25 Arwyddion o Esgeulustod Emosiynol mewn Priodas a Sut i Ymdrin ag Ef

Cwpl ifanc yn eistedd ar soffa

Yn yr Erthygl hon

Mae esgeulustod emosiynol mewn priodas yn un peth nad oes neb yn gweddïo drosto nac yn dymuno arnynt eu hunain. Mae hyn oherwydd bod esgeulustod mewn priodas yn aml yn brofiad ofnadwy ac a diffyg cysylltiad emosiynol mewn priodas yn un ffordd i wneud unrhyw ddamwain perthynas o fewn amser cofnod.Dychmygwch am eiliad eich bod chi'n wraig yn teimlo eich bod chi'n cael eich hesgeuluso gan ei gŵr. Mae ei ddiffyg cefnogaeth emosiynol mor glir â'r dydd ac rydych chi wedi gwneud popeth o fewn eich gallu i gael ei sylw yn ôl atoch chi'ch hun. A allwch chi deimlo'r loes a'r boen sy'n cyd-fynd â'r meddyliau hyn yn unig?

Os yw meddwl yn unig o gael eich esgeuluso gan eich gŵr yn ennyn yr ymatebion hyn ynoch chi, a allwch chi ddychmygu beth mae'r bobl sy'n gorfod byw trwy'r profiad hwn yn ei deimlo mewn gwirionedd? Byddai y tu hwnt i'w ddychmygu!

Beth bynnag, os ydych chi wedi bod yn teimlo eich bod wedi'ch hesgeuluso mewn priodas, mae'r erthygl hon yn arbennig i chi. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi sut i drin y teimladau hynny, arwyddion esgeulustod emosiynol mewn priodas, a rhai strategaethau profedig ar gyfer goresgyn esgeulustod emosiynol mewn priodas.

Beth yw esgeulustod emosiynol mewn priodas?

Merched ar y bwrdd yn anwybyddu dyn

Cyn mynd i mewn i’r diffiniad manwl o esgeulustod emosiynol mewn priodas, mae’n bwysig deall yn gyntaf beth yw ystyr ‘esgeulustod mewn priodas’. Esgeulustod, fel math o gamdriniaeth , yn syml iawn yw’r weithred o fethu â gofalu am rywun yn iawn.

Er bod hyn yn dod gyda’i gyfran deg o drawma meddyliol ac emosiynol ar ran y derbynnydd, gall esgeulustod fod yn oddefol (pan ddaw o le anwybodaeth neu ddatgysylltiad anfwriadol oddi wrth berson) neu’n weithredol (pan gaiff ei gyfrifo, ei ragfwriadu, a bwriadol).

Mae esgeulustod mewn priodas yn digwydd pan fydd un (neu’r ddau) o’r partïon yn methu â bod yno iddyn nhw eu hunain a’u teulu mewn priodas. Fel arfer mae'n arwain at an gwahaniad emosiynol neu ddieithrio a gall arwain at gartrefi wedi torri o fewn yr amser record.

Trwy estyniad, mae esgeulustod emosiynol mewn priodas yn digwydd pan fydd un partner yn methu’n barhaus â sylwi ar eu partner, rhoi sylw iddynt ac ymateb iddynt anghenion emosiynol partner mewn priodas .

O ganlyniad, mae'r partner arall yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn teimlo ar goll, yn unig, ac (efallai hyd yn oed yn teimlo) yn ddiwerth yn y briodas.

Un o anfanteision mawr y math hwn o gam-drin emosiynol (a mathau eraill o gam-drin emosiynol trwy estyniad) yw hynny fel arfer mae mathau eraill o gam-drin (fel cam-drin corfforol) yn cyd-fynd â nhw, ac ar ôl hynny gall y berthynas barhau i fynd tua'r de .

A all priodas oroesi heb gysylltiad emosiynol?

Yr ateb syml i hyn yw ‘na.’ Er, gyda pheth ymdrech ac ymdrech gorfforol, mae’n bosibl aros mewn perthynas lle nad oes cysylltiad emosiynol, dros amser efallai y byddwch chi’n gweld eich hun eisiau gadael y briodas honno.

Felly, un o'r prif heriau gydag esgeulustod emosiynol mewn priodasau yw os na chaiff ei ddatrys, gall y briodas ddod i ben mewn a ysgariad .

Beth yw enghraifft o esgeulustod emosiynol?

Er mwyn eich helpu i gael gwell darlun meddyliol o beth yw gwir esgeulustod emosiynol, dyma enghraifft graffigol o'r senario.

Dychmygwch eich bod yn dychwelyd adref o'r gwaith ar ôl diwrnod hir ac ofnadwy. Rydych chi'n gweiddi ac yn methu aros i fynd yn ôl adref ac i freichiau eich gŵr.

Yna, rydych chi'n cerdded i mewn i'r drws ac rydych chi'n cwrdd â gŵr sy'n canolbwyntio cymaint ar rywbeth arall nid yw hyd yn oed yn sylwi bod y cyfan rydych chi wedi'i ddweud wrtho ers i chi gerdded i mewn i'r drws wedi bod yn atebion un gair.

Ar y pwynt hwn, mae’n hawdd ei ddileu a galw ei ymateb yn ‘ganlyniad diwrnod gwaith prysur.’

Fodd bynnag, dychmygwch fod hyn yn parhau dros yr ychydig fisoedd nesaf a byddwch hyd yn oed yn ceisio estyn allan ato, dim ond i gael eich cosbi ac ymdeimlad o amddiffyniad ganddo.

Oni fyddai y weithred hirfaith hon o'ch gwr yn esgeuluso ei wraig achosi i chi ddechrau tynnu oddi wrtho?

Mae hwn yn un o'r senarios cyffredin sy'n chwarae allan mewn llawer o briodasau; senarios o esgeulustod emosiynol mewn priodasau.

A yw esgeulustod emosiynol yn sail i ysgariad?

Y peth trist yw nad yw chwiliad cyflym ar Google yn datgelu unrhyw “greal sanctaidd o senarios ysgariad.” Felly, gallai'r cwestiwn hwn fod braidd yn ddigalon i'w ateb.

Er mae ysgariadau yn America yn cael eu dosbarthu'n gyffredinol o dan senarios ysgariad dim bai a seiliedig ar fai , mae'r penderfyniad terfynol a ddylid ei alw'n rhoi'r gorau iddi a chanolbwyntio ar atgyweirio'ch bywyd, neu ddal awenau'r briodas hon i rywun nad yw ar gael yn emosiynol yn hollol i chi.

Fodd bynnag, cyn gwneud penderfyniad terfynol, cymerwch amser i ystyried pob ffactor mewn chwarae fel lles eich plant, graddau’r trawma/cam-drin yr ydych wedi’i ddioddef, ac unrhyw ffactor arall y teimlwch sy’n bwysig.

25 arwydd o esgeulustod emosiynol mewn priodas

Cwpl ifanc yn defnyddio ffôn clyfar ac yn anwybyddu ei gilydd

Nawr ein bod wedi archwilio'r rhain i gyd, dyma rai o'r arwyddion clasurol o esgeulustod mewn priodasau.

1. Nid yw eich teimladau a'ch meddyliau yn cael eu clywed na'u parchu

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi dechrau dod yn grair yn eich priodas (nid yw eich teimladau a'ch barn o bwys i'ch priod mwyach), gallai fod yn arwydd eich bod yn delio ag esgeulustod emosiynol yn eich priodas.

2. Rydych chi'n teimlo'n unig

Un o'r symptomau esgeulustod emosiynol mewn priodas yw'r teimlad o fod yn unig. Ydych chi'n teimlo'n unig hyd yn oed pan fydd eich partner yno'n gorfforol? Efallai bod hynny'n arwydd yn eich syllu yn eich wyneb.

|_+_|

3. Rydych yn ceisio cymorth o'r tu allan

Un o fanteision priodi yw bod gennych chi rywun sy'n eich caru ac yn eich cefnogi'n llwyr.

Fodd bynnag, os daw amser pan fyddwch yn canfod eich hun yn ceisio cefnogaeth dieithriaid yn fwy na'r cefnogaeth eich priod , gallai fod oherwydd esgeulustod emosiynol mewn priodas.

4. Byddai'n well gan eich priod gefnogi eraill na chi

Sut mae'ch priod yn berthnasol i chi o ran dewis rhyngoch chi ac eraill? Ydyn nhw'n tueddu i bwyso i'r cyfeiriad o gefnogi pobl eraill yn fwy nag y maen nhw'n eich cefnogi chi?

Os ydynt, efallai eu bod yn eich esgeuluso'n emosiynol.

5. Mae eich priod yn poeni mwy am ffrindiau a theulu

Pan ddaw'r amser i wneud i bethau ddigwydd i'w ffrindiau a'u teulu, maent bob amser ar gael a byddent yn gwneud unrhyw beth i weld y nodau hynny'n cael eu cyflawni. Fodd bynnag, nid yn dangos yr un peth lefel ymrwymiad i chi gallai fod yn arwydd o esgeulustod emosiynol.

6. Diffyg agosatrwydd corfforol

Merched yn eistedd a gŵr yn gweiddi arni

Er ei fod yn ymddangos yn amherthnasol, diffyg agosatrwydd corfforol gallai fod yn arwydd bod eich priod yn emosiynol anymatebol i chi.

Datgelodd yr ymchwil a ddogfennwyd gan y Llyfrgell Feddygaeth Genedlaethol hynny mae cydberthynas gref rhwng agosatrwydd rhywiol ac emosiynol gan ei bod yn haws ac yn fwy cynaliadwy i bobl gysylltu'n rhywiol pan fyddant yn emosiynol agos.

Beth mae hyn yn ei olygu? Mae hyn yn syml yn awgrymu y gallai diffyg agosatrwydd corfforol (yn absenoldeb ffactorau eraill fel dirywiad mewn iechyd neu bwysau allanol cynyddol) fod yn arwydd o esgeulustod emosiynol a chorfforol mewn priodas.

7. Nid empathi

Pan fydd un partner yn mynd trwy amseroedd caled, dylai allu rhannu ei heriau gyda'i briod a derbyn empathi a gweithredoedd sylweddol o gymorth ganddynt. Pan fydd hyn yn absennol yn eich priodas, gallai fod yn arwydd bod rhywbeth o'i le.

8. Mae rhywun yn torri ar eich traws bob amser, hyd yn oed pan fo'r hyn rydych am ei ddweud yn bwysig

Gall hyn ymddangos fel ei fod yn fach, ond mae'n dweud llawer am gyflwr eich perthynas bob tro.

Pan fydd rhywun yn torri ar eich traws, gallai olygu nad yw’n gwrando arnoch, yn ystyried yr hyn sydd ganddo i’w ddweud yn bwysicach na’r hyn yr ydych yn ei ddweud, neu’n meddwl eich bod yn niwsans iddynt.

A yw eich priod yn eich trin fel hyn yn barhaus? Yna gall fod yn arwydd bod yna a diffyg agosatrwydd emosiynol yn y berthynas .

9. Cyfathrebu camweithredol

Cyfathrebu yw sylfaen pob un perthynas lwyddiannus . Pan mae'n teimlo eich bod chi'n dechrau cael trafferth i gyfathrebu â'ch priod, gallai fod oherwydd nad ydyn nhw bellach ar gael mor emosiynol ag yr oeddent unwaith.

10. Rydych chi'n un o'r bobl olaf i ddarganfod y manylion am fywyd eich priod

Gallant fod yn destun neu hyd yn oed yn gwneud newidiadau mawr na fyddech yn gwybod dim amdanynt., gall hyn gynnwys newidiadau mawr fel newid swydd neu hyd yn oed gymryd benthyciad.

11. Ar lefelau eithafol, efallai na fyddwch hyd yn oed yn gwybod am y newidiadau hyn o gwbl

Ar rai adegau eraill, efallai na fyddwch hyd yn oed yn gwybod am y newidiadau y mae eich priod wedi'u gwneud o gwbl, nes ei bod yn rhy hwyr neu hyd nes y byddwch yn eu clywed gan berson arall.

Er enghraifft, efallai y byddant yn cymryd benthyciad ac ni fyddech yn clywed gair ohono ganddynt nes bod y casglwyr dyledion yn dod am eich asedau.

12. Yn syml, rydych chi'n teimlo nad ydych chi'n cael eich gwerthfawrogi

Arwydd clasurol arall o esgeulustod emosiynol mewn priodas yn syml yw teimlo nad yw'n cael ei werthfawrogi. Un o'r pethau a fyddai'n dechrau digwydd pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich hesgeuluso gan eich gŵr neu'ch gwraig yw y byddech chi'n dechrau teimlo nad ydych chi'n cael eich gwerthfawrogi.

Ydy hi'n teimlo eich bod chi'n gwneud cymaint o ymdrech a bod eich priod yn troi llygaid dall iddyn nhw i gyd? Gallai hynny fod yn arwydd yn y fan honno.

|_+_|

13. Mae eich priod yn peidio â dadlau neu ymladd â chi

Er y gall hyn ymddangos fel breuddwyd yn dod drwodd, gall gwrthodiad sydyn i wneud i chi weld o'u safbwynt nhw awgrymu bod eich priod yn dod yn gwahanu emosiynol oddi wrth y briodas.

Mae hyn oherwydd bod ymladd a dadlau yn arwydd bod y ddwy ochr wedi buddsoddi yn y briodas ac eisiau gwneud i bethau weithio.

|_+_|

14. Neu, efallai eich bod yn dadlau llawer mwy nag arfer

Dyma ochr fflip y sgwrs a godwyd o'r pwynt olaf.

Pan fyddwch chi'n darganfod eich bod chi'n ymladd yn sydyn dros bopeth (gan gynnwys y pethau y byddech chi wedi'u setlo unwaith trwy gael sgwrs weddus fel oedolion), gall fod yn arwydd o esgeulustod emosiynol yn eich priodas.

Fideo a awgrymir : Sut i roi'r gorau i ymladd mewn perthynas a datrys gwrthdaro mewn priodas.

15. Mae eich priod yn gwneud popeth o fewn ei allu i gadw draw oddi wrthych

Gallai hyn amlygu ei hun fel gweithio oriau hirach, cymryd seibiannau aml sy’n cynnwys teithio ar eich pen eich hun, neu’r weithred syml o gysgu mewn ystafell wely arall (yn enwedig os nad oedd hyn bob amser yn arferol i chi).

16. Rydych yn dod yn fwy annibynnol nag arfer

Ac nid yw hyn yn y ffordd iawn. Mae hyn yn syml oherwydd bod ceisio estyn allan atynt bob amser yn eich gadael yn fwy trallodus ac emosiynol. Felly, byddai'n well gennych dreulio'ch amser a'ch ymdrechion yn ceisio darganfod pethau nag ymddiried yn eich priod.

|_+_|

17. Mae eich pentwr o gyfrinachau yn tyfu

Unwaith, roeddech chi'n arfer bod yn gwbl onest gyda'ch priod hyd yn oed pan oeddech chi'n gwneud llanast am rywbeth.

Fodd bynnag, arwydd o esgeulustod emosiynol mewn priodasau yw'r digonedd o gyfrinachau. Fel gŵr yn teimlo ei fod yn cael ei esgeuluso gan ei wraig (neu i'r gwrthwyneb), byddai'n well gennych gadw pethau i chi'ch hun nag agor i'ch priod amdanynt.

18. Mae eich priod yn dod yn rhy feirniadol

Arwydd arall o esgeulustod emosiynol mewn priodas yw y gall eich priod ddod yn rhy feirniadol ohonoch chi.

Ar y pwynt hwn, nid oes dim a wnewch byth yn bodloni neu'n eu gwneud yn hapus eto ac mae'n ymddangos eu bod ar ymdrech ddiddiwedd i ddangos i chi pa mor anghywir ydych chi, bob tro.

|_+_|

19. Mae'r driniaeth dawel yn gosod i mewn

Mae

Cofiwch ein bod eisoes wedi nodi y gall esgeulustod emosiynol fod yn oddefol neu'n weithredol, iawn?

Arwydd clir arall o esgeulustod emosiynol mewn priodasau yw'r driniaeth dawel y byddech chi'n dechrau ei chael gan eich priod. O dan yr amodau hyn, ni fyddai dim a wnewch byth yn ennyn ymateb ganddynt eto.

|_+_|

20. Mae'ch partner yn dechrau llacio wrth ofalu amdano'i hun

Nid yw esgeulustod emosiynol yn effeithio ar y person arall yn unig. Mae hefyd yn effeithio ar y person sy'n ei roi allan yn y briodas. Yn hwyr neu'n hwyrach, y gwaelodol tensiwn yn y briodas yn dechrau adlewyrchu fel eich methiant eich priod i gymryd gofal da o'u hunain.

21. Rydych chi'n dechrau tynnu'n ôl

Pan ddaw'n amlwg i chi nad oes mwy agosatrwydd emosiynol yn y berthynas, eich ymateb pen-glin fyddai tynnu'n ôl; gan eich priod, y berthynas, a phopeth sy'n eich atgoffa o'r hyn sy'n digwydd yn eich priodas.

22. Sero serch

Unwaith y bydd agosatrwydd emosiynol yn dechrau marw, byddai hoffter yn dirywio ag ef. Ar ryw adeg, efallai y byddwch hyd yn oed yn cael trafferth i deimlo unrhyw fath o serch at eich priod . Mae hyn fel arfer ar ôl i esgeulustod emosiynol fynd ymlaen am amser hir yn y briodas.

23. Ymddiddanion lletchwith iawn

Pan fyddwch chi'n dod dros eich hun o'r diwedd ac yn gwneud rhai ymdrechion hanner-galon i gyfathrebu, efallai y bydd eich sgyrsiau'n llawn seibiannau lletchwith, cymaint o uhms ac eiliadau anghyfforddus o dawelwch. Mae hyn fel arfer o ganlyniad i ddrifftio ar wahân dros amser.

24. Rydych yn sydyn yn cerdded ar blisg wyau o gwmpas eich gilydd

Mae'r pethau bach roeddech chi'n arfer bod yn ddiofal yn eu cylch (fel cerdded o amgylch y tŷ yn eich dillad isaf neu ddwyn darn cwci o blât eich priod yn ystod cinio) yn dod yn annifyr i chi.

Yna eto, mae'n ymddangos bod eich priod bob amser yn grac y dyddiau hyn felly nid ydych chi'n siŵr beth fyddai'n eu rhwystro. Byddai'n well gennych ddal eich anadl o'u cwmpas na bod ar ben derbyn eu dicter.

25. Rydych yn dechrau ystyried rhoi'r gorau i'r briodas neu geisio cymorth proffesiynol

Dyma gam olaf esgeulustod emosiynol mewn priodas fel arfer. Y tu hwnt i hyn yw'r hyn a ystyrir fel arfer yn bwynt torri; y pwynt y byddai un person yn gwneud y penderfyniad i’w alw i roi’r gorau iddi neu ceisio cymorth proffesiynol .

Os ydych chi wedi cyrraedd y pwynt hwn, efallai yr hoffech chi gymryd adran nesaf yr erthygl hon yn fwy difrifol.

Sut i ddelio ag esgeulustod emosiynol mewn priodas

Pâr ddim yn siarad â

Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu i ddatrys eich meddwl a diffinio'r cyfeiriad mwyaf proffidiol y dylech symud i mewn, unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich bod yn delio ag esgeulustod emosiynol mewn priodas.

1. Cymerwch amser i brosesu eich teimladau

Mae'n iawn i chi deimlo'n brifo ac yn ddig gyda'ch partner. Os na fyddwch chi'n prosesu'r teimladau hyn, efallai y byddwch chi'n gwneud y penderfyniadau anghywir yn y pen draw.

2. Ceisiwch gyfathrebu

Gall hyn fod ychydig yn anodd o ystyried y diffygion cyfathrebu y gallech fod wedi sylwi arnynt yn eich priodas. Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn agor i fyny i'ch partner ynghylch sut mae eu gweithredoedd wedi bod yn effeithio arnoch yn negyddol.

|_+_|

3. Os ydynt yn agored i gyfathrebu, awgrymwch arferion gorau

Nid yw'n ddigon dweud wrth eich priod beth rydych chi'n meddwl ei fod yn ei wneud yn anghywir. Dywedwch wrthynt beth sy'n rhaid iddynt ei wneud i wneud pethau'n iawn. Dyma lle mae cynlluniau gweithredu sydd wedi'u sillafu'n glir yn dod i rym.

Yna eto, anogwch nhw hefyd i ddweud wrthych chi beth sy'n rhaid i chi ei wneud i wneud y briodas yn wych eto. Fel hyn, nid ydyn nhw'n teimlo eich bod chi'n ceisio gwneud iddyn nhw ffitio lluniad nad ydyn nhw eisiau ffitio iddo.

|_+_|

4. Ystyriwch therapi

O dan yr amodau hyn, mae therapi yn gweithio rhyfeddodau. Ochr yn ochr â'ch priod, efallai y byddwch am fapio amser i ymgynghori â gweithiwr proffesiynol a fyddai'n eich helpu i ddatrys eich teimladau a gwneud synnwyr o'r hyn sy'n digwydd yn eich priodas.

Casgliad

Gall esgeulustod emosiynol mewn priodas, os caiff ei adael heb oruchwyliaeth, arwain at chwalfa ac ysgariad. Ystyriwch y 25 arwydd rydyn ni wedi'u trafod yn yr erthygl hon os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n mynd trwy hyn yn eich priodas ar hyn o bryd.

Yna eto, mae cwnsela ac arweiniad proffesiynol gan therapyddion cymwys yn un ffordd o ollwng y boen a symud ymlaen â'ch bywyd. I ddechrau therapi, cliciwch yma i dod o hyd i therapyddion arbenigol yn eich ardal chi .

Ranna ’: