5 Ffordd o Helpu Eich Plentyn Trwy Eu Pryder Cymdeithasol

5 Ffordd o Helpu Eich Plentyn Trwy Eu Pryder Cymdeithasol

Yn yr Erthygl hon

Rhianta plentyn sy'n cael trafferth ag efgall fod yn anodd rheoli pryder cymdeithasol. Mae pryder cymdeithasol mewn plant, os na chaiff ei drin, yn debygol o'u datblygu'n bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion sy'n osgoi rhyngweithio cymdeithasol ac yn tynnu'n ôl o lawer o sefyllfaoedd cymdeithasol.

Fel eu rhieni, mae'n bwysig eich bod yn cynorthwyo i weithio trwy bryder cymdeithasol mewn plant, gan fod cynnal arferion cymdeithasol iach yn rhan werthfawr o fywyd.

Mae yna lawer gwahanol ffyrdd y gall rhieni helpu i’w hannog i oresgyn, neu o leiaf reoli,pryder cymdeithasol mewn plant.

Felly dyma 5 ffordd effeithiol o helpu plant i oresgyn pryder cymdeithasol a dysgu plant sut i ddelio â phryder cymdeithasol

1. Cynigiwch help llaw

Mae helpu'ch plentyn i oresgyn pryder cymdeithasol yn dechrau trwy gynnig help llaw iddynt. Pan fydd eichplentyn yn cael trafferth gyda phryder cymdeithasol,maent yn debygol o deimlo'n unig iawn.

Mae yna nifer o resymau pam pryder cymdeithasol gall plant ddatblygu, gan gynnwys profiadau neu amgylcheddau yn y gorffennol, ymddygiad camaddasol, sbardunau corfforol, niwroleg, ac ati.

Gall achosion gwahanol olygu bod eich plentyn yn ynysu ei hun oddi wrth eraill yn anfwriadol, yn yr ysgol a gartref. Byddwch yn amyneddgar gyda nhwa pheidiwch â'u gorfodi i gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd y maent yn anghyfforddus ag ef , ond bob amser yn eu hannog i ymgysylltu.

Dylech atgoffwch eich plentyn eich bod bob amser yno ar eu cyfer ac y dylent bob amser deimlo'n gyfforddus yn dod atoch pan fyddant yn cael trafferth gyda'u pryder.

Gall fod yn dawel eu meddwl bod ganddyn nhw rywun i ymddiried ynddo eu hannog imeithrin perthnasoedd cymdeithasol ag eraillmaen nhw'n ymddiried hefyd. Cynigiwch fod yn help llaw pan fydd ei angen arnynt, ond dysgwch nhw hefyd i fod yn annibynnol.

2. Addysgu sgiliau datrys problemau

Pryder cymdeithasol mewn plantyn aml yn eu gwneud yn feistri osgoi. Trwy fynd ati i osgoi cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n sbarduno eu pryder, gallant achosi i'w symptomau waethygu dros amser.

Trwy eu helpu i ddatblygu sgiliau datrys problemau, rydych chi'n eu haddysgu i weithio trwy'r teimladau o ofn a phryder.

Un o'r ffyrdd gorau o helpu i adeiladu'r sgiliau hyn yw eu cael ymarfer bod mewn rhai sefyllfaoedd sy'n eu gwneud yn nerfus a'u hyfforddi drwyddo strategaethau i dawelu eu nerfau.

3. Addysgu technegau ymlacio

Dysgwch dechnegau ymlacio Technegau ymlacioyn arf cadarnhaol i gael pryd teimlo'n bryderus neu'n llethu. Os yw rhywun yn profi symptomau corfforol dwys o bryder, dysgu i dawelu'r ymateb pryderus y mae'n ei gael yw un o'r camau cyntaf wrth ddysgu mabwysiadu strategaethau ymdopi eraill.

Bydd dysgu tasgau syml iddynt fel cyfrif i ddeg ac anadlu'n ddwfn yn caniatáu iddynt ganolbwyntio eu ffocws ac yn araf dianc rhag y pryder ysgogi meddyliau.

Gallai technegau ymlacio mwy datblygedig gynnwys ymarfer corff dyddiol, yoga neu fyfyrio. Mae'r mathau hyn o mae gweithgareddau'n hybu ymwybyddiaeth ofalgar ac ymlacio estynedig, sy'n gallu cael effaith gadarnhaol ar bryder cymdeithasol mewn plant ag ymarfer parhaus.

4. Ystyriwch feddyginiaeth

Mewn rhai achosion, nid yw'n hawdd rheoli pryder cymdeithasol mewn plant gan dechnegau syml neu ymddygiadau a ddysgwyd. Mae llawer o rieni wedi troi at feddygon eu plant am gyngor ac yn aml yn agored i’r syniad o ragnodi meddyginiaeth i’w plant a fydd yn helpu gyda’r straen a achosir gan bryder.

Mae yna lawer o feddyginiaethau presgripsiwn ar y farchnad, yn fwyaf cyffredin SSRIs, yr arferir eu gwneud trin pryder plant.

Fodd bynnag, gyda'r awydd am ddulliau mwy naturiol o iachau, CBD, neu cannabidiol, yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith rhieni sy'n chwilio am ffyrdd i helpu i drin eu plant.

CBD yw'r cyfansoddyn naturiol a geir mewn canabis, sy'n cynnig llawer o fuddion therapiwtig. Gyda'i allu i ostwng pwysedd gwaed, lleihau cyfradd curiad y galon a chymell ymdeimlad o dawelwch, mae'n cael ei ymchwilio'n agosach fel dewis amgen naturiol i feddyginiaethau presgripsiwn a ddefnyddir i drin symptomau pryder.

5. Ceisiwch gymorth proffesiynol

Nid yw ystyried gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol byth yn syniad drwg , hyd yn oed os yw'ch plentyn yn cael llwyddiant gyda rhai neu bob un o'r dulliau a grybwyllwyd yn flaenorol yn yr erthygl hon.

Er bod y ddau riant yn debygol o chwarae rhan fawr yn y gwaith o gynorthwyo anawsterau gorbryder eu plant, gall cael trydydd parti i asesu a darparu barn a chyngor diduedd fod yn fonws ychwanegol.

Trwy gael ei hyfforddi'n broffesiynol i werthuso gwahanol fathau o sefyllfaoedd cymdeithasol a sbardunau pryder, efallai y bydd gan therapydd driciau eraill y mae'n eu defnyddio i annog eu cleifion i fod eisiau goresgyn eu hofnau.

Magu plentyn â phryder cymdeithasolyn gallu creu straen ar deulu , neu ar briodas, ond mae sylweddoli bod llond llaw o ddulliau triniaeth a argymhellir a bod yn gyfrifol am ddysgu sut i reoli'r pryder yn symud un cam i'r cyfeiriad cywir.

Mae pryder cymdeithasol yn frwydr i lawer o bobl ond mae'n arbennig o anodd pan fydd yn rhaid i chi weld eich plentyn yn delio â'r symptomau a'r ofn cynyddol y mae'n ei achosi mewn rhai sefyllfaoedd.

Fel rhieni, nid oes arnom eisiau dim ond hapusrwydd i'n plant, felly parhau i fod yn bartner cyson iddynt yn ystod eu brwydrau a'u camau tuag at driniaeth yw un o'r ffyrdd gorau gallwn ddangos ein cefnogaeth.

Ranna ’: