Pam Ydw i Mor Ansicr? 20 Ffordd o Deimlo'n Ddiogel O'r Mewn

Gŵr dig

Yn yr Erthygl hon

Pam ydw i mor ansicr? Mae'n gwestiwn y mae llawer o bobl yn ei ofyn i'w hunain pan fydd hunan-amheuaeth yn codi ei phen fel y mae'n ei wneud mor aml. Gall y dioddefwyr fod yn unrhyw un waeth beth fo'u statws cymdeithasol, lefel addysg, neu brofiad yn y diwydiant gwaith.Gall y teimlad daro pan fydd y lleiaf yn ddisgwyliedig ac ar yr amser gwaethaf posibl. Yn gyffredinol, mae'n gwneud i chi deimlo fel petaech chi'n sefyll i mewn ar gyfer eich bywyd eich hun, ond rydych chi wedi anghofio'ch llinellau, a bydd rhywun yn darganfod yn wir, gan arwain at eich methiant yn y pen draw.

Mae'n ymddangos bod gan ansicrwydd ddealltwriaeth radar pan fydd angen i chi gael pethau i gyd gyda'i gilydd a bod yn fwyaf hyderus i chi. Dyna pryd y byddwch chi'n dod yn fwyaf lletchwith yn gyffredinol gyda hunan-amheuaeth wrth y llyw.

Dyna p’un a ydych ar fin cymryd cyfweliad, mynd i gyfarfod busnes hollbwysig, neu sefyllfa gymdeithasol y rhagwelir y bydd yn fwyaf tebygol. Mae negyddiaeth yn dod i mewn ac yn helpu i godi unrhyw hunan-barch y gallech fod wedi'i ddechrau.

Pam ydw i mor ansicr am bopeth? Gawn ni weld a oes atebion.

Pam ydw i mor ansicr?

Cariad yn anwybyddu ei chariad

Mae'n chwilfrydig dysgu beth sy'n gwneud rhywun yn ansicr. A oes astudiaethau wedi'u gwneud ar grwpiau o bobl i roi rhyw fath o feincnod i ni i wirio ein lefel i weld a ydym yn agos at normal?

A oes darpariaeth feddygol ar gyfer hunan-amheuaeth y gellid ei gorfodi os ydym wedi mynd allan o reolaeth rhywfaint? Mae'n debyg y byddai'n cael ei gynnwys yn y gwyddorau iechyd meddwl ynghyd â hunan-barch isel .

Nid yw'n glir a yw goresgyn ansicrwydd yn fater cyffredinol. Eto i gyd, mae'n hysbys y bydd yn taro unrhyw un ar unrhyw adeg am ddim un rheswm penodol y mae'r unigolion hyn yn ymwybodol ohono.

Gallai fod yn drawma yn y gorffennol, yn wrthodiad penodol, neu efallai’n arferiad personol o osod eich hun i safon rhy uchel sy’n amhosibl ei chyflawni ac yna siomi eich hun, neu gymaint o bosibiliadau eraill.

|_+_|

3 achos mwyaf cyffredin o ansicrwydd

Cariad anhapus

Yn aml mae ansicrwydd a hunan-amheuaeth yn digwydd oherwydd bod rhywbeth annymunol yn digwydd, rhywbeth a allai arwain at drawma. Mae ansicrwydd mewn perthynas yn arferol i raddau.

Gall mynd y tu hwnt i hynny ddod â phryder i'r bartneriaeth. Mae'r person sy'n profi'r emosiwn yn tueddu i gyrraedd pwynt o banig, angen sicrwydd cyson a dod yn ormod o alw am eu cymar.

Gadewch i ni edrych ar pam y gall teimlo'n ansicr gyrraedd lefel mor eithafol lle mae'n gyfuniad o ansicrwydd a phryder.

1. Hunan-barch isel / Diffyg hunanhyder

Gall yr hyn sy’n achosi ansicrwydd fod yn niferus, ond un o’r prif resymau dros frwydro yn erbyn ansicrwydd yw hunanhyder gwael neu diffyg hunan-barch . Mae bod ag ymdeimlad gwael o hunan yn eich gorfodi i gredu bod eraill yn eich gweld yn debyg.

Mae hynny'n ei gwneud hi'n anodd deall y byddai rhywun yn wirioneddol yn dod o hyd i gymar gwerthfawr i chi i barhau â phartneriaeth ramantus, gan eu hanghredu pan fyddant yn datgan eu cariad, gan aros yn lle hynny am eu hymadawiad. Felly, rydych chi'n baranoiaidd gydag unrhyw anghytundeb gan gredu mai dyna'r diwedd.

2. Trawma

Pan fydd gan unigolyn a profiad trawmatig yn y gorffennol , gall eu harwain i gredu eu bod yn analluog i gael eu caru. Mae bagiau emosiynol yn aml yn cael eu taflunio i bartneriaid diniwed trwy gamau gweithredu ansicr.

I'r rhai sy'n ymwneud â gwenwyndra mewn partneriaeth lle gallai fod esgeulustod, twyllo, beirniadaeth, gallwch gael eich gadael gyda theimladau o ansicrwydd o fewn.

Mae’r aros cyson i’r pethau hynny ddigwydd yn sbarduno’r emosiwn ac, yn anffodus, yn niweidio perthnasoedd presennol i’w tranc.

|_+_|

3. Ofnau methiant

Mae arferion pobl ansicr yn cynnwys ceisio cyflawni ar lefel y gall fod yn amhosibl ei chyrraedd, gan arwain at siom yn y pen draw ond sy'n cael ei ystyried yn fethiant. Yn y teulu hwn fel plentyn, roedd y plentyn bob amser yn cael ei gyfarwyddo i weithio'n galetach a gwneud yn well.

Nid yw'n dderbyniol peidio â chyflawni nodau. Mae ofn methiant yn mynd yn niweidiol i iechyd a lles oherwydd bod methiant yn ddynol a bydd yn digwydd fel perthnasoedd nad ydynt yn gweithio oherwydd bai unrhyw un.

Bydd yr un ansicr yn cymryd y golled yn bersonol ac yn aros drosti am gyfnod estynedig o amser.

Merch Drist

Sut i roi'r gorau i fod mor ansicr

Nid tasg syml yw newid patrymau ansicrwydd. Mae'r rhain yn emosiynau eithriadol o breifat ac wedi'u gwreiddio'n ddwfn ac mae angen gwneud hynny dod yn hunan ymwybodol mewn ymdrech i weithio trwyddynt ac yn y pen draw eu dileu.

Gallai sefyllfaoedd ac unigolion fel cymar ysgogi hunan-amheuaeth, ond chi sy'n gyfrifol am orfodi'r ansicrwydd. Mae angen ymdrech onest i gofleidio pa gydrannau addas sydd yn eich cyfansoddiad a sut mae ansicrwydd yn eich cadw'n isel.

Mae'n hanfodol datblygu ffyrdd o reoli os na allwch ddileu'r ymddygiad. Un peth cadarnhaol fyddai osgoi cymariaethau. Mae pawb yn unigryw, ac mae eich rhinweddau yn gwneud ichi sefyll allan fel unigolyn, gan wneud ichi lwyddo yn eich rhinwedd eich hun, cofleidiwch hynny. Darganfyddwch sut i roi'r gorau i fod yn ansicr gyda hyn llyfr sain .

Sut gall ansicrwydd effeithio ar berthynas

Mae ansicrwydd i raddau yn naturiol mewn perthynas, yn gyffredinol yn ymddangos ar ffurf ychydig o eiddigedd a'r angen am sicrwydd achlysurol.

Mae'n dod yn broblem pan fydd yr unigolyn yn dechrau mynd i banig dros y syniad y bydd cymar yn cerdded allan o'r bartneriaeth bob tro, waeth pa mor fach y gallai'r anghytundeb fod.

Mae angen annaturiol am sicrwydd ar lefel gyson lle mae'r llall arwyddocaol yn teimlo gormod o alw gan y bartneriaeth, yn gyffredinol i'r pwynt o gerdded i ffwrdd.

Pan fydd yn rhaid ichi ofyn i chi'ch hun, pam ydw i mor genfigennus ac ansicr, mae'r berthynas yn debygol mewn trafferth, a naill ai sesiynau cwnsela mewn trefn, neu byddwch yn colli eich cymar.

10 rheswm pam eich bod mor ansicr yn eich perthynas

Dyn cenfigenus

Mae meddyliau ansicr yn credu bod llai o werth ynoch chi'ch hun mewn rhyw fodd nag sydd mewn gwirionedd.

Mae'n fath o hunan-farn. Mae bod yn ansicr i'r pwynt rydych angen sicrwydd parhaus gan gymar yn arwain at y partner yn dechrau cael ei amheuon ei hun am y berthynas, gan ei alw'n rhoi'r gorau iddi yn y pen draw.

Dyna oedd y prif ffactor ar gyfer brwydro yn erbyn ansicrwydd, i ddechrau, ofn colli cymar. Mae'n gylch dieflig. Gadewch i ni edrych ar rai o'r rhesymau rydych chi'n nodi fy mod mor ansicr.

1. Rydych chi'n cymharu

Pan fyddwch chi'n beirniadu'ch hun yn seiliedig ar gyflawniadau pobl eraill (gan gynnwys exes), ni fyddwch byth yn llwyddo am eich rhinweddau unigryw eich hun, yn enwedig mewn partneriaethau.

|_+_|

2. Ni ddylai cymar presennol gario'ch bagiau

Nid oes gan y partner presennol unrhyw beth i'w wneud â'r hyn a brofwyd gennych yn y gorffennol. Er y gall y cymar hwn gynnig cymorth, dim ond cymaint o fagiau y mae rhywun arwyddocaol arall yn fodlon bod yn gyfrifol amdanynt.

|_+_|

3. Anifeiliaid anwes yn peeves ar overdrive

Pan fo rhyw quirk yn boenus, ond wedi tyfu i fod yn fargen sylweddol, dyna pryd mae angen i chi sylweddoli eich bod wedi mynd yn or-sensitif ac yn ceisio symud ymlaen, heb aros mewn manylion nad ydynt yn gwarantu lle yn y cynllun mawr.

4. Mae plesio eraill yn rhagflaenu dy hun

Mewn bywyd, dylech fynd ar ôl breuddwydion, tyfu a ffynnu fel person a gwireddu partneriaethau iach sy'n dod â llawenydd i chi. Mae ceisio gwneud argraff ar bobl eraill allan o le yn y byd hwnnw. Byddai ffrindiau'n hapus i chi gyrraedd y nodau hyn yn lle ceisio gwneud argraff.

5. Eich llais chi yw materoliaeth

Nid yw eich personoliaeth yn ddigon i ddangos i'r person rydych chi'n ei garu sut rydych chi'n teimlo. Mae angen i chi gael y diweddaraf a mwyaf mewn electroneg a gwrthrychau eraill i fynegi eich hoffter.

6. Cymeriad canolog

Er mwyn cuddio’r diffyg hyder, mae’n haws ceisio denu sylw i ddangos i gymar mai chi yw’r cymeriad canolog ym mhob digwyddiad, yn lle hynny, yn profi diffyg hunan-barch oherwydd mae’n amlwg eich bod yn ymdrechu mor galed.

7. Dyfeisio materion lle nad oes

Nid oes unrhyw broblemau gwirioneddol yn eich bywyd, ond rheolau ansicrwydd yr ydych yn creu rhai i ennyn cydymdeimlad gan bartner neu fel y gallwch chi sulk. Mae'n hanfodol bod yn ddiolchgar mewn bywyd gan fod gan bobl broblemau go iawn.

8. Ansefydlog yn cenhedlu ansicrwydd

Yn eich byd, mae'n well llenwi'ch byd â phobl ansicr eraill ac eithrio efallai'r person y mae gennych chi bartneriaeth ag ef. Yn anffodus, mae'r ffrindiau amheus hyn yn gwaethygu'ch problemau, gan analluogi'r hyn a allai fod yn berthynas dda.

|_+_|

9. Delwedd corff yn sgiw

Mae'r ddelwedd rydych chi'n ei gweld fel y corff delfrydol yn afrealistig ac yn afresymol o luniau a delweddau sydd fwyaf tebygol o gael eu photoshopo i greu'r hyn y mae rheolwyr am i bobl go iawn ei gredu sy'n real ac yn ddelfrydol.

Yn anffodus, mae'r anghyraeddadwy yn golygu na fyddwch byth yn fodlon ac yn credu na fydd eich cymar ychwaith.

10. Mae methiant yn rhan o fywyd

Boed yn berthynas neu agweddau eraill ar fywyd, ni fydd popeth yn llwyddo. Ni all neb ddal eu hunain i safonau nad ydynt yn gyraeddadwy. Dim ond methiannau y bydd y mwyafrif yn eu hystyried yn fethiannau ac unigolion ansicr yn canfod methiant yn annerbyniol.

Sut alla i oresgyn ansicrwydd: 20 Awgrym

Pâr yn edrych ar ei gilydd

Gall y syniad o gadw eraill mewn cof yn y gwahanol gydrannau bywyd fod yn fonheddig neu hyd yn oed yn ymarferol oni bai eich bod chi'n rhywun sy'n profi ansicrwydd. Yna mae'n dod yn rhywbeth sy'n gyrru pob agwedd ar eich bywyd ac mae'n rhywbeth y mae angen i chi ei oresgyn.

Ond dysgu sut i ddelio ag ansicrwydd , yn enwedig sut i roi'r gorau i fod yn ansicr yn eich perthynas, yn gallu bod yn heriol. Edrychwch ar ychydig o ffyrdd i geisio.

1. Ceisiwch ddarparu ar gyfer eraill yr hyn yr ydych yn edrych amdano ganddynt

Mewn perthynas, rydych chi eisiau sicrwydd parhaus na fydd partner yn gadael, i deimlo ei fod yn cael ei garu a'i gymeradwyo. Efallai petaech yn cynnig y pethau hynny i gymar, y byddech yn dod o hyd i’r pethau hynny’n cael eu rhoi’n rhydd heb orfod ceisio sicrwydd.

2. Mynegwch i chi'ch hun eich bod yn ansicr

Y cam cyntaf yw mynediad. Unwaith y gallwch gydnabod eich bod, mewn gwirionedd, yn profi hunan-amheuaeth, y cam nesaf yw pennu'r dull ar gyfer rheoli'r emosiwn .

3. Newid eich prosesau gwneud penderfyniadau

Peidiwch â gwneud penderfyniadau ar sail yr hyn y byddai eraill yn ei wneud na sut y byddant yn ymateb. Edrychwch ar y materion dan sylw ac ystyriwch eich meddyliau a'ch syniadau eich hun. Efallai wedyn y gallwch chi fwynhau dadl gyfeillgar gyda'ch cymar.

|_+_|

4. Dechreuwch gyda hyder ysgafn

Cymerwch eich hyder ar gyfer prawf gyrru trwy ddechrau gydag enghreifftiau ysgafn gyda'ch partner gan mai dyma'r person y gallwch chi deimlo'n fwyaf diogel gydag ef.

Unwaith y byddwch chi'n gyfforddus, gallwch chi symud ymlaen i fod yn ffrindiau agos ac yn y pen draw ei ailsefydlu'n drylwyr, felly nid oes angen i chi ddirnad pam rydw i mor ansicr mwyach.

5. Gall hunan-fyfyrio fod yn ganllaw

Wrth ystyried pam fy mod mor ansicr, mae hunanfyfyrio yn ffordd wych o geisio deall lle dechreuodd yr hunan-amheuaeth a pham ei fod yn cymryd rheolaeth. Gall gwneud y penderfyniadau hynny arwain at sgwrs gyda phartner a all helpu i ddatblygu cynllun ar ei gyfer rheoli materion .

6. Dysgwch optimistiaeth

Cwpl yn y caffi

Mae ansicrwydd yn creu agwedd besimistaidd. Rydych chi'n teimlo'n isel amdanoch chi'ch hun ac fel pe bai gennych chi ddim gwerth. Y ffordd i guro hynny yw datblygu optimistiaeth i frwydro yn erbyn y camsyniadau hynny, fel nad oes angen i'ch cymar dawelu'ch meddwl yn barhaus. Bydd hyn yn caniatáu ichi ddatblygu'ch hun i ddod yn hunanhyderus.

7. Gad ofn wrth y drws

Mae ansicrwydd yn bennaf yn ymwneud ag ofn. Oherwydd yr ofn hwnnw, mae'r rhan fwyaf o bobl yn osgoi cyfleoedd oherwydd bod ganddyn nhw ofn mawr o fethiant. Gorestynnir eu safonau i'r graddau nad yw eu nodau yn gyraeddadwy.

Mae hyd yn oed perthnasoedd yn frawychus oherwydd gallai ffrindiau adael. Mae'n hanfodol dilyn y cyfleoedd a pheidio â chaniatáu i ofn ysgogi.

|_+_|

8. Dyddlyfr

Newyddiaduraeth yw un o'r dulliau mwyaf cathartig ar gyfer goresgyn llawer o emosiynau afiach. Os nad ydych yn fawr am ysgrifennu am eich profiadau o ansicrwydd neu sut y gallai fod yn effeithio ar eich partneriaeth a bywyd yn gyffredinol, cofnodwch hynny. Gallwch chi bob amser dapio drosto bob dydd.

|_+_|

9. Symudwch ymlaen fel cymhariaeth

Yn lle cymharu'ch hun â phobl eraill sy'n dra gwahanol i chi'ch hun, dewiswch gymharu sut rydych chi'n symud ymlaen bob dydd, trawsnewid ymddangosiad , trawsnewidiadau o ran pwy ydych chi, myfyrdodau ar eich partneriaeth.

Gallwch ofyn i'ch cymar gael y drafodaeth hon fel y gallwch weld eich hun yn eu llygaid, efallai unwaith yr wythnos neu unwaith y mis, i ddysgu amdanoch chi'ch hun, eich quirks, eich unigrywiaeth, beth sy'n eich gwneud chi, chi ac osgoi edrych ar bawb arall fel eich cystadleuaeth.

10. Gollwng troseddau personol

Pan ddaw’r cwestiwn pam ydw i mor ansicr i’r amlwg, gall fod nifer o resymau, gan gynnwys gwrthod neu drawma yn y gorffennol. Oherwydd y pethau hyn, mae pobl yn tueddu i gredu bod popeth yn eu cylch, ond nid yw.

Pan fydd cymar yn dweud neu'n gwneud rhywbeth diniwed, a'ch bod chi'n ei gymryd yn bersonol yn drosedd; fel arfer mae hynny'n or-ymateb yn seiliedig ar un o'r profiadau hyn a all arwain at ddadl y gellir ei hosgoi yn aml os edrychwch arni'n rhesymegol.

11. Anfon bagiau yn ôl at yr anfonwr

Yn yr un modd, nid yw cymar am fod yn gyfrifol am gyn-bartneriaid a allai fod wedi cerdded i ffwrdd neu'r driniaeth y gallent fod wedi bod yn euog ohoni.

Mae gan bawb hen fagiau. Gall fod yn anodd ymdopi â rhywfaint ohono ar eu pen eu hunain, gyda phartneriaid angen bod yn gefnogol a chysurus yn eu rôl, ond mae eu dal yn atebol am gamgymeriadau eraill yn mynd yn rhy bell.

Gall hynny yn y pen draw arwain at y colli'r berthynas . Yn lle hynny, mae'n ddoeth estyn allan am gwnsela i helpu i benderfynu pam fy mod mor ansicr ac ôl-effeithiau beth bynnag fo'r rhesymau hynny.

12. Gellir ennill ymddiriedaeth

Cwpl yn dawnsio

Unwaith eto, mater y mae angen i gymar ymgodymu ag ef yw ennyn ymddiriedaeth. Ateb i'r cwestiwn Pam ydw i mor ansicr yw rhywun sy'n torri ymddiriedolaeth, boed yn rhiant neu'n aelod arall o'r teulu, efallai ffrind agos ond rhywun agos.

Yn lle bod yn agored ac yn agored i niwed gyda chyfathrebu, mae'r person ansicr yn fwy caeedig a gwarchodedig. Tra bod partner yn dangos ei fod yn agored i niwed, bydd yn fater o amser i'r un sydd â hunan-amheuaeth ddatgelu ei ansicrwydd o'r diwedd. Ond gydag amynedd, bydd yn digwydd.

|_+_|

13. Os gwelwch yn dda eich hun fel blaenoriaeth

Pan fydd gennych hunan-amheuaeth, yr ydych yn erfyn y cwestiwn, Pam yr wyf mor ansicr, yn enwedig pan fyddwch yn cael cymaint o drafferth i ddweud na wrth bawb yn eich cylch ac yn enwedig eich un arall arwyddocaol.

Rydych chi'n teimlo angen i bobl - os gwelwch yn dda, ymdrech gynhwysfawr a rhwystredig, ond y cyfan sydd angen i chi ei wneud i ddatrys y broblem yw dweud na.

|_+_|

14. Caniatáu mewnbwn ar gyfer hunan-dwf

Yn hytrach na chael adborth gan bartner neu unrhyw un agos, mae’n well eu torri i ffwrdd cyn y gallant gynnig eu barn. Mae'n mynd yn ôl efallai at ofn gwrthod neu efallai beirniadaeth bosibl a gafodd ei oddef.

Mae'n well peidio â gwybod na chlywed beth fydd yn newyddion drwg yn eich barn chi. Mae'n dda cael mewnbwn i dyfu fel person. Ni fyddai unrhyw un yn brifo'ch teimladau yn fwriadol. Tybiwch y bydd yr adborth yn adeiladol.

15. Dechreuwch gredu yn eich pwrpas

Mae gan bawb bwrpas yn y byd ac yn perthyn yn eu gofod am reswm. Chi sydd i sylweddoli'r rhesymau hynny. Mae cymar yn aml yn cymell ac yn annog, ond nid ydynt yn gyfrifol am fynd ar ôl eich breuddwydion drosoch. Byddai'n help pe baech yn cydnabod lle'r oeddech yn sefyll allan ac yn dilyn y rhinweddau hynny i'ch llwyddiant.

16. Yn hapus yn eich croen

Mae hunan-barch yn dechrau gyda bod yn hapus yn eich croen. Rhan hanfodol o ddysgu pam ydw i mor ansicr yw dod o hyd i heddwch yn eich corff, yn pwy ydych chi yn eich meddwl, yn ogystal â'r ysbryd yr ydych yn ei gario.

Pan fyddwch chi'n dod yn gyfarwydd ac yn gyfforddus â'r elfennau hyn, mae yna ymdeimlad o hunanhyder, a bydd eich hunan-barch yn dod yn sefydledig.

17. Bydded i rywun arall gael y gogoniant

Mae bywyd y blaid yn gyffredinol mor naturiol. Nid yw'n cael ei orfodi, ac mae pawb yn ymgynnull oherwydd eu bod eisiau gwneud hynny ac nid allan o rwymedigaeth.

Pan fyddwch chi'n chwennych y chwyddwydr gydag awydd dan orfod, mae'n amlwg bod y rhai o'ch cwmpas yn teimlo'n chwithig eto'n ofynnol i'ch cefnogi yn eich ymdrech. Arhoswch yn y cefndir a gadewch i'r bobl sydd i fod i chwarae'r rhan wneud hynny. Mae gennych chi eich arbenigedd eich hun, ac nid dyna ni. Gall niweidio hunan-barch yn unig yn hytrach na helpu.

18. Collir gor-ddweud ar gymdeithion

Gall dirnad pam ydw i mor ansicr fod oherwydd i chi gael eich beirniadu am berfformiad o oedran ifanc. Nawr, fel oedolyn, mae angen i chi orbwysleisio eich galluoedd neu safle sydd gennych i gael canmoliaeth a dilysiad.

Y peth i'w gofio yw cydymaith, ac mae ffrindiau agos yn caru chi am bwy ydych chi, nid yr hyn y gallwch chi ei gyflawni na sut rydych chi'n perfformio. Yn wir, nid oes angen i'r un ohonynt eich dilysu; dim ond chi all wneud hynny.

Mae’n iawn trafod beth rydych chi’n ei wneud ond nid o reidrwydd ei chwythu i fyny yn fwy nag ydyw na gogoneddu eich dawn. Dim ond amdanoch chi y mae ffrindiau a ffrindiau gorau yn poeni.

19. Gwnewch ychydig o ffrindiau hyderus

Tra'ch bod chi'n gofyn i chi'ch hun, pam ydw i mor ansicr, mae'r rhan fwyaf o'ch ffrindiau hefyd. Nid yw hynny'n eich helpu i wneud hynny dod yn hyderus a hunan-sicr.

Mae’n ddoeth dod i adnabod un neu ddau o ffrindiau eich ffrind sy’n cario ychydig mwy o hyder. Efallai y bydd hynny'n eich gwneud chi ychydig yn fwy diogel yn eich hun.

20. Estyn allan am gymorth

Nid oes unrhyw niwed mewn estyn allan am gwnsela unigol pan fyddwch yn ansicr sut i ateb pam fy mod mor ansicr, yn enwedig os yw'n niweidio'ch partneriaeth.

Efallai y bydd eich ffrind hyd yn oed eisiau mynychu therapi cyplau i helpu i achub y berthynas. A bydd proffesiynol yn ei gael at wraidd y broblem a'ch helpu i weithio drwy'r mater sylfaenol.

Hyd nes y gwnewch hynny, ni allwch ddatrys y diffyg hyder gan mai canlyniad problem wirioneddol yn unig yw'r ansicrwydd. Gwyliwch hwn yn graff fideo ar Dysgu Caru Eich Ansicrwydd a phwy ydych chi gyda Makayla Pearce.

Meddwl terfynol

Mae ansicrwydd yn deimlad bod llai o werth ynddo'ch hun nag sydd mewn gwirionedd. Mae'n gollwng drosodd i berthnasoedd i'r pwynt y mae angen i bartneriaid roi sicrwydd i'w cymar eu bod yn cael eu caru, eu derbyn, a'u gwerthfawrogi'n gyson nes iddo gyrraedd gradd sy'n rhy feichus.

Dyna ddiwedd y berthynas yn y pen draw, gan ddwyn ffrwyth ofn cychwynnol yr unigolyn â hunan-amheuaeth.

Mewn gwirionedd, mae cwnsela yn arf buddiol i ddod â gwraidd yr ansicrwydd allan i ddatrys y mater sylfaenol hwnnw fel y gellir goresgyn y diffyg hyder a hunan-barch wedyn.

Gallwch roi bandaid ar ansicrwydd, ond hyd nes y byddwch yn cywiro'r rheswm dros hynny, bydd yr ansicrwydd yn parhau i fagu ei ben.

Ranna ’: