Priod â Dieithryn: 15 Awgrym i Adnabod Eich Priod

Cwpl priod yn priodi

Mae bod yn briod â dieithryn yn golygu mai ychydig iawn y gwyddoch amdanynt. Ond mae hynny hefyd yn golygu bod y ddau ohonoch chi'n chwilfrydig i ddarganfod mwy am eich gilydd ac yn gallu aros i fyny drwy'r nos yn siarad am straeon eich plentyndod a'ch peeves anifeiliaid anwes.

Os ydych chi'n briod â dieithryn ac yn meddwl tybed sut i adnabod eich priod yn well, daliwch ati i ddarllen. Oherwydd yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i archwilio 15 ffordd i'ch helpu chi i adnabod eich priod ar lefel ddyfnach.

Pam fyddech chi'n priodi dieithryn?

Allwch chi briodi â dieithryn llwyr? O dan ba amgylchiadau fyddech chi'n priodi dieithryn? Er y gall priodasau trefniadol fod yn anghyffredin ac yn amhoblogaidd yn y gorllewin, mae'n eithaf cyffredin mewn rhai gwledydd.

Os yw'n gyffredin yn eich diwylliant i'ch rhieni ddewis eich priod, efallai y byddwch chi'n penderfynu priodi dieithryn llwyr ac yn dod i'w hadnabod yn raddol ar ôl priodi. Efallai eich bod wedi cwrdd â nhw unwaith neu ddwy cyn y briodas.

Efallai mai’r rhesymeg y tu ôl i briodi dieithryn yw bod rhieni’n meddwl eu bod yn adnabod eu plant yn dda iawn a’u bod wedi’u paratoi’n dda i ddewis y partner cywir ar gyfer eu plant. Efallai y byddai’n well gan rai pobl hefyd adael y penderfyniad hwn yn nwylo eu rhieni o’u gwirfodd.

Cwpl yn eistedd ger y traeth

Peidiwch â rhoi'r gorau iddi os ydych chi'n briod â dieithryn

Felly beth mae'n ei olygu os ydych chi'n briod â dieithryn? A yw'n golygu bod y ddau ohonoch yn anghydnaws ac efallai y byddwch yn ysgaru mewn dim o amser? Ddim mewn gwirionedd. Os yw'r ddau ohonoch yn barod i gymryd yr amser a'r ymdrech i adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer eich priodas, nid oes unrhyw reswm i roi'r gorau iddi.

Efallai mai ychydig iawn o amser a gawsoch cyn priodi, ond mae eich bywyd cyfan o’ch blaen chi nawr. Os gwnewch yr ymdrech, mae gennych gyfle o hyd i ddod i adnabod eich priod ar lefel ddyfnach.

Mae angen i chi gael gonestrwydd a thryloywder yn y berthynas a gadewch iddyn nhw eich gweld chi pwy ydych chi mewn gwirionedd i adeiladu priodas gref o'r dechrau.

Yn briod â dieithryn: 15 awgrym i adnabod eich priod

Cwpl priodas

Os ydych chi'n briod â dieithryn sy'n digwydd bod yn briod i chi nawr, dyma 15 awgrym i ddod i'w hadnabod yn well.

1. Dywedwch wrthyn nhw yr hoffech chi eu hadnabod yn well

Os ydych chi'n cael trafferth teimlo'n gysylltiedig â'ch priod gan ei fod yn teimlo fel dieithriaid, mae'n debygol y bydd eich priod yn teimlo'r un peth. Peidiwch ag ildio i'r lletchwithdod. Yn lle hynny, byddwch yn agored yn ei gylch.

Darganfyddwch amser da i siarad amdano a gofynnwch am eu help fel y gall y ddau ohonoch roi'r amser a'r ymdrech i ddod i adnabod eich gilydd.

2. Byddwch yn ffrind iddynt yn gyntaf

Pan fyddwch chi'n briod â dieithryn, yn ceisio adeiladu cyfeillgarwch gyda nhw yn eich galluogi i ddod i'w hadnabod ar lefel ddyfnach. Gall gymryd peth amser Ond, unwaith y byddant yn dechrau teimlo'n ddiogel o'ch cwmpas, efallai y byddant yn fwy tebygol o fod yn agored a bod yn agored i niwed.

Mae adeiladu cysylltiad emosiynol â'ch priod yn bwysig oherwydd gallai agosatrwydd corfforol ddiflannu gydag amser, ond ni fydd cyfeillgarwch. Cymerwch yr amser i ddod yn ffrind dibynadwy iddynt fel bod eich priod yn teimlo'n ddigon cyfforddus i fod yn nhw eu hunain o'ch cwmpas a gadael i chi weld pwy ydyn nhw mewn gwirionedd.

3. Ewch â nhw allan ar ddyddiad

Os ydych chi’n gofyn i chi’ch hun, ‘Sut i danio cariad yn fy mhriodas pan fyddaf yn priodi dieithryn?’, efallai y byddwch yn dechrau eu tynnu allan ar ddyddiad. Os nad ydych chi'n gwybod pa weithgareddau y mae'ch priod yn eu hoffi eto, ewch â nhw i le niwtral.

Gall fod yn unrhyw le o siop goffi leol, ystafell fwyta, neu barc cyn belled â'i fod yn rhamantus a heb fod yn rhy uchel. Mae gennych weddill eich bywyd i fynd â nhw i ffilmiau, cyngherddau, sioeau comedi, neu fwytai hip newydd. Am y tro, dewiswch fan lle gallwch chi siarad yn gyfforddus heb weiddi.

4. Dangos diddordeb gwirioneddol

Cwpl hapus

Mae priodi dieithryn yn golygu efallai na fyddwch chi'n gwybod unrhyw beth sylweddol amdano. Gan eich bod yn ceisio meithrin perthynas â'ch priod, mae angen ichi ddangos iddynt fod gennych ddiddordeb gwirioneddol mewn dod i'w hadnabod.

Mae’n syniad da torri’r iâ a chael sgyrsiau ystyrlon yn lle siarad yn fach am y tywydd. Gwnewch yn siŵr bod eich priod yn cael y teimlad eich bod chi wedi buddsoddi yn eu bywyd ac eisiau gwybod mwy amdanyn nhw.

5. Rhowch amser iddo

Er y gallech deimlo fel gofyn yr holl gwestiynau sydd gennych ar yr un pryd i’ch partner, peidiwch â’i frysio. Ymchwil yn dangos y gall adeiladu cyfeillgarwch gymryd mwy na 100 awr. Treuliwch ddigon o amser gyda'ch priod ond gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n teimlo eich bod chi'n gorfodi'r cysylltiad.

Y peth gorau yw rhoi amser iddo fel bod y ddau ohonoch yn teimlo'n gyfforddus o gwmpas eich gilydd i adael eich gwyliadwriaeth i lawr fel y gall agosatrwydd ddatblygu'n naturiol.

6. Chwaraewch gemau a chwisiau ‘dod i’ch adnabod’

Os ydych chi’n pendroni pa gwestiynau i’w gofyn neu sut i ddechrau’r broses o ddod i adnabod eich gilydd yn well, efallai y byddwch chi’n ceisio chwarae gemau ‘dod i’ch adnabod’. Mae gwneud gêm ddibwys a gofyn cwestiynau am eich gilydd yn ymarfer hwyliog y gallwch chi roi cynnig arno hefyd.

Eisiau gofyn iddynt, ‘Sut brofiad yw bod yn briod â mi’? Cer ymlaen. Os ydych chi'n teimlo'n sownd, efallai y bydd gwylio'r fideo hwn a gofyn y cwestiynau hyn yn eich helpu i ddod i adnabod eich gilydd yn well adeiladu agosatrwydd emosiynol .

7. Cymerwch wyliau gyda'ch gilydd

Gall cymryd gwyliau gyda'ch gilydd fod yn ffordd anhygoel o ddod i adnabod eich priod yn well a bondio â nhw. Os ydych chi newydd briodi a mynd ar eich mis mêl, defnyddiwch yr amser hwnnw i gysylltu'n fwy ystyrlon.

Hyd yn oed os cawsoch fis mêl byr, gall cynllunio gwyliau arall eich helpu i ddod yn fwy cyfforddus gyda'ch priod pan fyddwch chi'n briod â dieithryn.

8. Darganfyddwch iaith eu cariad

Mae yna 5 iaith garu wahanol . Gall darganfod iaith gariad eich priod eich helpu i ddeall sut maen nhw'n hoffi mynegi a derbyn hoffter. Sut maen nhw'n eich cefnogi chi ar eich dyddiau drwg?

Ydyn nhw'n defnyddio geiriau hoffter neu weithred o wasanaeth? Ydyn nhw'n rhoi cwtsh hir i chi ac yn eich cyffwrdd yn aml? Mae yna lawer o ffyrdd i fynegi teimladau, a gall sut mae'ch priod yn dangos eu hoffter yn dweud wrthych sut maen nhw am dderbyn cariad hefyd. Talu sylw a chyfrif i maes.

Edrychwch ar y fideo hwn i ddeall yr ieithoedd cariad well:

9. Siaradwch am eu plentyndod

Er nad yw plentyndod rhywun yn eu diffinio, mae'n sicr yn agwedd bwysig ar eu bywyd. Siaradwch â'ch priod am eu plentyndod, gofynnwch i'w hoff atgof, a darganfyddwch a oes ganddynt unrhyw drawma plentyndod heb ei ddatrys.

Mae profiadau plentyndod cynnar wedi datblygu eich personoliaeth priod a siapio sut maen nhw'n gweld y byd o'u cwmpas. Gall gwybod am eu plentyndod roi cipolwg i chi ar bwy yw eich partner.

10. Rhoddwch sylw iddynt

Eisiau adnabod eich priod yn well? Ceisiwch roi sylw iddynt pryd bynnag y byddant yn siarad â chi. Yn lle anfon neges destun at rywun neu sgrolio trwy'ch ffôn, rhowch ef i lawr a gwrandewch yn weithredol ar yr hyn y mae eich priod yn ceisio'i ddweud wrthych.

Canolbwyntiwch arnyn nhw'n unig a gwnewch iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu gweld a'u clywed.

|_+_|

11. cydweddwch

Arferion dyddiol fel yn gweddio gyda'n gilydd Gall gyda'ch priod ddod ag agosatrwydd dyfnach i'ch priodas. Waeth pa mor lletchwith y gallai deimlo ar y dechrau, bydd yn pasio. Mae gweddïo gyda'ch gilydd yn caniatáu ichi fod yn fwy agored i niwed gyda'ch gilydd a byddwch chi'n dod i adnabod breuddwydion, gwendidau ac ofnau eich priod.

12. Gwyliwch eu hoff ffilm gyda'ch gilydd

Cwpl chwareus

Ydych chi'n gwybod pa ffilm mae'ch priod wedi'i gwylio dro ar ôl tro? Gall gwybod hoff ffilm rhywun ddweud llawer wrthych am eu personoliaeth. Hefyd, gall mynd i'r ffilmiau gyda'ch gilydd osod y llwyfan ar gyfer noson ramantus lle gall y ddau bartner agor a dod i adnabod ei gilydd yn well.

A astudio dangos bod gwylio ffilmiau gyda'i gilydd ac ar ôl hynny yn siarad am 30 munud am y cymeriad perthnasau rhamantus wedi lleihau'r risg o ysgariad o hanner. Beth am roi cynnig arni?

13. Agorwch iddynt

Mae perthnasoedd yn stryd ddwy ffordd. Efallai y bydd eich priod yr un mor awyddus â chi i ddod i'ch adnabod yn well. Dyna pam y byddai’n wych petaech chi’n agor i fyny iddyn nhw ac yn siarad amdanoch chi’ch hun yn lle gofyn cwestiynau amdanyn nhw bob amser.

Dywedwch wrthyn nhw straeon am eich plentyndod, rhannwch eich breuddwydion, ofnau, a straeon personol fel bod eich priod yn dod i'ch adnabod chi ac yn teimlo'n gyfforddus yn rhannu mwy amdanyn nhw eu hunain. Pan fyddwch chi'n dechrau ymarfer bregusrwydd yn y berthynas , rydych chi'n eu hysbrydoli i wneud yr un peth.

14. Treuliwch amser gyda'u ffrindiau hynaf

Gall cwrdd â ffrindiau hynaf eich priod eich helpu i ddod i'w hadnabod yn well. Efallai y byddwch chi'n chwerthin am ddyddiau o glywed straeon doniol am eu hamser gyda'i gilydd yn y coleg neu un noson feddw.

Rhowch sylw iddyn nhw fel y gallwch chi ddarganfod pa rôl mae'r ffrindiau hynny'n ei chwarae ym mywyd eich priod. Gall dysgu am eu perthynas â'u ffrindiau ddweud wrthych chi beth maen nhw'n ei werthfawrogi mewn perthynas hefyd.

15. Rhowch gynnig ar gwnsela cyplau

Cymryd cymorth gan hyfforddedig a therapydd profiadol yn ffordd wych o helpu eich partner i fod yn agored os yw wedi bod yn cael trafferth gwneud hynny. Mae sesiynau therapi wedi'u cynllunio i weithio fel man diogel i'r ddau ohonoch, a gallant eich helpu i ddechrau siarad ac agor i fyny i'ch gilydd.

Dros amser, gall eich helpu i gryfhau'r bond a chreu cyfathrebu iach arferion hefyd.

Casgliad

Os ydych chi'n briod â dieithryn, gwyddoch ei bod hi'n bosibl adeiladu perthynas wych gyda'ch priod dros amser. I ddechrau, gall deimlo'n llethol ond peidiwch â rhoi'r gorau iddi a pharhau i ymdrechu bob dydd. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i ffrind da yn eich partner.

Peidiwch ag oedi rhag perfformio gweithredoedd caredig ar hap a’u canmol fel y gallwch chi ddod â’r gorau sydd ynddynt.

Ranna ’: