Pam Mae Pobl yn Priodi - Datrys y Dirgelwch Amserol

Pam Mae Pobl yn Priodi: Datrys y Dirgelwch Di-ddydd Ychwanegu

Ydych chi'n meddwl tybed pam mae pobl yn priodi a beth mae perthynas yn seiliedig arno? Darllenwch ymlaen i ddarganfod y rhesymau dros briodi rhywun, ar y cyfan, yr hawl rhesymau dros briodi .

A hi a gododd ei llygaid a gwelodd Isaac … disgynodd oddi ar y camel …cymerodd y sgarff a gorchuddio ei hun.

(Genesis 24:64-65)

Er mwyn deall agwedd y Torah at unrhyw bwnc penodol, y lle i ddechrau yw dadansoddi’r lle cyntaf y mae’r pwnc hwnnw’n ymddangos.

Felly, gall Isaac a Rebecca, sef disgrifiad cyntaf y Torah o gyfarfod rhwng gŵr a gwraig ein helpu i ddeall safbwynt y Torah ar priodas .

Pam mae pobl yn priodi? Beth maen nhw'n chwilio amdano pan fyddan nhw'n mentro?

Ydy edrych yn bwysig mewn perthynas?

Rwy'n honni eu bod yn chwilio am ddyfnder, cysylltiad agos gyda bod dynol arall mai dim ond y ymrwymiad o briodas yn gallu darparu. Os derbyniwn hynny, y cwestiwn nesaf yw: Beth sy’n hybu cysylltiad a beth sy’n ei waethygu?

Personoliaeth yn erbyn edrychiadau

Golwg, mae'r profiad synhwyraidd gweledol yn ffrwyno ein gallu i gysylltu, tra gwrando yn ddwys yn hwyluso cysylltiad.

Pan welwch rywbeth, rydych chi'n meddwl: mae gen i fe! Mae'ch llygaid wedi tynnu llun ac maen nhw'n dweud wrthych chi: Mae'r hyn a welwch yn real. Yr hyn a welwch yw'r gwir.

Y broblem yw, dyw e ddim .

Mae ein canfyddiad gweledol yn gyson yn ein camarwain i gasgliadau sy'n anghywir. A hyd yn oed os yw casgliad yn rhannol gywir, nid dyna'r gwir gyfan, ac mae gwirionedd rhannol yn gelwydd mewn gwirionedd.

Mae dibynnu'n bennaf ar olwg rhywun yn fwyaf niweidiol wrth ymwneud â bod dynol arall. Pan edrychwch ar fenyw, nid ydych chi'n ei gweld hi am bwy yw hi mewn gwirionedd, ond yn hytrach fel estyniad o'ch canfyddiad gweledol.

Felly, po fwyaf y byddwch chi'n dibynnu ar eich synnwyr gweledol i bennu natur y berthynas, y lleiaf o berthynas ydyw. Gyda phwy ydych chi'n perthyn? Delwedd rydych chi newydd ei gynhyrchu!

Mae gwrando, ar y llaw arall, yn brofiad gwahanol iawn. Er mwyn gwrando o ddifrif, mae'n rhaid i chi roi eich hun o'r neilltu a chreu lle ar gyfer y mewnbwn hwnnw.

I'w roi mewn geiriau eraill: Er bod gweld yn dechrau gyda ti ac yn ddim amgen na thafluniad, y mae gwrando yn dechreu gyda'r arall ac yn canolbwyntio ar eu realiti.

Perthynasau yn cael eu hatgyfnerthu felly gan wrando dwfn a'u hanfanteisio gan bwyslais ar y gweledol.

Pwysigrwydd personoliaeth dros edrychiadau

Pan sylwodd Rebeca ar ei darpar ŵr, cododd oddi ar y camel a gorchuddio ei hun â sgarff, y ddau yn weithred o wyleidd-dra. Pam?

Gan fod priodas, os yw'n mynd i gyflawni ei nod o hwyluso dwfn a cysylltiad ystyrlon rhwng dau fod dynol yn mynnu gwyleidd-dra.

Mae gwyleidd-dra yn gwrthod y profiad synhwyraidd gweledol ac yn creu gofod mwy niwtral lle gall dau berson ddechrau gwrando ar ei gilydd a phrofi ei gilydd yn wirioneddol. Maen nhw'n cysylltu.

Nid yw gwyleidd-dra yn brud. Yn hytrach, mae'n gwasanaethu'r cwpl wrth iddynt greu priodas wedi'i threiddio gan gysylltiad angerddol dwfn ar y lefel emosiynol a chorfforol.

Gostyngeiddrwydd yn creu gofod a rennir y gall y cwpl fyw ynddo'n ddiogel, gwrando, cael ei glywed, a dod yn un.

Gwyliwch Hefyd:

Ranna ’: