Beth mae “Ymladd” yn ei olygu mewn gwirionedd?

Beth mae “Ymladd” yn ei olygu mewn gwirionedd?

Pan glywch “cawsom ymladd,” beth sy'n dod i'r meddwl? Beth am ddelwedd o ddau berson ag wyneb coch gyda dyrnau wedi eu clenched ac ymadroddion blin? A yw “ymladd” yn dwyn delwedd trais corfforol i’r cof? Beth am ddelwedd o ddau blentyn bach yn ceisio chwarae gyda'r un tegan ac yna'n crio drosto? Ie, mae'r rhain yn enghreifftiau o ymladd a hellip; A fyddech chi byth yn meddwl delwedd o bobl yn anghytuno ynghylch penderfyniad ac yn ceisio profi eu pwyntiau eu hunain, neu ddau berson yn gwylltio ynglŷn â sut mae'r peiriant golchi llestri yn cael ei lwytho neu fod y tiwb past dannedd yn cael ei wasgu? A yw'r enghreifftiau blaenorol yn ymladd neu'n dadlau?Lawer gwaith rwyf wedi cael cleientiaid yn adrodd am eu “brwydr waethaf erioed,” ac yna symud ymlaen i ddisgrifio enghraifft o ddadl. Rwy'n eistedd yno yn gwrando yn ceisio sylwi ar ymddygiadau neu ryngweithio afiach (h.y. taro, galw enwau, trin, ac ati) sy'n gwarantu mynd am therapi i wella cyfathrebu a rheoli teimladau. Pan fydd y stori drosodd ac na chrybwyllir y fflagiau coch hyn byth, gofynnaf i'r cleient, “Sut mai hon yw'r frwydr waethaf erioed?' Mwy o weithiau na pheidio, mae'r ymateb yn debyg i “oherwydd cawsom ymladd!” gyda golwg ar “sut mae'r person hwn yn therapydd?” Yna, rwy'n eu llongyfarch ar gael dadl iach ac yn trafod y gwahaniaeth rhwng dadl ac ymladd. Nesaf, rydym yn trafod am y profiad o ddysgu nad yw pawb yn cytuno â'n safbwyntiau.Dadl vs ymladd

Mae hyn yn eithaf syml. Mae dadl yn anghytundeb â pherson arall. Gellir dadlau dadleuon hefyd gyda dadleuon yn cael eu codi a llawer o emosiynau'n cael eu mynegi. Nid oes unrhyw drais geiriol na chorfforol yn gysylltiedig â dadl. Pan fydd trais yn mynd i mewn i'r hafaliad, daw hyn yn frwydr. Felly, gallai dadl gynyddu i frwydr.


manteision ac anfanteision cynghori ar briodas

Mae yna hefyd eithafion gwahanol i ymladd. Gall rhai ymladd gynnwys gweiddi geiriol (dim ond er mwyn amddiffyn eich hun) ond nid yw hyn byth yn helpu i ddatrys unrhyw wrthdaro. Gall ymladd hefyd gynnwys iaith sy'n cam-drin ar lafar fel galw enwau, diraddio, trin neu ymddygiadau sy'n cam-drin yn gorfforol fel taro, brathu, neu wthio. Y gwahaniaeth arall rhwng dadl ac ymladd yw cynhyrchiant. Gall dadleuon fod yn gynhyrchiol tra nad yw ymladd yn flinedig yn emosiynol ac yn gorfforol yn nodweddiadol.Dysgu “ymladd yn neis”

Dadl yw “ymladd braf” mewn gwirionedd. Dadl iach yw pan all y ddau unigolyn anghytuno wrth barchu barn y person arall (hyd yn oed os nad ydyn nhw byth yn cytuno). Mae pob person yn gwrando ar feddyliau'r llall ac yn rhoi amser iddyn nhw siarad heb ymyrraeth. Nid ydych hefyd yn ceisio amddiffyn eich pwynt nac yn gwthio i newid barn y person arall. Mae cael gwahanol farnau hefyd yn iach oherwydd gallwch chi ddysgu gan y person arall. Unwaith eto, efallai na fyddwch byth yn cytuno â'i safbwynt ef / hi er y gallwch ennill mwy o wybodaeth am bwnc ac “ehangu eich gorwelion” fel y dywedant.

Mae gwrthdaro hefyd yn iach cyn belled â'n bod ni'n ei ddatrys ac nad ydyn ni'n ei godi mewn dadleuon neu anghytundebau yn y dyfodol. Mae datrys gwrthdaro yn cynnwys meddwl am:

  • Beth arweiniodd at y gwrthdaro
  • Sut y gwnaeth y ddau gyfrannu at y gwrthdaro, a
  • Dod o hyd i ateb hyd yn oed os yw'r ateb yn “cytuno i anghytuno.”

Unwaith y bydd y ddau ohonoch yn cytuno i adael i'r gwrthdaro hwn orffwys, peidiwch â'i godi mewn dadleuon yn y dyfodol, gan fod hon mewn gwirionedd yn ffordd i osgoi'r un gyfredol. Dim ond ar ôl cryn fyfyrio y mae'n dderbyniol magu eto.
seicoleg y tu ôl i berthnasoedd camdriniol

Parchwch hefyd angen rhywun am le os yw dadl yn gwaethygu i ymladd. Mae gofod yn caniatáu inni arafu a meddwl am yr hyn a arweiniodd at y gwaethygu. Mae hefyd yn caniatáu inni feddwl am ein safbwynt a'n teimladau ein hunain a ysgogodd yn ystod y ddadl. Yn olaf, mae hefyd yn gadael inni leddfu ein teimladau neu, mewn geiriau eraill, gofalu am ein hanghenion ein hunain i fod yn fwy cynhyrchiol pan ddychwelwn i'r sgwrs. Os yw person yn nodi bod angen amser arno i feddwl, neu “oeri”, caniatewch iddynt yr amser hwn a pharchu'r gofod. Peidiwch â mynd ar eu trywydd i barhau i siarad neu eu holrhain i lawr a gofyn pryd maen nhw'n barod. Gall hyn arwain at ymddygiad amddiffynnol, nad yw byth yn gynhyrchiol wrth ddatrys gwrthdaro.