13 Arwyddion Mae Rhywun Yn Eich Gwthio I Ffwrdd Pan Rydych chi'n Ceisio Bod yn Agos

Cariad trist wrth gariad

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi erioed wedi ceisio bod yn agos at rywun nad oedd yn rhannu'r un teimladau â chi? Os ydych, gallwch gytuno mai dyna un o’r pethau mwyaf dinistriol a all ddigwydd i unrhyw un. Mae'r teimlad o wrthod heb ei ail, a gall hyd yn oed effeithio ar eich synnwyr o hunan-barch os na chaiff ei reoli'n dda.

Beth yw'r arwyddion mae rhywun yn eich gwthio i ffwrdd? Beth ydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n cael eich gwthio i ffwrdd mewn perthynas? Sut ydych chi'n delio â'r siom sy'n dilyn pan fydd pobl yn eich gwthio i ffwrdd? Sut ydych chi'n rhoi'r gorau i gael eich gwthio i ffwrdd pan fyddwch chi'n caru rhywun ac yn dymuno bod yn nes atynt mewn perthynas?

Y rhain i gyd a mwy yw'r cwestiynau y byddwn yn eu hateb yn yr erthygl hon. Pan fyddwch chi wedi gorffen darllen drwodd, byddech chi'n dod o hyd i lasbrint effeithiol ar gyfer llywio'r amseroedd anodd pan fyddwch chi'n cael eich gwthio i ffwrdd gan rywun rydych chi'n ei garu.

Beth mae'n ei olygu pan fydd rhywun yn eich gwthio i ffwrdd ?

Mae llawer o Americanwyr yn adrodd eu bod wedi'u difrodi pan fyddant yn ceisio estyn allan at y bobl y maent yn eu caru (boed yn gariad rhamantus neu'n gariad platonig), dim ond i gael eu cyfarfod gan wal o frics oherwydd bod y bobl hyn yn eu gwthio i ffwrdd.

Pob perthynas lwyddiannus yn dibynnu ar gyfraniad gweithredol pob parti sy'n ymwneud â'r berthynas. Felly, pan fyddwch chi'n gwthio rhywun i ffwrdd mewn perthynas, rydych chi'n atal y cariad a'r sylw maen nhw'n ei haeddu, hyd yn oed os ydyn nhw'n rhoi'r cariad a'r sylw hwn i chi.

Mae'r cam gwthio rhywun i ffwrdd yn cael ei nodweddu gan oerni rhewllyd, ystrywio, ymddygiad ymosodol geiriol/corfforol, gwahanu emosiynol oddi wrth y person sy'n ceisio estyn allan atoch chi, ac amddiffyniad bob tro maen nhw'n ceisio estyn allan.

Peth arall sy'n werth ei nodi yw bod y person sy'n gwthio un arall i ffwrdd mewn perthynas fel arfer yn gwneud hyn oherwydd ei fod yn credu ei fod yn gwneud ffafr enfawr i'r person arall trwy beidio â gadael iddo agosáu ato.

I grynhoi, pan fydd rhywun yn eich gwthio i ffwrdd, nid ydynt yn cwrdd â'ch ymdrechion i fod yn agos atynt. Maen nhw'n gosod waliau emosiynol o'u cwmpas eu hunain ac mae pob eiliad rydych chi'n ei dreulio gyda nhw yn teimlo fel eich bod chi'n cael trafferth dod dros eu hamddiffynfeydd cryf.

Sut ydych chi'n gwybod a ydych chi'n cael eich gwthio i ffwrdd?

Cwpl yn eistedd ar y goets fawr

A dweud y gwir, mae bron yn hawdd ei ganfod pan fyddwch chi'n cael eich gwthio i ffwrdd mewn perthynas. Pan fydd rhywun yn eich gwthio i ffwrdd, mae popeth amdanyn nhw yn sgrechian arnoch chi nad oes croeso i chi yn eu bywyd.

Yn ogystal, mae arwyddion clir bod eich partner yn eich gwthio i ffwrdd; llawer o'r arwyddion hyn, a dweud y lleiaf. Os byddwch chi'n sylwi arnyn nhw, gwyddoch y gallech fod yn gorfodi'ch hun ar rywun y byddai'n well gennych chi aros yn bell oddi wrthynt.

Mewn adran ddilynol o'r erthygl hon, byddwn yn edrych ar yr arwyddion y mae eich cariad yn eich gwthio i ffwrdd (a hefyd yr arwyddion y mae'n eich gwthio i ffwrdd).

Beth sy'n achosi i rywun eich gwthio i ffwrdd?

Weithiau, mae'n amhosib estyn allan yn effeithiol at rywun annwyl sy'n eich gwthio i ffwrdd os nad ydych chi'n deall beth sy'n mynd ymlaen trwy eu meddyliau a pham maen nhw'n dewis ymddwyn fel maen nhw.

Efallai y byddai o ddiddordeb i chi nodi nad yw pawb sy'n eich gwthio i ffwrdd yn ddrwg. Mae rhai yn ymateb i chi ar sail eu safbwyntiau am fywyd a beth yw eu gwerth.

Fel mater o ffaith, mae ymchwil wedi dangos nad yw llawer o bobl yn gwybod sut i ymateb i gariad a sylw. Yn yr achosion hyn, mae cael eich caru yn ennyn teimladau o dristwch dwfn o'r gorffennol y mae'r person sy'n derbyn y sylw hwnnw'n cael trafferth i'w rwystro.

Yn amlach na pheidio, efallai y byddant yn ymateb yn yr unig ffordd y maent yn gwybod sut i; trwy wthio i ffwrdd yr un sy'n caru ac yn gofalu amdanynt a'u brifo yn y broses.

Yn ogystal â dwfn-eistedd Materion ymddiriedaeth o'r gorffennol, mae llawer o bobl yn gwthio'r rhai maen nhw'n eu caru i ffwrdd oherwydd ofn. Efallai eu bod ofn cyflawni i rywun sydd yn y diwedd yn torri eu calon ac yn eu gadael allan yn yr oerfel. Yn yr achos hwn, byddai'n well ganddynt aros i ffwrdd na chaniatáu i'r person ddod yn agos.

Pa ffordd well o gadw rhywun ymhell oddi wrthych na’u gwthio i ffwrdd yn emosiynol?

13 arwydd bod rhywun yn eich gwthio i ffwrdd pan fyddwch chi'n ceisio bod yn agos

Arglwyddes gyda chariad

Dyma rai o'r arwyddion clasurol y mae rhywun yn eich gwthio i ffwrdd.

1. Maent yn dechrau osgoi chi

Dyma un o'r pethau cyntaf y byddech chi'n sylwi arno pan fydd rhywun yn ceisio eich gwthio i ffwrdd. Yn onest, mae hyn yn brifo llawer, yn enwedig os ydyn nhw wedi cael hanes o fod yn hapus gyda chi o'u cwmpas.

Maent yn sydyn yn dechrau osgoi chi. Nid ydynt bellach yn codi'ch galwadau nac yn ymateb i'ch negeseuon. Pan fyddant yn llwyddo, mae esgus bob amser pam na allwch dreulio amser gyda'ch gilydd.

|_+_|

2. Mae pob math o serch wedi myned allan y drws

Dyma un o'r arwyddion y mae ffrind yn eich gwthio i ffwrdd. Ydy, mae'n mynd y tu hwnt i ddim ond y perthynas ramantus gosodiad rydych chi'n gyfarwydd ag ef. Mae popeth a oedd yn arfer cynrychioli hoffter rhwng y ddau ohonoch - cofleidio, cusanu, cofleidio, a caresses bach yma ac acw - i gyd yn neidio allan y drws.

Pan ddaw hoffter i ben yn sydyn, mae rhywbeth mawr yn digwydd y tu ôl i'r llenni.

3. Maen nhw'n cring pan fyddwch chi'n ceisio dod yn agos

Yn ychwanegol at yr holl anwyldeb coll , peth arall y byddech chi'n sylwi arno pan fydd rhywun yn eich gwthio i ffwrdd yw eu bod nhw'n dueddol o gring pan fyddwch chi'n ceisio dod yn agos atynt. Nid yn unig nad ydyn nhw'n cychwyn unrhyw fath o anwyldeb, ond maen nhw hefyd yn sefyll yn ôl pan fyddwch chi'n ceisio estyn allan.

Ydych chi'n gwybod beth sy'n waeth? Efallai eu bod nhw hyd yn oed yn gwneud hyn yn isymwybodol, a byddech chi'n sylwi arno oherwydd ei fod yn teimlo fel gweithred atgyrch.

4. Mae cyfathrebu wedi marw cyn belled ag y maent yn y cwestiwn

Un o'r arwyddion amlycaf y mae rhywun yn eich gwthio i ffwrdd yw eu bod dim diddordeb mewn cyfathrebu mwyach gyda ti. Mae siarad bach yn marw'n naturiol ac mae'n rhaid i chi rywsut ddarganfod popeth ar eich pen eich hun.

Pan geisiwch estyn allan atynt a cychwyn sgyrsiau pwysig , cyfarfyddir â chwi â distawrwydd a'r ysgwydd oer. Wrth i hyn barhau dros amser, efallai y byddwch hyd yn oed yn cael eich temtio i roi'r gorau i geisio cyfathrebu â nhw hefyd. O dan yr amodau hyn, dim ond mater o amser yw hi nes bydd y berthynas yn marw.

5. Pan fyddant yn llwyddo i aros yn eu hunfan, nid ydynt hyd yn oed yn gwrando arnoch chi

Pan fyddwch chi wedi llwyddo i'w darbwyllo i roi ychydig funudau o'u hamser gwerthfawr i chi (i siarad am rywbeth a ddylai fod yn bwysig i bob un ohonoch), rydych chi'n dal i gael y naws honno nad ydyn nhw hyd yn oed yn gwrando.

Cyn nawr, roedd ganddyn nhw ddiddordeb yn y pethau sy'n bwysig i chi. Ar hyn o bryd, mae'n teimlo na allant gael eu poeni gan eich 'drama.'

6. Mae'n well ganddyn nhw eu cwmni eu hunain

Gwraig wedi diflasu

Efallai na fydd hyn yn eich poeni llawer os ydyn nhw wedi bod fel hyn erioed. Fodd bynnag, dechreuodd yr awydd hwn i fod ar ei ben ei hun yn ddiweddar - hyd eithaf eich gwybodaeth. Bob tro y byddwch chi'n ceisio gwirio i mewn arnyn nhw a threulio peth amser gyda'ch gilydd, mae'n ymddangos eu bod wedi'u lapio mewn rhywbeth sy'n mynnu eu bod yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain.

Ar adegau eraill, un o'r arwyddion bod rhywun yn eich gwthio i ffwrdd yw eu bod yn dweud yn llym wrthych am eu gadael i gyd ar eu pen eu hunain.

7 . Maen nhw wedi dod yn ymosodol

Nid oes neb yn caru an partner ymosodol , ond weithiau gall ymddygiad ymosodol fod yn ganlyniad i ddicter dwfn a fynegir gan rywun sy'n ceisio'ch gwthio i ffwrdd pan fyddwch chi'n ceisio dod yn agosach atynt.

Gall eu hymosodedd gymryd unrhyw ffurf. Gall fod yn gorfforol, emosiynol, neu hyd yn oed goddefol-ymosodol. Pan fydd yn gorfforol, gallant ymosod arnoch a cheisio niweidio'ch corff.

Pan mae'n emosiynol, maen nhw'n defnyddio geiriau a'u gweithredoedd yn bennaf i wneud i chi deimlo'n ddrwg pryd bynnag y byddwch chi'n ceisio estyn allan atynt. Pan fydd eu hymdrechion yn oddefol-ymosodol, efallai y byddwch chi'n sylwi arnyn nhw'n rhoi'r ysgwydd oer i chi neu'n ceisio esgus nad ydych chi'n bodoli - waeth beth fyddwch chi'n ei wneud i gael eu sylw.

|_+_|

8. Rydych chi'n ymladd. Llawer

Ar ryw adeg mewn perthynas, mae pob cwpl yn sicr o frwydro dros rai pethau. Gallai'r rhain fod yn bethau bach neu'n rhai mawr.

Fodd bynnag, y peth da am bod mewn perthynas yw, er eich bod chi'n ymladd â'ch partner, rydych chi'n barod ac yn gallu gwneud i'r berthynas weithio. Yna eto, nid yw'r ymladd yn ddigwyddiad arferol.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir pan ddechreuwch sylwi ar yr arwyddion y mae rhywun yn eich gwthio i ffwrdd. Pan fydd rhywun ag iselder yn eich gwthio i ffwrdd, un o'r pethau y byddech chi'n dechrau sylwi arno yw y byddech chi'n dechrau ymladd yn amlach.

Bob tro rydych chi'n ceisio dod at eich gilydd gyda nhw (hyd yn oed os mai dim ond am sgwrs fach neu am sgwrs sydyn ydyw),

Yr hyn sy'n waeth am yr ymladd di-baid hyn yw, pan fyddwch chi'n cymryd peth amser i ddadansoddi'r hyn sy'n digwydd, byddech chi'n darganfod eich bod chi'n ymladd yn bennaf dros y pethau na ddylai fod yn broblem i chi.

|_+_|

9. Mae ganddynt fwy o ddiddordeb yn eu ffonau

Gofynnwch iddynt fynd ar ddêt gyda chi ac efallai y cewch eich rhyfeddu pan fyddant yn treulio'r amser cyfan yn anfon neges destun gyda'u ffonau neu'n edrych ar y fideos mwyaf newydd ar YouTube.

Pan fydd hi'n eich gwthio i ffwrdd, byddech chi'n sylwi nad oes ganddi ddiddordeb mewn clywed unrhyw beth sydd gennych i'w ddweud. Mewn ymgais i wneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd, byddai'n treulio'r rhan fwyaf o'i hamser yn chwarae i ffwrdd gyda'i ffôn unrhyw amser y byddai'n rhaid iddi dreulio amser gyda chi.

Mae'r un peth yn wir am ddyn nad oes ganddo ddiddordeb mewn gwneud i bethau weithio gyda chi ond sydd â mwy o fuddsoddiad yn eich gwthio i ffwrdd unrhyw bryd y byddwch chi'n ceisio dod yn agosach ato.

10. Mae eu gêm bai ar lefel arall

Cyn hyn, roedden nhw'n arfer bod yn eithaf annibynnol a chyfrifol am eu bywydau. Roeddent yn deall nad oes unrhyw ddefnydd mewn crio dros laeth a gollwyd ac nid yw ychwaith yn gwneud unrhyw synnwyr i dreulio eu bywydau yn pwyntio bysedd pan fydd unrhyw beth yn mynd o'i le.

Ar hyn o bryd, mae'n ymddangos bod y llanw wedi troi am byth. Mae popeth a wnewch yn ymddangos yn broblem iddynt. Ydych chi'n gwybod beth sy'n waeth? Mae popeth nad ydych chi'n ei wneud yn ymddangos yn broblem hefyd. Weithiau, gall cadw i fyny â'r beiau sy'n diferu o'u gwefusau fod yn flinedig.

|_+_|

Fideo a awgrymir : Adnabod tactegau trin emosiynol; Baglu euogrwydd, codi cywilydd, a thaflu'r bai:

11. Maen nhw wedi gofyn am seibiant oddi wrthych chi a'r berthynas

Nid yw pobl yn hoffi tynnu'n ôl o'r pethau y maent yn eu mwynhau. Dim ond pan fyddwn wedi ymgolli â rhywbeth nad ydym yn ei fwynhau neu nad ydym yn fodlon arno y byddwn yn ceisio seibiannau.

Un o'r arwyddion amlycaf y mae rhywun yn eich gwthio i ffwrdd yw eu bod yn gofyn am gael mynd ar a torri yn y berthynas . Yn amlach na pheidio, gofyn am gael seibiant yw eu ffordd gynnil o ddweud wrthych y byddai’n well ganddyn nhw fod â dim byd i’w wneud â’r berthynas. Mewn llawer o achosion, mae gofyn am egwyl fel arfer yn arwydd eu bod eisiau mynd allan ac mae'n debygol y bydd toriad yn y pen draw.

12. Mae ffrind agos wedi siarad â chi am hyn

Efallai y byddwch chi'n ceisio cadw pethau dan glo, ond os yw rhywun sy'n agos atoch wedi amau ​​bod rhywbeth i ffwrdd a hyd yn oed wedi cwyno am weld sut mae'ch partner yn eich trin chi, gallai fod yn arwydd y gallai fod yn rhaid i chi ailfeddwl am lawer o bethau.

Pan fydd pobl eraill yn dechrau sniffian allan pethau fel y rhain, mae hyn fel arfer oherwydd eu bod yn mynd dros ben llestri.

13. Rydych chi'n ei wybod

Pan fydd rhywun yn dechrau eich gwthio i ffwrdd, mae rhan ohonoch yn amau ​​​​ad yn gwybod beth sy'n digwydd. Gallwch, efallai eich bod wedi eich drysu gan eu newid sydyn yn eu hagwedd, ond nid yw'n newid y ffaith eich bod yn amau ​​​​eu bod yn ceisio eich gwthio i ffwrdd.

Beth i'w wneud pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn eich gwthio i ffwrdd

Gariad diflasu

Yn fwy na'r arwyddion, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn eich gwthio i ffwrdd. Mae hyn oherwydd os ydych chi'n sownd ar eich cam gweithredu nesaf, byddech chi'n aros yn y cyflwr gwenwynig hwnnw heb unrhyw gynlluniau ar gyfer adbrynu.

Dyma'r pethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud pan fyddwch chi'n sylwi ar yr arwyddion mae rhywun yn eich gwthio i ffwrdd.

1. Ymdawelu

Mae'n hawdd troseddu neu fod yn amddiffynnol pan sylwch fod rhywun yn eich gwthio i ffwrdd. Bydd cymryd unrhyw gam brech o ganlyniad i ddicter ond yn gwneud pethau'n waeth ac yn eu gwthio ymhellach i ffwrdd.

|_+_|

2. Gofynnwch iddyn nhw ddweud wrthych chi beth yw'r achos

Os ydyn nhw'n tynnu'n ôl oherwydd rhywbeth wnaethoch chi, dyma'r amser i'w hannog i siarad â chi amdano. Eu cael i agor yw'r cam cyntaf tuag at gael eich perthynas yn ôl ar y trywydd iawn. Efallai yr hoffech chi hyrddio i glywed rhai pethau nad oeddech chi'n eu disgwyl!

3. Gadewch iddyn nhw fod yn onest am yr hyn maen nhw ei eisiau

mae'n amhosibl trwsio perthynas pan nad ydych chi hyd yn oed yn gwybod beth mae eich partner ei eisiau gennych chi. Wrth sgwrsio â nhw, anogwch nhw nid yn unig i nodi'r hyn nad ydyn nhw'n ei hoffi ond i ddweud wrthych chi beth maen nhw'n ei ddisgwyl.

Dyma'r unig ffordd i benderfynu beth sy'n rhaid i chi ei wneud i achub y berthynas.

4. Ceisiwch gymorth proffesiynol

Os ydyn nhw'n tynnu'n ôl oherwydd rhywbeth sy'n eu poeni nhw o'r gorffennol, efallai yr hoffech chi awgrymu eu bod nhw ceisio cymorth proffesiynol . Efallai na fydd hyn yn hawdd ond byddai'n arbed y berthynas yn y tymor hir.

Crynodeb

Mae gwybod beth i'w wneud pan fydd rhywun yn eich gwthio i ffwrdd yn un o'r camau cyntaf y mae'n rhaid i chi eu cymryd os ydych chi am ddiogelu'ch perthynas â nhw. Mae delio â straen emosiynol yn anodd ond yn werth chweil yn y diwedd.

Sylwch hefyd na ddylai weithio allan bob amser. Gallwch chi roi cynnig ar bopeth na allwch chi ddim yn ofer. O dan yr amodau hynny, blaenoriaethwch eich iechyd meddwl a cherdded i ffwrdd. Byddwch chi'n cael eich brifo, ond byddwch chi'n iawn yn y pen draw.

Ar y llaw arall, os gallwch gerdded trwy'r cam hwn gyda'ch gilydd, gallwch symud ymlaen i berthynas well a chryfach. Hefyd, cofiwch. Peidiwch â gwthio rhywun sy'n poeni amdanoch chi. Trysorwch nhw yn lle.

Ranna ’: