Sut i Ysgrifennu Llythyr at Eich Gŵr I Achub Eich Priodas

Agos Merch Yn Ysgrifennu Llun Llythyr

Yn yr Erthygl hon

A all un priod achub priodas? Wel, nid oes unrhyw gynnyrch surefire a fydd yn hudolus yn gwneud i'ch problemau priodas ddiflannu! Ond a ddylech chi roi'r gorau iddi heb geisio achub eich priodas? Nac ydw.

A all llythyr arbed eich priodas? Mae hynny'n dibynnu.

Mae fel unrhyw ystum mawr arall. Os caiff ei weithredu'n dda, a'ch bod yn dilyn i fyny gyda gweithredu go iawn, yna ie. Gall fod yn gam cyntaf i mewnailadeiladu priodas gythryblus. Ar y llaw arall, ni fydd llythyr sy’n ddiffygiol yn onest, ac yn dangos y gallu bach i hunanarfarnu yn cael ei dderbyn yn dda.

Eto i gyd,os ydych chi'n meddwl bod eich priodas yn werth ei hachub, gall ysgrifennu llythyr fod yn gam cyntaf da i achub eich priodas. Mae’n ffordd wych o fynegi’ch meddyliau a’ch teimladau heb boeni am yr ymyrraeth, na’r nerfau sy’n dod o ryngweithio â rhywun yn ystod eiliadau dwys.

Ond, ble ydych chi'n dechrau? Mae'n amhosibl dweud wrthych beth i'w ysgrifennu, ond dylai'r awgrymiadau canlynol helpu i arwain eich proses i achub eich priodas.

Gwiriwch eich cymhelliant

Os ydych chi eisiau gwyntyllu'ch dicter neu frifo teimladau eich gŵr, nid yw llythyr yn ffordd o wneud hynny. Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo bod yna bethau rydych chi'n ddig yn eu cylch, peidiwch â chofio rhywbeth o'r fath mewn llythyr. Mae ffyrdd gwell o fynegi teimladau negyddol.

Ni ddylai eich llythyr ychwaith fod yn ymarfer i ddisgyn ar eich cleddyf. Nid yw hynny'n gynhyrchiol ychwaith. Yn waeth, gall wrthdanio ac ymddangos ychydig yn ystrywgar. Yn lle hynny, meddyliwch am yr hyn yr ydych am ei gyflawni a fydd yn symud pethau i gyfeiriad cariadus a chadarnhaol ac yn achub eich priodas. Er enghraifft:

 1. Mynegi gwerthfawrogiad o'ch gŵr mewn ffyrdd nad ydych chi wedi gwneud o'r blaen.
 2. Atgoffa eich priod o'r atgofion gwych rydych chi wedi'u cael.
 3. Rhannu eich awydd i cysylltu yn fwy corfforol .
 4. Cadarnhau neu ailddatgan eich ymrwymiad iddynt ar ôl cyfnod anodd.
 5. Eu hannog os ydynt yn gweithio ar wella eu hunain.

Peidiwch â cheisio mynd i'r afael â phopeth mewn llythyr i achub eich priodas

Mae priodasau yn mynd yn gythryblus am amrywiaeth o resymau . Ni ddylech geisio mynd i'r afael â phob problem mewn un llythyr. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar un neu ddau o bethau y gallwch chi weithredu arnynt, a mynegi eich ymrwymiad i weithio drwy'ch problemau aachub eich priodas.

Defnyddiwch ddatganiadau ‘fi’ a ‘fi’

Gall eich datganiadau deimlo fel cyhuddiadau (e.e., dydych chi byth yn gwrando arna i).

Osgowch nhw os ydych chi'n mynd i'r afael ag unrhyw beth negyddol. Yn lle hynny, ymadroddwch nhw gan ddefnyddio fi a fi. Mae hyn yn cydnabod mai chi sy'n gyfrifol am eich teimladau a'ch ymatebion. Ar yr un pryd, mae'n caniatáu ichi roi gwybod i'ch gŵr sut mae ymddygiad penodol wedi effeithio arnoch chi.

Ceisiwch roi ‘dych chi byth yn gwrando arna i’ yn lle ‘dych chi byth yn gwrando arna i’, ‘pan fydda’ i’n mynegi fy hun, a dim ond yn cael atebion yn gyfnewid, dw i’n teimlo nad ydw i’n clywed.’

Byddwch yn benodol

Sting Hardd Swynol Ar Ffenestr Edrych Tu Allan Unigrwydd Teimlad

Neightan White, awdwr yn Traethodau Hir Goruchaf yn dweud, Yn ysgrifenedig, mae'n bwysig iawn i chi fod yn benodol. Mae hyn yn wir p'un a ydych chi'n canmol neu'n beirniadu. Mae'n anodd i bobl lapio eu pen o amgylch datganiadau amwys, a gallwch chi ddod i ffwrdd fel bod yn ddidwyll.

Er enghraifft, peidiwch â dweud wrth eich gŵr eich bod chi'n caru pa mor ystyriol ydyw.

Dywedwch wrtho rywbeth a wnaeth a wnaeth i chi deimlo fel pe bai'n cymryd eich anghenion i ystyriaeth. Ceisiwch, ‘Rwyf wrth fy modd eich bod yn gwneud yn siŵr bod fy hoff mwg coffi yn aros amdanaf ar y cownter bob bore. Mae’n un peth yn llai i mi boeni amdano, ac rwy’n gwybod ei fod yn golygu eich bod wedi meddwl amdanaf.’

Gofynnwch am yr hyn yr ydych ei eisiau

Mae dynion yn aml yn cael eu cymdeithasu o blentyndod ymlaen i ddatrys problemau . Mae angen ceisiadau ac awgrymiadau pendant gennych chi ar lawer. Mae hyn yn eu galluogi i gymryd camau gwirioneddol. Trwy wneud hyn, maent yn cael ymdeimlad o gyflawniad o wybod eu bod yn gwneud rhywbeth diriaetholgwella eich priodas. Byddwch yn benodol. Rhowch y gorau i awgrymiadau amwys fel treulio mwy o amser gyda'ch gilydd, neu fod yn gorfforol serchog. Yn lle hynny, rhowch gynnig ar un o'r enghreifftiau hyn, wedi'i deilwra i'ch sefyllfa chi:

 1. Hoffwn i ni gymryd dosbarth dawns cwpl yn y ganolfan gymunedol.
 2. Gadewch i ni wneud nos Wener dyddiad eto.
 3. Dwi angen i chi gychwyn rhyw yn amlach.
 4. Pe gallech chi gael y plant yn barod ar gyfer yr ysgol un neu ddau ddiwrnod yr wythnos, byddai'n help mawr i mi.

Dywedwch beth rydych chi'n mynd i'w wneud

Ar yr un pryd, dylech hefyd fod yn benodol pan fyddwch chi'n manylu ar y camau y byddwch chi'n eu cymryd o ran achub eich priodas. Mae Ethan Dunwill yn awdur yn Gwasanaeth Traethawd Poeth sy'n helpu brandiau i gyfleu eu bwriadau. Mae’n dweud bod llawer o’r gwersi y mae wedi’u dysgu yn berthnasol i berthnasoedd rhyngbersonol hefyd, Does neb eisiau clywed, ‘Fe wnaf yn well.’ Maen nhw eisiau gwybod sut y byddwch chi’n gwneud yn well. Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn:

 1. Rydw i'n mynd i dreulio llai o amser ar-lein a mwy o amser yn siarad â chi.
 2. Wna i ddim cwyno pan fyddwch chi'n mynd allan i chwarae golff disg ar brynhawn Sadwrn.
 3. Dechreuaf fynd i'r gampfa gyda chi fel y gallwn ddod i siâp gwell gyda'n gilydd.
 4. Os oes gennyf broblem gyda rhywbeth a ddywedasoch, arhosaf nes ein bod ar ein pennau ein hunain yn lle eich beirniadu o flaen y plant.

Gadewch i'ch llythyr agored at eich gŵr eistedd am ddiwrnod

Mae Davis Myers, golygydd yn Grab My Essay, yn gefnogwr i adael i unrhyw gyfathrebiad llawn emosiwn eistedd am ddiwrnod neu ddau cyn i chi ei anfon.

Dywed, Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ail-werthuso eich geiriau cyn nad ydych yn gallu golygu eich hun mwyach. Yn bwysicach fyth, gallwch ei ddarllen gyda safbwynt eich gŵr mewn golwg. Sut bydd yn teimlo wrth ddarllen eich llythyr? A yw hynny'n adwaith yr ydych ei eisiau?

Peidiwch ag oedi cyn gofyn am help

Mae rhai problemau'n rhy fawr i ddau berson fynd i'r afael â nhw ar eu pen eu hunain. P’un a yw’n rhywbeth y mae angen ichi roi sylw iddo ar eich pen eich hun, neu fel cwpl, gall eich llythyr fod yn lle da i gyflwyno’rsyniad o gynghori priodas, neu geisio cyngor gan y clerigwyr.

Gall llythyr didwyll arbed eich neges

Os ydych chi am achub eich priodas, gall llythyr didwyll sy'n dod o'r galon wneud gwahaniaeth mawr mewn gwirionedd. Dilynwch yr awgrymiadau ysgrifennu yma a gwiriwch lythyrau sampl ar-lein i arbed priodas ar gyfer rhai templedi defnyddiol y gallwch chi eu haddasu. Yna, cymerwch y camau nesaf i droi eich bwriadau yn gamau gweithredu a byddwch ar y llwybr cyflymaf i achub eich priodas.

Ranna ’: