Beth Yw Perthynas Agos: 10 Ffordd i'w Hadeiladu

Rhamant priodas

Yn yr Erthygl hon

Mae bod mewn perthynas iach, gariadus yn ddelfrydol i bawb. Rydyn ni'n dyddio pobl, yn ceisio bod yn agored i niwed, ac yn cyfaddawdu i gyd yn y gobaith o ddod o hyd i rywun y gallwn ei garu ac yn ei dro, gael ei garu.

Ond yn ein hymgais i ddod o hyd i'r un nid ydym yn cymryd yr amser i ddeall yr hyn yr ydym yn edrych amdano. Os ydych chi'n chwilio am bartner rhamantus hirdymor sy'n gwneud i chi deimlo'n ddiogel, yn gofalu amdanoch chi, ac yn gwneud i chi deimlo'n annwyl a'ch bod chi'n cael eich gwerthfawrogi, yna mae'r hyn rydych chi'n edrych amdano yn berthynas agos.

Beth yw perthynas agos?

Mae pob perthynas iach a hapus yn berthynas glos. Mae perthnasoedd agos yn hybu empathi dyfnach, hoffter, a bregusrwydd. Gall perthnasoedd gwahanol gael lefelau gwahanol o agosatrwydd, a hyd yn oed gwahanol fathau o gysylltiad agos.

Wrth feddwl am yr hyn sy’n berthynas agos, gall fod yn hawdd anwybyddu mân fanylion eich bywyd – y gwenau bach, calonogol, y cofleidiau a roddir yn rhydd, yr ystumiau bach gwerthfawrogol i gyd yn nodweddion perthnasoedd agos.

Sut ydych chi'n gwybod a yw'ch perthynas yn un agos?

Pâr mewn cariad

P'un a ydych newydd ddechrau gweld rhywun, neu wedi bod yn briod â'ch partner am fwy na 10 mlynedd, bydd pawb yn elwa o ychydig o fyfyrio ar eu perthnasoedd. Er mwyn dod â'r hapusrwydd posibl yn eich perthynas allan, gall meddwl yn weithredol am ba mor bwysig yw agosatrwydd mewn perthynas eich helpu i wneud gwelliannau mawr.

Rhai enghreifftiau o agosatrwydd mewn perthnasoedd yw pan fydd eich partner yn cyfleu ei deimladau drosoch, neu'n eich annog i rannu'ch un chi; maent bob amser yn eich cefnogi drwy eich hobi neu swydd newydd; maen nhw'n gwneud eu gorau glas i wneud i chi wenu ar eich dyddiau drwg; maen nhw'n dal eich llaw ac yn eich helpu chi trwy'ch amseroedd caled.

Mae'r rhain i gyd yn cyfeirio at agosatrwydd perthynas sydd wedi'i datblygu'n dda.

3 arwydd o berthynas agos

Er bod llawer o wahanol arwyddion o agosatrwydd mewn perthnasoedd, dyma rai sy'n arbennig o bwysig:

1. Ymddiried

Mae llawer o bobl yn cymryd ymddiriedaeth yn ganiataol. Mae p’un a ydych yn ymddiried yn eich partner i’ch cefnogi, i gymryd eich ochr, i ddweud wrthych pan fyddwch yn anghywir, neu i fod gyda chi hyd yn oed pan nad ydych ar eich gorau, i gyd yn arwyddion o berthynas agos iawn.

Ymchwil yn dangos bod ymddiriedaeth yn arbennig o bwysig ar gyfer agosatrwydd corfforol ac iechyd. Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n cael problemau gyda'u partner ac sydd wedi darganfod hynny gweithio ar ymddiriedaeth a datblygu perthynas fwy cefnogol wedi gwella agosatrwydd ar sawl lefel, yn enwedig agweddau rhywiol agos atoch.

2. Empathi

Mae'n debyg mai empathi yw'r nodwedd bwysicaf mewn perthynas i wneud yn siŵr bod agosatrwydd emosiynol rhyngoch chi a'ch partner wedi'i sefydlu'n dda. Heb empathi, mae'n debyg y byddwch chi a'ch partner yn cael amser caled yn deall eich gilydd a bod yn emosiynol agos.

|_+_|

3. Diogelwch

I fod yn agos at rywun, yn gyntaf mae angen i chi deimlo'n ddiogel o'u cwmpas. Os ydych chi'n teimlo'n gyson fel bod eich partner yn bygwth eich iechyd meddwl, emosiynol a chorfforol, yna mae agosatrwydd yn mynd allan i'r ffenestr. Diogelwch a diogeledd yw sylfaen perthnasoedd agos.

Ar wahân i'r tri hyn, mae nifer o nodweddion pwysig eraill i berthynas agos. I ddarllen mwy, edrychwch allan Arwyddion Eich Bod Mewn Perthynas Agos .

Mathau o berthnasoedd agos

Cwpl ifanc yn y parc

Mae pedwar math eang o berthnasoedd agos: agosatrwydd Corfforol, Emosiynol, Ysbrydol a Phrofiadol. Dyma ragor o wybodaeth amdanyn nhw:

1. Perthynas gorfforol agos

Nid dim ond cysgu o gwmpas gyda'ch partner yw ystyr perthynas rywiol agos; mae hefyd pa mor gyfforddus rydych chi’n teimlo am gyffwrdd a chael eich cyffwrdd, sut rydych chi’n mwynhau eich gilydd, ac a ydych chi’ch dau yn agored i niwed yn gorfforol heb fod yn rhy hunanymwybodol.

2. Perthnasoedd emosiynol agos

Mae'r ail fath o berthnasoedd agos yn un emosiynol.

agosatrwydd emosiynol yw pan fydd eich partner yn gwneud i chi deimlo'n gyfforddus ac yn eich annog i fynegi eich hun. Os yw'ch partner bob amser yn ceisio esbonio ei hun heb roi sylw i'ch teimladau, yna mae yna ddatgysylltu yno. Mae agosatrwydd emosiynol yn cael ei gadarnhau pan fydd y datgysylltiad hwn yn sefydlog.

3. Perthynasau ysbrydol agos

Mae goddefgarwch o ysbrydolrwydd yn allweddol i osgoi gwrthdaro yn eich perthnasoedd . Er ei fod yn anghyffredin, weithiau gall pobl sy'n dilyn gwahanol grefyddau, athroniaethau neu feddylfrydau gael perthynas iach.

Mae teimlo’n ddiogel yn eich cred eich hun a pharchu a dangos diddordeb yn system gred eich partner hefyd yn enghraifft o berthynas ysbrydol agos. Mae'r fideo hwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ar sut i adeiladu perthnasoedd ysbrydol agos-

4. Perthynas agos trwy brofiad

Pan fydd cwpl yn mynd trwy rai digwyddiadau bywyd gyda'i gilydd, maen nhw'n datblygu agosatrwydd trwy brofiad oherwydd y profiadau hyn a rennir. Mae hyn yn eu helpu i ddeall a chydymdeimlo'n well, a gwneud iddynt deimlo'n fwy cysylltiedig. Gall y profiadau hyn eu helpu i adeiladu agosatrwydd yn eu perthynas.

10 ffordd o adeiladu perthynas agos

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw perthynas agos, gadewch i ni edrych ar sut i adeiladu agosatrwydd mewn perthnasoedd:

1. Treuliwch amser gyda'ch gilydd

Mae amser yn dod â phobl at ei gilydd. Bydd treulio mwy o amser gyda'ch gilydd nid yn unig yn gwella eich agosatrwydd trwy brofiad, ond bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i chi a'ch partner dyfu, newid a dysgu gyda'ch gilydd.

Rhai ffyrdd rydych chi'n gweithio'r amser cwpl hwn yn eich bywyd bob dydd yw trwy fynd am dro neu redeg gyda'ch partner, ymlacio gyda'ch gilydd trwy wylio sioe, coginio prydau gyda'ch gilydd, mynd i siopa groser gyda'ch gilydd, neu hyd yn oed trwy weithio yn yr un ystafell yn unig!

Gall fod yn anodd neilltuo amser penodol i'w dreulio gyda'ch partner, yn enwedig yn ystod yr wythnos pan fydd y ddau ohonoch yn brysur gyda gwaith, plant, neu gyfrifoldebau eraill.

Felly gall gwneud yn siŵr eich bod chi'n gwerthfawrogi'r ychydig funudau rydych chi'n dod at ei gilydd wneud rhyfeddodau i'ch agosatrwydd emosiynol, a gall hyd yn oed eich helpu i ymlacio mwy nag yr ydych chi'n ei feddwl!

|_+_|

2. Siaradwch am bethau heblaw eich hunain

Pan fyddwch chi mewn perthynas, gall fod yn hawdd anghofio'r byd i gyd o'ch cwmpas. Ond mynd allan o'ch swigen a cael sgyrsiau am wleidyddiaeth, neu ddiwylliant pop, neu unrhyw beth arall a all eich helpu i ddatblygu agosatrwydd deallusol a bydd yn newid y ffordd yr ydych yn gweld eich gilydd.

Ychydig o ffyrdd gwych o ymgysylltu â'r byd y tu hwnt i chi yw dewis llyfr a siarad amdano am wythnos wrth i chi ddarllen trwyddo gyda'ch partner.

Ffordd fach arall o ymgysylltu â’r byd y tu allan yw anfon unrhyw erthyglau neu doriadau papur newydd sy’n arbennig o ddiddorol i’ch partner, ac yna cael sgwrs amdano - efallai dros wydraid o win a phlat caws.

3. Archwiliwch eich gilydd yn gorfforol

Ar ôl peth amser, mae gwefr bod yn gorfforol agos atoch gyda'i gilydd yn mynd i ffwrdd. Ceisiwch ailgynnau'r fflam trwy roi cynnig ar rywbeth newydd yn y gwely. Syndodwch eich gilydd a cheisiwch ddangos hoffter corfforol pryd bynnag y bo modd - bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu agosatrwydd corfforol yn eich perthynas.

Ychydig o ffyrdd gwych o wneud hyn yw chwarae gêm ‘fudr’ gyda’ch gilydd, efallai chwarae Twister yn noeth, neu ddefnyddio teganau rhyw yn y gwely. Os ydych chi eisiau datblygu agosatrwydd corfforol heb y gydran rywiol, ystyriwch ymuno â dosbarth dawns!

4. Dewch â'ch waliau i lawr

Bod yn agored i niwed yn eich perthnasoedd yw'r unig ffordd i adeiladu agosatrwydd. Gall bod yn agored i niwed fod yn frawychus, ac mae’n siŵr o’ch gadael yn teimlo’n agored ac yn fregus. Ond mae hynny i gyd yn rhan o ddod yn emosiynol agos at eich partner.

Ymchwil yn dangos y gall bod yn agored i niwed wella newidiadau mewn perthnasoedd hirdymor yn sylweddol. Mae'r twf a'r cynnydd a wnaed mewn perthnasoedd yn deillio o'r bregusrwydd hwn gan ei fod yn gwthio chi a'ch partner i wneud man diogel lle mae'r ddau ohonoch yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus.

5. Cynlluniwch bethau gyda'ch gilydd

Er y gall ymddangos fel nad yw'n fargen fawr, gall y weithred o gynllunio ei hun eich helpu i ddatblygu cysylltiadau dyfnach. Wrth i chi gynllunio digwyddiad, dyweder, dyddiad neu benwythnos bach i ffwrdd, rydych chi'n dysgu pethau newydd am eich gilydd.

Gall yr union weithred o ddweud yr hyn yr ydych yn ei hoffi a'r hyn nad ydych yn ei hoffi, gwneud cyfaddawdau, a phenderfynu ar bethau gyda'ch gilydd eich helpu i ddod yn fwy agos atoch. Mae hyn oherwydd eich bod yn dechrau cydymdeimlo a darganfod beth sy'n gwneud i chi dicio.

Gall cynllunio gyda’ch gilydd hefyd annog eich partner i ddatgan yn glir yr hyn y mae’n ei fwynhau a’r hyn nad yw’n ei fwynhau.

Mewn rhai perthnasoedd, yn enwedig rhai newydd, mae pobl yn dueddol o fod yn swil iawn ac yn atal eu hunain rhag gwrth-ddweud eu partner. Gall dangos i'ch partner, wrth gynllunio, eu bod yn gallu datgan eu barn a mynnu eu hymreolaeth eu helpu i deimlo'n llawer mwy cyfforddus gyda chi.

6. Dilysu a rhoi sicrwydd

Dilysu a thawelu meddwl yw'r gweithredoedd mwyaf hanfodol mewn perthynas. Gall dilysu teimladau eich partner wneud iddynt deimlo fel eich bod yn eu parchu ac yn adlewyrchu'r ffordd y mae'n teimlo amdanoch chi. Gall dilysu hefyd helpu eich partner i deimlo'n fwy emosiynol agos atoch chi.

Mae sicrwydd yr un mor bwysig â dilysu; bydd rhoi sicrwydd i'ch partner eich bod yn gofalu amdanynt a'ch bod yn eu gwerthfawrogi yn helpu i agor mwy i chi. Bydd yn haws iddynt fod yn agored i niwed gyda chi oherwydd eich bod yn rhoi sicrwydd iddynt am eu hymdeimlad o ddiogelwch a chysur.

Bydd hyn yn eu helpu i fod yn gorfforol agos atoch chi.

7. Mynegwch yn rhydd

Cwpl ifanc mewn cariad

Y ffordd orau o annog eich partner i fynegi ei hun heb boeni y byddwch chi'n cefnu arno yw ymarfer yr hyn rydych chi'n ei bregethu. Os byddwch yn agor i fyny iddynt ac yn dangos iddynt fod gennych ffydd lwyr ynddynt, yna maent yn teimlo'n fwy cyfforddus yn agor i fyny i chi.

Hyd yn oed os ydych yn cael anhawster i wneud hyn, gall mynegi diddordeb mewn trafod materion bregus gyda'ch partner eich helpu i fod yn fwy hyderus. Dywedwch yn agored wrthyn nhw sut rydych chi'n teimlo, a pha mor bwysig yw hi i chi eu bod yn groesawgar. Bydd gwneud eich disgwyliadau yn gwybod yn datblygu cariad agos a dealltwriaeth yn eich perthynas .

8. Blaenoriaethwch eich gilydd

Er mwyn datblygu unrhyw fath o agosatrwydd, boed yn emosiynol neu'n gorfforol, mae blaenoriaethu'ch gilydd yn gosod sylfaen i chi adeiladu perthynas agos-atoch gref.

I fod yn agos atoch mae angen i rywun deimlo ei fod yn bwysig i'r person arall; a ffordd o wneud iddynt deimlo'n annwyl yw eu dewis dros eich blaenoriaethau eraill dro ar ôl tro.

Weithiau, gyda gwaith neu ymrwymiadau eraill, gall fod yn anodd rhoi eich partner yn gyntaf. Mewn sefyllfaoedd fel y rhain, gall rhoi gwybod i'ch partner ymlaen llaw am eich ymrwymiadau eu helpu i ddeall eich bod yn poeni digon amdanynt i'w hysbysu. Mae hyn yn eich helpu i ddatblygu mwy o lefelau o agosatrwydd.

|_+_|

9. Rhowch gynnig ar bethau newydd gyda'ch gilydd

Ni waeth a yw'n gwneud i chi edrych fel ffwl neu os ydych yn naturiol yn ei wneud, gall rhoi cynnig ar bethau newydd gyda'ch partner fod yn brofiad hwyliog iawn. Trwy gymryd rhan mewn gweithgaredd sy'n newydd i un ohonoch neu'r ddau ohonoch, rydych yn agored i fethu neu fynd allan o'ch parth cysurus. Gall hyn eich helpu i fondio dros eich profiadau newydd.

Seicolegwyr honni bod rhoi cynnig ar bethau newydd yn hwyluso perthnasoedd hirdymor oherwydd eich bod yn tueddu i weld eich partner fel rhwyd ​​​​ddiogelwch. Mae hyn yn meithrin ymddiriedaeth yn eich partner. Mae mynd trwy brofiadau newydd gyda'ch gilydd hefyd yn eich helpu i gysylltu mewn byd ehangach y tu allan i'ch swigen diogelwch - ac mae hyn yn eich helpu i weithio ar eich agosatrwydd trwy brofiad gyda'ch gilydd.

|_+_|

10. Cadw'r rhamant yn fyw - maldodi'ch gilydd

Buom yn siarad am sut ailgynnau'r tân a gall rhoi cynnig ar bethau newydd eich helpu i ymgysylltu'n rhywiol â'ch partner a gwella agosatrwydd corfforol. Fodd bynnag, nid dyna'r unig beth y gall rhamant ei wella.

Gall ystumiau rhamantus fel anrhegion bach, dyddiadau syrpreis, neu hyd yn oed fynd allan a bwyta o flaen y teledu gyda'ch gilydd eich helpu i gysylltu'n emosiynol. Mae ystumiau fel hyn yn gwneud i'ch partner deimlo ei fod yn cael ei garu a'i werthfawrogi. Wedi'r cyfan, mae rhamant yn ffactor mawr sy'n cyfryngu agosatrwydd.

Casgliad

Nid yw ateb y cwestiwn, ‘beth yw perthynas agos’, yn doredig a sych; mae cymaint o wahanol lefelau a mathau o agosatrwydd, megis corfforol, emosiynol, deallusol, ysbrydol, trwy brofiad, a llawer mwy.

Os ydych chi'n teimlo y gallai fod angen help ychwanegol arnoch i fod yn agos at eich partner, gall mynd at seicolegydd neu therapydd fod yn werthfawr iawn, gan y gallant ddarparu ymarferion a thechnegau meithrin agosatrwydd wedi'u teilwra i'ch perthynas.

Deall sut i feithrin agosatrwydd mewn perthnasoedd yw'r cam cyntaf; y nesaf yw ei roi ar waith. Defnyddiwch yr awgrymiadau uchod i fynd â'ch cariad agos i'r lefel nesaf a gweld drosoch eich hun faint yn fwy hapus a chyfforddus y mae eich partner yn ei deimlo!

Ranna ’: