Dangosyddion Anffyddlondeb Ar-lein i Edrych Amdanynt

Dangosyddion Anffyddlondeb Ar-lein i Edrych Amdanynt Gall perthnasoedd rhamantus fod yn anodd. Nid oes unrhyw un eisiau credu y byddai eu partner yn twyllo arnynt, fodd bynnag, mae'n digwydd, yn aml.

Yn yr Erthygl hon

Mae astudiaeth ddiweddar wedi datgelu hynny Mae 90% o bobl wedi cael eu twyllo, a bod y rhan fwyaf o bobl yn darganfod anffyddlondeb eu partner trwy o leiaf un math o dechnoleg.

Roedd y dangosyddion hawsaf o anffyddlondeb yn ymwneud â thechnoleg:

  1. Hanes tecstio
  2. Hanes galwadau
  3. Gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol
  4. Hanes rhyngrwyd

Mae technoleg yn chwarae rhan fawr mewn anffyddlondeb

Mae ymddiriedaeth yn bwysig mewn unrhyw berthynas. Gall darganfod anffyddlondeb rhywun nid trwy geg partner ond yn hytrach trwy eu ffôn / cyfrifiadur leihau unrhyw ymdeimlad o ymddiriedaeth a oedd gan eich perthynas ar un adeg.

Os ydych chi'n teimlo na allwch ymddiried yn eich partner mae angen i chi ofyn i chi'ch hun a ydych chi'n credu ei fod yn gallu anffyddlondeb. Mae priodas yn arbennig ac ni ddylid cymryd teimladau o'r fath yn ysgafn.

Os ydych chi'n meddwl bod eich priod yn twyllo ar sail ymddygiad ac amgylchiadau, yr arwydd cliriaf o'u hanffyddlondeb fyddai eu ffonau a'u cyfrifiaduron.

Dyma'r ffyrdd mwyaf cyffredin y mae pobl yn defnyddio technoleg i ddal eu priod yn twyllo - a sut y gallwch chi ddefnyddio'r technegau hyn i benderfynu a yw'ch priod yn anffyddlon ai peidio.

1. Hanes tecstio

Canfu'r astudiaeth fod 36% o bobl wedi darganfod bod eu partner yn twyllo trwy wirio eu hanes tecstio dilys.

Os yw'ch priod yn anfon neges destun bob awr ac yn cuddio ei ffôn oddi wrthych, gall fod yn arwydd eu bod yn anfon neges destun at rywun y maent yn ymwneud yn rhamantus ag ef.

Mae tecstio wedi dod yn ffordd hawsaf i bobl gysylltu â'u partneriaid carwriaethol. Mae'n hawdd cychwyn sgyrsiau hir ac agos â rhywun heblaw eich priod wrth anfon neges destun.

Mae tecstio yn galluogi partneriaid carwriaethol i gyfathrebu mewn ffyrdd na allent wneud yn bersonol.

Mae tecstio yn rhoi cyfle i bartneriaid carwriaeth anfon lluniau hiliol at ei gilydd, dweud pethau nad ydyn nhw efallai'n ddigon dewr i'w dweud yn bersonol a siarad â'i gilydd hyd yn oed yn amlach fel bod agosatrwydd yn gallu datblygu'n gyflym ac yn hawdd.

Sut i ddal eich partner yn twyllo trwy neges destun

Gydag apiau sy'n sbïo ar negeseuon testun, adfer negeseuon testun wedi'u dileu, gwefannau chwilio ffôn gwrthdroi, a thestunau hwyr y nos y gallwch chi eu gweld tra bod eich partner yn cysgu, mae edrych ar negeseuon testun eich partner yn ffordd hawdd o benderfynu a ydyn nhw'n twyllo.

Defnyddiwch un neu fwy o'r technegau uchod i weld a allwch chi benderfynu a yw'ch priod yn anffyddlon.

2. Hanes galwadau

Canfu'r astudiaeth fod 34% o bobl wedi canfod bod eu partner yn twyllo trwy wirio eu hanes galwadau ffôn symudol dilys.

Mae galw partner carwriaeth ar y ffôn yn ffordd arall i dwyllwyr gysylltu â'i gilydd pan na allant eu gweld wyneb yn wyneb.

Os ydych chi'n meddwl bod eich partner yn ffonio eu partner carwriaeth ar y ffôn, mae'r arwyddion yn debyg i'r arwyddion os ydynt yn anfon neges destun at eu partner carwriaeth. Byddant yn gyfrinachol gyda'u ffôn, byddant yn gadael yr ystafell i wneud galwadau ac efallai y byddant yn eu ffonio ar fideo (yn erbyn anfon lluniau os ydynt yn anfon neges destun).

Sut i ddal eich priod yn twyllo trwy hanes galwadau

Mae'n debyg bod eich priod yn ddigon craff i ddileu'r hanes galwadau sy'n gysylltiedig â'u partner perthynas.

Efallai y byddan nhw hyd yn oed yn ddigon craff i wneud galwadau ar apiau yn lle trwy eu app ffôn a hyd yn oed newid enw eu partner carwriaeth ar eu ffôn fel bod Mary o adnoddau dynol pan fyddant yn ei alw.

Mae twyllwyr yn defnyddio'r dacteg hon fel bod eu partner carwriaeth yn galw, mae ganddyn nhw'r esgus i adael yr ystafell gan nodi mai galwad o'r gwaith yw hynny.

Y ffordd orau o ddal eich priod yn twyllo trwy eu hanes galwadau yw trwy:

  1. Yn gwirio hanes eu galwadau ffôn
  2. Gwirio eu bil ffôn
  3. Defnyddio chwiliad ffôn o chwith i chwilio am rifau a elwir yn aml a/neu rifau sy'n cael sgyrsiau hir
  4. Lawrlwytho app sbïo cafell ffôn

3. Gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol

Gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol

Canfu'r astudiaeth fod 29% o bobl wedi darganfod bod eu partner yn twyllo trwy gyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instagram, ac ati)

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook yn chwarae rhan ganolog mewn anffyddlondeb modern.

Ar gyfartaledd, oedolion treulio 116 munud y dydd ar gyfryngau cymdeithasol gwefannau yn unig.

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn fagwrfa i dwyllwyr gyfathrebu a chwrdd â'i gilydd.

Yn waeth, mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn lleoedd perffaith i chwilio am losgwyr cefn (pobl a all fod yn deilwng ar gyfer materion yn y dyfodol).

Sut i ddal priod yn twyllo trwy gyfryngau cymdeithasol

Fel ym mhob achos arall, gwiriwch ymddygiad eich priod. Os ydyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol yn amlach, yn gyfrinachol ar eu ffôn ac yn dileu hanes cyfryngau cymdeithasol (fel eu holl hanes chwilio yn cael ei ddileu neu os ydych chi'n eu dal yn dileu negeseuon ar Facebook Messenger)) mae hyn yn arwydd eu bod yn twyllo.

Un o'r ffyrdd mwyaf trawiadol o ddal rhywun yn twyllo yw trwy fewngofnodi i'w cyfrif Facebook a lawrlwytho eu holl weithgaredd, y gallwch chi ddysgu sut i wneud trwy glicio yma .

Gallwch hefyd chwilio unrhyw enwau defnyddwyr hysbys sydd gan eich priod ar Google i weld a oes ganddynt unrhyw gyfrifon cyfryngau cymdeithasol cyfrinachol. Yn ogystal, gallwch wirio am unrhyw gyfrifon cudd trwy berfformio chwiliad gwe dwfn arnynt trwy wefan chwilio pobl.

Yn olaf, os nad ydych wedi gallu dod o hyd i unrhyw beth, ceisiwch wneud proffil Facebook ffug o rywun y byddai eich priod yn cael ei ddenu ato ac anfon neges at eich priod i weld a yw'n ateb a / neu'n cuddio'r neges oddi wrthych.

4. Hanes rhyngrwyd

Canfu'r astudiaeth fod 21% o bobl yn darganfod bod eu partner yn twyllo trwy hanes rhyngrwyd.

Mae'r rhyngrwyd yn ffordd wych o gysylltu'n gadarnhaol â'i gilydd - ond mae hefyd yn borth i dwyllwyr a phobl negyddol eraill wneud gweithredoedd budr.

Mae'r rhyngrwyd yn ffordd amlwg o gwrdd a chynnal perthnasoedd, yn enwedig i dwyllwyr. Gyda gwefannau hookup wedi'u cynllunio i ddynion a merched priod gwrdd â'i gilydd, delweddau gradd x, fideos a chamio byw, mae'r rhyngrwyd yn ffyrdd i rywun dwyllo eu priod mewn ychydig eiliadau.

Sut i ddal priod yn twyllo trwy hanes rhyngrwyd

Mae priod twyllo yn aml yn mynd ar-lein am resymau lluosog. Yn sicr, gallwch chi eu dal trwy osod naill ai keyloggers caledwedd neu feddalwedd.

Os na fydd hynny'n gweithio, os nad oes gennych yr arian parod i osod y caledwedd neu os yw hynny'n swnio'n rhy gymhleth i chi, gallwch hefyd greu proffiliau ffug am ddim ar wefannau dyddio.

Dylech chi o bawb wybod pa fath o berson y byddai eich priod yn ei chael yn ddeniadol, felly crëwch yr abwyd ac yna naill ai chwarae'r gêm aros neu anfon neges at eu hen broffil dyddio y maen nhw'n dweud ei fod yn anactif.

Dechreuwch yn araf a gofynnwch gwestiynau sylfaenol iddynt. Os ydyn nhw'n ymateb, ceisiwch ddod i'w hadnabod yn araf deg. Gobeithio y byddan nhw'n gofyn i chi gefnu ar unwaith neu cyn i bethau fynd yn rhy bell.

Fodd bynnag, os yw'ch priod yn dwyllwr mae'n debyg y bydd yn ymateb yn gadarnhaol. Os byddwch chi'n cyrraedd y pwynt lle gallwch chi fynd â phethau ymhell, efallai y gallwch chi geisio troi'r sgwrs yn rhywiol a gweld sut maen nhw'n ymateb.

Os yw'n bosibl o gwbl, ceisiwch gael rhif ffôn eich priod. Mae hon yn ffordd dda o weld a oes gan eich priod ffonau symudol rhagdaledig cyfrinachol y maent yn eu defnyddio ar gyfer twyllo.

Os byddwch chi'n darganfod bod eich priod yn twyllo ...

Chi a'ch partner sydd i benderfynu ble i fynd oddi yno. Mae ystadegau'n dangos bod 64% o bobl yn aros gyda'r partner a dwyllodd arnyn nhw, ond mae 86% hefyd yn dweud bod y twyllo wedi effeithio ar lefel yr ymddiriedaeth sydd ganddyn nhw gyda'u partner. Ffynhonnell: Cyfeiriadur Cellog Cenedlaethol

Er gwaethaf eich penderfyniad, fy awgrym fyddai siarad â rhywun am eich profiad sy'n ddiduedd ac yn cymryd amser i wella.

Yn ogystal, os yw'ch partner yn ymdrechu'n galed i ddod yn ôl at ei gilydd ac nad ydych chi'n barod neu ddim eisiau gwneud hynny, peidiwch â gadael iddyn nhw geisio'ch argyhoeddi i newid eich meddwl.

Meddyliau terfynol

Mewn byd perffaith ni fyddai eich partner yn twyllo. O leiaf, byddent yn onest â chi pe baent yn gwneud camgymeriad.

Fodd bynnag, nid dyna sut mae pethau bob amser yn dod i ben. Yn aml pan fydd rhywun yn meddwl bod eu partner yn twyllo (a bod ganddo reswm da dros gredu hynny) bydd gwrthdaro yn arwain at wadu.

Mae hynny'n dweud, yn y rhan fwyaf o achosion, oni bai bod gennych dystiolaeth gadarn o anffyddlondeb eich partner, mae'n debygol y bydd eich holl gyhuddiadau'n cael eu gwadu.

Felly mae'n bwysig i chi wneud eich ymchwil eich hun a darganfod a yw eich priod yn twyllo ai peidio heb roi unrhyw arwydd eich bod yn amheus. Defnyddiwch y ffyrdd uchod i benderfynu a oes yna weithredoedd o anffyddlondeb ac os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth,

Ranna ’: