Sut i Adfer o Gysylltiad a Sefydlu Cysylltiad Dyfnach

Gall Menyw Anobeithiol

Yn yr Erthygl honFel therapydd sy'n gweithio gyda cyplau perthynas , Gallaf ddweud gyda sicrwydd bod cyplau sy'n dewis gweithio yn eu perthynas ar ôl perthynas yn dweud wrthyf fod eu perthynas yn well nag erioed.Mae rhai wedi dweud wrthyf eu bod hyd yn oed yn falch bod y berthynas wedi digwydd yn y lle cyntaf. Datganiad beiddgar yn sicr. Os ydych chi'n darllen y blog hwn a bod perthynas wedi'i datgelu yn ddiweddar, efallai na fyddwch chi'n teimlo'r un ffordd ar hyn o bryd neu byth yn teimlo felly. Fe'ch anogaf i ddal ati i ddarllen er mwyn gwybod sut i wella o'r berthynas.

Allwch chi wella ar ôl perthynas?

Mae adferiad ar ôl perthynas yn a proses hirdymor .Yn ôl yr ymchwil gall gymryd 18 mis i ddwy flynedd i wella’n llwyr o’r berthynas ac atgyweirio’r berthynas. I wella o a priod twyllo ac mae ailadeiladu'r bondiau toredig yn broses ysgafn.

Rwy’n mynd i’w gyddwyso at ddibenion y blog hwn.


Awgrymiadau rhamant i ddynion

Ar ôl i'r argyfwng setlo a'r partner dan sylw wedi ailgyflwyno i'r berthynas, mae'r gwaith go iawn o adferiad o anffyddlondeb yn dechrau.Er mwyn gwella o'r berthynas, mae'r rhan ailgyflwyno yn bwysig ac mae hynny'n golygu sicrhau mai'r partner nad yw'n gysylltiedig yw'r brif flaenoriaeth. Mae hyn yn cymryd amser a gwaith i gael y gofod newydd hwn.

Mae'r ddwy ochr yn aml yn awyddus i wybod pam y digwyddodd y berthynas.

Nid yw'r partner nad yw'n gysylltiedig eisiau cael y bai.

Ymddygiad partner yn ystod adferiad perthynas

Portread o Bâr Ifanc Angry Yn Eistedd Ar Soffa Gyda

Yn nodweddiadol, mae yna bartner sydd wedi'i dynnu'n ôl yn emosiynol ac sy'n osgoi emosiynol . Yn aml mae'r partner hwn hefyd yn cael sioc bod y berthynas wedi digwydd. Mae'n digwydd oherwydd nad yw'r partner sy'n osgoi wedi bod yn talu sylw i'w deimladau.


ffyrdd o wella agosatrwydd mewn priodas

Mae'r partner a dynnwyd yn ôl yn adrodd eu bod unig yn y berthynas a chynigiodd y partner perthynas y cysylltiad emosiynol a oedd ar goll o'r berthynas.

Mae'r cwpl perthynas yn dechrau cysylltu a siarad yn ddwfn amdanynt eu hunain a dod yn agos ac mae'r berthynas yn dechrau. Mae'r berthynas hon yn teimlo'n wych i'r partner a dynnwyd yn ôl, oherwydd ei fod yn teimlo'n fyw ac yn cael ei weld oherwydd yr holl rannu.

Y broblem yw nad aethpwyd i’r afael â’r materion anghywir gyda’r person anghywir a’r materion o fod allan o gysylltiad â’i emosiynau a’r problemau yn y berthynas sylfaenol. Nid yw rhai partneriaid a dynnwyd yn ôl yn gweld hyn ac yn camgymryd y teimladau fel rhai go iawn ac yn eu priodoli i'r partner perthynas.

Ar yr ochr arall, mae yna bartner sydd wedi cynhyrfu ynghylch y diffyg cysylltiad .

Maent fel arfer wedi bod yn ceisio mewn sawl ffordd i adael i'w partner a dynnwyd yn ôl wybod eu bod yn pryderu. Weithiau, gallai hyd yn oed ddod ar ei draws mewn ffordd galed neu ddig sy'n achosi i'r partner sy'n tynnu'n ôl osgoi mwy fyth.

Mae'r partner hwn weithiau'n rheoli'r datgysylltiad yn y berthynas trwy ddod yn rhan o waith, y plant neu weithgareddau eraill i dynnu eu sylw oddi wrthynt teimlo'n unig yn y berthynas.

Hefyd, efallai y byddan nhw'n troi'r gwres i fyny ac yn cael angrier ac yn ddig wrth y partner a dynnwyd yn ôl gan obeithio newid.

Affair: Yr Ochr Cefn

Gall materion ddigwydd i'r gwrthwyneb hefyd.

Efallai y bydd y partner yn ofidus ynghylch y diffyg cysylltiad yn rhoi’r gorau iddi o’r diwedd a cael eu hunain mewn carwriaeth ac mae'r partner a dynnwyd yn ôl yn cael cymaint o sioc a siom nes ei fod bellach yn dechrau arddangos a cheisio ymgysylltu.

Nid yw'r cyflwyniad hwn mor gyffredin. Efallai bod y partner dan sylw yma yn eithaf blin ei bod wedi cymryd perthynas i ddeffro eu partner osgoi.

Sut i wella'ch perthynas

Dyn a Merched Asiaidd Yn Eistedd Ar y Cwdyn Ac Yn Edrych ar Ei gilydd Cysyniad Cariad Gwên

Mae yna ffyrdd i wella perthynas ac adfer o'r berthynas .

Mae'r broses o wella ar ôl anffyddlondeb yn un o helpu'r ddau barti i gymryd rhan mewn sgyrsiau yn wahanol nag y buont o'r blaen.

Yn ystod therapi, bydd y person sy'n osgoi mwy o bobl yn tynnu'n ôl yn dod i gysylltiad mwy â'u hemosiynau ac yn cyfathrebu amdanynt yn llawn ac yn llwyr i wella ar ôl anffyddlondeb neu wella o'r berthynas.

Tynnir y partner nad yw'n gysylltiedig â hyn yn ddyfnach lefel y cyfathrebu .

Yn ystod y sgyrsiau mwy ystyrlon hyn, mae'r ddau bartner yn dysgu cysylltu mewn ffordd nad ydyn nhw erioed wedi'i gwneud o'r blaen sy'n eu helpu i wella'r berthynas.


dyfyniadau pryder perthynas

Yn nodweddiadol, mae'r sgyrsiau hyn yn cynnwys mynegiant o sut yr effeithiodd y berthynas ar farn y partner nad yw'n ymwneud â hwy eu hunain a barn eu partner gyda chais am angen emosiynol dwfn. Mae'r partner sy'n tynnu mwy o arian yn ymgysylltu ac yn agored a gall dderbyn y cais hwn nawr.

Mae llawer o fy nghyplau yn dweud wrthyf hyd yn oed flynyddoedd yn ddiweddarach eu bod wedi “atal perthynas” eu perthynas, oherwydd eu bod yn gwybod sut i wneud hynny cyfathrebu'n ddwfn i'w gilydd a helpodd hwy i wella o'r berthynas.

Yn y fideo isod, mae Mike Potter yn trafod chwe cham cyfathrebu cwpl. Mae'r ddau gam cyntaf yn ymwneud â sgyrsiau bach a rhannu ffeithiau yn eu tro. Dysgwch fwy ganddo isod:

Nid yw’n golygu bod cyplau yn cyfathrebu’n ddwfn drwy’r amser, maent yn cyfathrebu mewn eiliadau allweddol pan fydd ei angen arnynt. Maent hefyd yn cyd-fynd â hwy eu hunain a'u partner. Pan fyddant yn gwella ar ôl y berthynas, dyna ganlyniad annisgwyl perthynas - lefel ddyfnach o ymgysylltu a chysylltiad.