Cadw Sgôr Mewn Perthynas: Mae Un yn Ennill a'r llall yn Colli

Cadw Sgôr Mewn Perthynas: Mae Un yn Ennill a Nid yw perthynas yn wyddoniaeth. Mae yna rai pethau sy'n gweithio i un cwpl a ddim yn gweithio i eraill. Fodd bynnag, mae rhai pethau yn sicr o roi eich perthynas ar i lawr, ac mae cadw sgôr yn bendant yn ei gwneud hi'n rhan o'r rhestr.

Yn yr Erthygl hon

Mae cadw sgôr mewn perthynas yn gallu gwneud llanast o bethau mewn mwy o ffyrdd nag y tybiwch; nid yn unig yn rhoi eich perthynas yn y fantol ond hefyd yn tarfu ar eich heddwch meddwl. Pan ddechreuwch gadw cerdyn sgorio ar gyfer eich cerdyn sgorio arwyddocaol arall, mae pethau'n dechrau mynd yn hyll; yn y pen draw yn creithio bodolaeth hardd y berthynas.

Cadw sgôr mewn perthnasoedd

Nid cystadleuaeth rhwng y ddau bartner yw perthynas. Yn hytrach, mae'n gêm tîm lle mae'r ddau bartner yn dod â gwahanol bethau a gwneud y berthynas beth yw e. Ni fydd y gêm tîm honno’n gweithio’n dda pan fydd sgôr fewnol yn cael ei chadw rhwng y ddau.

Gan amlaf, nid ydym yn sylweddoli'r sgorfwrdd meddwl sy'n digwydd yn ein pennau. Ond mewn rhyw gornel bell o’n meddyliau, rydyn ni’n cadw sgôr o’n perthynas; beth wnaeth neu na wnaeth ein person arwyddocaol arall, beth wnaethom ni, beth ddylen nhw fod wedi’i wneud.

Nid ydym yn sylweddoli hynny, ond yn ein meddwl ni, mae'n dod yn gystadleuaeth, cerdyn sgorio y dylid ei gadw'n gytbwys bob amser. Ac mae pethau'n mynd tua'r de pan nad yw.

Pam rydyn ni'n dechrau cadw sgoriau?

Felly, sut mae aperthynas gariadus a gofalgarrhyngoch chi a'ch priod troi'n un gyda sgorfwrdd rhyngoch chi'ch dau? Nid oes unrhyw un yn bwriadu iddo fod felly.

Ond mae fel arfer yn digwydd pan fyddwch chi'n dechrau credu y dylai eich partner fod y tu hwnt i lefel benodol. Y dylent allu gwneud rhai pethau, rhoi yn ôl am yr hyn a roddwch iddynt, neu efallai ei roi yn y lle cyntaf.

Felly bob tro y byddwch chi'n dweud sori yn gyntaf, mae'ch meddwl yn cymryd sylw ac yn disgwyl iddyn nhw ymddiheuro y tro nesaf hyd yn oed os nad ydyn nhw'n ddyledus i chi.

Mae cadw sgôr mewn perthnasoedd yn achosi dicter

Mae cadw sgôr mewn perthnasoedd yn achosi dicter Pan fydd un yn dechrau cadw sgôr mewn perthynas, mae'n debygol o fynd yn ansefydlog oherwydd bob tro nad yw'r partner, nad yw'n ymwybodol o'r gêm yn mynd ymlaen, yn gwneud rhywbeth a ddisgwylir, mae'r arwydd rhybudd yn mynd i ffwrdd ym meddwl y person arall. .

Nid y broblem o gadw sgôr mewn perthnasoedd yw bod ein partneriaid bob amser yn bygwth ein gadael.

Fel arfer, mae cadw sgôr yn arwain at deimladau negyddol y mae rhywun yn eu magu yn eu calon.

Ac rydyn ni i gyd yn gwybod nad yw potelu meddyliau negyddol o'r fath byth yn cael effaith gadarnhaol ar berthynas.

Efallai y byddwch chi'n ennill, ond bydd y berthynas yn colli

Mewn perthynas lle mae un partner yn cadw sgôr, mae'n dechrau gwyro oddi wrth yr hyn yr oedd i fod ac yn dechrau dod yn berthynas bos/gweithiwr lle gall y partner gael ei flacmelio gan y mân sgorau hyn.

Dydych chi byth yn gwneud X; Gwnaethoch X y diwrnod hwnnw.

Os yw rhywun yn rhy obsesiynol i gadw'r berthynas yn gyfartal, yna yn y pen draw bydd yn arwain at effaith andwyol ar y berthynas.

Mae pethau fel hyn yn dechrau gwneud i'r ddau bartner golliymddiried yn y berthynas, a phan fydd hynny'n digwydd, mae'r canlyniadau'n dechrau ymddangos fel ffrwydradau achlysurol i ymladdiadau sylweddol a gallent hyd yn oed arwain at wahanu.

Byddwch yn ofalus, nid sgôr

Os yw cwpl yn ceisio gwneud ymdrech wirioneddol i'r berthynas, yna fe ddylen nhw cyfathrebu'n agored a pheidio â chadw cofnod o unrhyw sgorau nad ydynt yn cael eu dweud.

Y tro nesaf y byddwch chi'n gwneud rhywbeth i'ch partner, gwnewch yn siŵr ei fod oherwydd eich bod chi eisiau ei wneud iddyn nhw, nid oherwydd iddyn nhw wneud rhywbeth i chi o'r blaen. A gwybod nad oes ganddyn nhw bob amser hawl i wneud yr un peth i chi. Neu hyd yn oed os ydyn nhw i fod, weithiau dydyn nhw ddim yn gallu gwneud hynny.

Ac os ydych chi erioed wedi cynhyrfu gan yr hyn na allent ei wneud, neu ei ddweud, siaradwch â nhw amdano a chydnabod safbwynt eich partner. Gwrandewch ar safbwynt eich partner , ceisio ei ddeall, a chywiro unrhyw ragdybiaethau cyfeiliornus â chalon agored, a cheisio datblygu gwell perthynas a dealltwriaeth.

Gwnewch y peth iawn

Yn y bôn, nid yw'n wir, os bydd rhywun yn rhoi'r gorau i gadw sgôr, yna maen nhw eisiau setlo am unrhyw lai o berthynas. Nid yw rhoi'r gorau i gadw sgôr yn alwad i fod yn dawel neu i addasu i driniaeth wael. Rydyn ni'n fodau dynol wedi'r cyfan; mae'n teimlo'n ddrwg i deimlo eich bod yn gwneud mwy o ymdrech na'ch partner arwyddocaol arall mewn perthynas. Ond eto, nid cystadleuaeth rhwng y ddau bartner mohoni. Peidiwch â'u trin yn dda a disgwyliwch ef yn ôl; yn lle hynny, dylech eu trin yn y ffordd y byddech am gael eich trin.

Ranna ’: