8 Ffordd o Ymdopi ag Iselder Pan Byddwch Mewn Perthynas

Cwpl Ypset Yn Anwybyddu Ei gilydd Ar ôl Ymladd Ar y Gwely Yn yr Ystafell Wely Nid yw iselder yn ddim byd tebyg i dristwch bob dydd. Mae'n gyflwr meddwl gwahanol, lle mae popeth yn ymddangos yn anobeithiol. Pan fydd person yn ymdopi ag iselder, bydd ganddo symptomau amrywiol:

Yn yr Erthygl hon

 • Byddan nhw eisiau cael eu gadael ar eu pen eu hunain
 • Byddan nhw'n gorfwyta neu ddim yn bwyta o gwbl,
 • Insomnia,
 • Anesmwythder,
 • Teimladau o fod yn ddiwerth neu'n ddiwerth,
 • Problemau treulio,
 • Blinder,
 • Trafferth canolbwyntio ar bethau cyffredin,
 • Teimladau o fod yn drist yn barhaus ac yn feddyliau hunanladdol.

Mae pobl yn mynd am atebion gwahanol i wella eu hiselder; llawer dewis alcohol tra bod eraill yn dechrau bwyta cynhyrchion fel chwyn neu ysgubau, ond mae llai neu bron sero ymwybyddiaeth mewn sawl rhan o'r byd. Oherwydd hyn, nid yw pobl sy'n ymdopi ag iselder yn cael eu trin fel y dylent fod. Felly. Rwyf wedi casglu 8 ffordd o ymdopi ag iselder, a chyfnodau o iselder, yn enwedig pan fyddwch chi'n mynd at rywun â phryder ac iselder. Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon am iselder a pherthnasoedd yn eich helpu chi gymaint ag y gwnaeth fy helpu.

1. Derbyn bod rhywbeth o'i le

Un o'r camau mwyaf arwyddocaol tuag at ddod o hyd i ateb i ymdopi ag iselder yw derbyniad . Mae llawer o symptomau gwahanol yn weladwy, ond rydym yn tueddu i'w hanwybyddu am gyfnod hirach a thybio y byddant yn gadael ar eu pen eu hunain. Rydym yn methu â deall y gall y broblem gymryd mwy o amser i fynd nag a gymerodd i ddod. Felly, mae’n hanfodol cydnabod bod rhywbeth o’i le.

Mae angen ichi gofio ei bod yn iawn mynd yn sâl. Gall unrhyw un gael iselder. Peidiwch â gofyn i chi’ch hun, ‘Pam fi?’ na beio eich hun yn dweud, ‘Mae fy iselder yn difetha fy mherthynas.’ Yn hytrach, mae angen ichi ganolbwyntio ar y ffaith sut i ddelio ag iselder mewn perthynas. Derbyniwch fod problem wedi dod a byddwch yn gwella o hyn yn fuan.

Mae hefyd yn hanfodol i'r priod neu'r partner helpu eu partner ag iselder gyda digon o gariad, gofal a chefnogaeth.

2. Nodwch symptomau a siaradwch â'ch partner yn eu cylch

Os ydych chi'n ymdopi ag iselder, mae yna lawer o wahanol symptomau iselder fel:

 • Blinder cyson
 • teimladau o anobaith
 • diwerth
 • hunan-ynysu
 • dicter
 • rhwystredigaeth
 • anhunedd, a chymaint mwy

Gan fod pob person yn wahanol, mae'r symptomau ar gyfer pob person sy'n ymladd iselder yn dod yn wahanol.

Mae llawer o bobl sy'n ymdopi ag iselder yn profi'r holl bethau hyn un ar y tro ar rai dyddiau, a dyddiau eraill, efallai y byddant yn profi un neu ddau o symptomau yn unig . Nodwch a monitrwch eich holl symptomau ac yna gwnewch yn siŵr eich bod yn hysbysu'ch partner. Gallai'r rheswm fod yn iselder yn y berthynas hefyd.

Sut mae hi'n wahanol i ddod o hyd i rywun â phryder ac iselder?

Yma, mae'n bwysig deall sut mae iselder yn effeithio ar berthnasoedd. Gall pethau fynd yn gymhleth. Siarad â'ch partner yn rhoi dealltwriaeth iddynt o'r hyn yr ydych yn mynd drwyddo.

Fel rhywun sydd â phartner sy'n dioddef, caru rhywun ag iselder yn boenus. Gan fod y partner yn parhau mewn poen, mae meithrin cysylltiadau yn gymharol anodd. Felly, bydd y ddau ohonoch yn gallu trafod beth bynnag sydd angen ei wneud ymhellach ar gyfer delio ag iselder.

3. Rhoi'r gorau i gymryd popeth yn bersonol

Nid yw ymdopi ag iselder yn ffordd hawdd o deithio. Unwaith y bydd person yn isel ei ysbryd, gallant fod mewn hwyliau drwg am y rhan fwyaf o'u dyddiau. Mae'n rhaid i'r bobl o'u cwmpas fod yn hynod o gryf a pheidio â chymryd unrhyw beth maen nhw'n ei ddweud yn bersonol oherwydd nid ydynt ond yn tynnu allan eu rhwystredigaeth, ofn, a dicter o'u genau; y rhan fwyaf o'r amser, yr iselder sy'n siarad.

Sut i helpu'r priod ag iselder ysbryd?

Beth bynnag maen nhw'n ei ddweud, gwrandewch arno'n dawel , gweithredu'n bwyllog. Ceisiwch beidio ag ateb yn ôl gan y gall hynny ddechrau dadl. Dywedwch wrthynt eich bod yn deall, ac yna gadewch iddo fynd.

4. Siaradwch ag arbenigwr

Seicolegydd yn Ymgynghori â Gŵr A Gwraig Mewn Trafferth Mae'n hanfodol gwneud yn siŵr eich bod chi a'ch partner mynd at arbenigwr i ddod o hyd i ffordd o oresgyn iselder. Bydd barn arbenigol yn rhoi persbectif newydd ar beth bynnag sy'n eu poeni. Gall siarad ag arbenigwr am eich hanner arall sy'n mynd trwy iselder eich helpu i ddeall beth maen nhw'n mynd drwyddo ac efallai rywsut helpu i gryfhau'ch perthynas â nhw.

Weithiau mae'n anodd ymddiried mewn arbenigwr i bobl. Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n helpu'ch partner i ymddiried ynddo fel bod beth bynnag sy'n digwydd iddyn nhw yn gallu dod allan o'u system, a'u bod nhw'n teimlo'n well. Gall arbenigwr hefyd eich arwain ar sut i ddelio ag iselder mewn perthynas fel y gallwch cadw'r berthynas yn iach a chadarnhaol.

5. Dangos cefnogaeth a chariad tuag at eich partner

Os ydych chi'n byw gyda phriod isel ei ysbryd, gwnewch yn siŵr eich bod yn cefnogi'r holl syniadau gwahanol y maent yn eu taflu atoch. Gall iselder fod yma am lawer o wahanol resymau, a gallent fod yn cadw cyfrinach oddi wrthych. Felly, y peth mwyaf y gallwch chi ei wneud iddyn nhw yw bod yn gyfeillgar a dangos cefnogaeth.

Gallwch chi wneud iddyn nhw ymuno â grŵp cymorth lle mae gwahanol bobl yn adrodd straeon gwahanol am sut maen nhw wedi dod allan o'u hiselder i'w cymell ac yn obeithiol y byddan nhw'n gallu mynd allan o hyn un diwrnod.

6. Gwnewch ymarfer corff a diet iach yn rhan o'ch trefn arferol

Mae iselder yn anhwylder seicolegol, ond gall llawer o agweddau corfforol ar eich iechyd effeithio arno hefyd. Er enghraifft, mae eich diet yn chwarae rhan hanfodol yn eich iechyd meddwl. Yn dilyn a gall diet iach a chytbwys helpu i frwydro yn erbyn iselder. Byddai'n well pe byddech chi hefyd yn ceisio ychwanegu ychydig o ymarfer corff i'ch trefn arferol.

Sut i roi cymorth tra'n byw gyda phriod isel ei ysbryd?

Gall dod o hyd i'r cymhelliant i ymarfer fod yn ddigon heriol i berson iach, ac i rywun sy'n ymdopi ag iselder, gall fod bron yn amhosibl. Gwnewch yn siwr gweithio allan gyda'ch partner gan y gall hynny fod yn amser gwych i ymlacio a siarad am beth bynnag sy'n eich poeni chi neu nhw.

7. Ceisiwch fod yn bresennol yn gorfforol ac yn feddyliol ar gyfer eich hanner gwell

Os oes rhaid i’ch partner ddelio â chyfnodau o iselder, ni ddylai fyw ar ei ben ei hun. Pan fyddant yn isel eu hysbryd, gall deimlo'n ofnadwy dibynnu ar rywun arall. Efallai y byddant yn teimlo eich bod yn eu brifo ac yn peidio â dibynnu arnoch chi.

Wel, bydd aelodau'r teulu a'ch ffrindiau go iawn yno i chi pryd bynnag y byddwch chi neu'ch partner isel eu hangen. Ni fyddant byth yn teimlo'n ddrwg os gofynnwch iddynt am help. Pan fydd eich partner ar ei ben ei hun, gall ddechrau gorfeddwl am bethau bach hyd yn oed a disgyn yn ddyfnach ac yn ddyfnach i bwll iselder. tra, os oes ganddynt rywun o'u cwmpas, gallant bob amser siarad am y pethau sy'n digwydd yn eu pen a hefyd dod o hyd i atebion am sut i oresgyn iselder. Felly, mae'n hanfodol bod yn bresennol er eich hanner gwell yn feddyliol ac yn gorfforol.

8. Siaradwch â'ch partner am ei gyflwr

Ergyd Llorweddol O Bâr Ifanc Deniadol Yn Siarad Mater Difrifol Yn Yr Ystafell Fyw Os yw eich partner yn cael symptomau iselder, yna siaradwch â'ch partner am beth bynnag y mae'n ei wynebu. Cofiwch y gall iselder fod yr un mor newydd iddyn nhw ag ydyw i chi. Efallai nad ydych chi'n deall beth maen nhw'n mynd drwyddo na sut fydd eu hwyliau. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n addysgu'ch hun yn gyntaf ac ar eu cyflwr, y symptomau, a beth bynnag y byddant yn ei wynebu.

Mae'r partner yn chwarae rhan arwyddocaol wrth godi'r partner sy'n ymdopi ag iselder. Yn y fideo isod, mae Esther Perel yn dweud ei bod yn bwysig i'r partner fod yno i'w partner a'u sicrhau nad ydyn nhw bob amser wedi bod fel hyn.

I grynhoi'r cyfan, gall iselder gael ei drechu gyda chefnogaeth, cariad a gofal. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi yno i unrhyw un sy'n dioddef o iselder gan y gallai eu helpu i fynd yn ôl i'r bywyd maen nhw'n ei haeddu.

Ranna ’: