10 Rheswm Guys Pellter Eu Hunain Ar ôl Intimacy

Cwpl yn eistedd ar fainc

Yn yr Erthygl hon

Efallai y bydd yn anodd gwybod a yw dyn wir eisiau bod gyda chi cyn i chi ddod yn agos ato. Mae hyn oherwydd bod rhai ohonyn nhw'n dechrau cadw eu pellter ar ôl bod yn agos atoch chi.

Felly, os ydych chi wedi gofyn pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd, dyma erthygl sy'n rhoi atebion posibl i'r cwestiwn dyrys hwn. Ar ôl darllen trwyddo, byddwch chi'n deall pam y tynnodd y dyn hwnnw i ffwrdd a'r peth iawn i'w wneud pan fydd hyn yn digwydd.

Beth yw'r rheswm pam mae dynion yn ymddwyn yn rhyfedd ar ôl cysylltu

Mae yna lawer o resymau pam mae angen lle ar ddynion ar ôl agosatrwydd, ac un o'r ffyrdd gorau o ddarganfod yw trwy ei glywed o'u ceg. Os ceisiwch farnu o'u gweithredoedd, efallai y byddwch yn camddehongli eu bwriadau.

Fodd bynnag, un o'r rhesymau cyffredin pam mae dynion yn ymddwyn yn rhyfedd yw pan nad ydyn nhw'n barod i fod ymroddedig i'r berthynas .

Efallai bod ganddyn nhw deimladau i chi, ond dydyn nhw ddim yn barod i setlo i lawr. Rheswm arall posibl yw ei fod yn ansicr ai ef yw'r cydweddiad cywir i chi. Bydd pethau ond yn newid yn hyn o beth os byddwch yn ei sicrhau eich bod yn ei garu a'i eisiau.

Yn yr astudiaeth ymchwil hon gan Christina A. Ward ac awduron eraill, maent yn ymchwilio'n ddwfn i'r rhesymau pam mae llawer o bartneriaid gwrywaidd yn tynnu'n ôl neu'n rhoi eu pellter mewn perthnasoedd . Teitl yr astudiaeth hon yw Pam mae dynion yn ymbellhau, ac mae'n un ddiddorol sy'n dangos y ffactorau sy'n rhagweld osgoi dynion.

Pam mae dynion yn cadw eu pellter pan fyddant yn hoffi chi

Cwpl yn cael ffrae

Ydych chi wedi meddwl pam mae dynion yn tynnu i ffwrdd ar ôl agosatrwydd neu ar ôl proffesu eu cariad tuag atoch chi? Weithiau, gall fod oherwydd nad yw'n gwybod beth i'w ddisgwyl. Felly, cadw draw oddi wrthych yw'r symudiad mwyaf diogel y gall ei gymryd.

Fodd bynnag, gallwch hefyd wybod ei fwriadau trwy estyn allan ato a chael sgwrs agored ag ef. Gyda hyn, gallwch chi wybod a yw wir eisiau bod gyda chi ai peidio.

10 rheswm pam mae bechgyn yn rhoi pellter i chi ar ôl agosatrwydd

Cwpl yn anghytuno

Cyn i chi ddod yn agos at ddyn, fe wnaethoch chi sylwi sut roedd e drosoch chi, gan ymddwyn fel na fyddai'n goroesi pe bai'n gadael eich ochr. Yna, rydych chi'n sylwi bod ei ddiddordeb a'i egni wedi sychu ar ôl i chi fod yn agos ato.

Dyma pam mae rhai pobl yn gofyn pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd. Isod mae rhai rhesymau pam mae'r tynnu'n ôl hwn yn digwydd:

1. Nid yw eisiau perthynas

Efallai y bydd dyn eisiau bod yn agos atoch chi, ond nid yw barod am berthynas . Un ffaith am fechgyn yw y gallai fod yn anodd dweud a ydyn nhw mewn cariad â chi neu a ydyn nhw am fodloni eu hanghenion corfforol.

Gallwch chi ddweud pan fyddwch chi'n sensitif i rai patrymau yn ei ymddygiad a'i natur tuag atoch chi. Er enghraifft, efallai bod y dyn mewn cariad â chi, ond nid yw'n barod i setlo i lawr eto. Efallai ei fod wedi sôn amdano wrthych, ond efallai nad ydych wedi ei ddehongli yn union yr un ffordd.

2. Dim ond unwaith yr oedd eisiau cysgu gyda chi

Dim ond unwaith y mae rhai dynion eisiau dod yn agos atoch chi, ac maen nhw'n gadael pan fyddant yn cyrraedd eu nod. Bydd rhai ohonynt yn rhoi addewidion gwahanol ichi fel y byddwch yn derbyn eu gofynion. Ar ôl i chi ildio a sylwi ei fod yn bell ar ôl agosatrwydd, efallai ei fod wedi cyflawni ei nod ac wedi symud ymlaen.

3. Efallai ei fod yn ofnus

Os ydych chi'n pendroni pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd, efallai ei fod yn ofni cariadus. Nid yw rhai dynion eisiau bod yn agored i unrhyw un na theimlo'n agored i niwed oherwydd ei fod yn eu gwneud yn llai gwrywaidd.

Felly, pan fydd dyn yn gweld arwyddion posibl perthynas gariadus , mae'n tynnu i ffwrdd ar ôl agosatrwydd. Nid oes rhaid i chi feddwl bod rhywbeth o'i le arnoch chi pan fydd hyn yn digwydd. Os yw'n barod i garu eto, efallai y daw yn ôl i chi.

4. Mae eisiau gwybod a ydych chi'n ei garu

Gall rhai dynion ddefnyddio agosatrwydd fel strategaeth i wybod a ydych yn eu caru ai peidio. Os ydych wedi gofyn pam fod dynion yn tynnu'n ôl ar ôl agosatrwydd, efallai ei fod am wylio'ch symudiad nesaf. Mae'n debyg ei fod eisiau bod yn siŵr mai chi yw'r person iawn iddo cyn cymryd y cam nesaf. Bydd eich gweithredoedd ar ôl iddo fod yn agos ato yn penderfynu a fydd yn dod yn ôl atoch ai peidio.

5. Dyma eu cyfnod anhydrin

Un o'r atebion posibl i pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd yw oherwydd eu bod yn eu cyfnod anhydrin. Mae'n anodd i ddynion fynd ar unwaith ar gyfer rowndiau dilynol ar ôl iddynt alldaflu.

Mae angen mwy o amser arnynt i gyflawni'r un lefel o gyffro fel y gallant yn ddigonol bodloni yn y gwely . Felly, nid oes rhaid i chi fod yn ofnus pan fyddant yn ymbellhau. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi mwy o amser iddynt adennill eu hunain a dychwelyd.

6. Mae'n debyg eich bod chi'n rhy gaeth

Merch yn sefyllian

Nid yw llawer o ddynion yn hoffi cael partneriaid rhamantus sy'n clingy. Felly, os yw dyn yn mynd yn bell ar ôl cael rhyw, efallai mai'r rheswm dros hynny yw eich bod chi'n rhy gaeth ar ôl yr amser braf a gawsoch gydag ef.

Efallai eich bod wedi meddwl, gan ei fod yn debyg mai ef oedd yr un i chi, nad oeddech am adael iddo fynd. Pan fydd dyn yn tynnu'n ôl ar ôl agosatrwydd, mae'n rhaid i chi roi rhywfaint o le iddo fel na fyddwch chi'n ei ddychryn o'r diwedd.

7. Mae eisiau cymryd pethau'n araf

Er bod gan ddyn ddiddordebau ynoch chi, efallai na fydd yn barod i symud ar y cyflymder rydych chi ei eisiau. Felly, efallai y bydd yn rhoi lle, ac efallai y byddwch chi'n dechrau meddwl tybed pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd. Mae angen ichi roi sicrwydd iddo y byddwch yn amyneddgar ag ef i ddatrys y mater hwn. Gallwch hefyd roi rhywfaint o le iddo a gwneud eich hun yn brin ychydig fel ei fod yn dechrau colli chi.

|_+_|

8. Nid oedd yn mwynhau ei hun gyda chi

Os nad oedd yn fodlon yn y gwely gyda chi, efallai y byddai'n cadw draw oddi wrthych, a gall hyn wneud ichi ofyn pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd. I wybod a yw hyn yn wir, gallwch gyfathrebu ag ef ar sut aeth y cyfarfyddiad rhywiol i weld ei ymateb. Yna gallwch chi hefyd gynnig ffyrdd ar sut i wneud yr un nesaf yn troi allan yn well.

9. Inferiority cymhleth

Os sylwch ei fod wedi diflannu ar ôl agosatrwydd, efallai ei fod yn teimlo'n llai ohono'i hun. Nid yw rhai dynion yn gwybod sut i gael adborth ar ôl a cyfarfyddiad rhywiol , ac efallai y byddan nhw'n dal i feddwl nad ydyn nhw wedi perfformio'n dda. Felly, os ydych chi wedi gofyn pam mae dynion yn ymbellhau oddi wrth agosatrwydd, efallai yr hoffech chi roi gwybod iddo pa mor dda y mae wedi perfformio.

10. Nid yw am godi eich gobeithion

Mae rhai guys ar ôl yr hyn y gallant ei gael gan eich corff. Unwaith y byddwch yn eu bodloni, gallant ysbryd i ffwrdd a dychwelyd yn ddiweddarach. Os ydych chi'n pendroni pam mae dynion yn diflannu ar ôl agosatrwydd, efallai mai dyma un o'r rhesymau. Mae'n debyg ei fod yn hoffi eich personoliaeth, ond nid yw am eich arwain ymlaen a thorri'ch calon.

Yn y llyfr hwn a ysgrifennwyd gan Peter White, byddwch yn dysgu pam mae dynion yn mynd yn dawel, ac yn gwrthod rhannu eu teimladau.

Beth i'w wneud pan fydd yn tynnu'n ôl ar ôl agosatrwydd

Cwpl trist yn y gegin

Ar ôl gwybod y rhesymau posibl pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd, y cam nesaf yw darganfod beth i'w wneud â'r wybodaeth hon.

Dyma rai pethau i'w gwneud pan fydd dyn yn cilio ar ôl agosatrwydd

Rhowch ychydig o le

Un o'r camau cyntaf i'w cymryd ynghylch pam mae dynion yn ymbellhau oddi wrth agosatrwydd yw rhoi rhywfaint o le iddynt. Byddai hyn yn caniatáu iddynt ddarganfod beth maen nhw ei eisiau, fel eich bod chi'n cadw'ch parch . Os byddwch chi'n dal i obsesiwn drosto heb roi lle i anadlu, fe allai fynd yn fwy cythruddo a gadael yn barhaol.

Dangoswch iddo eich bod yn hapus ac yn annibynnol

Prin yw'r siawns y bydd perthynas yn mynd yn iawn os bydd un parti'n obsesiwn dros y llall yn barhaus. Pan fydd yn bell ar ôl rhyw, mae angen i chi barhau i fyw eich bywyd. Mae angen iddo wybod y gallwch chi fodoli hebddo ac na all agweddau eraill ar eich bywyd fod yn llonydd. Felly, daliwch ati i fynd allan gyda'ch ffrindiau a mwynhewch eich bywyd nes ei fod yn barod i ddychwelyd.

|_+_|

Cyfathrebu'n agored

Os daw yn ôl o unrhyw siawns, peidiwch â mynd ar ei ôl gyda sylwadau anghwrtais neu ddigywilydd. Yn hytrach, cael deialog agored ag ef ar yr hyn a ddigwyddodd. Mae angen ichi ddarganfod y rheswm pam y cadwodd ei bellter i ddechrau.

|_+_|

Darganfyddwch beth sydd ei eisiau arno

Ar ôl gwybod pam y gadawodd, mae'n bwysig gwybod ei fwriadau wrth symud ymlaen. A yw am adeiladu rhywbeth difrifol gyda chi, neu a yw yno ar gyfer flings yn unig? Dyma beth mae'n ei olygu i ddiffinio perthynas. Pan fyddwch chi'n gwybod ei fwriadau, byddwch chi'n gwybod y cam nesaf i'w gymryd.

Os yw wedi ymbellhau oddi wrthych ac mae'n edrych yn debyg nad oes ganddo ddiddordeb, edrychwch ar lyfr Bob Berkowitz o'r enw: Dyw e ddim yn barod amdani bellach . Mae'r llyfr hwn yn dweud wrthych beth i'w wneud pan fydd dynion yn tynnu'n ôl.

Casgliad

Ar ôl meddwl y byddai'n aros gyda chi ar ôl bod yn agos atoch, fe wnaethoch chi ddarganfod nad oedd eisiau bod yn agos atoch chi. Yna ar ôl gofyn i'ch ffrindiau am gyngor, rydych chi'n darganfod bod y cwestiwn pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd yn ymholiad cyffredin ar wefusau bron pawb.

Gyda'r wybodaeth yn y darn hwn, mae gennych chi syniad gwell nawr pam y daeth i ffwrdd ar ôl eich cyfarfod ag ef.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i wneud i ddyn syrthio mewn cariad â chi:

Ranna ’: