6 Awgrymiadau ar gyfer Ymdopi â Phroblemau Cyffredin Cwsg Pâr Priod

Gwraig Deniadol Yn Angy  P'un a ydych newydd briodi neu wedi bod gyda'ch gilydd ers 20 mlynedd, gall rhannu matres gyda'ch partner fod yn gymhleth. O dymheredd yr ystafell i gadernid y fatres - efallai y bydd gan bob un ohonoch wahanol ddewisiadau cysur.

Yn yr Erthygl hon

Yn ogystal, os ydych chi neu'ch priod yn chwyrnu neu os oes gennych chi a anhwylder cwsg , gall hyn hefyd achosi aflonyddwch aml yn ystod y nos i'r ddau ohonoch a thrafferth cysgu gyda'ch partner.

Fodd bynnag, ni ddylai tarfu ar gwsg olygu eich bod yn dewis ystafelloedd gwely ar wahân ar unwaith— gall rhannu gwely gyda'ch partner roi cysur emosiynol , diogelwch, ac ymdeimlad o gysylltiad.

Os byddwch yn cael eich gadael yn rhyfeddu, pam na fydd fy ngwraig yn cysgu gyda mi, neu'n ofni a ysgariad cwsg , gan eich gŵr, arhoswch gyda ni, wrth i ni drafod materion cwsg y mae pob cwpl yn delio â nhw.

Darllenwch ymlaen wrth i ni gynnig cyngor ymarferol ar ymdopi â gwahanol anghenion cwsg a phroblemau rhannu gwelyau cyplau.

Gydag ychydig o addasiadau ymarferol, gallwch chi wneud cyd-gysgu yn fwy heddychlon i chi a'ch priod tra'n goresgyn effaith problemau cysgu pâr priod cyffredin.

Problemau cwsg 6 pâr priod ac atebion ymarferol i barau

1. Swn

Sŵn yw un o'r tramgwyddwyr mwyaf o ran tarfu ar gwsg a chyfyng-gyngor cwsg cwpl - dyna pam mae chwyrnu yn broblem gyson i lawer o gyplau .

Nid yn unig y mae chwyrnu yn aflonyddgar, ond gall hefyd fod yn arwydd o apnoea cwsg .

Mae'r anhwylder cwsg hwn yn achosi i anadlu ddechrau a stopio yn ystod y nos - gan arwain at bobl sy'n cysgu yn deffro'n nwylo am aer.

Beth allwch chi ei wneud am broblemau cysgu pâr priod o'r fath:

Os ydych chi neu'ch priod yn chwyrnu, un o'r ffyrdd gorau o agor y llwybrau anadlu a gwneud anadlu'n fwy cyfforddus yw trwy leddfu'r pen.

Bydd lifft o tua 20 i 30 gradd yn lleihau'r pwysau ar y tracea, felly mae aer a phoer yn llifo'n rhydd —gan arwain at lai o chwyrnu a llai aflonyddwch oherwydd apnoea cwsg .

Un ffordd o gyflawni'r lifft hwn yw gyda sylfaen addasadwy.

Rhain fframiau gwely uwch gadael i chi godi rhan uchaf y fatres, a chaniatáu i chi leihau chwyrnu heb orfod deffro eich partner.

Gall pen uchel hefyd wella treuliad, cylchrediad y gwaed, a thagfeydd trwynol. Mae llawer o seiliau y gellir eu haddasu hefyd yn cynnig mynegiant coesau, a all gynyddu cefnogaeth meingefnol a lleihau poen cefn.

Os nad oes gennych wely addasadwy, gallwch chi gyflawni'r un effaith gyda gobennydd lletem.

Mae gan y clustogau hyn siâp triongl ac maent wedi'u tapio ar inclein i gadw'r rhai sy'n cysgu yn codi ychydig yn ystod cwsg.

Gwyliwch hefyd:

2. Matres

Merched yn Gorwedd Ar Y Matres Ac Yn Ei Archwilio Mae'r arwyneb rydych chi a'ch priod yn gorffwys arno bob nos yn chwarae rhan arwyddocaol yn eich cysur ac ansawdd cwsg.

Os ydych chi'n gorffwys ar fatres sydd wedi torri i lawr gyda mewnoliadau, efallai y byddwch chi a'ch partner yn rholio tuag at ganol y gwely yn ystod cwsg - gan achosi i chi orlenwi'ch gilydd a chysgu mewn sefyllfaoedd anghyfforddus.

Gall matresi hŷn hefyd fod â choiliau wedi torri neu blygu sy'n gallu glynu ac achosi pwysau poenus ger y cluniau a'r ysgwyddau. A mwy newydd, mwy ewyn cof uwch neu fatres hybrid cyfuchlin i'r cymalau a'r cyhyrau - gan roi cymorth di-bwysedd i'r ddau ohonoch.

O ran cadernid y fatres, mae'n debygol y bydd gennych chi a'ch priod ddewisiadau gwahanol wrth rannu'r gwely.

Mae eich lleoliad cysgu dewisol fel arfer yn pennu'r hyn sydd fwyaf cyfforddus i chi.

Os ydych chi'n cysgu ochr, efallai y byddwch chi'n fwy cyfforddus ar fatres canolig i feddal - mae hyn yn caniatáu i'ch cluniau a'ch ysgwyddau aros yn glustog heb suddo'n rhy bell i lawr a thaflu'r asgwrn cefn allan o aliniad.

Os ydych chi'n cysgu ar eich cefn neu'ch stumog, efallai y bydd matres cadarn i ganolig yn fwy addas i gadw'n iach. safleoedd cysgu .

Beth allwch chi ei wneud am broblemau cysgu pâr priod o'r fath:

Os yw'n well gennych chi a'ch partner fannau cysgu gwahanol, mae matres canolig yn gyfaddawd perffaith.

Mae'r cadernid hwn yn ddigon meddal ar gyfer y rhai sy'n cysgu ochr, ond hefyd yn ddigon cadarn i atal rhannau trymaf y corff (y cluniau a'r frest) rhag suddo wrth gysgu ar eich cefn neu'ch stumog.

Mae llawer o gwmnïau matres hefyd yn cynnig opsiwn brenin hollt. Mae brenin hollt yn fatres maint dwy xl dau wely (38 modfedd wrth 80 modfedd) wedi'u rhoi at ei gilydd i greu un fatres maint brenin (76 modfedd wrth 80 modfedd).

Mae'r opsiwn hwn yn caniatáu ichi ddewis cadernid gwahanol ar gyfer pob ochr i'r gwely - gan greu'r lle cysgu perffaith i'r ddau ohonoch.

3. Tymheredd

Gall tymheredd eich ystafell wely fod yn bwnc dadl arall pan ddaw amser gwely. Os ydych chi'n hoffi'r ystafell ar yr ochr oerach, rydych chi mewn lwc - mae arbenigwyr yn awgrymu cadw'ch ystafell wely rhwng 67 a 70 gradd Fahrenheit sydd fwyaf ffafriol i gysgu.

Mae'r tymheredd hwn wedi'i gynllunio i atal gorboethi yn ystod cwsg, a all achosi deffro'n aml.

Mae tymheredd craidd ein corff yn disgyn yn naturiol yn ystod cwsg, felly gallai unrhyw gynnydd mewn tymheredd, waeth pa mor fach, achosi i chi ddeffro. Yn gyffredinol, mae cysgu poeth yn arwain at gwsg ysgafnach, mwy heini.

Beth allwch chi ei wneud am broblemau cysgu pâr priod o'r fath:

Gan weithio gyda'ch priod, dewiswch dymheredd rhwng 67 a 70 gradd (dim uwch na 75 gradd) ar gyfer eich ystafell wely. Bydd y tymheredd yn yr ystod hon yn creu lle cysgu mwy cytbwys - yna gallwch chi i gyd wneud addasiadau ychwanegol yn seiliedig ar eich dewisiadau.

  • Os ydych chi'n cysgu'n boeth, dewiswch ddillad gwely ysgafn sy'n gallu anadlu.
  • Os ydych chi'n cysgu'n oerach, efallai y bydd pyjamas a blancedi cynhesach yn darparu rhywfaint o gysur.

4. Dillad gwely

Mae cyplau yn aml yn dadlau ar nifer y blancedi a ddefnyddir ar y gwely - mae hyn fel arfer oherwydd dewisiadau tymheredd gwahanol. Mae'n well gan gysgwyr poeth lai o orchuddion, mwy ysgafn, tra bod cysgwyr oer yn hoffi teimlo'n glyd ac yn gynnes.

Beth allwch chi ei wneud am broblemau cysgu pâr priod o'r fath:

Yn gyffredinol, mae'n well dewis dalennau wedi'u gwneud o ffabrigau meddal, anadlu fel cotwm neu liain. Gallwch chi osod cysurwr neu duvet ar y gwely ac ychwanegu blancedi ychwanegol at droed y gwely. Gellir ychwanegu'r blancedi ychwanegol hyn os bydd un ohonoch yn oeri yn ystod y nos.

Os ydych chi'n dioddef o alergeddau, gall dillad gwely hypoalergenig hefyd helpu i liniaru tagfeydd trwynol a chwyrnu.

5. golau

Dyn Ifanc Wedi Blino Yn y Gwely Yn Cau Ei Lygaid Cyn Deffro Mae ein cylch cysgu-effro mewnol - yr amser o'r dydd rydyn ni'n teimlo'n fwy effro yn erbyn blinedig - yn cael ei ddylanwadu gan olau'r haul. Pan fydd yr haul yn machlud gyda'r nos a golau'n lleihau, melatonin (yr hormon cwsg) yn cynyddu, ac rydym yn naturiol yn mynd yn gysglyd.

Mewn tro, mae amlygiad golau yn atal melatonin ac yn achosi bywiogrwydd.

Felly, gall hyd yn oed yr amlygiad lleiaf i olau ychydig cyn mynd i'r gwely neu yn ystod cwsg amharu ar gynhyrchu melatonin ac achosi deffro.

Beth allwch chi ei wneud am broblemau cysgu pâr priod o'r fath:

Er mwyn sicrhau nad yw golau yn tarfu arnoch chi neu'ch partner, cadwch eich ystafell wely mor dywyll â phosib. Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio llenni blacowt neu fleindiau a chael atebion ymarferol i broblemau cysgu.

Hefyd, sicrhewch fod golau o sgriniau electronig fel ffonau clyfar a gliniaduron yn cael eu tynnu neu eu gorchuddio cyn mynd i'r gwely.

Gallai hyd yn oed y golau bach o'ch cloc larwm amharu ar gwsg eich priod, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r dyfeisiau hyn ar leoliad golau gwan.

Os yw'n well gennych ddarllen yn y gwely, byddwch yn ymwybodol o'r golau o'ch lamp neu olau llyfr os yw'ch partner yn ceisio cysgu.

6. Amserlenni gwahanol

Efallai y bydd gennych chi a'ch priod amserlenni gwahanol - efallai y bydd un ohonoch chi'n dylluan nos ac efallai y byddai'n well gan y llall ymddeol yn gynnar. Gall y gwahaniaeth hwn yn aml achosi cyplau i amharu ar gwsg ei gilydd wrth ddod i'r gwely. Yn ogystal, efallai y bydd yn rhaid i un ohonoch godi cyn y llall, gan achosi gormod o sŵn a golau a allai darfu ar y llall.

Beth allwch chi ei wneud am broblemau cysgu pâr priod o'r fath:

Os yw amserlen eich priod yn amharu ar eich gorffwys, y peth gorau i'w wneud yw cyfathrebu â'i gilydd . Pan fydd y ddau ohonoch yn blaenoriaethu cwsg, gallwch weithio gyda'ch gilydd i ddod o hyd i ateb ynghylch arferion cysgu cyplau sy'n gweithio i'r ddau ohonoch.

Os gallwch chi sefydlu amser gwely penodol i'r ddau ohonoch, mae hon yn ffordd wych o ddatblygu eich amser gwely cloc mewnol a hefyd lleddfu amhariadau cwsg i'ch partner. Astudiaethau dangos pan fyddwn yn mynd i'r gwely ar yr un pryd bob nos, rydym yn fwy tebygol o syrthio i gysgu'n gyflym a chysgu'n gadarn.

Yn anad dim, pan fydd y ddau ohonoch yn cyfathrebu a blaenoriaethu cwsg , mae'n debyg y byddwch chi'n dod o hyd i ateb i'r rhan fwyaf o broblemau cysgu.

Gall yr awgrymiadau ar y problemau cysgu cyffredin hyn fel pâr priod eich helpu i greu'r lle cysgu delfrydol i'r ddau ohonoch a sicrhau cwsg dwfn, di-dor.

Ranna ’: