Sut i Fynd ati i Oroesi Gwahaniad Treial

Sut i Fynd ati i Oroesi Gwahaniad Treial

Yn yr Erthygl hon

Beth yw gwahaniad treial, a sut dylai rhywun fynd ati i oroesi arwahaniad treial?Mae gwahaniad prawf yn enw ffurfiol ar gyfer cyfnod cwl. Mae rhai cyplau yn gweld eu bywydau bob dydd yn rhy fygu ac angen gwyliau hir o'r berthynas a'i gilydd.

Gall atal ysgariad neu gyflymu'r broses. Mae'n ddull, yn offeryn, ac fel pob peth cysyniadol, nid yw'n dda nac yn ddrwg.

Dylai goroesi gwahanu ganolbwyntio ar ailgysylltu â chi'ch hun a bod y person sydd am fod mewn perthynas â'ch partner.

Nid yw goroesi arwahaniad treial yn golygu mynd yn ôl yn y cyfrwy a dyddio pobl eraill. Rydych chi'n dal i fod mewn ymrwymiad, a dim ond seibiant sydd ei angen arnoch chi.

Yr eiliad y byddwch chi'n dechrau meddwl am gael perthynas â rhywun arall, yna mae'r gwahaniad treial a'ch perthynas wedi methu.

Mae canran fawr o bobl sy'n mynd trwy gyfnod prawf ar wahân yn cael ysgariad yn y pen draw. Mae astudiaethau'n awgrymu bod hyd at Mae 87% o barau yn y pen draw yn ffeilio ysgariad .

Mae hynny oherwydd bod y rhan fwyaf o gyplau yn mynd trwy wahaniadau treial heb drafod pethau'n iawn. Yn amlach na pheidio, mae gwahanu yn dechrau gydag un parti eisiau ei wneud a cherdded allan.

Rheolau sylfaenol ar gyfer gwahanu treial

Rheolau sylfaenol ar gyfer gwahanu treial

Mae gwahanu treial yn ymwneud â newid y rheolau mewn perthynas.

Dylai'r rheolau hynny gael eu cynllunio i leihau disgwyliadau ei gilydd a rhoi mwy o amser a lle i bob partner fyfyrio ar eu bywydau a'r berthynas.

Cofiwch, y nod yw trwsio eich problemau (ac mae'ch partner yn trwsio eu rhai nhw), fel y gallwch chi fod mewn perthynas â'ch gilydd eto. Os nad oes gan y naill neu'r llall ohonoch y nod hwn mewn golwg, yna rydych chi eisoes wedi methu, ac mae goroesi gwahaniad prawf yn debycach i ymarfer gwisg ar gyfer ysgariad.

Ailadroddaf y pwynt hwn oherwydd ei fod yn hollbwysig, a dyma'r prif reswm pam mae gwahaniadau treial yn methu. Mae angen i'r ddau barti gytuno ar wahanu'r treial. Mae ei angen arnoch er mwyn cael lle i fynd yn ôl ar eich traed a mynd yn ôl i ailadeiladu eich perthynas.

Os nad yw hyn yn glir i'r naill na'r llall ohonoch, yna byddai'n well i chi ffeilio ysgariad yn lle ymestyn y boen o oroesi gwahaniad treial.

Pam mae gwahanu treial yn gweithio

Mae cyplau yn ddau unigolyn unigryw (gobeithio). Ni fyddant byth yn gallu deall ei gilydd 100% o'r amser.

Mae’n bartneriaeth rhoi a chymryd, lle bydd yn rhaid i’r naill blaid neu’r llall gyfaddawdu dro ar ôl tro.

Dros amser, mae'r pwysau, y disgwyliadau a'r cyfaddawdau yn mynd yn rhy anodd i un neu'r ddwy ochr. Maen nhw'n ymateb iddo trwy ddirmygu eu partner.

Maent yn teimlo eu bod wedi rhoi gormod, wedi derbyn rhy ychydig, neu'r ddau, mewn perthynas. Mae eu blaenoriaethau yn symud o ddod yn bartner i gyflawni eu dyheadau eu hunain.

Mae gwahanu treial yn gweithio oherwydd ei fod yn helpu'r cwpl i gofio pam y gwnaethant benderfynu rhoi'r gorau i ryddid bywyd sengl a bod mewn ymrwymiad.

Byddai angen iddynt weithio allan eu hamheuon a dod yn berson sy'n barod ac yn gallu aberthu dros eu perthynas.

Pam ei fod yn methu

Goroesi gwahaniad treial gyda'r meddylfryd o fynd mor bell i ffwrdd o'r berthynas â phosibl yw'r prif reswm pam mae mwyafrif yn diweddu mewn ysgariad.

Mae un parti neu'r ddau yn teimlo mai eu partner a'u perthynas yw ffynhonnell eu problemau. Maen nhw'n credu bod eu bywyd yn llanast oherwydd eu partner.

Bydd cael meddyliau dihangfa ond yn arwain at fethiant ac, wedi hynny, at ysgariad. Bydd meddyliau hunanol o symud ymlaen a gadael y berthynas yn y gorffennol yn ei throi’n broffwydoliaeth hunangyflawnol.

Os yw'r bartneriaeth wedi cyrraedd y pwynt hwn, yna mae'n well i chi ffeilio ysgariad na mynd trwy wahaniad prawf.

Dim ond i ddarparu gofod anadlu tra'n dal i fod mewn ymrwymiad yw gwahaniadau treial. Defnyddiwch y gofod anadlu i fyfyrio ar sut y gallai pob un ohonoch fod wedi gwneud yn well wrth drin eich sefyllfa a symud ymlaen fel cwpl.

Gwyliwch y fideo yma:

Yr hyn sydd ei angen arnoch i lwyddo

Mae angen nodau a rheolau sylfaenol ar gyplau i oroesi gwahaniad treial yn llwyddiannus. Mae'r ddau ohonoch yn dal mewn perthynas ac angen bod â diddordeb mewn symud ymlaen ag ef.

Ychydig yn llai o reolau a disgwyliadau sydd ar gyfer ei gilydd. Ni ddylid byth beryglu ffyddlondeb. Arhoswch allan o ffordd eich gilydd wrth i chi ddatrys eich gwahaniaethau trwy hunanfyfyrio.

Dilynwch a pharchwch y rheolau sylfaenol rydych chi'n eu gosod, a pheidiwch â'i droi'n fwy cynnau i'r tân. Canolbwyntiwch arnoch chi'ch hun a paratoi pwyntiau siarad pan fyddwch chi'n fodlon cymodi.

Ffiniau gwahanu treial

Ffiniau gwahanu treial

Os ydych chi'n meddwl sut i oroesi gwahaniad treial, yna rydych chi eisoes yn ei ystyried fel ysgariad. Nid yw'n ysgariad, ond gall fod yn un yn y pen draw.

Mae goroesi gwahaniad treial yn ymwneud â chymryd seibiant mawr ei angen o bartneriaeth llawn straen. Nid yw'r berthynas ei hun wedi dod i ben.

Peidiwch â meddwl amdano felly, os oes ganddo eisoes, yna peidiwch â gwastraffu amser eich gilydd trwy fynd trwy brawf ar wahân.

Mae gwahanu treial llwyddiannus yn ymwneud â ffiniau. Mae hyd yn oed achosion o wahanu treial tra'n byw gyda'i gilydd. Dim ond newid rheolau'r hyn y mae gan bob partner yr hawl i'w roi a'i gymryd mewn perthynas ydyw.

Er enghraifft, os oes angen i un partner ddweud wrth y llall bob amser ble maen nhw. Gallwch chi gael gwared ar reolau o'r fath a rhoi lle. Mae hyn yn cynnwys gwahanol bethau, megis cyrffyw, penderfyniadau gwariant, cyfrifoldebau cartref.

Os yw'r cwpl yn cytuno ar wahaniad treial yn yr un tŷ, yna meddyliwch am eich perthynas fel cyd-letywyr. Lle nad ydych chi wir yn disgwyl llawer gan eich gilydd, ond mae'n rhaid i chi gysgu o dan yr un to.

Dilynwch reolau'r tŷ. Peidiwch â bod ofn eu diwygio yn ôl yr angen. Ni ddylai fod unrhyw gyfaddawd ar ffyddlondeb.

Y foment y mae rhywun yn dechrau ymwneud â rhywun arall, yna mae'r gwahaniad treial wedi methu.

Goroesi gwahaniad treial

Mae’n gyfnod heriol i unrhyw unigolyn a’r berthynas. Os oes gan y ddau ohonoch yr un meddylfryd eich bod mewn toriad perthynas yn hytrach nag ysgariad treial, yna mae gennych gyfle.

Nid oes y fath beth ag ysgariad treial, yr eiliad y byddwch chi'n mynd o gwmpas ac yn gadael y berthynas ar ôl, ac yna mae'r berthynas wedi dod i ben. Peidiwch â gor-gymhlethu'ch bywyd trwy aros ar ffin perthynas mewn neu allan o berthynas.

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi byth yn esgeuluso cyfrifoldebau bob dydd fel biliau, plant, a thasgau tŷ (os ydych chi'n dal i fyw gyda'ch gilydd). Nid ydych yn rhoi pwysau ar eich gilydd i wneud eu rhan.

Holl bwynt gwahanu treial yw osgoi ymladd ac ymlacio. Unwaith y bydd y ddau ohonoch yn ôl mewn cyflwr meddwl derbyngar, yna gallwch chi trafod cymod .

Ranna ’: