Sut i Oresgyn Caethiwed Perthynas a Dibyniaeth Emosiynol

Llun Cysyniadol O Bâr yn Eistedd Ar Gliniadur Emosiynol Ynghlwm â

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi'n ddibynnol ar fod mewn perthynas, er mwyn bod yn hapus mewn bywyd?

Mae cariad yn anhygoel. Mae rhyw yn anhygoel. Mae cael rhywun i droi ato yn ystod cyfnodau anodd yn fendith.

Ond eto, mae miliynau o bobl yn cael trafferth gyda dibyniaeth mewn perthynas , bob dydd ar draws y byd maen nhw'n crochlefain am berthynas gariad.

Caethiwed cariad a pherthynas

Perthnasoedd caethiwus neu berthnasoedd emosiynol dibynnol afiach yw'r peth olaf yn y byd y dylai pobl fod yn chwilio amdano.

Am y 28 mlynedd diwethaf, mae’r awdur, y cynghorydd a’r hyfforddwr bywyd sydd wedi gwerthu orau, David Essel, wedi bod yn helpu i chwalu myth cariad, myth perthnasoedd , a realiti heddwch mewnol mewn bywyd.

Isod, mae David yn siarad am y pŵer, a'r hunan-barch a'r hyder uchel a ddaw pan fyddwch chi'n chwalu'ch angen i fod mewn perthynas gariad a goresgyn dibyniaeth emosiynol neu ddibyniaeth mewn perthynas.

Cysylltodd twrnai llwyddiannus iawn o'r East Coast â mi, oherwydd ei fod chwant perthynas gariad .

Pan ofynnais iddo beth oedd ei eisiau am gariad mor ddrwg, fe wnaeth ei ateb fy synnu, ond fe'i synnodd hyd yn oed yn fwy.

Mae'n gas gen i fod ar fy mhen fy hun, mae'n gas gen i deimlo'n unig, dwi'n teimlo'n anghenus iawn ond rydw i eisiau bod gyda menyw ar hyn o bryd .

Felly gofynnais iddo, a oedd yn cwrdd â'r fenyw fwyaf yn y byd, a dywedodd wrthi ei fod yn chwilio am gariad oherwydd ei fod yn unig, anghenus a bod yn rhaid iddo gael menyw wrth ei ochr. Gofynnais iddo beth mae'n debyg y byddai'r fenyw honno'n ei ddweud neu'n ei wneud?

Chwarddodd, mumbled ychydig eiriau ac yna dywedodd wrthyf y byddai hi'n fwy na thebyg yn rhedeg am y drws bwyty.

Roedd yn iawn. Neu os nad oedd hi'n rhedeg, roedd hi'n hynod o dda cydddibynnol mewn cariad yn union fel yr oedd. Yn amlwg nid oedd yn ymwybodol o'r ffaith bod ganddo arwyddion o gaethiwed mewn perthynas.

Seicoleg caethiwed mewn perthynas

Efallai mai pobl sy'n gaeth i gariad sydd â'r bwriadau gorau, ond nid yw bod yn gaeth i gariad yn gwneud bywyd yn fwy teilwng.

Dim ond 30 diwrnod yn ôl dechreuais weithio gyda menyw trwy Skype a oedd bron yn union yr un ymateb i'r dyn uchod a oedd yn cael trafferth cudd gyda chaethiwed perthynas.

Roedd hi'n unig ar benwythnosau, ac roedd hi'n gwybod yr ateb i'w unigrwydd oedd ymwneud â dyn gwych.

Ar ôl gofyn yr un cwestiwn iddi, beth fyddai boi gwych yn ei feddwl am y ffaith ei fod am ei ddyddio oherwydd ei bod yn unig ar benwythnosau, roedd hi'n chwerthin hefyd.

David, rwy'n meddwl fy mod wedi cael y cyfan yn anghywir. Ond rwy'n teimlo fy mod wedi fy nal yng nghylch dieflig cariad a chaethiwed mewn perthynas.

Ac mae hi. Ac mae'r boi uchod hefyd.

Gwyliwch hefyd:

Deall effaith caethiwed mewn perthynas

Fel yr egluraf i'm holl gleientiaid, os rydych chi'n anghenus mewn cariad byddwch naill ai'n denu partner rheoli, neu bartner sy'n anghenus fel yr ydych . Bydd y ddau ateb hynny yn achosi trychineb.

Yr allwedd i fy holl waith gyda chydddibyniaeth a pherthnasoedd yw cael fy nghleientiaid i fod yn hynod hapus, rhydd ac annibynnol ar eu pen eu hunain.

Ac mae'n gwneud synnwyr, onid yw, ac felly hefyd adnabod a goresgyn caethiwed i gariad.

Os ydych chi mewn heddwch ac yn hapus ar eich pen eich hun, mae'r siawns yn cynyddu'n uniongyrchol y byddwch chi'n denu person iach i'ch bywyd. Neu mae’r gwrthwyneb yn wir hefyd, os ydych chi’n hapus ac mewn heddwch ni fyddwch yn gallu dyddio rhywun anghenus ac unig.

Gelwir popeth rydw i wedi ysgrifennu amdano hyd yn hyn yn Gaethiwed mewn perthnasoedd.

Nid yn unig caethiwed rhyw , ond caethiwed cariad ydyw.

Mewn rhai achosion mae'n gyfuniad o'r ddau, bydd llawer o ddynion yn cael eu dilysu trwy gael rhyw gyda menyw, sy'n profi eu bod yn ddynaidd, yn wyllt ac yn ddymunol.

Bydd llawer o fenywod yn cael eu dilysu gan fod â dyn deniadol neu lwyddiannus ar eu braich a byddan nhw’n teimlo eu bod nhw wedi gwneud nawr nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain bellach ar nos Sadwrn a nos Sul.

Ac mae'r ddau achos hyn yn mynd i sillafu anhrefn llwyr a drama mewn cariad.

Yn aml bydd fy nghleientiaid yn dweud wrthyf faint maen nhw'n casáu bod ar eu pen eu hunain. Eu bod yn genfigennus o'u cariadon a'u cariadon sy'n briod neu mewn perthynas.

Mai pwrpas bywyd yw bod mewn cariad, bod bod ar eu pen eu hunain yn dweud bod rhywbeth o'i le ar hynny.

Gadewch i ni wrthdroi'r cyfan

Merched Ystyriol Yn Unig Yn Gorwedd Ar Soffa Gartref

Bydd bod mewn perthynas oherwydd eich bod yn unig, yn anghenus neu'n anobeithiol yn dod â'r perthnasoedd gwaethaf absoliwt i chi dro ar ôl tro.

Yr ateb i oresgyn caethiwed mewn perthynas? Edrychwn isod:

1. Dysgwch i fynd ar eich pen eich hun ar y penwythnosau

Cael y uffern oddi ar bob safle dyddio hyd nes y gallwch edrych yn y drych, a mynd chwe mis neu fwy ar eich pen eich hun ar y penwythnosau heb orfod ceisio dod o hyd i rywun i fod gyda nhw.

2. Canolbwyntiwch ar fod yn sengl hapus

Fel y soniais uchod, ymdrechu i fod hapusach ar eich pen eich hun , trwy hobïau, dosbarthiadau, eich gwaith neu beth bynnag sydd ei angen i fod yn hapus. Gwasanaeth. Gwirfoddoli. Byddwch wedyn yn y sefyllfa orau i greu perthynas gariad anhygoel.

3. Byddwch yn barod i fynd drwy dynnu'n ôl

Gall tynnu'n ôl mewn cariad gario llawer o wahanol wynebau. Gallwn ddechrau cyfiawnhau ar ôl 30 diwrnod o fod ar ein pennau ein hunain, ein bod bellach wedi cael iachâd y gallwn fynd allan yno a dyddio.

Gallwn gyfiawnhau trwy edrych ar ddau o’n cariadon gorau sydd newydd ddechrau cael perthynas, neu gwpl o’n cyfeillion sydd newydd ddechrau cyfeillio â phobl, mai nawr yw’r amser, os gallant wneud hynny pam na allaf?

Felly mae tynnu'n ôl yn awchu. Yr ofn bod ar eich pen eich hun , yr ofn o eistedd yn eich unigrwydd, yr ofn na fyddwch byth yn dod o hyd i rywun am weddill eich oes. Mae'r cyfan yn nonsens, ond dyna bŵer caethiwed.

Bydd y chwant yn creu cyfle i ni barhau i gerdded yn ôl allan at ein cyffur dewis, cariad, rhyw a pherthnasoedd.

Tua 10 mlynedd yn ôl fe wnes i helpu menyw i wella o'r caethiwed llechwraidd a pharhaus hwn i fod mewn perthynas, ac roedd y broses iddi yn heriol ac eto'n rhoi cymaint o foddhad ar yr un pryd.

O'r diwedd fe wnaeth hi gymryd blwyddyn i ffwrdd o ddêt, dim cinio, dim dyddiadau cinio, ac ydw, dwi'n gwybod bod hyn yn ofnadwy, dim rhyw.

Ar ddiwedd y flwyddyn roedd hi mor hyderus, felly mewn heddwch, pan ddechreuodd hi fynd allan i'r byd detio cafodd ei chwythu gan fechgyn chwith a dde a oedd yn anghenus, yn unig ac yn gwbl gydddibynnol fel uffern mewn perthnasoedd.

Chwe mis i mewn i'w nerth newydd, denodd y dyn anhygoel hwn, a oedd hefyd wedi gwneud blwyddyn o waith gyda chynghorydd gwahanol, ac roedd yn wir yn cyfateb i'r nefoedd.

Roedd ganddyn nhw eu bywydau annibynnol eu hunain 2 i 3 diwrnod yr wythnos, a’r pedwar diwrnod arall doedden nhw ddim yn gallu aros i fod gyda’i gilydd.

Rwyf am yr un peth i chi.

Dilynwch yr awgrymiadau uchod ar dorri'r cylch dinistriol o gaethiwed mewn perthynas, gweithiwch eich pen ôl, a gallwch ddarganfod efallai am y tro cyntaf yn eich bywyd, beth aperthynas iachedrych fel .

Mae gwaith David Essel yn cael ei gymeradwyo’n fawr gan unigolion fel y diweddar Wayne Dyer, a dywed yr enwog Jenny McCarthy mai David Essel yw arweinydd newydd y mudiad meddwl yn bositif.

Dilysodd Marriage.com David fel un o'r cynghorwyr perthynas gorau ac arbenigwyr yn y byd.

Gelwir ei 10fed llyfr , llyfrwerthwr rhif un arall Ffocws! Lladdwch eich nodau… Yr arweiniad profedig i lwyddiant ysgubol, agwedd bwerus a chariad dwys .

Os hoffech chi ddod â David i mewn i’ch sefydliad fel siaradwr, neu fanteisio ar y sesiwn gwnsela neidio 15 munud rhad ac am ddim hon ar y ffôn, e-bostiwch ni heddiw. Ysbrydoli 2 filiwn neu fwy o bobl bob dydd. Am ragor o wybodaeth ewch i h hefyd .

Ranna ’: