Hac Syml i Gadw Eich Perthynas Pellter Hir yn Gyffrous

Dyn Ifanc Mewn Cysyniad Trist San Ffolant Mae bywyd priod yn anodd. Ar ben hynny, os daw bywyd priodasol i'r fei goroesi perthynas pellter hir , mae'n dod yn fwy anodd fyth.

Yn yr Erthygl hon

Mewn priodas, weithiau mae popeth yn gweithio allan yn unol â'r cynllun, ac ar adegau eraill byddwch chi'n mynd yn sownd yn brwydro trwy lain garw. Does dim help.

Mae gan fywyd ei ups and downs , ac mae priodas yn fargen oes.

Mae dysgu sut i ymdopi â’r problemau cynhenid ​​sy’n codi o bryd i’w gilydd yn rhan o’r profiad o dyfu’n gwpl aeddfed gyda’n gilydd.

Stori ein priodas

Dechreuodd ein taith gyda'r treialon newydd briodi arferol, felly cymerasom y cyngor oesol, ni gwella ein cyfathrebu , ffurfio arferion iach, a mynd i mewn i drefn o gynnal ein perthynas.

Mae’n swnio mor glinigol ar bapur, ond fe wnaethom ffynnu dim ond bod yng nghwmni ein gilydd a mwynhau ein bywyd newydd gyda’n gilydd.

Yna daeth cyfnod ein priodas nad oedd neb wedi ein rhybuddio amdano oherwydd nid dyna'r senario draddodiadol. Cafodd fy ngŵr gynnig swydd gwych ledled y wlad, ac ni allem ei wrthod.

Roedd y cyflog yn llawer mwy nag y gallem obeithio amdano, ond gan fynd y tu hwnt i gyllid, roeddwn i'n gwybod mai swydd ei freuddwydion oedd hi, ac efallai na chaiff y cyfle hwn eto pe byddwn yn gofyn iddo ei drosglwyddo.

Ni allwn gymryd hynny oddi wrtho, ond ni allwn ychwaith wneud y naid i ddadwreiddio fy mywyd cyfan a'i ddilyn, ar unwaith o leiaf. Roedd yn gyfnod mor ansicr yn ein perthynas.

Ni wnaethom erioed am eiliad ystyried hyn yn fygythiad i'n priodas. Pe bai cyplau eraill yn gallu gwneud iddo weithio, gallen ni hefyd wneud hynny.

Nid oedd yn mynd i fod am byth, dim ond nes i ni gael yr amser i sefydlu cartref newydd a'r sefydlogrwydd i wybod ei swydd yn mynd i fod yn bopeth yr oeddem wedi gobeithio y byddai.

Dechrau ein perthynas pellter hir

Parr Wrth Gyrraedd Neu Verabschiedeung Ar Llwyfan Mewn Gorsaf Daeth y diwrnod o'r diwedd pan wnaeth y symudiad mawr. Roeddem wedi paratoi orau ag y gallem gyda chyngor gan ein ffrindiau a'n teulu.

Gwnaethom yn siŵr ein bod yn trefnu galwadau fideo wythnosol ar draws parthau amser. Fe wnaethon ni anfon neges destun yn ddyddiol pryd bynnag roedd gennym ni eiliad ac eisiau cysylltu, ac am yr ychydig wythnosau cyntaf, nid oedd mor ddrwg â hynny.

Fe wnaethon ni ddefnyddio'r holl offer i cynnal ein agosatrwydd y gallem feddwl amdanynt, ac ar y pryd, nid oeddem wedi clywed am freichledau bond eto.

Roeddwn i'n meddwl ein bod wedi cyfrifo'r cyfan ar gyfer ein perthynas pellter hir nes iddo ddod yn ôl ar gyfer ei ymweliad misol cyntaf. Ac, mae'n lloriau mi.

Mae'n debyg ein bod wedi cael ein dal yng nghyffro'r symudiad mawr cyntaf, ac nid oedd yr adrenalin wedi treulio nes i ni gyrraedd y mis cyntaf hwnnw.

Wedi ei weled, a'i ddal, a bod yn ei ŵydd am ychydig amser, yr oedd ei weled yn ymadael am yr ail waith yn ddirfawr.

Os ydych chi erioed wedi bod mewn perthynas pellter hir, byddwch chi'n gwybod am y math o boen rydw i'n siarad amdano.

Yr agwedd goll ar ein perthynas pellter hir

Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd ar goll, ond roeddwn i'n gwybod ei fod yn teimlo'r peth hefyd a'i fod yn rhy ofnus i'w godi. Rwy'n wracked fy ymennydd drosto.

Roeddem yn siarad bob dydd, neu o leiaf mor aml ag yr oeddem fel arfer yn ei wneud pan oedd gartref, nid oedd yn ymddangos mai cyfathrebu oedd y broblem. Gwelais ef hefyd, ac roedd bob amser ar fy nghysylltiadau, ac fe helpodd ein galwadau fideo i bontio'r bwlch hwnnw.

Cefais ychydig o'i Cologne yr wyf yn cadw yn fy ngorsaf colur. Cefais yr holl nodiadau atgoffa bach hyn, ac roeddwn i'n gwybod ei fod yn cadw ei rai ei hun, ond nid oedd yn teimlo'r un peth.

Ni allem gyflawni un synnwyr - cyffyrddiad, a chysur presenoldeb y llall arwyddocaol.

Roedd yn fwy na dim ond y cofleidiad rhywun yr ydych yn ei garu , a phan oedd adref, roedd y patiau bach yna ar y cefn neu'r pigau ar y boch.

Dyna'r eiliadau digymell hynny pan deimlais ei gyffyrddiad a'r cysylltiad hyfryd a ysgogodd.

Breichledau cyffwrdd ar gyfer cyplau

Dechreuais ymchwilio ar cyfathrebu di-eiriau , yn enwedig cyfathrebu cyffwrdd, ar ôl i mi sylweddoli'r hyn yr ydym yn ei golli yn ein perthynas pellter hir. Roeddwn i'n gwybod nad ni oedd y rhai cyntaf i ddod yn newynog cyffwrdd ar ôl gwahaniad hir.

Dyma pryd y deuthum ar draws breichledau HEY, ac wrth edrych yn ôl, mae'n debyg mai dyma'r offeryn a'n helpodd i adfywio ein priodas.

Cawsom bâr paru a synced nhw fel pan fyddai'n cyffwrdd ei freichled, byddwn yn teimlo gafael ysgafn ar fy arddwrn, a gallwn roi'r un teimlad iddo hefyd.

Gallai'r darn bach hwn o dechnoleg a oedd yn ymddangos mor reddfol a naturiol wneud yr hyn na allai oriau o anfon neges destun neu nosweithiau o alwadau fideo ei wneud. O'r diwedd caeodd y gagendor oedd yn ffurfio rhyngom.

Rydyn ni'n chwerthin am y peth nawr. Sut y gwnaethom roi cynnig ar yr holl ddyfeisiau confensiynol hyn a chyngor traddodiadol ar gyfer ein problem fodern iawn, ond o leiaf rydyn ni yma nawr.

Mae'n anodd cyfathrebu'n union beth roedd y breichledau bond yn gallu ei wneud, felly rhoddaf enghraifft ichi.

Mae pan dwi'n cael fy nghwpanaid bore o goffi yn ymwneud â'r amser mae'n dod adref o'r gwaith. Yn y gorffennol, byddai'n rhoi cusan noson dda i mi ac eistedd gyda mi am ychydig, yn gwylio'r teledu neu'n gwneud ei beth ei hun ar-lein.

Roedd wedi dechrau meddwl am yr anecdotau bach hyn o'i waith i'm tecstio ar ei gymudo adref, ei ffordd o wneud iawn am ei absenoldeb. Ond ar y pryd, byddwn i'n paratoi brecwast neu'n paratoi ar gyfer gwaith, felly wnes i byth ei ddarllen tan ryw awr yn ddiweddarach pan oeddwn yn y gwaith, ac roedd yn paratoi ar gyfer gwely.

Mae datgysylltiad mor syml yn sicr o ddigwydd mewn unrhyw berthynas pellter hir, ond mae'n adio i fyny dros amser, ac mae'n gwneud i ni deimlo'n wahanol fyd. Nawr, dwi'n gwisgo fy mreichled HEY, a phan dwi'n teimlo'r wasgfa dyner ar fy arddwrn, dwi'n gwybod ar yr union foment mai dim ond meddwl amdana i oedd e.

Mae'n debyg fy mod yn gwybod ei amserlen yn well nawr nag oeddwn i o'r blaen. Mae'n hoffi rhoi ychydig o gyffyrddiad i mi yn ystod ei gymudo yn y bore a gyda'r nos. Rwy’n anfon ‘cyffwrdd’ ato ar fy seibiannau yn y gwaith, neu dim ond i ymateb iddo, fel ei fod yn gwybod fy mod yn ei deimlo.

Dyna un o harddwch breichledau cysylltu cyffwrdd. Doedden ni ddim mwy yn ei chael hi'n anodd gwasgu galwad ffôn i mewn nac anfon negeseuon testun crwydrol i wneud iawn am y pellter a'r treigladau amser.

Hud breichledau bond

Cwpl Yn Dal Ei Llaw Gyda Breichledau Bond Rhoddodd y breichledau bond ateb syml i ni i'n problem fwyaf, a gallem ei ddefnyddio unrhyw bryd yr oeddem yn teimlo fel hynny. Maen nhw mor gyfforddus fel y gallaf eu gwisgo trwy'r dydd, ac roedd y dyluniad yn gwneud iddo ymdoddi i'r rhan fwyaf o'm gwisgoedd.

Roedd unrhyw un a edrychodd arno yn cymryd yn ganiataol ei fod yn wats arddwrn ffansi, ac roedd yn well gen i hynny fel y gallai aros yn un peth, dim ond rhwng y ddau ohonom.

Ar hyn o bryd, does gen i ddim syniad beth fyddwn i'n ei wneud heb fy mreichled HEY a'r pŵer cyffwrdd .

Ar ôl bod yn ymarfer ymbellhau cymdeithasol am yr ychydig wythnosau diwethaf, rwy’n siŵr na fyddwn wedi gallu derbyn hyd yn oed y cyffyrddiad ysgafnaf hebddo, yn enwedig gan fy mod yn dechnegol yn byw ar fy mhen fy hun hebddo.

Daeth gyda’r amseru perffaith hefyd, oherwydd ei fod yn osgoi teithio, nid ydym wedi gallu cyfarfod ar gyfer ein haduniadau misol arferol.

Dyma'r gorau i'r ddau ohonom mewn gwirionedd, o safbwynt perthynas yn ogystal â'n safbwynt iechyd. Ac, byddai wedi pigo cymaint mwy pe na bai’r cyffyrddiad bach tyner hwnnw gen i wrth fy ochr fel ei fod yn gafael yn fy arddwrn am ystum bach cynhaliol.

Anaml y byddaf yn teimlo fy mod ar fy mhen fy hun y dyddiau hyn, ac yn rhyfedd ddigon, mae'n debyg fy mod yn teimlo ei bresenoldeb yn fwy nag y byddwn wedi bod gartref.

Rwy’n gwybod ble bynnag y mae yn y byd, gallaf adael iddo wybod fy mod yn meddwl amdano, rwy’n ei garu, ac rwyf yno iddo, hyd yn oed os yw ar hyn o bryd yn golygu ychydig filoedd o filltiroedd i ffwrdd.

Wyddwn i erioed faint roedd ei absenoldeb yn effeithio arnaf, sut roedd y berthynas pellter hir yn effeithio ar gymaint o agweddau ar fy mywyd nes i mi gael gafael ar y breichledau HEY hyn.

Er ei fod yn casáu gwneud llawer iawn o'r pethau sentimental hyn, dywedodd wrthyf yn syndod ei fod yn teimlo'r un ffordd hefyd.

Ni allai byth fyw ei swydd ddelfrydol gyda'n perthynas pellter hir, hebddo i wrth ei ochr Ond, gyda chymorth ein breichledau bond, rydyn ni un cam yn nes at gyrraedd yno.

I gael rhagor o awgrymiadau ar sut i oroesi perthynas pellter hir, gwyliwch y fideo hwn.

Ranna ’: