Beth yw Perthnasoedd ENFJ? Cynghorion Cydnawsedd a Dyddio

Dyn golygus deniadol yn sefyll ar ei ben ei hun mewn ergyd meddwl

Yn yr Erthygl hon

Mae perthnasoedd ENFJ yn seiliedig ar brawf personoliaeth o'r enw MBTI, a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Myers & Briggs . Mae'r prawf personoliaeth hwn yn pennu a yw person yn fewnblyg neu'n allblyg, yn ogystal ag a yw'n dueddol o gymryd gwybodaeth trwy synhwyro neu reddf.Mae'r prawf hefyd yn pennu a yw person yn gwneud penderfyniadau ar sail meddwl neu deimlad, ac a yw'n tueddu i feirniadu neu ganfod.

Beth yw perthnasoedd ENFJ?

Mae perthnasoedd ENFJ yn cael eu nodweddu gan un person yn y berthynas extraverted, greddfol, teimlad, a barnu . Yn ôl Sefydliad Myers & Briggs, mae'r geiriau canlynol yn disgrifio rhywun sy'n ENFJ:

 • Cymdeithasol
 • Mynegiannol
 • Cynnes
 • Gwerthfawrogol
 • tactful
 • Dychmygol
 • Brwdfrydig
 • craff
 • Delfrydol

Gall perthnasoedd ENFJ fod yn werth chweil, oherwydd mae'r math hwn o bersonoliaeth yn rhoi cryn ymdrech i berthnasoedd ENFJ ac mae wedi'i fuddsoddi'n fawr ynddynt. Mae partner ENFJ hefyd yn dueddol o fod yn serchog a meithringar, sy'n rhinweddau dymunol mewn aperthynas agos.

|_+_|

Nodweddion Personoliaeth ENFJ - Nodweddion

Cryfderau Personoliaeth mewn Perthnasoedd ENFJ

Grwp O Bedwar Ffrind Yn Cael Hwyl Coffi Gyda

Fel y dywedwyd yn flaenorol, gall perthnasoedd ENFJ fod yn gadarnhaol, oherwydd bod partner ENFJ yn gynnes, yn gariadus, ac wedi buddsoddi yn y berthynas. Mae'r canlynol yn gryfderau ychwanegol sy'n gysylltiedig â pherthnasoedd personoliaeth ENFJ:

 • Mae gan bartner ENFJ sgiliau pobl cryf ac mae'n cyfathrebu'n dda.
 • Mae perthnasoedd ENFJ yn fywiog, gan fod partner ENFJ yn egnïol ac mae ganddo synnwyr digrifwch da.
 • Mae personoliaethau ENFJ mewn perthnasoedd yn barod i gyfaddawdu.
 • Gwerthoedd ENFJteyrngarwchac ymrwymiad a fyddffyddlon i'r berthynas.
 • Mae nodweddion personoliaeth ENFJ yn gwneud partner hirdymor gwych, gan eu bod yn dod â'r gorau allan mewn eraill, yn ysbrydoledig, ac yn dda.galluoedd rheoli arian.

Gwendidau o Personoliaeth mewn Perthnasoedd ENFJ

Er y gall y cryfderau uchod greu perthynas hapus ag ENFJ, gall rhai problemau perthynas ENFJ ddatblygu o ganlyniad i'r gwendidau canlynol gyda'r math hwn o bersonoliaeth:

 • Efallai y bydd yr ENFJ yn tueddu i fod rheoli mewn perthnasoedd , a gall y partner deimlo ei fod wedi'i fygu neu fel pe bai partner ENFJgoramddiffynnol.
 • Efallai y bydd perthnasoedd ENFJ yn cael anhawster oherwydd bod y partner yn cael amser caled yn derbyn barn sy'n wahanol i'w farn ei hun.
 • Gall ENFJs mewn perthnasoedd roi eu hanghenion eu hunain o'r neilltu er budd y berthynas, ond gall hyn achosi drwgdeimlad .
 • Nid yw partneriaid ENFJ yn hoffi gwrthdaro a gallant osgoi gwrthdaro, felly nid yw materion pwysig byth yn cael eu datrys.
|_+_|

At bwy mae ENFJs yn cael eu denu?

Nid yw'n anghyffredin i rywun sydd â'r math o bersonoliaeth ENFJ gael ei ddenu at INFP neu INTP.

Yr INFP yn dawel ofalgar a thrugarog ac yn gwerthfawrogi cytgord ac yn arwain at gydnawsedd ENFJ â nhw oherwydd ei fod yn gweithio’n dda ag atgasedd ENFJ at wrthdaro. Mae'r INFP a'r INTP yn addasadwy, sy’n golygu y dylent allu ymdrin ag angen yr ENFJ i sicrhau bod y berthynas yn mynd yn dda.

Y tu hwnt i'r nodweddion uchod, bydd y partner ENFJ yn cael ei ddenu at natur reddfol yr INFP a'r INTP, gan fod y nodwedd hon yn creu cyfathrebu clir a llai o gyfle ar gyfer camddealltwriaeth.

Er bod yr INFP a'r INTP yn debygol o ddenu'r ENFJ, nid yw hyn yn golygu na all partner ENFJ gael ei ddenu at bersonoliaethau eraill.

Yn y pen draw, bydd math personoliaeth ENFJ yn cael ei ddenu i rywun sydd eisiau aperthynas hirdymor, yn gosod nodau iddynt eu hunain, ac yn gwerthfawrogi ymdrechion ENFJ yn y berthynas.

Beth mae ENFJs yn chwilio amdano mewn partner?

Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae math personoliaeth ENFJ yn gwerthfawrogi teyrngarwch ac ymrwymiad, felly maent yn chwilio am:

 • Rhywun sydd eisiau a perthynas hirdymor , yn hytrach na ffling neu hookup tymor byr.
 • Mae partner ENFJ yn chwilio am rywun sydd â nodau, gan fod yr ENFJ eisiau helpu eu partner i fod yn llwyddiannus mewn bywyd.
 • Oherwydd bod yr ENFJ eisiau lleihau gwrthdaro, maen nhw hefyd yn chwilio am bartner sy'n fodlon trafod eu teimladau a gadael i bartner ENFJ wybod beth sydd ei angen arno allan o'r berthynas.
 • Mae'r math hwn o bersonoliaeth yn dymuno i'w partner fod yn hapus, felly mae perthnasoedd ENFJ yn ceisio rhywun a fydd yn mynegi eu hapusrwydd yn agored trwy anwyldeb.
 • Mae personoliaeth ENFJ yn chwilio am bartner nad yw'n cael ei ddigalonni gan angen yr ENFJ i wirio pwls y berthynas. Mae bod mewn perthynas ENFJ yn gofyn i berson fod yn agored i gwestiynau am sut mae'r berthynas yn mynd, a beth y gallant ei wneud i wella.
 • Gallant ddod ar eu traws yn anghenus, felly mae'r ENFJ yn chwilio am rywun sy'n gallu ymdopi â hyn heb deimlo'n ormodol.
|_+_|

ENFJs fel cariadon: Beth i'w ddisgwyl

Pâr Ifanc Mewn Cariad Yn Peintio Waliau Yn Eu Cartref Newydd. Dynion Brwsio Arglwyddes

Ar y cyfan, gallwch ddisgwyl i'r ENFJ mewn cariad fod yn gariad sefydlog, ymroddedig.

Bydd ENFJs mewn perthnasoedd yn deyrngar ac yn rhoi ymdrech lawn i'r berthynas. Un o arwyddion atyniad ENFJ yw pan fyddant yn dweud y byddant yn gwneud unrhyw beth i chi, mae'n debygol nad ydynt yn gor-ddweud. Byddant yn rhannu eich breuddwydion gyda chi ac yn eich helpu i'w cyflawni.

O ran agweddau corfforol eich perthynas, bydd cariad ENFJ yn awyddus i blesio a bydd eisiau eich gwneud chihapus yn rhywiol. Er eu bod yn gwerthfawrogi sefydlogrwydd a threfn arferol, byddant yn aberthu eu hawydd am ragweladwyedd a threfn arferol i'ch gwneud chi'n hapus.

Gallwch hefyd ddisgwyl i ENJFs mewn perthnasoedd fod yn egnïol a gregar. Byddant yn mwynhau gwibdeithiau cymdeithasol, a bydd y berthynas yn llawn hiwmor.

Heriau o ran dyddio ENFJ

Er gwaethaf y pethau cadarnhaol sy'n gysylltiedig â dyddio partner ENFJ, efallai y byddwch yn dod ar draws rhai heriau o ran paru perthnasoedd ENFJ.

Er enghraifft, gall ENFJs mewn perthnasoedd gael eu gweld fel rhai sy'n rheoli ac yn ystrywgar ar adegau.

Eu dymuniad i gael delfryd,perthynas hapuseu harwain i geisio gwella'r berthynas yn barhaus. Efallai y byddan nhw'n ceisio darbwyllo eu partner i wneud newidiadau er mwyn y berthynas, a allai, dros amser, gael ei weld fel manipiwleiddio.

Her arall yw'r ffaith bod yr ENFJ mor awyddus i blesio y byddan nhw'n rhoi eu hanghenion eu hunain o'r neilltu. Byddan nhw hefyd osgoi gwrthdaro , felly efallai na fyddant byth yn mynegi eu hanghytundeb. Dros amser, gall hyn achosi dicter i adeiladu, gan fod yr ENFJ yn colli ei hun yn y berthynas.

Yn olaf, gall yr ENFJ deimlo nad yw eu hymdrechion yn cael eu gwerthfawrogiymrwymiad i'r berthynasyn cael eu cydnabod ag anwyldeb. Mae'r ENFJ angen anwyldeb a chynhesrwydd gan eu partner ac efallai na fyddant yn teimlo eu bod yn cael gofal os yw hyn yn ddiffygiol.

|_+_|

Syniadau ar gyfer dyddio ENFJ

Dyn A Menyw Yn Canu Mewn Caffi, Mae

O ystyried popeth sy'n hysbys am y math o bersonoliaeth ENFJ, mae rhai awgrymiadau allweddol ar gyfer dyddio ENFJ fel a ganlyn:

 • Rhannwch eich gobeithion a'ch breuddwydion gyda'ch partner ENFJ; maen nhw eisiau tyfu gyda chi.
 • Peidiwch â disgwyl perthynas achlysurol. Yr ENFJ eisiau ymrwymiad .
 • Mae math personoliaeth ENFJ yn sensitif i wrthdaro. Felly, mae'n bwysig mynd i'r afael ag anghytundebau yn ddigynnwrf a mynegi eich pryderon hebddyntbod yn ymosodolneu gyhuddgar.
 • Bydd partner ENFJ yn awyddus i ddiwallu'ch anghenion. Gwnewch yn siŵr eich bod chi hefyd yn diwallu anghenion eich partner, oherwydd gallant ddisgyn ar ymyl y ffordd.
 • Bydd ENFJs mewn perthnasoedd bob amser agored i gyfaddawd . Byddwch yn siwr i beidio â manteisio ar hyn. Er y bydd yr ENFJ yn debygol o roi eich ffordd i chi, dros amser, gall hyn arwain at ddrwgdeimlad os na chaiff barn a dymuniadau ENFJ byth eu hystyried. Bod yn barod i gyfaddawdu neu roi ychydig i'r ENFJ ar adegau.
 • Sylweddoli y gallai dymuniad yr ENFJ i blesio wneud iddynt ddod ar eu traws yn anghenus. Nid yw'r ENFJ yn golygu eich mygu ond yn hytrach mae am sicrhau eich bod yn hapus yn y berthynas.
 • Gall fod yn ddefnyddiol neilltuo amser bob wythnos i wneud gwiriad perthynas Bydd hyn yn helpu'r ENFJ i gyflawni ei angen i sicrhau cytgord yn y berthynas a gobeithio atal sgyrsiau dyddiol sy'n arwain at deimlo'ch bod wedi'ch llethu a'ch mygu.

10 ystyriaeth ar gyfer partneriaid ENFJ

Yn ogystal â'r awgrymiadau uchod, gall y 10 ystyriaeth ganlynol eich helpu i ddeall yr ENFJ yn well mewn perthnasoedd a phenderfynu a yw partner ENFJ yn cyfateb yn addas i chi:

 1. Mae ENFJs eisiau perthynas hirdymor, felly nid ydynt yn cyfateb yn dda os ydych chi'n chwilio am ddêt achlysurol neu fling tymor byr.
 2. Mae ENFJs eisiau rhywun y gallant adeiladu dyfodol ag ef, felly mae'n bwysig cael nodau i chi'ch hun.
 3. Gall yr ENFJ ddod ar draws fel rheoli neullawdriniol, ond dim ond oherwydd eu bod am i chi fod yn hapus ac eisiau i'r berthynas fod yn llwyddiannus y mae hyn
 4. Mae'r ENFJ yn gymdeithasol ac yn fywiog a bydd yn mwynhau gweithgareddau fel mynd i bartïon a threulio amser gyda chyplau eraill.
 5. Gall ENFJs gau i lawr yn ystod gwrthdaro oherwydd eu bod yn casáu dadleuon yn gryf. Mae hyn yn golygu y gall yr ENFJ fod yn anhapus am rywbeth yn y berthynas, ond bydd yn osgoi dweud wrthych er mwyn cadw'r heddwch.
 6. Mae ENFJs yn gariadon ffyddlon, ac ni fydd yn rhaid i chi boeni am dwyllo nac anonestrwydd.
 7. Gall yr ENFJ ei chael yn anodd derbyn gwahanol safbwyntiau, felly gall fod yn ddefnyddiol ymdrin â phynciau sensitif, megis gwleidyddiaeth, yn ofalus. Efallai y bydd yn rhaid i chi helpu eich partner i fod yn wrthrychol pan fydd eich barn yn wahanol.
 8. Bydd yr ENFJ yn gall gydag arian ac wedi ymrwymo i gynilo ar gyfer y dyfodol, felly mae'n bwysig trafod pryniannau mawr os ydych chi rhannu cyllid neu fyw gyda'ch gilydd.
 9. Gan fod yr ENFJ eisiau i chi fod yn hapus, gallwch ddisgwyl iddynt helputasgau cartref fel tasgaua thalu biliau.
 10. Mae ENFJs yn rhoi llawer iawn ohonyn nhw eu hunain, ond mae ganddyn nhw anghenion hefyd, felly mae'n rhaid i chi gofiomynegi eich gwerthfawrogiada chymerwch amser i wneud pethau neis i'ch partner.
|_+_|

Edrychwch ar y fideo isod i ddeall yr hyn na ddylech byth ei ddweud wrth ENFJ.

Tecawes

I grynhoi, mae'r ENFJ mewn perthnasoedd yn ymroddedig ac yn rhoi o'u hunain, gan eu gwneud yn bartneriaid da ar gyfer aymrwymiad hirdymor. Byddant yn anelu at blesio a bydd yn eich helpu i gyflawni eich breuddwydion.

Er mwyn sicrhau llwyddiant gyda ENFJ, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfaddawdu a byddwch yn barod i wneud pethau i'w gwneud yn hapus, oherwydd gallant roi eu hanghenion eu hunain o'r neilltu i'ch plesio.

Cofiwch fynegi eich gwerthfawrogiad o'ch partner ENFJ, ymdrin â gwrthdaro yn dyner, a'u helpu i weld eich safbwynt pan fyddwch yn anghytuno.

Ranna ’: