7 Ffordd o Osgoi Dadleuon Perthynas Yn ystod y Cloi

Cwpl ifanc yn ffraeo Yn y Gegin Dyn Americanwr Affricanaidd A Menyw yn Sgrechian Mewn Rhwystredigaeth Wedi Cythruddo Perthynas Anhapus Mae cloeon coronafirws ledled y byd wedi newid deinameg ein perthnasoedd yn sylweddol. Ar y dechrau, roedd pobl yn rhamantu'r syniad o gael eu cloi gartref gyda'u partneriaid neu deuluoedd. Fodd bynnag, o fewn wythnosau, disodlwyd y swyn o dreulio cymaint o amser gyda'i gilydd gan deimladau o fygu. Dechreuodd pobl fynd yn rhwystredig a dyna pryd y dechreuodd y dadleuon perthynas. Cyn y cloi, pe byddem dan straen, gallem fynd allan i'r gampfa i chwythu rhywfaint o stêm.

Yn yr Erthygl hon

Nawr, mae pobl newydd ddod yn barau cecru ac yn dadlau bob dydd mewn perthynas. Nid yw mynd allan yn opsiwn bellach, sy'n gwneud i ni deimlo'n rhwystredig, ac o dan straen. Y lefelau uwch hyn o straen sy'n arwain at ddadleuon perthynas. Mae'n ein harwain at ein partneriaid, ac yn arwain at gecru cyson.Felly, sut ydych chi'n delio â dadleuon yn ystod y cyfnod llawn straen hwn?

Wel, os ydych chi'n chwilio am ffyrdd o osgoi dadleuon neu atal cecru cyson gyda'ch priod, rydyn ni yma i'ch helpu chi gyda sut i drin dadleuon perthynas.

Dyma 7 awgrym ar sut i osgoi dadleuon yn ystod y cyfnod cloi.

1. Neilltuo amser ar gyfer cyfathrebu ymwybodol

Pan fyddwch chi'n argyhoeddedig mai eich safbwynt chi yw'r un iawn, rydych chi'n debygol o anwybyddu'r hyn y mae'ch partner yn ei ddweud ac yn hytrach aros iddyn nhw orffen er mwyn i chi allu siarad. Dyma lle mae cyfathrebu ymwybodol yn dod i mewn gan ei fod yn cyflwyno ymwybyddiaeth ofalgar i'ch sgyrsiau. Mae hyn yn golygu eich bod chi gwrando'n astud i'ch partner a pharhau i fod yn agored i safbwyntiau eraill.

Felly, sut i atal cecru mewn perthynas?

Neilltuo amser ar gyfer cyfathrebu ymwybodol . Os gwelwch fod y ddau ohonoch yn tueddu i siarad dros eich gilydd sy'n achosi dadleuon perthynas, defnyddio amserydd yn ystod eich ymarferion cyfathrebu ymwybodol. Bydd hyn yn sicrhau bod y ddau ohonoch yn cael cyfle i siarad heb unrhyw ymyrraeth, sy'n cynnwys mynegiant wyneb negyddol gan gynnwys rholiau llygaid a sneers.

2. Creu a pharchu ffiniau

Pâr Ifanc yn Adnewyddu Eiddo Gyda Mae'r pandemig wedi newid y byd fel rydyn ni'n ei adnabod, ac mae ein hamserlenni rheolaidd wedi mynd am dro. Creu amserlen deulu newydd yn seiliedig ar gyfrifoldebau gwaith, a thasgau cartref, a dyletswyddau. Sefydlwch fannau gwaith unigol mewn gwahanol rannau o'ch cartref fel bod gan bob un ohonoch ardal ddynodedig lle gallwch ganolbwyntio'n llwyr ar waith.

Os mae'r ddau ohonoch yn gweithio gartref wrth ofalu am eich plant, bydd angen i chi greu amserlen ar gyfer amseroedd astudio eich plant. Byddai pob un ohonoch yn cymryd eich tro gyda dyletswyddau gofal plant tra bod y llall yn gweithio.

Parchwch ofod ac amser eich gilydd a gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n tarfu ar eich partner yn ystod ei oriau gwaith. Cyson gwrthdyniadau ac aflonyddwch yn ystod y gwaith oriau yn rhwystredig ac ansawdd gwaith. Mae ymyriadau hefyd yn debygol o olygu eich bod chi a'ch partner ar y ffin a fydd yn sbarduno cecru diangen.

3. Gwnewch amser i'ch gilydd

Rydych chi gyda'ch gilydd 24X7 oherwydd y cloi. Felly efallai na fyddwch chi'n sylweddoli bod angen i'r ddau ohonoch wneud amser i'ch gilydd. Mae'r rhan fwyaf o'r amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch priod wedi'i anelu at nod cyffredin , p'un a yw'n gofalu am y plant neu'n mynd i'r afael â thasgau cartref gyda'ch gilydd.

Un o'r awgrymiadau dadl perthynas yw rhoi amser i'ch gilydd. Gwnewch amser i'ch gilydd fel y gallwch dreulio amser yn cryfhau eich cwlwm a thynnu cryfder oddi wrth eich gilydd. Os nad oes angen goruchwyliaeth gyson ar eich plant, gallwch chi hyd yn oed fwynhau nos dyddiad unwaith yr wythnos.

4. Atodlen dyddiol yn unig amser

Merch Pretty Affro-Americanaidd Yn Darllen Llyfr yn Eistedd Ar Y Ffenestri Mae gofalu am eich plant a'ch partner yn bwysig ond peidiwch ag esgeuluso'ch hun yn y broses. Pan fydd cyplau'n dadlau'n gyson, a'r dadleuon perthynas hyn yn cynyddu gydag amser, mae'n galw am dreulio amser ar eu pen eu hunain. Mae'n cadw perthnasoedd yn iach.

Trefnwch ychydig o amser yn unig bob dydd neu hyd yn oed ddwywaith y dydd, os yn bosibl. Defnyddiwch yr amser hwn i ddarllen llyfr, myfyrio, gwrando ar gerddoriaeth neu fwynhau swp hir braf yn eich bathtub.

Mae treulio amser ar eich pen eich hun hefyd yn rhoi cyfle i chi hunanfyfyrio, ac yn eich helpu i sylweddoli agweddau ar eich personoliaeth a allai fod yn rhwystr i'ch perthynas â'ch partner. Mae hunanofal yn arbennig o bwysig yn yr amseroedd cythryblus hyn gan ei fod yn caniatáu i chi ymlacio, dad-straen a thrwy hynny, osgoi dadleuon perthynas.

5. Dysgwch i ollwng gafael

Bellach pellhau cymdeithasol yw’r normal newydd ond rydym yn dal i gael trafferth delio â’r holl newidiadau rydym wedi’u profi ers i’r cloi ddechrau. Gall yr ansicrwydd cyson ynghyd ag ofn a phryder effeithio arnom ni, ac weithiau rydyn ni'n tynnu ein straen allan ar ein partneriaid. Rydyn ni'n tynnu sylw atynt am y problemau lleiaf, ac yn fuan rydyn ni'n syrthio i batrwm o gecru parhaus, a all achosi rhwyg yn eich perthynas.

Dysgwch i ollwng gafael o'r pethau bychain. Peidiwch â dal dig a pheidiwch â chadw sgôr. Dyma'r unig ffordd i atal dadl yn y berthynas, a gweithio tuag at gwlwm cryf a hapus.

6. Byddwch yn ymwybodol o'ch arferion annifyr

Menyw Ifanc Yn Diflasu Tra Dyn Yn Defnyddio Ffôn Yn Y Cefndir Gall annifyrrwch dyddiol fel sedd y toiled sydd bob amser i fyny, y pentwr o ddillad budr ar y llawr, y carton llaeth gwag yn yr oergell achosi dadleuon perthynas hefyd, yn enwedig ar adegau o straen. Mae hyn yn aml yn arwain at ymddygiadau un-upping a tit-am-tat, a fydd yn arwain at gecru cyson.

Cael trafodaeth agored gyda'ch partner am eich arferion sy'n eu cythruddo yn ogystal â'u harferion sy'n eich cythruddo . Trafodwch ffyrdd y gellir mynd i'r afael â'r rhain, yn enwedig os yw'r arferion hyn yn effeithio ar eich perthynas.

7. Mynegwch eich edmygedd o'ch partner

Edmygedd yw un o'r agweddau pwysicaf ar berthynas iach sy'n cael ei hanwybyddu'n aml. Heb cyd-edmygedd a pharch, bydd y rhwymau sy'n eich dal ynghyd yn dechrau gwanhau dros amser. Gall peidio â mynegi eich edmygedd wneud i'ch partner deimlo ei fod yn cael ei gymryd yn ganiataol, a all arwain at chwerwder a cheg.

Mae canmoliaeth yn cadarnhau'r bersonoliaeth, ac yn annog y person i fod yn well nag ydyw . Mae'r fideo isod yn tynnu sylw at rai rheolau euraidd o ganmoliaeth. Er mwyn bod yn benodol gyda'ch canmoliaeth, mae angen i chi gael gwybod am yr unigolyn yr ydych am ei ganmol. Cymerwch olwg:

Mae cyplau sy'n mynegi eu hedmygedd yn rheolaidd yn ei gwneud hi'n arferiad i sylwi ar y daioni yn eu partneriaid. Mae canmol eich partner ar eu llwyddiant hefyd yn adlewyrchu eich balchder yn eu galluoedd, sydd yn ei dro helpu i gryfhau eu hunanhyder a gwella eu hunanddelwedd.

Mae'r cyfyngiadau symud hwn yn peri llawer o heriau, yn enwedig yn ein perthnasoedd. Y cam cyntaf i gryfhau ein perthynas yw cydnabod effaith tymor byr a hirdymor y cyfyngiadau symud ar ein hiechyd emosiynol. Os yw’ch partner yn dweud eich bod wedi mynd yn fyr dymer ac yn bigog, peidiwch â diystyru hyn fel mater dibwys, yn hytrach edrychwch o fewn eich hun a deall gwraidd y broblem. Cofiwch nad eich partner yw eich gwrthwynebydd felly gweithiwch gyda'ch gilydd i ddod o hyd i atebion a rhowch amser ac ymdrech i gynnal eich perthynas.

Ranna ’: