20 Rheswm i Faddau ond Peidio ag Anghofio mewn Perthynas

Gŵr a Gwraig Ddigri Yn Cael Gwrthdaro

Yn yr Erthygl hon

Gellir dweud gyda chryn dipyn o sicrwydd bod y rhan fwyaf o bobl wedi cael gwybod i faddau ac anghofio o leiaf unwaith yn eu bywydau. Mae’n ddywediad mor gyffredin, wedi’r cyfan.Ac er bod llawer o wirionedd i’r datganiad maddau ac anghofio, mae’n syniad da meddwl a hoffech chi ddilyn y dywediad hwn yn ddall. Mae yna lawer o bositifrwydd a nerth perthynol i faddeuant. Ond gadewch i ni ailfeddwl am yr agwedd ‘anghofio’ ar y datganiad.

Mae maddau ond peidiwch ag anghofio mewn perthynas yn ddewis arall diddorol i'r datganiad maddau ac anghofio, yn enwedig mewn perthynas agos .

Felly, os ydych chi eisiau darganfod mwy am sut y gallwch chi faddau ond heb anghofio mewn perthynas, y rhesymau pam mae'r datganiad tweaked hwn gweithio'n well mewn perthnasoedd agos , beth allwch chi ei wneud pan nad yw maddeuant yn ddigon, a mwy, darllenwch ymlaen.

Maddeuwch ond peidiwch ag anghofio: Beth mae hyn yn ei olygu?

Cwpl yn Cofleidio

Felly, beth mae maddau ac anghofio mewn perthynas yn ei olygu? Er mwyn deall ystyr y dywediad hwn, mae'n well rhannu'r datganiad yn ddwy gydran: maddeuant ac anghofio.

I ddysgu pam y dylech chi faddau ond heb anghofio mewn perthynas, gadewch i ni edrych yn gyntaf wrth ystyr maddeuant . Fe'i gelwir yn faddeuant pan fydd rhywun yn gollwng meddyliau o ddial a dicter. Mae’n benderfyniad sy’n grymuso unigolyn.

Pan fyddwch chi'n dewis maddau, rydych chi'n penderfynu peidio â chael eich effeithio gan ddigwyddiadau niweidiol y gorffennol. Mae maddeuant yn ymwneud â pheidio â gadael i ddigwyddiadau annymunol yn y gorffennol effeithio ar eich teimladau a'ch meddyliau am rywbeth neu rywun yn y presennol.

Gwelir maddeuant yn aml mewn goleuni a chryfder cadarnhaol am wahanol resymau. Daw maddeuant ag a llu o fanteision iechyd meddwl . Gall emosiynau negyddol cryf fel dicter a galar gael eu lleihau trwy faddeuant.

Trwy faddeuant, gellir cynyddu emosiynau positif dwys fel hapusrwydd (dwyster ac amlder profi hapusrwydd).

Nid dim ond hynny. Mae maddeuant hefyd yn wych i rywun hunanhyder a hunan-barch. Gall ymarfer maddeuant hefyd wella ansawdd eich perthnasoedd agos.

Felly, ydy maddeuant yn golygu anghofio?

Dyma’r nodyn pwysig: nid anghofio yw maddau. Ydy Mae hynny'n gywir. Nid yw maddeuant yn golygu anghofio. Mae'r weithred o faddeuant yn ymwneud mwy gollwng eich dicter , tristwch, siomedigaethau, a rhwystredigaeth.

Mae anghofio, ar y llaw arall, yn hynod o anodd i'w wneud. Nid yw ychwaith o reidrwydd yn iach. Mae'n eithaf agos at amhosibl anghofio a maddau. Pam? Oherwydd mae ymddygiadau a gweithredoedd (loes) pobl yn gyfnodau arwyddocaol o’n blaen ni storio fel atgofion .

Ac mae methu ag anghofio'r cyfnodau arwyddocaol hyn neu'r cyfarfyddiadau â phobl yn eithaf manteisiol.

Felly, a allwch chi faddau a pheidio ag anghofio?

Yn syml, ie. Mae’n gwbl bosibl ymarfer maddeuant ond heb anghofio pam eich bod yn maddau i rywun.

Gwraig yn Cefnogi Ei Gwr

Dysgu maddau ond peidio ag anghofio mewn perthnasoedd rhamantus

Nawr eich bod chi'n deall y gwahaniaethau rhwng anghofio a maddau mewn perthynas a maddau ond byth byth anghofio, sy'n golygu nawr gadewch i ni ddeall sut y gallwch chi weithredu'r egwyddor o faddau ond peidiwch ag anghofio mewn perthynas.

Fel y soniwyd eisoes, gall dicter a dicter ei gwneud yn anodd i unrhyw un fod yn faddau. Dicter a dicter yw'r rhwystrau sylfaenol y mae'n rhaid eu goresgyn i faddau, heb anghofio, mewn perthnasoedd.

Gweithio ar eich meddyliau o ddicter a dial ac mae teimladau o ddicter yn hollbwysig os ydych am flaenoriaethu a gwella eich lles ysbrydol a'ch lles emosiynol.

Dyma rai awgrymiadau allweddol ar gyfer ymgorffori maddeuant mewn perthnasoedd agos a gwerthfawr.

Dilynwch y pedwar awgrym a grybwyllir isod i faddau ond peidiwch ag anghofio mewn perthynas:

1. Mae'n hanfodol gwahanu unigolyn oddi wrth ei weithred/ymddygiad (loes).

Y peth cyntaf y gallwch chi ystyried ei ddeall a'i dderbyn yn araf yw ei bod hi'n anghyffredin dod o hyd i bobl dda neu ddrwg yn sylfaenol. Gall pobl ymddwyn yn wael neu ymddwyn mewn ffyrdd sy'n gwneud hynny yn gallu gwneud i chi deimlo'n brifo neu yn ddig.

Unwaith y gall unigolyn gael ei wahanu'n glir oddi wrth ei weithredoedd anghywir, gall ddod yn haws maddau i'r person hwnnw.

Ceisiwch hefyd: Ydw i'n Gŵr Drwg Cwis

2. Deall eu bwriadau

Mae pob unigolyn yn defnyddio mecanweithiau ymdopi ac amddiffyn i weithredu mewn bywyd a delio ag anawsterau bywyd. Y ffordd orau i esbonio ymddygiad rhywun yw trwy nodi'r rheswm y tu ôl iddo.

Mae pobl sy'n dweud neu'n gwneud pethau niweidiol neu gymedrol fel arfer yn ei wneud oherwydd eu bod yn ceisio gwneud iawn am y boen neu'r ansicrwydd y maent yn teimlo ynddo.

3. Mae empathi â'r un yr ydych am ei faddau yn hanfodol

Er mwyn maddau ond heb anghofio, mae'n bwysig cydymdeimlo â'r person rydych chi am ei faddau mewn perthynas. Mae empathi yn hollol wahanol i gydymdeimlad. Pan fyddwch chi'n cydymdeimlo, chi ceisio adnabod y teimladau a meddyliau'r person rydych chi am ei faddau.

Pan allwch chi nodi meddyliau a theimladau'r person rydych chi am faddau, bydd yn haws i chi wahanu'r weithred oddi wrth yr unigolyn.

|_+_|

4. Sefydlu ffiniau iach i chi'ch hun

Mae hon yn agwedd graidd ar y cysyniad o faddau ond byth anghofio. Ar ôl cydymdeimlo, byddwch mewn sefyllfa wych i benderfynu beth math o ffiniau neu reolau yr ydych am eu cael yn eu lle.

Penderfynwch ar y rheolau a fydd yn chwarae rhan arwyddocaol wrth lywodraethu’r berthynas rhyngoch chi a’r un sydd wedi cael maddeuant.

Maddeuwch ond peidiwch ag anghofio mewn perthnasoedd rhamantus: 20 rheswm

Gadewch i ni nawr edrych ar yr 20 prif reswm y dylech chi faddau byth bythoedd anghofio, yn enwedig mewn perthnasoedd agos:

1. Mae maddeuant yn hanfodol i'ch lles emosiynol

Mae anallu i faddau i rywun yn arwain at lawer o emosiynau negyddol fel chwerwder a dicter. Gall dal gafael ar yr emosiynau negyddol hyn gael canlyniadau enbyd fel anniddigrwydd, salwch corfforol, iechyd meddwl gwael , etc.

Pan fyddwch chi'n maddau ond peidiwch ag anghofio, mae eich lles emosiynol yn cael ei effeithio'n gadarnhaol ers i chi symud heibio'r teimladau negyddol hynny.

|_+_|

2. Mae maddeuant yn wych ar gyfer cryfhau perthnasoedd agos

Mae perthnasoedd yn gymhleth . Y peth yw, mae profiadau'r gorffennol (dymunol ac annymunol) yn hanfodol ar gyfer galluogi perthnasoedd i ddyfnhau a thyfu. Mae maddau anwyliaid am brofiadau annymunol yn helpu i gryfhau'r ymrwymiad yn y perthnasoedd hyn .

3. Mae maddau ond heb anghofio yn galluogi unigolion i ddysgu o'u profiadau yn y gorffennol

Pan fyddwch chi'n maddau ond peidiwch ag anghofio mewn perthynas, rydych chi'n cael cyfle i ddysgu o'ch profiadau yn y gorffennol am ble aeth pethau o'i le, sut y gellir eu hosgoi y tro nesaf, a'r ateb.

|_+_|

4. Mae'n allweddol i gynnal a gwella atebolrwydd mewn perthynas

Mae ffrindiau, partneriaid a pherthnasau yn cael eu dal yn atebol am eu derbyniad a'u hymddygiad a'u gweithredoedd annerbyniol pan fyddwch chi'n ymarfer maddeuant heb anghofio.

Mae hyn oherwydd bod eich anwyliaid yn deall realiti'r sefyllfa, er y gallwch chi fod yn ddigon hael i faddau, na fyddwch chi'n anghofio pam a beth wnaethon nhw i'ch cynhyrfu.

5. Mae maddau heb anghofio yn hollbwysig i'ch hunan-barch

Pan fyddwch chi'n maddau i rywun am eu camweddau ond hefyd yn ei gwneud hi'n gwbl glir na fydd y digwyddiad yn cael ei anghofio, rydych chi'n sefyll drosoch eich hun. Mae'n dangos eich bod yn parchu eich hun .

|_+_|

6. Mae maddau heb anghofio yn dangos pwysigrwydd meithrin ymddiriedaeth

Mae ymarfer maddeuant heb anghofio yn dangos hynny i bobl rydych chi'n gwerthfawrogi ymddiriedaeth mewn perthnasoedd . Mae’r ffaith nad ydych wedi anghofio’r digwyddiad yn dangos bod yn rhaid i’r un sydd wedi cael maddeuant weithio i ennill eich ymddiriedaeth yn ôl.

7. Mae maddeu heb anghofio hefyd yn dangos nad ydych yn naïf

Pan fyddwch chi'n dangos i eraill nad ydych chi wedi anghofio bradychu sylweddol neu gamweddau, mae'n dangos iddynt nad ydych chi'n berson hygoel neu naïf.

|_+_|

8. Symud tua'r dyfodol

Mae maddeuant yn gryfder. Mae'n iachau. Rydych chi'n iacháu'ch hun pryd y gallwch faddau i unigolyn sydd wedi eich niweidio neu eich bradychu. Nid ydych yn dal at chwerwder na dicter, na rhwystredigaeth. Rydych chi'n symud tuag at eich dyfodol.

Dyma sut y gallwch chi faddau heb anghofio:

9. Nid yw'n iach i wadu'r digwyddiad o ymddygiad anghwrtais neu niweidiol

Bod mewn gwadu neu llethu profiadau annymunol lle mae pobl sy'n agos atoch wedi eich bradychu neu'ch brifo mewn rhyw ffordd nad yw'n iach o gwbl i chi fod.

|_+_|

10. Mae’n dangos eich bod yn ymwybodol o’r ffaith eu bod yn haeddu cael eich trin yn dda

Mae maddeuant heb anghofio yn gofyn ichi sefydlu ffiniau iach. Pan fyddwch chi'n sefydlu ffiniau iach, rydych chi'n benodol am sut rydych chi'n hoffi cael eich trin gan eraill.

11. Mae yn hunan-gynydd a gwelliant mawr

Symud heibio meddyliau o ddicter a theimladau o ddicter a rhwystredigaeth ynghyd â'r gallu i gydymdeimlo â'r un sydd wedi brifo chi i gyd arwyddion o hunan-dwf a gwelliant.

|_+_|

12. Mae maddau heb anghofio yn ffordd effeithiol i rybuddio'r rhai sydd wedi'ch niweidio

Mae gosod safonau penodol ar gyfer ymddygiad derbyniol ynghyd â chanlyniadau mynd dros y ffiniau yn dangos i'r rhai o'ch cwmpas y math o ganlyniadau y mae'n rhaid iddynt eu hwynebu os byddant yn eich bradychu .

13. Byddwch yn gallu osgoi teimlo'n edifar

Gall difaru sut y gallech fod wedi ymateb pan wnaeth rhywun eich bradychu yn y gorffennol achosi trallod sylweddol. Mae’n drallodus iawn bod yn y meddylfryd ‘byth yn maddau i mi, byth yn anghofio fi’. Dyna pam ei bod yn bwysig maddau ond peidio ag anghofio mewn perthynas.

|_+_|

14. Bydd yn gwella eich gallu i adnabod y math cywir o bobl

Gall cofio sut yr ydych wedi cael cam neu frifo (dim ond profiadau arwyddocaol) fod yn allweddol wrth adnabod pobl a all fod yn niweidiol i chi yn ogystal â dod o hyd i bobl sy'n dda i chi.

15. Y mae yn dda i ostyngeiddrwydd

Pan fyddwch wedi llwyddo i symud heibio’r teimladau a’r meddyliau negyddol a oedd gennych ar gyfer y person a’ch anafodd mewn rhyw ffordd, heb anghofio pam a beth ddigwyddodd, gall fod yn brofiad gostyngedig.

Mae deall pam y bwriadodd y person hwnnw eich brifo yn ein hatgoffa sut mae pob bod dynol yn dod â'u cyfran deg o ddiffygion.

|_+_|

16. Y mae yn offerynol i ddeall a gweithredu rhyw radd o ddadguddiad

Sefydlu ffiniau iach ac mae dysgu gwahanu unigolyn oddi wrth ei weithredoedd niweidiol yn bwysig yn y broses o ddatgysylltu ychydig bach.

Mae graddau’r datgysylltiad dan sylw yn ddigon fel nad yw beirniadaethau llym ac ymddygiadau niweidiol pobl yn effeithio’n hawdd arnoch chi.

17. Mae'n cynyddu eich pendantrwydd

Mae’r weithred o faddau i rywun sydd wedi’ch brifo heb anghofio sut ac ym mha ffordd maen nhw’n eich brifo yn dangos eich bod chi’n gallu bod yn bendant heb fod yn ymosodol.

|_+_|

18. Mae'n allweddol i reoli eich dicter

Nid anghofio yw maddeuant. Fel y crybwyllwyd eisoes, i arfer maddeuant yn effeithiol, drwgdeimlad a rhaid goresgyn dicter . Felly, pan geisiwch fod yn fwy maddeugar yn eich perthnasoedd, rydych chi'n dysgu rheoli a rheoleiddio emosiynau negyddol fel dicter a dicter.

19. Mae maddau, ac nid anghofio, hefyd yn eich diogelu rhag cael eich camfanteisio yn y dyfodol

Pan rwyt ti mynd trwy brofiadau bywyd anodd lle rydych chi wedi cael eich bradychu, eich brifo neu eich gwylltio gan rywun agos atoch chi, byddwch chi'n dysgu llawer. Pan fyddwch chi'n ymarfer maddeuant heb anghofio, chi cael cyfle i ddysgu .

Byddwch yn nodi achosion, rhesymau, arwyddion, ac ati, ymddygiadau annerbyniol pobl. Yna gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i amddiffyn eich hun rhag camfanteisio.

|_+_|

20. Yn ddefnyddiol wrth dderbyn na all eraill gael eu newid

Y gallu i gydymdeimlo’n effeithiol ag eraill a deall eu cymhellion i faddau ond peidiwch ag anghofio mewn perthynas yn gallu eich helpu i ddeall sut nad yw'n bosibl newid y bobl o'ch cwmpas. Byddwch yn sylweddoli sut mae gweithredoedd pobl eraill y tu hwnt i'ch rheolaeth.

Beth allwch chi ei wneud pan nad yw maddeuant yn ddigon

Mae maddeuant yn ganolog iachau perthnasau agos sydd wedi eu torri. Fodd bynnag, efallai y bydd sefyllfaoedd lle mae'r berthynas yn y gorffennol yn gwella neu'n gwella trwy faddeuant.

Mae yn y sefyllfaoedd hyn lle nad yw maddeuant yn ddigon. Nid yw maddeuant yn ddigon ar gyfer perthnasoedd camdriniol (ar lafar, yn emosiynol, yn ariannol, yn gorfforol).

Os sylweddolwch, er gwaethaf gwneud yr ymdrech sydd ei angen i faddau ond heb anghofio mewn perthynas, bod y teimladau (emosiynau negyddol) yn aros yr un fath, yna nid yw maddeuant yn ddigon.

Safbwynt y Beibl ar faddau ond heb anghofio

Mae yna sawl adnod yn y Beibl sy’n egluro sut mae’n cymryd yr ymadrodd maddeuwch ac anghofio. Mae'r rhan fwyaf o adnodau yn y Beibl yn siarad yn bennaf am bwysigrwydd maddeuant mewn perthnasoedd.

Ychydig iawn o ffocws a roddir ar ba un a ddylai’r maddeuwr anghofio neu gofio’r camweddau a wnaed iddynt.

Casgliad

Nid mater o faddau ac anghofio yn unig yw perthynas ramantus. O ran delio â pherthnasoedd agos, cofiwch y rhesymau a grybwyllwyd uchod pam ei bod yn bwysig maddau heb anghofio.

Ranna ’: