis datrys gwrthdaro trwy gwnsela cadair wag neu ganolbwyntio'ch sylw ar eich synhwyrau corfforol a'ch ymatebion wrth i chi adrodd eich stori.
 • Gallwch ddisgwyl i'ch therapydd ddefnyddio arbrofion amrywiol o'r natur hon i benderfynu a ydynt yn caniatáu ichi gael mwy o ymwybyddiaeth.

Os yw techneg Gestalt yn ymddangos yn fuddiol i'ch sefyllfa, gallwch ddod o hyd i therapydd sy'n ymarfer y dull hwn trwy Rwydwaith Therapi Gestalt. Gallwch hefyd gysylltu â chlinig iechyd meddwl lleol neu bractis seicoleg a gofyn am gael gweithio sy'n therapydd hyfforddedig mewn technegau therapi Gestalt.

Ranna ’: