Dulliau Rhianta Cadarnhaol i Helpu Cyfuno Teuluoedd yn Berffaith

Dulliau Rhianta Cadarnhaol i Helpu Cyfuno Teuluoedd yn Berffaith Mae gan bob teulu ei siâr o hwyliau ac anfanteision ond mae'r rhain i'w gweld yn amlycach mewn teuluoedd cymysg.

Yn yr Erthygl hon

Mae dod â dau deulu gwahanol at ei gilydd yn dod â’i set ei hun o broblemau ac yn aml mae’n cymryd amser i lysdeuluoedd ddod o hyd i ddull rhianta cytbwys neu drefniant sy’n gweithio i bawb.

Fel llys-riant, gall fod yn anodd dod o hyd i'ch sylfaen fel rhiant yn y teulu newydd. Bydd yn rhaid i chi feithrin eich perthynas â'ch partner yn ogystal ag adeiladu a chynnal un gyda'ch llysblant.

Gall pethau fynd yn fwy cymhleth os bydd y ddau ohonoch yn dod â phlant i mewn i'r briodas newydd.

Gyda chymaint o gymysgedd o bersonoliaethau ac oedran, nid yw ond yn naturiol disgwyl rhai heriau . Mae plant o unrhyw oedran yn arbennig o sensitif i'r newidiadau a achosir gan deuluoedd cymysg.

Efallai y byddan nhw'n eich gweld chi fel imposter yn eu teulu a byddwch chi'n atgoffa'n barhaus na fydd eu rhieni biolegol gyda'i gilydd eto. Os oes gennych chi a'ch partner blant, gall olygu bod y plant hyn yn sydyn yn cael eu gwthio i rolau anghyfarwydd.

Er enghraifft, efallai mai eich plentyn hynaf bellach yw'r ieuengaf yn y teulu newydd. Fel arall, gallai plentyn a oedd wedi arfer bod yr unig ferch neu fachgen golli ei natur unigryw.

Pan fydd plant o'r naill riant neu'r llall yn cymryd rhan, mae rhywfaint o ansicrwydd, dicter, siom, dicter a gwrthwynebiad i'w ddisgwyl. Mae angen i chi, felly, fod yn amyneddgar, yn gariadus ac yn barchus wrth i chi weithio trwy unrhyw faterion sy'n codi ac yn annog technegau rhianta cadarnhaol .

Cofiwch y bydd angen amser ar y teulu cyfan i addasu i'r newidiadau newydd. Ond, rhaid i chi barhau â'ch arfer o rianta cadarnhaol i oresgyn yr heriau teuluol cyfunol.

Dyma rai awgrymiadau rhianta cadarnhaol, ac awgrymiadau ar gyfer teuluoedd cymysg i'ch helpu i lywio trwy boenau cynyddol y dull magu plant mewn teuluoedd cymysg.

Cadw llinellau cyfathrebu ar agor

Er mwyn cael dull magu plant mewn a teulu cymysg i weithio, mae angen cyfathrebu clir ac agored rhwng aelodau'r teulu.

Mae diffyg cyfathrebu yn magu camddealltwriaeth ac anghytundebau a all yn y pen draw hollti’r teulu’n ochrau rhyfelgar.

Er mwyn atal hyn, gwnewch yr arferiad o drafod materion teuluol cyn gynted ag y byddant yn codi. Rhowch gyfle i bawb, gan gynnwys y plant, i leisio eu barn a gwrando'n barchus pan fyddant yn gwneud hynny.

Ewch ar yr un dudalen gyda'ch partner

Gall fod yn hawdd parhau i wneud pethau fel yr ydych chi wedi'i wneud erioed, gan gredu y bydd eich priod yn tagio ymlaen. Gall hyn wneud i'ch partner deimlo'n gyflym fel nad ydych chi'n gwerthfawrogi eu presenoldeb na'u barn.

Mae'n llawer gwell trafod yw sues a chyfrif i maes sut yr ydych yn bwriadu ymgorffori dull magu plant a chreu bywyd newydd gyda'i gilydd ar gyfer rhianta teulu cyfunol .

Sicrhewch eich bod yn cytuno ar bethau fel sut i rannu'r cyllid , disgyblu'r plant a rolau eraill y byddwch chi'n eu chwarae yn y teulu.

Cael ffiniau clir

Cael ffiniau clir Mae pob plentyn, hyd yn oed pobl ifanc yn eu harddegau, angen strwythur yn eu bywydau. Maent yn ffynnu pan fo ffiniau clir ac mae pawb yn gwybod beth a ddisgwylir ganddynt. Felly, mae angen i chi fabwysiadu dull magu plant, fel ei fod yn creu amgylchedd amgylchynol i'ch plant.

Tra dylech chi a'ch priod cyflwyno ffrynt unedig pan ddaw i ddisgyblu'r plant, mae'n well gadael i riant biolegol y plentyn fod yn brif ddisgyblwr.

Ar gyfer asio teuluoedd â phlant, cynhwyswch y plant wrth osod y rheolau a'r canlyniadau a sicrhewch eich bod yn gyson ac yn deg wrth ddilyn drwodd.

Creu arferion a defodau teuluol

Cynhwyswch arferion a defodau teuluol fel rhan o'ch dull magu plant. Y defodau teuluol Gall eich helpu i fondio gyda'ch llysblant , dod â chi'n agosach at eich gilydd a rhoi ymdeimlad o berthyn a hunaniaeth iddynt.

Yn hytrach na gwneud newidiadau ysgubol i'r defodau teuluol sydd eisoes yn bodoli, ceisiwch ddod o hyd i rywfaint o dir cyffredin a gweld a allwch chi ymgorffori rhai agweddau wrth i chi greu rhai newydd.

Efallai mai rhywbeth mor syml â chiniawau teuluol rheolaidd, nosweithiau ffilm dydd Gwener, nosweithiau gêm Sadwrn neu frecwastau teuluol arbennig ar ddydd Sul yw’r cyfan sydd ei angen i roi cyfle i chi ddod i adnabod eich gilydd.

Peidiwch ag anghofio am eich priodas

Gall teuluoedd cymysg fod yn flinedig ac mae’n hawdd colli golwg ar eich partner yn yr holl anhrefn. Cadwch eich priodas yn fyw trwy wneud amser i'ch gilydd yn eich trefn ddyddiol.

Efallai y gallwch chi gael coffi neu ginio gyda'ch gilydd pan fydd y plant yn yr ysgol neu efallai bod trefnu noson ddyddiad yn gweithio'n well i chi. Beth bynnag a ddewiswch, gwnewch yn siŵr eich bod yn blaenoriaethu eich priodas.

Ni waeth pa mor straen y mae pethau'n ymddangos ar y dechrau, gyda digon o gariad, amynedd, parch at ei gilydd, a chyfathrebu agored, gall teuluoedd cymysg fondio'n gyfeillgar. A, gyda dull rhianta effeithiol a chymwynasgar, gallwch gael agwedd agos, werth chweil perthynas â'ch llysblant .

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: