Anafiadau Narsisaidd: Beth Ydyn nhw a Mwy

Merched yn gofyn am dawelwch

Yn yr Erthygl hon

Os ydych mewn a perthynas bersonol â narcissist , boed yn briodas, cyfeillgarwch, neu berthynas cydweithiwr, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r anaf narsisaidd.Os ydych chi'n achosi un i narsisydd, boed yn fwriadol ai peidio, gallwch ddioddef ymateb narsisaidd cryf, sy'n aml yn cynnwys cynddaredd. Yma, dysgwch am arwyddion anaf narsisaidd a beth sy'n achosi anaf narsisaidd, a sut i ymateb orau yn y sefyllfa hon.

Beth yw Anaf narsisaidd?

Mae anaf narsisaidd yn digwydd o fewn cyd-destun anhwylder personoliaeth narsisaidd, sy'n gyflwr iechyd meddwl y gellir ei ddiagnosio. Bydd person sy'n byw gyda'r anhwylder hwn yn dangos y symptomau canlynol:

 • Y disgwyliad o driniaeth arbennig
 • Synnwyr cryf o hawl
 • Y gred eu bod yn well nag eraill
 • Obsesiwn â harddwch, cyfoeth, a chariad delfrydol
 • Mynnu edmygedd gormodol
 • Ymddygiad trahaus
 • Eithafol ymdeimlad o hunan-bwysigrwydd
 • Cred eu bod yn unigryw ac y dylent gysylltu â phobl arbennig eraill yn unig
 • Anallu i gydymdeimlo â theimladau pobl eraill

Mae anaf narsisaidd yn digwydd pan fydd person ag anhwylder personoliaeth narsisaidd yn profi digwyddiad neu ryw driniaeth sy'n gwneud iddo deimlo ei fod yn israddol neu'n anghymwys.

Mae'r anaf hwn mor ddinistriol i berson â narsisiaeth oherwydd ei fod yn chwalu eu cred eu bod yn unigryw ac yn well na phobl eraill.

Gall unigolion ag anhwylder personoliaeth narsisaidd ddod ar eu traws yn hyderus iawn oherwydd eu hymddygiad trahaus tuag allan, ond maent yn tueddu i gael hunan-barch isel o dan y ffasâd hwn.

Ymchwil i narsisiaeth yn awgrymu bod unigolion â'r anhwylder hwn yn cael trafferth gydag ansicrwydd sylfaenol, ac maent yn dibynnu ar gymeradwyaeth gan eraill i gynnal eu hunan-barch.

Yn seiliedig ar eu hansicrwydd sylfaenol, mae narcissists yn eithaf sensitif i unrhyw beth sy'n gwneud iddynt edrych yn israddol, gan arwain at anaf narsisaidd pan fyddant yn teimlo cywilydd neu lai nag eraill.

Dyn oedolyn pryderus

Sut mae anafiadau narsisaidd yn edrych i eraill?

Mae anaf narsisaidd yn brofiad narsisaidd ynddynt eu hunain. Weithiau mae pobl yn clywed y term anaf narsisaidd ac yn cymryd yn ganiataol bod hwn yn rhyw fath o boen y mae'r llid narsisaidd ar eraill gyda'u hymddygiad haerllug, haerllug.

Yn lle hynny, mae anaf narsisaidd yn glwyf y mae narcissist yn ei deimlo'n fewnol pan fydd yn methu â gwneud rhywbeth neu'n cael ei wneud i deimlo'n israddol.

Yn ddwfn y tu mewn, mae narcissist yn teimlo cywilydd a chywilydd pan fyddant yn dioddef anaf narsisaidd, ond mae'n debygol na fyddant yn dangos hyn. Yn lle hynny, mae'n debyg y byddant yn mynd yn grac ac yn dadlau â chi, neu efallai y byddant yn mynd yn eithaf herfeiddiol.

anaf narsisaidd a cynddaredd narsisaidd ewch law yn llaw hefyd, felly gall narcissist actio mewn ffit o rage os byddwch yn achosi anaf narsisaidd.

Gall anaf a chynddaredd narsisaidd edrych fel y narcissist yn sgrechian, yn taflu gwrthrychau, neu hyd yn oed yn ymosod yn dreisgar arnoch mewn ymateb i gywilydd.

Gallant hefyd eich bygwth neu daflu sarhad eithafol eich ffordd, megis dweud wrthych eich bod yn hyll, yn ddiwerth, neu'n ddiffygiol rywsut.

Enghreifftiau o anafiadau narsisaidd

Felly, beth yn union yw anaf narsisaidd? Gall rhai enghreifftiau penodol o anafiadau narsisaidd helpu i ateb y cwestiwn hwn:

 • Colli gêm neu gystadleuaeth
 • Cael rhywun yn anghytuno â'u safbwynt yn ystod sgwrs
 • Bod yn embaras yn gyhoeddus
 • Cael rhywbeth nad yw'n cyrraedd eu safonau
 • Bod yn amherffaith ar rywbeth
 • Cael rhywun yn eu cywiro neu roi beirniadaeth adeiladol
 • Heb gael dyfarniad dyrchafiad maent yn teimlo eu bod yn haeddu yn y gwaith

Gall pob un o'r senarios enghreifftiol uchod arwain narcissist i deimlo'n israddol neu'n bychanu, a dyna pam eu bod yn achosi anaf narsisaidd.

A all narcissist ddod dros anaf narsisaidd?

Yn anffodus, mae anaf narsisaidd a dial yn gyffredin. Gall narsisydd ddod dros anaf narsisaidd yn y pen draw. Eto i gyd, mae'n debyg y byddant yn ceisio dial neu'n rhoi rhywfaint o gosb i chi am niweidio eu hunan-barch ag anaf narsisaidd.

Pobl heb anhwylderau personoliaeth anghytuno neu ffraeo â rhywun yn eu bywydau. Eto i gyd, gallant symud ymlaen a maddau yn gymharol gyflym gydag ymddiheuriad ac edifeirwch priodol.

Ar y llaw arall, mae narcissists yn tueddu i wneud hynny dal dig , ac maent yn debyg o roi rhywfaint o ddialedd cyn dod dros anaf narcissistic.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd y narcissist yn dal dig am gryn amser ac yn parhau i'ch cosbi am hynny. Hyd yn oed ar ôl iddynt symud ymlaen, efallai y byddant yn codi'r digwyddiad a arweiniodd at yr anaf narsisaidd a gwneud i chi deimlo'n ddrwg amdano flynyddoedd i lawr y ffordd.

Hyd yn oed os byddant yn dod dros eu dicter yn y pen draw oherwydd anaf narsisaidd, efallai y bydd y narcissist yn dweud wrth ei hun eich bod yn haeddu cael eich cam-drin ymhell ar ôl iddynt gyflawni'r anaf.

Gall cosb am anaf narsisaidd gynnwys cyfnod byr o driniaeth dawel gan y narsisydd, neu efallai y bydd yn gwneud rhywbeth mor eithafol â ffonio'ch cyflogwr a llunio stori amdanoch chi.

Gallant godi cywilydd arnoch yn gyhoeddus trwy bostio am eich problemau ymlaen Cyfryngau cymdeithasol neu drosglwyddo lluniau pryfoclyd ohonoch eich hun yr ydych wedi'u hanfon atynt.

Weithiau, os yw'r anaf narsisaidd yn ddifrifol ac yn ddigon niweidiol i enw da narcissist, efallai y byddant yn eich torri allan o'u bywyd yn llwyr ar ôl i chi achosi'r anaf.

Efallai y byddan nhw'n eich cadw chi yn eu bywyd ond yn eich cam-drin yn ofnadwy, er enghraifft trwy gael materion (os ydych chi mewn perthynas ymroddedig ), yn eich bychanu yn gyson, neu’n gwneud ichi fynd allan o’ch ffordd i gael cawod ag anrhegion neu gymwynasau iddynt i’w had-dalu am yr anaf.

Gwyliwch y fideo craff hwn am narcissist a'u triniaeth dawel:

Beth sy'n achosi anaf narsisaidd?

Yn y craidd, mae anaf narsisaidd yn deillio o'r gwendidau sylfaenol sy'n digwydd gydag anhwylder personoliaeth narsisaidd.

Pan fydd rhywun yn achosi anaf narsisaidd i rywun sydd â'r anhwylder, mae'r narcissist yn gwylltio oherwydd ei fod yn dod wyneb yn wyneb â'i waelod. teimladau o israddoldeb a chywilydd , sy'n rhy ddifrifol a phoenus i'w hwynebu.

Yn hytrach na mynd i'r afael â'r teimladau hyn, mae'r narcissist yn mynd yn anhygoel o ddig, gan arwain at gynddaredd narsisaidd.

Mae unrhyw fychan canfyddedig, boed yn sylw y mae’r narsisaidd yn ei weld fel rhywbeth sarhaus, neu ddiffyg cydymffurfiaeth lwyr â’u gofynion, yn achosi i’r narcissist deimlo dan fygythiad oherwydd ei fod yn gwrth-ddweud eu cred eu bod yn unigryw ac yn haeddu edmygedd.

Wrth gwrs, mae'r credoau hyn yn bodoli i guddio gwaelodol ansicrwydd , na fyddai'r narcissist yn mynd i'r afael ag ef yn lle hynny. Dyna pam mae anaf narsisaidd a chynddaredd yn digwydd gyda'i gilydd.

Cwpl yn deffro

Sut i ymateb i narcissists ar ôl anaf narsisaidd?

Gall yr ymateb narsisaidd i anaf narsisaidd fod yn ddwys, ac yn aml mae'n ymddangos yn anghymesur â difrifoldeb y camwedd yr ydych wedi'i gyflawni.

Er enghraifft, gall sylw cellwair nad oedd i fod i fod yn sarhaus neu ddim ond awgrym eu bod yn gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol arwain at anaf narsisaidd.

Efallai y byddwch hefyd yn anafu narcissist gyda rhywbeth sy'n ymddangos yn ddiniwed, fel eu curo mewn gêm.

Pan fydd narcissist yn mynd i gynddaredd ar ôl achosi anaf narsisaidd, efallai mai ymladd yn ôl neu amddiffyn eich hun fydd eich ymateb cyntaf.

Gall ymateb y narcissist fod mor ddwys fel eich bod yn teimlo rheidrwydd i ymosod arnynt ar lafar mewn ymateb, ond rhaid i chi gymryd anadl ddwfn ac ymatal rhag ymateb mewn dicter.

Os ydych chi am ddad-ddwysáu'r sefyllfa ac atal y dicter rhag gwaethygu, rhaid i chi beidio â chynhyrfu. Dylech gydnabod bod ymddygiad y person yn dod o le o boen a bychanu.

Ceisiwch ddilysu eu teimladau gyda datganiad fel, gallaf weld eich bod wedi cynhyrfu'n fawr, ac nid oeddwn yn bwriadu eich brifo. Mae'n ddrwg gen i.

Efallai y bydd yn rhaid i chi hefyd ymbellhau'n gorfforol oddi wrth y narcissist ar ôl cael eich cythruddo gan anaf narsisaidd. O leiaf, gofalwch eich bod yn parchu eu gofod personol, yn enwedig os yw'n ymddangos eu bod ar fin trais corfforol .

Gallwch fynd cyn belled ag ymddiheuro a gadael yr ystafell, yn enwedig os oes angen hynny er eich diogelwch.

Os ydych chi'n teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus yn aros gyda'r narcissist a sgwrsio, fel arfer mae'n ddefnyddiol gwrando cymaint â phosibl i ddeall eu teimladau.

Efallai na fyddant yn sylweddoli bod eu hymateb i'r mân ganfyddedig yn ormodol, ond y tebygrwydd yw y bydd eu teimladau o gywilydd, embaras, a poen emosiynol yn ddilys ar eu cyfer. Yn lle amddiffyn eich hun, gall gwrando arnyn nhw wasgaru'r sefyllfa.

I grynhoi, y ffordd orau o amddiffyn eich hun rhag yr hyn sy'n digwydd ar ôl cynddaredd narsisaidd yw dilyn yr awgrymiadau hyn:

 • Arhoswch yn dawel
 • Gwrandewch ar eu safbwynt
 • Rhowch le iddynt, ac ystyriwch adael yr ystafell er eich diogelwch
 • Dilyswch eu teimladau ac ymddiheurwch am fod yn sarhaus
 • Cofiwch fod yr adwaith dros ben llestri i'r anaf narsisaidd o ganlyniad i anhwylder personoliaeth

Casgliad

Nid yw gwybod sut i ddelio ag anaf narsisaidd a chynddaredd bob amser yn hawdd. Gall yr ymateb narsisaidd i gael eich tramgwyddo fod yn eithafol, ond mae hyn oherwydd anhwylder personoliaeth ac nid oherwydd eich bod wedi gwneud rhywbeth sarhaus neu eich bod yn rhywsut yn ofnadwy o ddiffygiol.

Cofiwch beidio â chynhyrfu os ydych wedi achosi anaf narsisaidd. Cofiwch fod narcissist yn hynod sensitif i slights canfyddedig, felly efallai y bydd yn rhaid i chi fod yn ofalus am yr hyn rydych chi'n ei ddweud a'i wneud wrth ryngweithio â rhywun sydd ag anhwylder personoliaeth narsisaidd.

Tybiwch eich bod mewn perthynas agos â narcissist, fel dyddio un, neu berthynas fel rhiant neu blentyn â narsisiaeth.

Yn yr achos hwnnw, efallai y byddwch chi'n elwa o weithio gyda chynghorydd os ydych chi'n cael anhawster ymdopi ag ymddygiadau narsisaidd, gan gynnwys anaf narsisaidd a dial.

Gall cynghorydd eich helpu i brosesu'ch emosiynau a dysgu ffyrdd o gefnogi rhywun sy'n byw gyda chyflwr iechyd meddwl fel anhwylder personoliaeth narsisaidd.

Ranna ’: