5 Arwyddion Anffyddlondeb Emosiynol Mwyaf Peryglus

Arwyddion Anffyddlondeb Emosiynol Mwyaf Peryglus

Yn yr Erthygl hon

Ydy anffyddlondeb emosiynol cynddrwg ag anffyddlondeb rhywiol?Peidiwch â chael eich camgymryd gan ei ddiniweidrwydd ymddangosiadol.Materion emosiynolyn wir yr un mor ddinistriol i'ch perthynas â thwyllo corfforol.
Mae materion emosiynol fel arfer yn dechrau fel cyfeillgarwch. Ond mae yna linell lle mae cyfeillgarwch yn dod i ben ac mae perthynas emosiynol yn dechrau. Oddi yno mae llethr llithrig tuag at berthynas rywiol. Mae'r math hwn o anffyddlondeb yn digwydd i bobl nad oeddent erioed wedi bwriadu bod yn anffyddlon ond sy'n croesi'r llinell o gyfeillgarwch i berthynas ramantus yn ddiarwybod.
Yn yr erthygl hon byddwch yn darllen am yr arwyddion a all eich helpu i ddweud a oes rhywbeth yn digwydd.

Beth yw perthynas emosiynol?

Ond yn gyntaf, beth yn union yw carwriaeth emosiynol?

Gall perthynas emosiynol ymddangos yn ddiniwed. Mae fel cyfeillgarwch agos, iawn?
Wel na. Angallai perthynas emosiynol ddechrau fel cyfeillgarwchond yn sicr ac yn symud ymlaen yn gyflym tuag at ddod yn berthynas emosiynol, a allai eto droi'n berthynas rywiol.

Does dim diniweidrwydd mewn anfon negeseuon testun hwyr y nos yn dweud fy mod yn meddwl amdanoch chi tuag at ‘ffrind agos’.
Y ffordd orau o ddisgrifio perthynas emosiynol yw ‘carwriaeth y galon’ fel y’i gelwir. Mae fel cyfeillgarwch platonig ond gyda chemeg rywiol. Yn ystod y berthynas emosiynol mae'n debygol iawn y bydd cyfrinachau agos yn cael eu rhannu a fyddai fel arfer yn cael eu trafod gyda'r partner yn unig. O ganlyniad, mae'r berthynas gynradd yn gwaethygu.

Arwyddion anffyddlondeb emosiynol: A yw eich partner yn cael perthynas emosiynol?

Dyma’r arwyddion y dylech gadw llygad arnynt er mwyn gweld a oes rhywbeth yn digwydd gyda’ch partner.

1. A yw eich partner yn cuddio rhywbeth oddi wrthych?

Nid yw cyfrinachedd sydyn byth yn arwydd da mewn perthynas. Efallai y bydd eich partner yn meddwl ei bod yn glyfar cadw pethau oddi wrthych, ond mae'n debygol y byddwch yn darganfod bod rhywbeth yn digwydd.
Arwyddion o gyfrinachedd sydyn yw:

 • Mae'ch partner yn mynd â'i ffôn symudol i'r ystafell ymolchi.
 • Mae'ch partner yn rhoi'r gorau i anfon neges destun cyn gynted ag y byddwch chi'n cerdded i mewn.
  Mae newid cyfrineiriau cyfrifiadur neu hanes pori wedi'i ddileu hefyd yn arwyddion cryf.

Heb os, bydd y cyfrinachedd sydyn hwn yn gadael marc ar eich perthynas. Rydych chi'n meddwl tybed beth sy'n digwydd, ond ni waeth beth rydych chi'n ei ddweud wrth eich partner, ni fydd ef neu hi yn agor am y peth. Efallai mai un o'r pethau gorau y gallwch chi ei wneud nawr yw cadw llygad barcud ar eich partner a bod yn wyliadwrus am fwy o arwyddion anffyddlondeb emosiynol.

2. Mwy o amser ar y ffôn a chyfryngau cymdeithasol

A yw eich partner yn sydyn yn treulio llawer mwy o amser ar ei ffôn neu ei chyfryngau cymdeithasol?
Ai anaml iawn y gwnaeth eich partner wirio ei borthiant o'r blaen a nawr mae hynny wedi newid yn sydyn?
Cadwch mewn cof bod y rhainllwyfannau cyfryngau cymdeithasolefallai mai dyma un o’r unig ffyrdd i’ch partner fod mewn cysylltiad â’r ‘ffrind agos’. Iddyn nhw mae hyn yn gwneud y berthynas yn haws i'w chuddio. Ac i chi mae'n anoddach canfod y berthynas, ar wahân i'r newid yn ymddygiad eich partner.
Mae Snapchat yn ffefryn llwyr i dwyllwyr emosiynol. Ond mae hyd yn oed LinkedIn yn hysbys i gael ei ddefnyddio ar gyfer anffyddlondeb emosiynol ymhlith cydweithwyr.

3. Colli diddordeb ynoch chi

Pan fydd eich partner yn cael sylw ac atgyfnerthiad emosiynol gan rywun arall, efallai na fydd ei angen arnoch chi mwyach. O ganlyniad gall eich partner ddechrau datgysylltu oddi wrthych. Mae'n ymddangos bod y cwlwm emosiynol cryf yr oeddech chi'n arfer ei fod wedi mynd.
Efallai y bydd eich partner yn rhoi’r gorau i gwyno am ddiwrnodau gwael neu broblemau, oherwydd bod eich partner eisoes wedi dweud wrth rywun arall am ei broblemau.
Ond nid yw'n gyfyngedig i ddatgysylltiad emosiynol yn unig, mae datgysylltiad corfforol yn digwydd hefyd. Os yw'ch partner yn dal i ffantasi am y person arall fe fydd ynallai o gyswllt corfforolrhwng y ddau ohonoch.

4. Mae'ch partner yn sôn am y person arall – dro ar ôl tro

Os byddwch chi'n clywed yr un enw dro ar ôl tro, efallai mai'r person hwn yw'r un y mae eich partner yn twyllo'n emosiynol ag ef.
Mae teimladau'n tueddu i orlifo yn hwyr neu'n hwyrach. Dyma'n union beth sy'n digwydd yn yr achos hwn. Mae eich partner wedi dod mor emosiynol ynghlwm wrth y person arall nad yw ef neu hi hyd yn oed yn sôn yn fwriadol am y person arall, mae'n digwydd yn awtomatig.
A yw eich partner yn ymwybodol o fanylion personol gan berson arall a allai ymddangos yn afresymol iddo ef neu hi eu gwybod?

5. Mae eich partner yn dechrau eich rhoi i lawr

Ar wahân i lai o gyswllt corfforol a datgysylltiad emosiynol, gall eich partner ddechrau dod yn fwy beirniadol ohonoch, neu hyd yn oed eich digalonni. Mae hyn yn arwydd cyffredin arall o anffyddlondeb emosiynol.

Mae'r rhan lle mae'ch partner yn dod yn feirniadol ohonoch oherwydd y ffaith ei fod ef neu hi yn eich cymharu â'r person arall yn ei fywyd.
Byddwch hefyd yn awyddus i weld sut mae ef neu hi yn ymateb i ymatebion negyddol am y person arall. Ydy ef neu hi yn dod yn hynod amddiffynnol? Gallai hyn fod yn stori arall.

Ydych chi'n cael carwriaeth emosiynol?

Pan fydd eich partner yn bondio gyda rhywun arall yn emosiynol beth fydd yn digwydd i chi? Mae rhai partneriaid yn gwneud yr un camgymeriad – maen nhw hefyd yn mynd at ffrind neu gydweithiwr ac yn rhannu eu cyfrinachau agos, eu problemau personol ac ati. Yn y modd hwn, mae'r cylch yn ailadrodd unwaith eto.
Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n mynd yn ysglyfaeth i anffyddlondeb emosiynol eich hun, gwyliwch am yr arwyddion hyn:

 • Ydych chi'n rhannu llawer o feddyliau neu straeon personol gydag ef neu hi?
 • Ydych chi'n teimlo agosatrwydd emosiynol mawr gydag ef neu hi?
 • Ydych chi'n ei gymharu ef neu hi â'ch partner?
 • Ydych chi'n edrych ymlaen at eich rhyngweithio nesaf neusgwrs ag ef neu hi?
 • Ydych chi'n newid eich gweithgareddau dyddiol er mwyntreulio mwy o amser gydag ef neu hi?
 • Ydych chi'n cadw'r gweithgareddau sy'n ymwneud ag ef neu hi yn gyfrinach rhag eich priod?
 • Ydych chi'n treulio llawer o amser ar eich pen eich hun gydag ef neu hi?

Peidiwch â chadw llygad ar eich partner yn unig, byddwch yn ofalus o'ch bwriadau a'ch gweithredoedd eich hun hefyd. Mae brwydro yn erbyn anffyddlondeb emosiynol yn waith caled ac mae angen ymrwymiad a dyfalbarhad - ond gallwch chi ei oresgyn!