8 Ffordd o Greu Hunan-hyder Ar ôl Toriad Gwael

Menyw yn Eistedd Dan Do Ac Yn Crio Dyn yn Torri Perthnasau Yn Rhwystredig Arglwyddes Isel Ar ôl Dadlau Un o'r pethau gwaethaf i'w brofi mewn bywyd yw magu hunanhyder a thrwsio'ch hun ar ôl toriad gwael. Pan rydych chi mewn cariad mae popeth yn ymddangos yn berffaith ond unwaith iddo ddod i ben mae'r byd yn ymddangos yn oer.

Yn yr Erthygl hon

Mae'n anodd, iawn?

Symud ymlaen o doriad gwael.

Roeddech chi'n llwyr mewn cariad ac yn meddwl y byddech chi gyda'ch gilydd am weddill eich oes. Roedd popeth yn berffaith ac yna allan o unman, trodd y berthynas tua'r de. Mae eich partner yn dod ag ef i ben ac rydych chi'n dal mewn cariad ddim yn barod i ollwng gafael.

Bod mewn cariad gyda rhywun yn gallu effeithio ar eich iechyd meddwl ac yn araf ddod yn ddibyniaeth. A all eich torri i lawr yn fenyw nad ydych chi mwyach.

Cyn mynd i mewn i drafod sut i wella. Gadewch i ni drafod yr hyn na ddylech ei wneud ar ôl toriad gwael.

 • Atal eich hun rhag galaru:

Ydy, mae'n berffaith iawn i chi golli'r berthynas a'r hyn ydoedd unwaith. Cymerwch yr amser sydd ei angen arnoch i grio'r cyfan.

 • Aros yn y broses alaru am gyfnod hir:

Mae llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o aros yn y cam galaru yn rhy hir. I'r pwynt mae'n eu cadw rhag byw bywyd a'i fwynhau. Oes mae angen y foment hon arnoch i brofi'r galon sydd wedi torri ond peidiwch â gadael iddo eich dinistrio chi fel person.

RHYBUDD

Ni waeth beth mae eich hunan fewnol yn ei ddweud wrthych. PEIDIWCH plygwch mor isel i wneud y rhain TRI PETH!

1.Stalking ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Hwn yw RHIF MAWR . Os oes rhaid i chi fynd i weld beth mae'ch cyn yn ei wneud, yna dadactifadwch eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Mae'n dod â mwy o boen i chi.

2.Gofynnwch iddo ddod yn ôl: Bydd hyn yn gwneud ichi ymddangos yn anobeithiol. Os nad yw am fod gyda chi symudwch ymlaen.

3.Jumping i mewn i berthynas arall yn rhy gyflym. Ni fydd symud i berthynas arall cyn gynted ag y byddwch yn dod i ben y llall yn adeiladu eich hunanhyder mewn unrhyw ffordd. Mae'n well cymryd amser rhag y cyfan a rho gyfle i'ch calon wella.

Nawr ein bod ni wedi cael hynny allan o'r ffordd. Dewch i ni fynd yn ôl i wella'ch calon. Mae llawer o fenywod yn profi colli hyder ar ôl toriad. Ond pam ydyn ni colli ein hunain tra mewn perthynas ?

 • Gwrthod yn aml yn peri i ti ryfeddu, Beth all fod o'i le arnat? Efallai y byddwch yn teimlo iddo eich gadael oherwydd nad ydych yn ddigon da a'i fod yn haeddu gwell.
 • Rhan o'ch system cymorth emosiynol aeth i ffwrdd. Rydych chi yn gysylltiedig yn emosiynol ag ef ac efallai y bydd colli'r cysylltiad hwn yn teimlo fel diwedd y byd.
 • Colli hunaniaeth: Mewn ffordd rhyfedd tra mewn perthynas mae eich partner yn dod yn berson i chi. Mae llawer o'ch hobïau a'ch diddordebau ynghlwm wrtho heb i chi sylweddoli hynny nes bod y berthynas drosodd.

Sut i Iachau Ar ôl Toriad Gwael: 8 Ffordd I Gael Eich Hyder Yn Ôl

1. Cychwyn Taith Iachau Emosiynol

Dechrau taith iachâd emosiynol ar gyfer gwella ar ôl torri i fyny yw'r ffordd orau i'ch helpu chi i dyfu fel person ac fel menyw. Rydych chi nawr yn gwybod beth rydych chi ei eisiau a ddim eisiau mewn perthynas. Mae hefyd yn eich helpu i adeiladu hunanhyder ac yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio'ch holl egni arno CHI .

Dyddlyfr

Mae newyddiadura yn ffordd dda o adeiladu hunanhyder a chael popeth oddi ar eich brest heb feddyliau a theimladau negyddol sydd gennych ar y berthynas. Yn amlwg, mae ei ddal i mewn yn effeithio ar eich iechyd meddwl ac yn gostwng eich hunan-barch.

Cymerwch 15 munud allan o'ch diwrnod i gysylltu â'ch gwerthoedd, gwella'ch dealltwriaeth o'ch hunan, a rhoi hwb i dwf personol er mwyn dod o hyd i'ch hunanwerth ac adennill hunanhyder.

Ysgrifennwch y da, y drwg, a'r hyll o'r berthynas. Dechrau o'r dechrau i'r diwedd.

Gofynnwch i chi'ch hun sut i garu eich hun a byddwch yn hyderus. Trafodwch ble rydych chi'n meddwl y gallai'r berthynas fod wedi troi'n anghywir. Hefyd, trafodwch beth allech chi fod wedi ei wneud yn wahanol. Bydd hwn yn amser da i chi adeiladu hunanhyder a myfyrio ar ble aethoch o chwith.

 • Ble wyt ti'n rhy gaeth?
 • A wnaethoch chi drin trafodaethau tanbaid yn anghywir?
 • A oes gennych chi broblemau ymddiriedaeth?
 • A wnaethoch chi orfodi eich credoau arno?

Gall myfyrio ar bynciau fel sut i garu'ch hun ar ôl toriad eich helpu i weld ble mae'ch problemau. Yna efallai y byddwch chi'n trwsio'ch camgymeriadau ac yn dod o hyd i gymhelliant ar ôl torri i fyny cyn mynd i berthynas arall.

2. Myfyrdod a Ioga

Menyw Yn Ymarfer Ioga Ac Yn Myfyrio Ar Haul y Mynydd Yn Codi O Dywedwch hyn gyda m e- Myfyrdod yw'r gwrthwenwyn i straen, iselder, poen a hunan-barch isel ar ôl torri i fyny. myfyrio helpu i ymlacio cyflwr eich meddwl a rhoi tawelwch i'ch calon. Ceisiwch wneud hyn bob dydd am 5 munud i adeiladu hunanhyder ac ychwanegu ymlaen unwaith y gallwch chi ymarfer yn hirach.

Canllaw byr ar fyfyrio

 • Nodyn: Nid oes rhaid i chi eistedd saws afalau cris-croes gyda'ch llygaid ar gau i fyfyrio.
 • Cychwyn mewn lle tawel. Lle bydd gennych amser ar eich pen eich hun am o leiaf bum munud.
 • Dechreuwch trwy anadlu'n ddwfn i mewn a'i chwythu allan mor galed ag y gallwch
 • Parhewch i wneud hyn am bum anadl
 • Cydnabod eich meddyliau a'u gwthio i ffwrdd yn ysgafn i ganolbwyntio ar eich anadlu eto.
 • Ailadrodd

Ioga

Mae ioga yn fath arall o fyfyrdod. Yn y byd gorllewinol, rydym yn anghofio hyn.

Bydd y technegau anadlu dwfn yn eich helpu i ymlacio'ch corff. Rhyddhau'r straen, tensiwn, a thristwch a allai fod gennych o hyd o'r toriad.

Mantais fawr: Mae'n ymarfer corff!!

3. Dod yn Freak Glân

Trowch y gerddoriaeth ymlaen mor uchel ag y gallwch! Nawr, dewch i'r arfer o dacluso'ch cartref a'i wneud yn ddi-flewyn ar dafod. Yn aml, mae cyplau, yn enwedig merched, yn hoffi cadw eitemau i'w hatgoffa o rai atgofion. Nawr, mae cadw unrhyw beth oddi wrth eich cyn yn syniad gwael ac efallai gostwng eich hunan-barch ar ôl torri i fyny. Yn enwedig os oedd y chwalu hwnnw'n brofiad erchyll.

Gall hefyd fod yn syniad da rhoi eich holl gyn-stwff mewn bocs, er mwyn iddo allu dod i'w nôl. Neu gallwch chi losgi'r cyfan. (Na, peidiwch os gwelwch yn dda. Rwy'n cellwair)

Unwaith y byddwch chi wedi gorffen glanhau'n ddwfn, gallwch ymlacio a sipian ar wydraid o win. Bydd yr eiliad dirwyn i ben yn werth chweil ac yn helpu i ailadeiladu hyder ar ôl glanhau mawr eich cyn-gynt.

4. Cael Hwyl a Mwynhau Bywyd

Peidiwch â gwastraffu'ch bywyd hardd i ffwrdd yn crio dros ddyn nad oedd yn deall eich gwerth. Ydy, mae'n iawn galaru'r berthynas. Peidiwch â gadael iddo gymryd drosodd eich bywyd.

Un o'r ffyrdd o feithrin hunanhyder yw treulio amser gyda'r rhai sy'n wirioneddol bwysig ac sydd yno i chi. Gadewch iddyn nhw ddod i mewn i'ch proses o wella o'ch calon doredig. Maen nhw yma i wrando ac i'ch helpu chi.

Mae bywyd yn ymwneud â byw a mwynhau. Cofiwch mai dim ond un bywyd sydd gennych i'w fyw, felly ei fyw i'r eithaf .

 • Byddwch â meddwl agored wrth gael hwyl a rhoi cynnig ar hobïau gwahanol.
 • Nid oes rhaid i chi wario arian i gael hwyl. Byddwch yn greadigol a chael hwyl gartref. Chwarae gemau cardiau, gemau bwrdd, dawns, neu ymarfer corff.
 • Gwrandewch ar gerddoriaeth sy'n gwneud i chi deimlo'n dda.
 • Chwiliwch am ffyrdd o ddod o hyd i hyder trwy lyfrau hunangymorth
 • Stopiwch fod yn berdys, ewch allan gyda'ch ffrindiau a mwynhewch eich hun.

Gwnewch yr hyn yr hoffech ei wneud a beth bynnag sy'n gwneud ichi wenu.

Gofynnwch i chi'ch hun, Beth mewn bywyd sy'n eich gwneud chi'n hapus ac a fydd yn eich tynnu allan o'r dirwasgiad yn gyflym?

5. Syrthio Mewn Cariad  Chi

Merched Gyda Symbol Calon Bys Yn Eistedd Ar Y Gwely Yn Y Llofft Ac Yn Gwenu Mewn Cariad Ymarfer hunanofal a thyfu i garu dy hun. Cyn ceisio mynd i mewn i berthynas newydd, cymerwch amser i ddysgu beth rydych chi'n ei hoffi amdanoch chi.

 • Beth yw'r ffynonellau cymhelliant ar ôl torri i fyny?
 • Beth sy'n eich gwneud chi'n wahanol i eraill?
 • Beth am eich ymddangosiad ydych chi'n ei garu fwyaf?
 • Beth ydych chi wedi'i gyflawni mewn bywyd?
 • Pe gallech chi newid un peth amdanoch chi'ch hun, beth fyddai hynny?

Sut i adeiladu hunanhyder?

Wel, atebwch y cwestiynau hyn yn onest a pheidiwch â bod â chywilydd o'r hyn a roesoch. Bydd gwybod y cwestiynau syml hyn amdanoch chi'ch hun yn eich helpu i dyfu i fod yn berson gwahanol i'r un yr oeddech yn y berthynas.

6. Ysgrifennwch Lythyr Cariad i'ch Hun

Fe wnaethoch chi dreulio 8 mis neu 10 mlynedd yn caru rhywun arall. Pryd wnaethoch chi stopio i gymryd yr amser i eich atgoffa i garu chi? Rwy'n aros am eich ateb.

Dydych chi ddim yn gwybod. Wel, tynnwch y beiro a'r papur sydd gennych chi dasg i'w gwneud nawr, annwyl.

Cymerwch 15 munud allan o'ch diwrnod. Dechreuwch gydag Annwyl (NAME),

Rhowch 5 peth rydych chi'n eu caru i chi'ch hun am eich ymddangosiad, eich personoliaeth a'ch calon.

Yna dechreuwch gydag unrhyw gyngor yr hoffech ei roi i chi'ch hun .

 • Beth fyddwn i'n ei ddweud wrth fy hunan iau?
 • Beth yw rhywbeth rydw i wrth fy modd yn ei wneud rydw i'n rhoi'r gorau i'w wneud i rywun arall?
 • Sut alla i faddau i mi fy hun am fod mor llym â mi fy hun?
 • Sut i fod yn gryf ar ôl toriad?

Yna ewch i mewn i'ch cyflawniadau. Beth ydych chi wedi'i gyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf? Heb gyflawni unrhyw beth ac yna ei ychwanegu at eich rhestr. Ysgrifennwch unrhyw nodau rydych chi am eu cyflawni o fewn y flwyddyn nesaf.

Gall ysgrifennu llythyr caru eich helpu i gofio pam rydych chi'n bwysig yn y byd hwn a sut y gallwch chi ailadeiladu'ch hun i dyfu.

7. Gorchfygu Eich Ofnau

Pa bynnag ofn gwirion sydd gennych, ceisiwch weld a allwch chi ei orchfygu. Bydd hyn yn eich helpu i oresgyn chwalu, adeiladu hunanhyder a dangos pa mor gryf ydych chi fel menyw a thyfu i garu pwy ydych chi.

Mae'n haws dweud na gwneud am orchfygu'ch ofnau. Bydd cymryd y camau syml hyn yn eich helpu goresgyn eich ofnau a pharhewch i brofi eich bod yn gryfach na'r hyn a feddyliwch.

8. Dod o hyd i System Gymorth

Gall system cymorth torri i fyny eich helpu i anghofio'r boen rydych chi'n ei deimlo a chofio bod mwy i fywyd na bod mewn cariad.

 • Ffrindiau: Mae cael amser merch gyda'ch grŵp o ffrindiau yn therapiwtig ac yn bwysig yn ystod y cyfnod hwn.
 • Teulu: Mae eich mam a'ch nain wedi profi eu torcalon cyntaf. Nhw yw'r breninesau o dynnu'ch hun at ei gilydd a'i gadw i wthio. Byddan nhw’n rhoi’r cyngor gorau i chi i fagu hunanhyder wrth ddelio â chalon sydd wedi torri.
 • Cefnogaeth ar-lein: Gyda sut heddiw mae'r byd wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd. Mae digon o gymorth ar-lein i'ch helpu.

Y Pwynt Yw

PEIDIWCH Â GWASTRAFFU BYWYD . Mae’n fendith bod yma, ac yn aml mae pobl yn ei gymryd yn ganiataol. Bydd, bydd bywyd yn teimlo'n ofnadwy a bydd yn anodd goresgyn toriad gwael. Gwybod pryd mae'n amser symud ymlaen.

Mae Jen Oliver yn amlygu’n hyfryd sut y gallwch olrhain llwybr hunan-gariad os ydym yn datgysylltu o’r byd ac yn manteisio ar ein calon a’n craidd i danio cysylltiad dyfnach â’r hunan. Gwiriwch ef allan:

Caru eich hun yw'r ffordd orau o fagu hunanhyder a gwella.

Ranna ’: