5 Awgrym ar gyfer Goresgyn Carwriaeth

Merch Anhapus wedi

Yn yr Erthygl hon

Ni all unrhyw beth droi eich byd wyneb i waered mor gyflym â darganfod bod eich partner wedi bod twyllo ar chi.

Ni allwch baratoi i deimlo’r emosiynau ar raddfa lawn wrth i chi geisio llywio’r sefyllfa a deall sut y gallai’r person yr oeddech yn ymddiried ynddo fwyaf eich bradychu mor hawdd.

Mae'n gwbl normal bod mewn cyflwr o anghrediniaeth pan fyddwch chi'n dysgu am y berthynas gyntaf oherwydd nid yw'r rhan fwyaf o bobl eisiau cymryd yn ganiataol y gwaethaf yn eu partneriaid.

Wrth ddelio ag anffyddlondeb, mae hefyd yn naturiol i chi deimlo’r cynddaredd wrth i realiti’r berthynas ddod i mewn.

O ganlyniad, gall dod dros garwriaeth gymryd misoedd, neu hyd yn oed flynyddoedd, wrth i chi gymryd amser i brosesu eich teimladau, derbyn y realiti newydd, a gwahanu'ch partner oddi wrth y camgymeriad ofnadwy y mae wedi'i wneud.

Goroesi carwriaeth a iachau rhag anffyddlondeb gall ymddangos yn amhosibl, yn enwedig pan fo manylion y berthynas yn dal yn ffres yn eich cof.

Ond mae’n bwysig cofio nad yw gwella o anffyddlondeb a galar yn digwydd dros nos. Gydag amser, bydd y brifo y mae eich partner wedi'i achosi i chi yn pigo llawer llai, ac efallai y byddwch yn gallu maddau iddynt a symud ymlaen gyda'ch bywyd.

Gwyliwch hefyd:

Er nad oes unrhyw ffyrdd gwyddonol ar gyfer ymdopi ag anffyddlondeb , dyma rai awgrymiadau y gallwch eu cadw mewn cof a fydd yn eich helpu i ddeall sut i ymdopi â charwriaeth ac, ymhen amser, sut i ddod dros garwriaeth.

1. Gadewch eich hun i deimlo poen

Merched Hardd Ofalgar

Wrth ddod dros garwriaeth, yn lle cilio rhag galar, mae angen i chi ganiatáu i chi'ch hun deimlo'r ystod lawn o emosiynau cyn y gallwch geisio eu goresgyn.

Does dim byd o'i le ar gymryd seibiant o'ch trefn arferol ac eistedd gyda'ch teimladau a'ch meddyliau am ychydig. Ac eto, yr allwedd yma yw ei wneud heb farn a hunandosturi.

Gall gymryd amser hir cyn y gallwch symud y tu hwnt i'r boen a chymryd rheolaeth o'ch bywyd. Mae’n bosibl y bydd angen cymorth cymdeithasol arnoch felly mae’n rhaid i chi ymddiried yn eich ffrindiau ac aelodau o’ch teulu, cael gwaedd a gadael y cyfan allan i ddechrau eich taith tuag at ddod dros garwriaeth.

Mae’n gyffredin i bobl brofi teimladau o gywilydd a hunanwerth isel . Gall rhai pobl dechrau beio eu hunain am beidio â bod mor gysylltiedig ag y dylen nhw fod yn y berthynas.

Gallant hefyd ddechrau amau ​​​​eu hatyniad a theimlo bod eu golwg yn rhannol gyfrifol ar gyfer y berthynas.

Os yw'r teimladau hyn yn ymddangos yn gyfarwydd i chi, yna yn hytrach na'u hysgubo o dan y ryg, mae angen ichi i gydnabod eu presenoldeb cyn y gallwch ddysgu o'r diwedd eu derbyn fel y maent a dod o hyd ffordd ymlaen.

Mae hefyd yn bwysig darllen am bobl sydd wedi bod trwy rywbeth tebyg a dysgu am y strategaethau a ddefnyddiwyd ganddynt ar gyfer dod dros berthynas.

Cofiwch, er ei bod yn sefyllfa heriol a phoenus, nid chi yw'r unig un sy'n profi brad o'r fath. Gyda hunan-dosturi a meddylfryd iach , byddwch yn gallu goresgyn eich brifo.

2. Byddwch yn amyneddgar gyda chi'ch hun

Er bod pobl yn naturiol eisiau bod yn rhydd o boen cyn gynted â phosibl, o ran iachâd o anffyddlondeb, nid yw'n mynd i ddigwydd.

Gall dod dros anffyddlondeb fod yn emosiynol heriol, ond ni ddylai hynny eich rhwystro rhag chwilio am ffyrdd o wella. Rhaid i chi beidio â cholli eich amynedd oherwydd gall fod yn broses hir cyn y gallwch wahanu eich hun oddi wrth eich emosiynau a dod i delerau â realiti.

Am anffyddlondeb sydd wedi goroesi ac i ailgynnau eich perthynas ar ôl y berthynas, mae angen i chi wybod nad oes unrhyw beth mewn bywyd yn dod yn hawdd.

Am ddod dros garwriaeth, bydd yn rhaid i chi gydweithio a aros yn ymrwymedig i'ch perthynas i symud ymlaen i gam nesaf eich bywyd.

Mae goresgyn anffyddlondeb yn cymryd amser - misoedd a blynyddoedd yn aml - i gael pethau yn ôl i normal. Mae'n angenrheidiol i fod yn amyneddgar ac i gymryd un diwrnod ar y tro a chaniatáu i'ch partner i fynegi eu angen i chi wneud yn siŵr nad yw hanes yn ailadrodd ei hun.

3. Datblygwch dosturi a maddeuant

Gall fod yn hynod o anodd maddau priod twyllo a gollwng dicter a drwgdeimlad pan mai'r cyfan y gallwch chi ei wneud yw cwestiynu cyn lleied roedd y briodas yn ei olygu iddyn nhw a allent eich bradychu mor hawdd.

Yn lle dyfalu am bopeth a wnaethant ac na wnaethant, mae angen i chi ganolbwyntio'ch egni ar iachâd.

Os ydych chi wedi penderfynu aros gyda’ch partner, yr unig ffordd y gallwch chi symud eich perthynas ymlaen yw gyda thosturi a maddeuant.

Efallai nad ydych chi'n sylweddoli hynny nawr, ond trwy faddau i'ch priod, fe allech chi fod yn rhoi cyfle i chi'ch hun wella a dod dros y berthynas.

Cofiwch nad yw maddeuant ar gyfer eich partner. Maddeuant yw i chi symud y tu hwnt i'ch poen. Gallai hyn hefyd eich galluogi i wneud hynny rhyddhau eich holl emosiynau negyddol ac yn olaf dod o hyd i synnwyr o cysur.

Unwaith y byddwch chi'n sylweddoli mai gwneud camgymeriadau yw'r hyn sy'n ein gwneud ni'n ddynol ar ddiwedd y dydd, a bod eich partner yn edifeiriol ac yn barod i weithio arno'i hun, byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r ewyllys i faddau iddyn nhw a rhoi cyfle iddyn nhw gywiro eu. ffyrdd.

4. Deall ystyr y garwriaeth

Merch Genfigennus Yn Edrych Ar Fflyrtio Cwpl yn yr Awyr Agored

Yn lle gadael i'ch meddyliau droi allan o reolaeth a cholli'ch hun i rithdybiaethau, mae angen i ddeall ystyr y garwriaeth.

Efallai na fydd ganddo unrhyw beth i'w wneud â chi na'r briodas, neu efallai eich bod wedi bradychu'ch priod mewn rhai ffyrdd hefyd.

Efallai nad oedd eich partner wedi bwriadu eich brifo, a gallai hyn fod yn gamgymeriad erchyll y mae angen i chi ei roi y tu ôl i chi a rhowch ail gyfle i'ch priodas .

Unwaith y byddwch yn gallu edrych ar eich priodas gyda meddwl agored, anfeirniadol, efallai y byddwch yn gallu i nodi’r problemau a allai fod wedi cyfrannu at y berthynas mewn rhyw ffordd a beth sydd angen i chi ei wneud yn wahanol i ddechrau'r bennod nesaf ar y droed dde.

5. Darganfod ffyrdd o wella'r berthynas

Gall dod dros garwriaeth a chael eich priodas yn ôl ar y trywydd iawn fod yn broses hir a threthiadol, ond mae angen i'r ddau ohonoch barhau i fod yn ymroddedig bob cam o'r ffordd a gwneud ymdrechion gweithredol i wneud i'ch gilydd deimlo eich bod yn cael eu clywed, eu dilysu a'u deall.

Efallai y bydd angen i chi sefydlu ffiniau sy'n hanfodol i'ch proses iacháu a chydweithio i ddileu achosion sylfaenol y berthynas.

Mae angen i'ch partner hefyd fod yn gwbl onest a thryloyw gyda chi am eu holl ryngweithio os yw'n dymuno trawsnewid y briodas.

Meddyliau terfynol

P'un a ydych chi'n dewis gadael eich partner yn ôl i'ch bywyd neu dorri cysylltiadau â nhw, dylech chi gwybod nad yw goresgyn carwriaeth yn mynd i fod yn hawdd.

Os penderfynwch aros gyda'ch priod, rhaid i chi cofiwch fod yn amyneddgar a gweithio gyda'ch gilydd i ddileu achosion y berthynas a darganfod sut y gall y ddau ohonoch ddod allan o'r profiad hwn yn gryfach nag erioed.

Mae'n ddealladwy os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch bradychu ac nad ydych am weld y berthynas yn mynd heibio, ond mae angen i chi wneud hynny. sylweddoli, ar ddiwedd y dydd, bod eich partner yn ddynol, a bod bodau dynol yn gwneud camgymeriadau.

Yn ganiataol, nid oes esgus dros berthynas; mae'n bwysig ceisio mynd at wraidd pethau digwydd fel y gwnaethant fel y gallwch symud ymlaen â'ch bywyd a dod o hyd i heddwch.

Ar adegau, ni fyddwch yn gallu deall y rhesymau, na hyd yn oed dderbyn y sefyllfa. Ar gyfer hynny, mae angen i chi ddatblygu lefel uwch o dosturi, yn enwedig hunan-dosturi.

Ranna ’: