5 Awgrymiadau i Ddatrys Problemau Priodas ar ôl Babi

Dyn yn Dal Baban Newydd-anedig Yn Ei Llaw A Merched yn Gorwedd Ei Phen Ar Ei Ysgwydd Ar Y Gwely Yn Yr Ystafell Rydych chi o'r diwedd dod o hyd i'ch arwyddocaol arall ac wedi priodi.

Yn yr Erthygl hon

Ar ôl ychydig, rydych chi'n penderfynu ei bod hi'n bryd cael babi. Gall babanod oleuo'ch bywyd a dod â llawer o lawenydd i'ch teulu.Yn eich breuddwydion, efallai y byddwch chi'n dychmygu mynd ar deithiau cerdded teuluol neu deithiau beic, lluniau teuluol, a llawer o chwerthin.

Ond, yn gyntaf, mae'n rhaid i chi fynd trwy'r dyddiau newydd-anedig. Mae priodas ar ôl babi yn gêm bêl wahanol i gyd. Mae yna ddigonedd o ffyrdd y gall babi nad yw'n cysgu fod yn difetha eich priodas.

Ac, i rai, mae hynny'n golygu cryn dipyn o amddifadedd cwsg, gyda babanod di-gwsg.

Yn anffodus, nid yw'r hen ddywediad cysgu fel babi bob amser yn beth da.

I rai, bydd yn golygu deffro bob awr neu ddwy drwy'r nos. Bydd yr erthygl hon yn datgelu sut y gall eich babi nad yw'n cysgu effeithio (ac efallai hyd yn oed ddryllio) eich priodas.

Yn aml ar ôl priodas babi mae problemau'n codi.

Cyn i ni ymchwilio i sut i osgoi problemau priodas ar ôl babi, gadewch i ni blymio benben i sut mae pethau'n newid ar ôl cael babi.

Dyma gip ar sut y gall babi nad yw'n cysgu effeithio, efallai hyd yn oed ddinistrio'ch priodas.

Blinder ac anniddigrwydd

Bydd bron pawb yn dweud wrthych am ddisgwyl rhai nosweithiau di-gwsg gyda newydd-anedig.

Mae'n naturiol gan fod angen iddynt fwyta bob 2-3 awr am wythnosau cyntaf bywyd. Er y gallai fod yn flinedig, rydych chi'n hapus i wneud hynny gofalu am eich newydd-anedig . Wedi'r cyfan, dyma beth wnaethoch chi gofrestru amdano!

Pan fydd ychydig wythnosau'n troi'n 8 wythnos, fodd bynnag, mae'r blinder yn dechrau cyrraedd lefel hollol newydd. Ac, yn eithaf buan, mae eich babi yn taro'r Atchweliad cwsg 4 mis a gallai fod yn deffro bob awr neu ddwy ar hyd y nos.

Wrth i chi basio sawl noson ddi-gwsg gyda babi newydd-anedig, efallai y byddwch chi'n dal i feddwl y bydd eich babi yn tyfu'n rhy fawr ac yn dal i blygio ymlaen.

Ond, yr hyn efallai na fyddwch chi'n ei weld ar unwaith yw sut mae'r blinder yn effeithio ar eich priodas . Ac, yn anffodus, nid yw babanod bob amser yn gwaethygu eu problemau cysgu.

Mae yna cysylltiad rhwng cwsg a hwyliau . Pan fydd eich plentyn bach yn deffro yn crio yn y nos, gan amharu ar y cwsg, efallai y byddwch chi'n fwy blin a thymer byr gyda'ch priod y diwrnod canlynol.

Yn aml gall hyn arwain at fwy o gecru a dadlau. Mae poeri mynych yn un o'r problemau cyffredin ynghylch priodas ar ôl babi.

Er bod dadleuon iach yn normal mewn unrhyw briodas, efallai y byddwch chi dod o hyd i fwy o ddadleuon hyll yn digwydd nag yr hoffech chi.

Gyda dadleuon amlach, gallai olygu rydych chi'n teimlo'n fwy emosiynol bell oddi wrth eich priod neu nad ydych chi ar yr un dudalen. Efallai y byddwch chi'n dadlau sut i fagu'r babi neu am arall trafferthion cyffredin mewn priodas .

Mwy o genfigen

Un peth efallai na fyddwch chi'n ei ragweld yw y gall eich priod fod yn genfigennus o'r babi. Wedi'r cyfan, efallai y bydd eich priod wedi cael llawer o sylw gennych chi cyn y babi. Ac yn awr, mae'n rhaid i'ch priod rannu chi.

Mae hyn yn ddealladwy a bydd y rhan fwyaf o gyplau yn dod o hyd i'w rhigol.

Ond, pan nad yw eich babi’n cysgu, mae’n golygu bod un ohonoch neu’r ddau ohonoch yn gorfod gofalu am y babi’n amlach. Hyd yn oed gyda chwsg perffaith, mae angen llawer o sylw ar fabanod!

Unwaith y byddant wedi mynd heibio'r cyfnod newydd-anedig, mae babanod i fod i gysgu tua 14 awr y dydd. Ond, os ydych chi'n gofalu am y babi am lawer o'r amser hwnnw, efallai na fydd eich priod yn teimlo mor bwysig neu'n teimlo bod dicter yn cronni. Gallai hyn gynyddu cyfartaledd cenfigen i lefel afiach. Cenfigen mewn priodas gall droi allan i fod yn llawer o'r problemau priodas ar ôl babi.

Y rhan fwyaf o'r amser, mae priodas yn arwain at fywyd hirach, ond straen mewn priodas yn gallu cael yr effaith groes.

Diffyg amser cwpl

Gwragedd Trist A Dyn yn Eistedd Ar Soffa Yn Trist Ymhellach Oddi Wrth Ei gilydd Pan fydd babanod yn cysgu 14 awr y dydd ar gyfartaledd, byddech chi'n meddwl y byddech chi'n cael digon o amser cwpl gyda'ch priod. Wedi'r cyfan, bydd llawer o fabanod 4 i 12 mis oed yn aml yn mynd i'r gwely tua 7pm. Bod yn ffrindiau mewn priodas yn bwysig i berthynas iach.

Ond, hyd nes y bydd eich babi yn cysgu drwy'r nos, efallai na fyddwch yn cael yr amser un-i-un pwrpasol y gallech feddwl.

Yn gyntaf, os yw'ch babi yn deffro bob awr a bod yn rhaid ichi ofalu amdano am 20 munud ar y tro, amharir ar eich amser un-i-un ac efallai na fydd yn teimlo fel amser o ansawdd.

Peth arall i'w ystyried yw hynny efallai y bydd eich priod yn mynd i'r gwely ar yr un pryd â'r babi dim ond i gael mwy o lygaid caeedig cyn bod angen gofalu am y babi eto.

Heb ddigon o amser fel cyplau, efallai y byddwch chi'n teimlo'n fwy datgysylltiedig. Efallai y byddwch heb agosatrwydd emosiynol ac yn gallu teimlo eich bod yn byw bywydau ar wahân ar adegau. Ac, heb agosatrwydd emosiynol, yn aml, mae agosatrwydd corfforol yn ddiffygiol hefyd. Mae hynny'n horde o broblemau priodas ar ôl babi y gall cwpl eu hwynebu.

Gwyliwch hefyd:

Sut i helpu'ch babi i gysgu a gwella'ch priodas

Merch Asiaidd newydd-anedig giwt yn cysgu ar frethyn blewog yn gwisgo band pen rhosod Gyda sawl agwedd ar eich perthynas wedi'i effeithio a llu o broblemau priodas ar ôl babi, mae'n bwysig helpu'ch babi i gysgu'n heneiddio cyn gynted â phosibl.

Dyma 5 awgrym i helpu'ch babi i gysgu'n well, osgoi problemau priodas ar ôl babi, a gwella'ch priodas.

  • Cydweithiwch - Cyn i ni gael babi, roedd gan fy ngŵr a minnau rhannu'r tasgau cartref . Ond, ar ôl i'n babi cyntaf gael ei eni, sylweddolon ni'n gyflym fod angen ailddosbarthu'r tasgau. Er efallai fy mod wedi gwneud y llestri ar ôl iddo goginio o'r blaen, nawr roedd gen i stwff babi i'w wneud. Hyd yn oed os na ellir dosbarthu dyletswyddau babanod yn gyfartal o reidrwydd, gellir ailbennu ac ail-werthuso gweddill y tasgau.wrth i'r plant fynd yn hŷn. Fe wnes i’r penderfyniad hefyd i ymgymryd â llawer o’r dyletswyddau gyda’r nos oherwydd roeddwn i’n teimlo y gallai drin fy anniddigrwydd yn well ar noson gyfan o orffwys a gallai godi mwy o slac yn ystod y dydd. Os llwyddwch i gyflawni’r gyd-ddealltwriaeth hon, ni fydd angen i chi boeni am broblemau priodas ar ôl babi.
  • Dechreuwch drefn gysgu – Bydd datblygu trefn gwsg i’w dilyn yn ystod amser nap ac amser gwely yn helpu i osod disgwyliadau eich babi a’i ciwio i gysgu. Mae babanod sy'n barod am gwsg yn tueddu i gael eu lleddfu i gysgu'n gyflymach ac yn haws . Nid oes rhaid i drefn amser gwely fod yn hir iawn nac yn gymhleth cyn belled â'i fod yn gymharol gyson. Gallai trefn syml gynnwys tylino babi bach, diaper ffres, gwisgo pyjamas, bwydo, darllen llyfr, snuggle / siglo / siglo, ac ymadrodd allweddol i nodi ei bod yn amser i gysgu.
  • Cael babi ar amserlen – Er y gallech fod yn berson sy’n caru amserlen Math-A neu beidio, gall cael eich babi ar amserlen wella ei gwsg yn sylweddol. Mae babanod sy'n or-flinedig yn tueddu i ddeffro'n amlach yn y nos , er enghraifft. Ac, efallai y bydd gwybod y bydd eich babi yn mynd i gysgu tua 7pm ac yn cysgu o leiaf 5 awr yn rhoi cwpl o oriau i chi ar gyfer rhai y mae mawr eu hangen. amser o ansawdd gyda'n gilydd . Bydd hynny'n eich helpu i aros yn agos a chadw problemau priodas ar ôl i'r babi ddod i ben.
  • Gwybod pryd y gallai fod yn amser diddyfnu gyda'r nos – Mae angen i fabanod fwyta yng nghanol y nos am sawl mis, ond nid o reidrwydd bob awr neu ddwy ar ôl iddynt adennill eu pwysau geni. Dysgu'r arwyddion ar gyfer pryd mae'n amser nos-diddyf a faint o fwydo gyda'r nos sy'n briodol i oedran a all fod yn achubwr bywyd a'ch helpu i osod disgwyliadau realistig. Gall hyn eich arbed rhag misoedd o nosweithiau digwsg!
  • Derbyn gwahaniaethau – Y ffordd y mae eich rhiant yn mynd i fod yn wahanol i rai eich priod ac mae hynny'n iawn! Yn union fel gyda thasgau rhianta eraill, efallai y bydd gwylio'ch priod yn rhoi'r babi i gysgu yn boenus i'w wylio, ar y dechrau.

Ond, os byddwch yn derbyn y gallant ei wneud yn wahanol a chaniatáu iddynt barhau i geisio, byddant yn dod o hyd i'r hyn sy'n gweithio iddynt. Mae babanod yn dysgu'n gyflym iawn mae gan ofalwyr gwahanol ffyrdd gwahanol o wneud pethau. Os byddwch chi'n dal i achub eich priod, efallai y byddwch chi'n canfod mai chi yw'r unig un a all roi'r babi i'r gwely.

Gall hyn fod yn iawn am wythnos neu ddwy, ond gall ddechrau gwisgo arnoch chi dros amser. Gadewch i'ch priod ddysgu eu ffordd o wneud hynny a bydd yn talu ar ei ganfed i'r ddau ohonoch a eich babi.

Mae magu plant yn llawn llawer o wobrau ond gall fod yn anodd pan fydd yn arwain at broblemau priodas ar ôl babi.

Ond, bydd dilyn yr ychydig awgrymiadau hyn ar oresgyn problemau priodas ar ôl babi yn eich helpu chi a'ch teulu i gael mwy o gwsg a bod yn llawer mwy tebygol o ffynnu a bod yn hapusach.

Ac, os oes angen mwy o gyngor arnoch, gallwch ddod o hyd iddo mwy o awgrymiadau ar gyfer achub priodas ar ôl babi yma .

Ranna ’: