Sut Gall Affair Emosiynol Newid Eich Perthynas Er Gwell neu Waeth

Dyn Mochyn Gwraig Dalcen Er mwyn goresgyn ôl-effeithiau materion emosiynol a sut i ddod dros berthynas emosiynol, gadewch i ni blymio'n ddwfn i'r cwestiwn, beth yw twyllo emosiynol.

Yn yr Erthygl hon

Un o’r materion sy’n ymwneud ag anffyddlondeb emosiynol yw nad yw’n cael ei dderbyn yn gyffredinol a’i fod yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl.Mae rhai pobl yn ystyried bod hyd yn oed y pethau lleiaf yn arwydd ohono, tra bod yn well gan eraill anwybyddu rhai camddealltwriaethau bach gan eu diystyru fel rhai di-nod a dim ond yn dychryn os bydd rhywbeth mawr yn sefyll yn y ffordd.

Mae pob cwpl yn pennu eu rhai eu hunain deinameg perthynas .

Mae hynny, yn ei dro, yn tynnu llinell rhwng yr hyn sy’n dderbyniol a’r hyn nad yw’n dderbyniol. Mae hyn yn seiliedig yn bennaf ar faint o ryddid sydd gan bob plaid, eu hymddygiad, ac ati.

Yn wir, canfyddiad o realiti yn bwysig iawn wrth setlo i lawr y cwestiwn o dwyllo emosiynol . Y rheswm am hyn yw nad oes diffiniad manwl penodol a fyddai'n disgrifio'r ffenomen ac yn gadael i bobl ddosbarthu eu gweithredoedd yn unol â hynny.

Felly, wrth sôn amtwyllo emosiynol, ni ellir ond cyfeirio at ryw amlinelliad generig o'r sefyllfa yn hytrach nag arddangos amrywiaeth unigol o ddigwyddiadau y gellid eu labelu â'r term.

Un ffordd neu'r llall, fodd bynnag, gellir dweud yn bendant bod twyllo emosiynol yn amgylchiad penodol lle mae un o'r partneriaid yn buddsoddi mwy mewn perthynas â rhywun heblaw eu partner presennol.

Gallai hyn fod ar lawer o wahanol ffurfiau, ond fel arfer, datblygir perthynas emosiynol pan fydd un o'r bobl sy'n ymwneud â pherthynas yn ceisio dod â rhywun arall i'w parth cysurus.

Beth yw perthynas emosiynol?

Y ffordd orau o ddisgrifio perthynas emosiynol yw ei gymharu a'i gyferbynnu â chyfeillgarwch.

Mae cael ffrindiau yn iawn ac yn rhywbeth i'w groesawu.

Wedi'r cyfan, mae'n bwysig nad ydych yn cau i lawr o'r byd cyn gynted ag y byddwch yn dod i mewn i berthynas. Er eich mwyn eich hun, mae angen i chi aros yn weithgar yn gymdeithasol a pheidio â chyfyngu eich bodolaeth i'ch cariad.

Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae cydbwysedd yn allweddol.

Os dewiswch ddyddio rhywun, ac os ydych yn caru rhywun, mae'n golygu y mae dau ohonoch yn gydnaws yn emosiynol a chael llawer o bethau i rwymo drosodd.

Dros amser, chi datblygu eich perthynas , gan gadarnhau agweddau hanfodol arno fel ymddiriedaeth a chydymdeimlad.

Er y gall eich ffrindiau fod o gymorth mawr, eich cariad yw'r person y dylech fod yn meddwl amdano gyntaf pryd bynnag y bydd rhywbeth ar eich meddwl.

Os daw i’r pwynt lle byddai’n llawer gwell gennych rannu’ch cyffro neu ddod i ofyn am gyngor i rywun arall a gwneud hynny dro ar ôl tro, gallai hynny fod yn broblem.

Yn y pen draw, y cryfaf y bydd eich perthynas emosiynol yn ei gael, y mwyaf diffiniedig y daw.

Mewn gwirionedd, mae'n brigo i dri chyfeiriad, ac mae pob un ohonynt yn arwain at effaith benodol ar eich bywyd.

Mae'r tair agwedd sy'n disgrifio twyllo emosiynol yn cynnwys a cysylltiad emosiynol cryf , cyfrinachedd a rhai elfennau o erotigiaeth.

Bydd yn deg sylwi mai anaml, os o gwbl, y bydd yr holl rai uchod yn ymddangos dros nos. Dyma'r gwahaniaeth rhwng twyllo corfforol a thwyllo emosiynol. Gellir beio'r un cyntaf yn hawdd ar newid sydyn mewn hwyliau, alcohol neu unrhyw reddf eiliad arall a allai gymryd drosodd eich corff a'ch meddwl. Er nad yw'n esgus yn bendant, mae'n rhywbeth a allai fod yn ddamweiniol mewn gwirionedd.

Yn anffodus, nid yw hyn yn wir gyda thwyllo emosiynol. Mae carwriaeth fel hon yn cymryd llawer o amser i'w datblygu ac mae'n hynod niweidiol i'r berthynas. Ond sut yn union mae'n newid y berthynas?

Hefyd, byddai'n ddefnyddiol gwirio'r fideo hwn ar arwyddion o berthynas emosiynol:

Ffyrdd y gall twyllo emosiynol effeithio ar eich perthnasoedd

1. Byddwch yn ymbellhau ymhellach gyda'ch partner

Y peth cyntaf sy'n amlwg pryd bynnag y bydd un o'r partneriaid yn ymwneud â rhywun arall yn emosiynol yw hynny maent yn ymbellhau yn raddol oddi wrth eu partner presennol. Nid yw hyn yn digwydd ar unwaith ond unwaith mae'r broses wedi cychwyn mae'n anodd iawn ei atal.

Fel y soniwyd eisoes yn yr erthygl hon, un o nodweddion amlycaf materion emosiynol yw cyfrinachedd. Unwaith y byddwch chi'n cael eich buddsoddi mewn perthynas â rhywun heblaw eich partner, chi, efallai hyd yn oed ar lefel isymwybod, dechrau bod yn fwy datgysylltiedig a phreifat. Rydych chi'n rhoi'r gorau i rannu pethau am eich bywyd gyda nhw ac nid ydych chi'n troi atyn nhw am help neu gefnogaeth emosiynol.

Yn ogystal â hynny, gan fod y rhan fwyaf o gyfathrebu modern yn digwydd dros y ffôn, rydych chi'n dechrau cuddio'ch ffôn clyfar ac yn dod yn amheus ac amddiffynnol yn ddiangen drosto. Mae hyn yn arwain at ddatblygiad cyflym o baranoia yn y berthynas, sy'n arwain at yn y pen draw ffrwydradau mynych o ymddygiad ymosodol, dadleuon a diffyg ymddiriedaeth yn gyffredinol.

Yn wir, colli ymddiriedaeth i rywun yw un o ganlyniadau gwaethaf twyllo emosiynol gan ei fod yn anochel yn golygu diwedd ar eich perthynas. Mae bron yn amhosibl adennill ymddiriedaeth. Felly, os ydych chi'n dangos arwyddion o dwyllo emosiynol unwaith a bod eich partner (neu i'r gwrthwyneb) yn sylwi ar hynny, bydd clwyf enfawr ar gorff eich perthynas.

2. Gall y person sy'n cael ei dwyllo syrthio i iselder

Gwraig yn Dal Dyn Yn Twyllo Gyda Menyw Arall Gall y priod sy'n cael ei dwyllo ddatblygu problemau difrifol yn ymwneud â hunanhyder .

Yn ogystal â hynny, mae twyllo emosiynol hefyd yn hynod niweidiol i iechyd meddwl pawb sy’n ymwneud ag ef . Yn enwedig i'r ochr yn cael ei dwyllo ymlaen.

Os ydych chi'n treulio llawer o amser gyda rhywun ac yn bondio'n emosiynol â nhw, rydych chi'n dysgu adnabod hyd yn oed y newidiadau lleiaf yn eu hymddygiad a'u hagwedd. Felly, hyd yn oed os yw'r partner twyllo yn ceisio gweithredu fel pe na bai dim yn digwydd, ni fyddant yn gallu cuddio'r gwir o hyd.

Mewn gwirionedd, trwy geisio gweithredu'n normal ond eto bydd datgysylltu eu hunain ymhellach a gwneud eu hunain yn emosiynol nad ydynt ar gael i'r person yr oeddent yn arfer ymddiried ynddo o'r blaen, yn gwneud i'r partner sy'n parhau i fod yn ffyddlon gwestiynu ei hun.

Mae'n anochel y byddant yn teimlo'n gaeth yn eu gwendid eu hunain, yn methu â deall beth yw hynny a arweiniodd at y sefyllfa hon. Ac mae'r meddwl cychwynnol mae llawer o bobl mewn perthynas (yn enwedig os nad oedd yn un ddelfrydol, i ddechrau) yn troi at y meddwl bod rhywbeth o'i le arnyn nhw.

Gan eu bod yn poeni nad ydynt yn eich bodloni yn ddeallusol nac yn emosiynol, byddant yn trosi'r meddyliau hyn i'ch perthynas ac yn creu anghydbwysedd yn neinameg pŵer eich perthynas.

Ynghyd â'r sylw llai y mae'r twyllwr yn ei dalu i'r sefyllfa, gallai ddod i ben yn wael ac arwain at adael y partner arall wedi'i adael.

3. Mae'r cysylltiad yn dod yn afiach

Gall twyllo emosiynol achosi rhai patrymau obsesiynol yn eich perthynas bresennol.

Mae'r effaith hon yn cysylltu'n ôl â'r rhai blaenorol gan eu bod yn perthyn yn agos ac yn gydgysylltiedig. Unwaith y bydd un o’r partneriaid yn sylwi ar newid bach o fewn y cysylltiad emosiynol sydd ganddo â’i anwylyd, bydd yn ceisio darganfod beth oedd y rheswm dros hynny.

Er y gallai hyn gael ei gyfyngu gan gwpl o gwestiynau slei ac un sgwrs ddofn ystyrlon, weithiau gall pethau fynd yn llawer pellach na hynny. Yn methu â sylweddoli ffynhonnell yr anfodlonrwydd o fewn y berthynas, byddant yn canolbwyntio eu bywyd cyfan ar geisio darganfod.

Mae hyn yn meithrin afiach, perthynas wenwynig a bydd yn difetha'n barhaol pa bynnag ymddiriedaeth a pharch sydd gennych tuag at eich gilydd.

4. I rai gall helpu i gyflawni'r hyn sydd ar goll mewn perthynas

Yn syndod, mae rhai pethau cadarnhaol y gall pobl eu profi o ran twyllo emosiynol. Mae hyn, wrth gwrs, yn ddadleuol ac yn anghonfensiynol i raddau helaeth, ond gall fod yn briodol i rai cyplau.

Mae rhai cyplau yn wahanol yn yr ystyr nad yw un o'r partneriaid yn gallu cyfateb egni'r llall, a bod angen iddo ehangu eu ffocws i bethau mwy.

Dyma lle gall perthynas emosiynol fod o fudd. Wrth gwrs, y ffordd orau o drefnu un yw drwy roi pen i'ch partner a'i drafod gyda nhw ymlaen llaw.

Fodd bynnag, os byddwch yn llwyddo i ddod i gonsensws, gallai eich perthynas elwa ohono oherwydd gallech hefyd wahanu gwahanol agweddau ar eich bywyd a pheidio â dod â negyddiaeth digroeso i mewn i'ch rhyngweithio â'ch partner. Meddyliwch amdano fel amatur therapydd .

5. Byddwch yn cael gwell dealltwriaeth o'r hyn rydych ei eisiau

O'r diwedd ond yn bendant nid o leiaf, gallai twyllo emosiynol newid eich perthnasoedd am byth, naill ai er gwell neu er gwaeth.

Y rheswm am hyn yw y bydd yn rhoi gwell persbectif i chi o'r hyn rydych chi ei eisiau o gysylltiad, pa fath o bobl rydych chi'n cysylltu â'r gorau, a sut rydych chi rheoli eich emosiynau wrth ryngweithio â phobl eraill.

Weithiau, gall perthynas emosiynol, hyd yn oed os yw'n hynod niweidiol, agor gorwelion newydd i chi a gadael i chi ddod o hyd i heddwch â'ch hunan fewnol.

Ranna ’: