20 Awgrym ar gyfer Goroesi Eich Blwyddyn Gyntaf o Briodas

10 Awgrym ar gyfer Goroesi Eich Blwyddyn Gyntaf o Briodas

Yn yr Erthygl hon

Gall priodas fod yn un o'r teithiau mwyaf gwerth chweil, hardd a gwerth chweil y gall cwpl ymgymryd â nhw. Ar yr un pryd, gall priodasau fod yn heriol , yn ddryslyd, ac yn cynhyrfu, wrth i gyplau ymdrechu'n daer i lywio trwy rwystrau ffordd, adeiladu, a thraffig tagfeydd.Mae cwpl sy'n llywio trwy 25 mlynedd o briodas yn ennill arian, mae 50 mlynedd yn haeddu aur, a 75 mlynedd yn cael eu rhannu â diemwnt. Mae blwyddyn gyntaf priodas yn enwog am fod yn un o'r blynyddoedd mwy heriol, lle gall cyplau golli eu ffordd yn hawdd.

Byddai rhywun yn meddwl y byddai croesi llinell derfyn y flwyddyn gyntaf yn gwarantu rhywbeth ysblennydd fel medalau, henebion, neu feini sgleiniog, gwerthfawr. Fodd bynnag, pan fydd cwpl yn cyrraedd eu pen-blwydd yn un flwyddyn, rhoddir yr anrheg draddodiadol o bapur iddynt.

Ai blwyddyn gyntaf priodas yw'r anoddaf?

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed pam mai blwyddyn gyntaf y briodas yw'r anoddaf?

Wel, ddim yn siŵr am y flwyddyn gyfan ond mae'n debyg mai misoedd cyntaf eich bywyd priodasol fydd dyddiau gorau'ch bywyd.

Bydd y mis mêl yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod eich gilydd yn well, ac mae’n debyg y byddwch wrth eich bodd gyda’r ffordd y mae eich gŵr yn eich maldodi (Byddwch yn ofalus! Ni fydd yn para’n hir rhag ofn y byddwch yn lwcus iawn).

Hefyd, cewch eich synnu gan y croeso cynnes a’r sylw a gewch gan holl aelodau’r teulu ar y dechrau (Rhybudd: peidiwch â gosod eich disgwyliadau o weld hynny).

Mae yna ups and downs ym mlwyddyn gyntaf priodas newydd-briod, ond peidiwch â gadael iddynt wneud i chi deimlo'n isel. Rho ychydig amser i ti dy hun, a bydd pob peth yn syrthio i'w le.

|_+_|

Ydy hi'n arferol ymladd ym mlwyddyn gyntaf y briodas?

Felly, sut beth yw priodas mewn gwirionedd?

Nid yw priodas mor hawdd ag y mae'n ymddangos ar ddechrau'r diwrnod priodas. Felly, mae yna rai anghytundebau sy'n sicr o ddigwydd o bryd i'w gilydd yn ystod blwyddyn gyntaf y briodas. Felly, mae rhai ymladd yn ystod blwyddyn gyntaf y briodas yn gwbl normal.

Dyma rai materion cyffredinol y mae cyplau yn ymladd yn eu cylch yn ystod blwyddyn gyntaf eu priodas. Dewch i ni ddod o hyd i ni t:

 • Mae'r mater o pryd mae'r ddau bartner yn barod yn unigol i gael babi yn gyffredin. Efallai y bydd un partner eisiau babi yn gynharach na'r llall.
 • Yr angen am rai amser yn unig yn gyffredin hefyd. Efallai y bydd partneriaid yn teimlo wedi’u mygu yng nghwmni ei gilydd am gyfnodau hirach o amser ac yn y diwedd, yn teimlo’r diffyg lle.
 • Gallai fod problemau ynghylch rhannu cyfrifoldebau. Efallai y bydd un partner yn teimlo ei fod yn cyfrannu llawer mwy na’r llall.
 • Efallai y bydd partneriaid yn disgwyl rhai newidiadau yn ei gilydd, na fydd galw amdanynt ar brydiau. Gall hyn arwain at rai anghytundebau ac ymladd.
 • Gallai fod anghytundebau ynghylch cyllid. Mae gan bob person ei rai ei hun arddull arian a gall hyn arwain at ffraeo.
|_+_|

Problemau y gallech ddod ar eu traws yn ystod blwyddyn gyntaf eich priodas

Felly, rydych chi newydd briodi a nawr rydych chi mewn cyflwr o ryfeddod cyson oherwydd mae popeth o gwmpas yn ymddangos yn newydd ac yn wahanol. Nid ydych yn gwybod sut y bydd misoedd ac yna blwyddyn gyfan yn mynd heibio.

Byddwn yn rhoi cipolwg i chi ar faterion bach blwyddyn gyntaf priodas priod newydd ac yn dweud sut y gallai eich blwyddyn gyntaf fynd! Cofleidiwch y newid . Nid ydych chi'n sengl bellach!

 • Gwisgo colur a gwen i giniawau

Oes! Dyma un peth y dylech chi ddod i arfer ag ef. Gan eich bod newydd briodi, byddwch yn mynychu'r ciniawau priodas poblogaidd, ac ar gyfer hynny, bydd yn rhaid i chi wisgo ffrogiau wedi'u brodio'n drwm, colur a gwenu (hyd yn oed os nad ydych chi'n teimlo fel hyn).

Felly, mae merched yn addurno eich hunain; ni fydd hyn yn para am byth!

 • Cyfarfod â'r modrybedd a'r perthnasau chwilfrydig hynny

Mae blwyddyn gyntaf priodas newydd yn parhau i fod yn anghyflawn heb gwrdd â'r modrybedd a'r perthnasau chwilfrydig hynny sydd eisiau gwybod pob manylyn am fywyd priodasol.

O ie! a sut y gallwn anghofio pa mor eiddgar y maent yn aros am y NEWYDDION DA. Felly, mae merched yn paratoi eich hunain ar gyfer cyfarfyddiadau o'r fath a pheidiwch â straen.

 • Dod allan o'r byd ffantasi a wynebu'r realiti

Gall hyn swnio'n llym iawn ond mae'n debyg y bydd blwyddyn gyntaf eich priodas yn cael gwared ar yr holl fythau sy'n ymwneud â phriodas fel rhywbeth hynod ddiddorol. Byddwch yn siomedig oherwydd ni ddigwyddodd yr hyn yr oeddech wedi'i feddwl.

Wrth gwrs, nid stori dylwyth teg mohoni. Mae'n ddrwg iawn gen i os oeddech chi'n meddwl ei fod! Ond peidiwch â bod ofn y byddwch chi'n cael eich eiliadau stori tylwyth teg bach hefyd.

 • Delio â dau bâr o rieni

Byddwch yn aml yn meddwl am y dyddiau pan oedd dim ond eich rhieni i ddelio â nhw ac ymddiried ynof fi dyna oedd y dyddiau gorau! Efallai y bydd y pâr arall o rieni yn aml yn rhoi rhai adegau anodd i chi. Bydd yn rhaid i chi eu cadw'n hapus a gweld nad ydyn nhw'n cael eu tramgwyddo na'u cythruddo.

Felly, yn eich blwyddyn gyntaf o briodas, mae'n debyg y byddwch chi'n meddwl beth fyddai'n eu plesio a beth na fyddai'n eu plesio. Wel, mae hon yn dasg go iawn. Pob lwc!

 • Deall pobl ac arferion

Yn dod o le gwahanol, mae blwyddyn gyntaf newydd-briod yn aml yn mynd i mewn i ddeall pobl a'u harferion. Deall yng-nghyfraith a'u hoffterau, mae gwneud synnwyr o'r hyn y mae eich gŵr yn ei hoffi neu ddim yn ei hoffi yn cymryd amser ac amynedd.

Yn aml fe fyddwch chi'n meddwl tybed a ddylech chi fynd allan ar yr adeg hon o'r noson ai peidio, gallwch chi wahodd ffrindiau draw ai peidio a llawer o bethau eraill o'r fath nad oeddech chi hyd yn oed yn poeni amdanyn nhw yn ôl pob tebyg. Ond dyma fywyd!

|_+_|

20 awgrym i newydd-briod ar gyfer goroesi blwyddyn gyntaf priodas

Serch hynny, rwy'n cyflwyno EZ-pas, map ffordd, a deg llwybr byr ichi nawr i'ch helpu i gyrraedd eich pen-blwydd papur mewn un darn

Dyma 20 darn o gyngor ar gyfer newydd-briod neu gyngor y flwyddyn gyntaf o briodas y mae'n rhaid iddynt ei gadw mewn cof i ddarganfod sut i fynd trwy flwyddyn gyntaf y briodas:

1. Cynnal eich hunaniaeth

Mae hunaniaeth rhywun yn aml yn cael ei herio yr eiliad y byddaf yn ei ddatgan.

Rwy'n troi i mewn i ni ac rwy'n cael fy nghyfnewid am yr ydym ni a rhywun arall yn dod yn rhan annatod o'n hafaliad a oedd unwaith yn syml. Mae angen i gyplau gydbwyso amser unigol, amser gyda'i gilydd, ac amser cymdeithasoli, wrth feithrin eu hobïau, diddordebau, nwydau a nodau eu hunain.

Gall fod yn hawdd i briod esgeuluso eu hunain er mwyn y briodas ac felly, rhaid iddynt ofalu'n arbennig am eu hannibyniaeth, eu hyder a'u hyder. hunan-barch . Mae hunaniaeth yn cael ei herio ymhellach pan fyddwn yn ffarwelio â'n henwau geni pan fydd ein henwau'n cael eu newid yn gyfreithiol.

Rwy'n cofio eistedd yn swyddfa DMV yn aros i'm trwydded yrru wedi'i diweddaru gyrraedd. Wrth i mi edrych ar gylchgrawn yn addo'r clecs enwogion diweddaraf i mi, yn amwys fe glywais enw'n cael ei alw, ond methodd â chofrestru yn fy ymennydd di-fflach.

Ar ôl dau neu dri chais arall, daeth cynrychiolydd DMV allan o'r tu ôl i'r cownter a rhoi fy nhrwydded newydd i mi, gan edrych arnaf, yn amlwg yn peeved am beidio â bod yn ymatebol i fy enw fy hun.

Ond, nid fy enw i oedd e. Neu oedd e? Rwy'n cofio syllu ar y plastig newydd sgleiniog, yn daer yn ceisio cysoni'r enw anghyfarwydd a oedd yn eistedd wrth ymyl fy wyneb.

Pwy yw'r person newydd yma? A wnes i golli fy hun? Sut mae dod o hyd i mi?

Roedd yn ddigon i'm hanfon i mewn i argyfwng hunaniaeth ganol yr ugeiniau, wedi'i wanhau gan farwolaeth sydyn enw fy mhlentyndod. Gair i'r doethion, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnal eich hunaniaeth i gadw ymdeimlad cryf o hunan.

2. Cynllunio ariannol

Mae priodas yn arwydd o undeb cyllid

Mae priodas yn dynodi undeb cyllid, ar ffurf dyled, incwm, a chyfrifoldebau ariannol.

Mae gan gredyd serol neu arswydus eich partner y pŵer i effeithio ar eich pryniannau, daw ei ddyled yn eiddo i chi, ac mae incymau yn cael eu hasio. Mae angen i gyplau wneud penderfyniadau ariannol ynghylch dyrannu arian, gwariant, cyfrifon banc ar y cyd yn erbyn cyfrifon banc unigol, a'u cyfrifon dyfodol ariannol ar ddechrau'r briodas.

3. Gwyliau a thraddodiadau

Dylid trafod a chynllunio gwyliau a phenblwyddi ymlaen llaw

Mae priod yn dod â dwy set o arferion a defodau o'u teulu tarddiad i briodas. Mae angen i barau ffurfio traddodiadau newydd gyda'i gilydd tra'n ymgorffori unrhyw arferion pwysig o'r gorffennol.

Dylid trafod a chynllunio gwyliau a phenblwyddi ymlaen llaw fel nad ydynt yn dod yn destun cynnen i'r cwpl.

Fel newydd-briod, cofiaf fy ngŵr a minnau’n dathlu’n smygl fel na fyddai gwyliau byth yn broblem i ni, gan ein bod yn gwpl rhyng-ffydd. Fe wnaethon ni fordaith trwy'r Nadolig, Hanukkah, y Pasg, a'r Pasg ac yna stopio'n fyr, wrth i ni gael ein taro'n uniongyrchol gan fam sanctaidd pob gwyliau - Sul y Mamau.

Wrth i ddwy fam selog fynnu gwybod ble a sut y byddai Sul y Mamau’n cael ei dreulio, cydnabu fy ngŵr a minnau’n edifeiriol ein hagweddau naïf a chyfeiliornus wrth i ni chwilio am ffordd gymharol ddi-boen i ddianc rhag y ddau gloddfa ffrwydrol.

Er mwyn cynnal eich pwyll ac ewyllys da tuag at eich gilydd a thuag at y teuluoedd estynedig, gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch priod yn cynllunio ac yn trafod pob achlysur arbennig ymhell ymlaen llaw.

4. Yng-nghyfraith

Bargen pecyn yw teuluoedd estynedig pan fydd rhywun yn priodi cariad eu bywyd. Gall deinameg teulu-yng-nghyfraith a theulu weithiau fod yn heriau mawr i egin briodas newydd.

Mae angen i gyplau gosod ffiniau , yn haeru eu hunain, ac yn mynnu parch gan bob plaid. Nid oes rhaid i bartneriaid hoffi, cytuno, na mwynhau treulio amser gyda'u yng-nghyfraith, ond mae'n hollbwysig eu bod yn eu parchu.

5. Cyfathrebu

Cyfathrebu effeithiol ac effeithiol yw

Cyfathrebu effeithiol ac effeithiol yw'r allweddol i unrhyw berthynas iach . Mae angen i bartneriaid fod yn gyfforddus i fynegi eu teimladau, eu pryderon a'u hofnau. Mae'n anochel y bydd diffyg cyfathrebu yn arwain at ddrifftio emosiynol a chorfforol rhwng y cwpl.

Mae angen i briod eirioli disgwyliadau, dysgu cyfaddawdu, a rhoi sylw i'w gilydd. Mae'n hanfodol i bob partner wrando, cael ei glywed, a chael ei ddilysu.

Byddai cyplau yn elwa o ymgorffori cyfnodau rhydd electronig ym mhob diwrnod fel y gellir dyfnhau cysylltiad a ffocws.

|_+_|

6. Ymladd yn deg a datrys gwrthdaro

Mae anghytundebau a dadlau yn gynhenid ​​i unrhyw berthynas ac i ryw raddau gwrthdaro yn iach . Fodd bynnag, mae'n hanfodol i barau ymladd yn deg a dangos parch wrth weithio tuag at benderfyniad.

Mae'n bwysig i bartneriaid osgoi galw enwau, beio, neu feirniadu a dylent ymatal rhag cadw sgôr, darlithio, neu gau.

Mae angen i bartneriaid fod yn ymwybodol o'u hemosiynau, cymryd egwyl pan fo angen, a meddwl yn ofalus cyn ymateb.

Rhaid i bartneriaid datrys gwrthdaro yn y fath fodd fel na ddylai'r naill bartner na'r llall byth deimlo'n ddiraddiol, yn bychanu, neu'n cael eu hanwybyddu yn ystod eiliadau o wrthdaro.

7. Disgwyliadau

Dylai priod bob amser sicrhau eu bod ar yr un dudalen o ran eu disgwyliadau.

Mae angen i gyplau wneud yn siŵr eu bod yn cytuno ar faterion pwysig fel plant, agosatrwydd, rhyw, a gyrfa.

8. Diolchgarwch

Mae

Mae'n hollbwysig i gwpl wneud hynny ymarfer diolchgarwch tra'n dangos gwerthfawrogiad o'u partner. Mae angen i gyplau fod yn sylwgar i'r cadarnhaol, yn hytrach na chanolbwyntio ar y negyddol yn unig.

Dylid ymgorffori diolch i eirfa ddyddiol cwpl fel bod pob partner yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei ddilysu, ac na chaiff ei gymryd.

Mae'n bwysig bod yn garedig â'ch gilydd, anwybyddu amherffeithrwydd, a chaniatáu i'ch priod ddysgu o'u camgymeriadau. Mae fy ngŵr a minnau bob amser yn ofalus i ddiolch i'n gilydd am y pethau bach, fel gwneud y llestri, plygu'r golch, neu dynnu'r sbwriel.

A yw'n angenrheidiol i ni fynegi diolch i'n gilydd bob tro?

Mae'n debyg na, ond rwy'n gweld bod fy ngŵr a minnau'n cael fy ngwerthfawrogi pan gawn ein cydnabod am wneud y tasgau cyffredin sy'n aml yn mynd heb i neb sylwi arnynt mewn cartrefi eraill.

Mae gweithredoedd bach o garedigrwydd i'w gweld yn mynd yn bell. Felly, rwy'n argymell yn gryf ymgorffori caredigrwydd a diolchgarwch bob dydd yn eich priodas.

9. Rolau ac arferion dyddiol

Mae arferion, rolau ac arferion yn cael eu sefydlu yn gynnar mewn priodas ac yn aml yn cael eu parhau ymhell i'r dyfodol. Byddai cwpl yn elwa o ddatblygu patrymau iach yn y dechrau trwy amlinellu rolau cartref a chyfrifoldebau.

Mae angen i bartneriaid benderfynu pwy sy'n hwfro, glanhau'r toiled, a gwagio'r peiriant golchi llestri tra'n deall na fydd rhannu cyfrifoldebau bob amser yn gyfartal.

Mae'n bwysig i barau fod yn ymwybodol o'r cydbwysedd neu'r anghydbwysedd yn eu cyfrifoldebau, tra bob amser yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, eu gwerthfawrogi a'u dilysu gan eu partner.

10. Datrys bagiau emosiynol

Mae'n anochel y bydd rhywfaint o fagiau emosiynol yn cael eu cario i bob perthynas. Mae rhai bagiau emosiynol yn drymach, yn fwy cymhleth, ac yn cymryd cryn dipyn o amser i'w datrys.

Mae angen i bartneriaid fod yn barod i fynd i'r afael â'u problemau, estyn allan am gymorth pan fo angen, a bod yn agored i gefnogaeth gan eu partneriaid. Yr undebau cryfaf yw'r rhai lle mae'r ddau bartner yn emosiynol gyfan.

|_+_|

11. Ymarfer gollwng

Mae'n bwysig peidio â chymryd popeth i galon. Gallai fod rhai pethau nad ydynt yn gweithio yn ôl chi neu o'ch plaid. Felly, gollwng y pethau hynny ac osgoi cael eich brifo. Cael rheolaeth dros eich emosiynau. Yn y pen draw, bydd pethau'n disgyn i'w lle.

12. Ceisiwch rhyw ddigymell

Cadwch bethau ar ymyl. Weithiau, mae’n iawn peidio â phenderfynu ar yr amser rydych chi eisiau cael rhyw neu le cyfleus ar ei gyfer. Ewch yn wyllt a cheisiwch rhyw digymell gyda'ch partner ac adeiladu rhai eiliadau cyffrous o gariad.

13. Arbed atgofion

Cliciwch cymaint o luniau â phosib oherwydd bydd yr amser y gwnaethoch briodi a'r amser byr a ddilynodd yn cael eu cofio am byth. Felly, arbedwch y lluniau hyn oherwydd yn y dyfodol, gallwch ail-fyw'r atgofion hyn pan edrychwch yn ôl arnynt.

14. Gwella a dadblygu yn barhaus

Priodas yw eich man lle mae angen i chi fowldio'ch hun yn gyson yn ôl y galw oherwydd nawr, mae angen i chi weithredu fel tîm. Felly, rhaid i'r ddau ohonoch wella'ch hun fel unigolion, caffael sgiliau newydd ac esblygu i cefnogi ei gilydd .

15. Byddwch garedig a deallgar

Mae bywyd ar ôl priodas yn golygu meddwl am ddau berson ar yr un pryd.

Y flwyddyn gyntaf o briodas yw'r amser pan fydd yn rhaid i chi fod yn amyneddgar, yn garedig ac yn ddeallus. Felly, byddwch yn dyner gyda'ch partner a cheisiwch ddeall ei bersbectif o bethau cyn neidio i gasgliadau.

|_+_|

16. Gosod nodau priodasol

Er mwyn addasu i briodas mewn ffordd iach, rhaid i'r ddau ohonoch bob amser gael rhywbeth i weithio arno

Efallai ei fod yn swnio'n od ond mewn priodas, mae gosod nodau yn hollbwysig. Mae nodau priodas yn rhoi rhywbeth i gyplau edrych ymlaen ato. Mae'n helpu'r cwpl deall ei gilydd yn well ac yn gweithio ar yr un pryd i wella ansawdd bywyd priodasol.

Yn y fideo hwn isod, mae'r cwpl yn siarad am osod nodau mewn priodas a sut y gall diogelwch, anwyldeb a chyfathrebu wneud rhyfeddodau wrth adeiladu'r cwlwm:

17. Talwch sylw i bethau bychain

Rhowch sylw i fanylion bach yn y briodas rhag darganfod quirks eich priod i'w hoff gân. Hefyd, pethau bach matte r hoffi dweud Mae'n ddrwg gennyf neu Rwy'n Caru Di. Bydd hyn yn gwneud i'ch priod deimlo ei fod wedi'i fuddsoddi a'i gynnwys.

18. Rhowch gynnig ar bethau newydd

Mae bob amser yn gyffrous ychwanegu ychydig o antur i'ch bywyd cariad. Ceisiwch wneud pethau newydd mewn priodas fel archwilio lleoedd newydd neu roi cynnig ar reidiau newydd. Cymerwch amser i fyw yr eiliadau hyn ac adeiladu sylfaen ar gyfer rhywun cryfach a priodas iachach .

19. Dod materion pwysig i'r blaen

Un o'r awgrymiadau ar gyfer blwyddyn gyntaf y briodas yw i cyfathrebu’n effeithiol fel cwpl.

Mae rhai materion y mae'n rhaid i'r ddau ohonoch eu gwneud fel tîm gan fod angen cyfraniad y ddau bartner. Gallai’r materion hyn ymwneud â phryd i gael babi, symud i le newydd, ac ati.

Felly, siaradwch am y materion hyn ymlaen llaw yn hytrach nag aros iddynt godi.

20. Dysgwch ymdopi â hiraeth

O ystyried ei bod yn flwyddyn gyntaf eich priodas, efallai y byddwch yn colli eich lle eich hun neu eich rhieni os oeddech yn byw gyda nhw. Ond mae angen i chi addasu i'r amgylchedd newydd. Felly, dewch o hyd i ffordd o ddelio â'r teimladau hynny trwy fod mewn cysylltiad cyson â'ch ffrindiau a'ch teulu.

|_+_|

Pethau i'w gwneud ym mlwyddyn gyntaf y briodas

Mae priodas yn brofiad sy'n newid bywyd. Mae'n rhaid eich bod chi wedi treulio wythnosau neu hyd yn oed fisoedd yn cynllunio'ch priodas a nawr ei bod hi eisoes wedi'i chyflawni, mae'n rhaid eich bod chi'n edrych ymlaen at amser gwych o'ch blaen.

Dyma ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn ystod blwyddyn gyntaf eich priodas:

 • Gwiriwch eich sefyllfa ariannol a pharhau i gynilo ar gyfer eich dyfodol.
 • Edrychwch allan am resymau i ddathlu. Gallai fod yn garreg filltir wythnosol o rywbeth neu'n ben-blwydd misol eich cusan cyntaf, dyddiad cyntaf, ac ati.
 • Hongian allan gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Eu hadnabod yn dda a gwneud ymdrech i adeiladu cwlwm newydd
 • Ewch ar daith gyda'ch priod . Bydd taith yn mynd ymhell i adeiladu'r berthynas yn gryfach a deall ei gilydd.
 • Dewiswch ddosbarth hobi gyda'ch gilydd. Bydd hyn yn helpu'r ddau ohonoch i dreulio peth amser adeiladol gyda'ch gilydd heb unrhyw arwyddion o ddiflastod.
|_+_|

Meddwl cyn actio

Nid chi fydd eich hunan digymell, gwirion ar ôl i chi briodi. Yn aml treulir blwyddyn gyntaf newydd-briod yn meddwl am yr hyn y dylid ei wneud a beth y dylid ei osgoi.

Wrth gwrs, mae bod yn ddibriod yn haws ond mae gan briodas ei swyn ei hun, ac ni fydd pobl yn gadael ichi fod yn ddi-briod yn hapus neu hyd yn oed yn briod yn hapus!

Nawr eich bod wedi priodi o'r diwedd, mwynhewch y flwyddyn gyntaf o briodas gyda'r pethau bach sydd gan fywyd i'w cynnig, a pheidiwch â straen. Lloniannau!

Ranna ’: