5 Rheswm i Ddarlledu Ddigwydd Ar ôl Cloi

Portread O Bâr Ifanc Digri Yn Eistedd Ar Soffa Gyda Mae misoedd wedi mynd heibio ers i bandemig COVID-19 daro, a rhoddwyd y cloi i lawr mewn llawer o wledydd.

Yn yr Erthygl hon

Nid oes neb yn gwybod pa mor hir y bydd yn para, na ble y bydd dynoliaeth ar y diwedd.Ond gallaf ddweud wrthych yn awr; unwaith y daw'r cyfyngiadau i ben, bydd cynnydd mewn perthynas yn chwalu ar ôl cloi i ben ar gyfer cyplau dibriod.

Mae breuddwydio am dreulio amser gyda'ch gilydd wedi troi'n hunllef. Mae rhai wedi cwestiynu’r agweddau ar berthnasoedd o’r blaen, ond mae byw o dan yr un to wedi amlygu materion problematig.

Mae'r hyn a gafodd ei oddef yn hawdd wedi troi allan yn annifyrrwch enfawr sydd wedi dangos craciau mewn cyfathrebu a gwahaniaethau personoliaeth, gan ddisbyddu cydnawsedd perthynas .

Cymerwch, er enghraifft, mae Carolina, fy nghymydog, wedi darganfod yn ddiweddar fod George, ei ddyweddi, yn twyllo arni.

Cystadlodd George, ynghyd â'i glwb bechgyn, pwy ymhlith ei gilydd fyddai'n gwelyau'r mwyafrif o ferched a'u postio fel tystiolaeth yn y grŵp WhatsApp.

Fe wnaeth y doll emosiynol ei difrodi a gwneud iddi gwestiynu cariad ei phartner, ei barnau, ei hymdeimlad o sicrwydd, ei hunanwerth, a’i hunanwerth. gallu i ymddiried eto .

Felly pan fydd hyn i gyd drosodd, bydd y rhan fwyaf o gyplau yn gwerthuso'r risg o fod mewn perthynas sur am weddill eu hoes neu gymryd cam beiddgar a cheisio boddhad yn rhywle arall.

A mentraf mai'r olaf fydd yr opsiwn gorau i lawer. Oherwydd bod profiad bywyd yn ystod y cyfnod cloi yn warthus i lawer o bobl ar hyn o bryd.

Gall fod llawer o resymau dros dorri i fyny gyda rhywun, dyma'r 5 rheswm mawr dros dorri perthynas pobl nad ydynt yn briod ar ddiwedd y cloi hwn.

1. Nid yw'r agosrwydd yn fwy cyfforddus

Mae’r profiadau o gyd-fyw i rai cyplau wedi bod yn hunllef. Mae rhai trafferthion perthynas wedi cynyddu oherwydd rhannu bron pob eitem cartref.

Mae hyn wedi chwyddo pob hynodrwydd ac odrwydd a allai fod wedi mynd heb i neb sylwi arno ynghynt, yn wahanol i’r bobl sengl byw yn gyfforddus .

Am yr amser hiraf, treuliodd y rhan fwyaf o bobl lawer o'u hamser yn cyfathrebu trwy negeseuon testun. Yna digwyddodd y pandemig, a gorfododd lawer i fyw ynghyd â mân bethau i dynnu sylw ffôn.

Mae'r foment hon yn gwneud ichi sylweddoli beth ydych chi, beth maen nhw ei eisiau, a phwy ydyn nhw. Mae'r hyn a oedd yn ymddangos yn giwt yn diflannu, ac mae'r peth di-nod nad oedd byth yn eich poeni fel chwyrnu bellach yn eich cynhyrfu.

Bydd y rhan fwyaf o'r cyplau ifanc sydd wedi byw gyda'i gilydd yn dod i ben yn teimlo eu bod yn byw gyda dieithryn.

I'r rhai sy'n gwneud gwaith swyddfa gartref efallai esgeuluso deall yr angen i roi sylw i'w partner , sy'n tanio dadleuon direswm.

Byddai'r anallu i ddod o hyd i amser a lle gan eich partner yn un o'r rhesymau dros dorri i lawr unwaith y daw'r cloi i ben.

2. Byddwch yn sylweddoli nad ydych yn gydnaws am oes

Materion Priodasol. Pâr Ddim yn Siarad â Mae cydnawsedd goramcangyfrif yn pam mae perthnasoedd yn methu a byddai'n dod yn un o'r rhesymau amlwg dros chwalu ar ôl y cloi.

Mae pob perthynas yn seiliedig ar hirhoedledd a dyfodol parhaol, ond pan roddir y dyfodol ar brawf, mae pethau'n mynd yn wahanol na'r disgwyl.

Ar ddiwedd y pandemig Covid-19 hwn, bydd y rhan fwyaf o'r perthnasoedd naill ai'n cryfhau neu'n chwalu.

Mae amgylchedd cwarantîn wedi galluogi cyplau i asesu ymddygiad eu partneriaid gyda phragmatiaeth lem.

Bydd un ohonoch yn sylweddoli nad eich partner yw'r hyn rydych chi ei eisiau mewn bywyd yn ystod amseroedd caled. Mae'n dinistrio rhai cyplau i fyw gyda phartneriaid na allant nodi eu teimladau mwyach.

Bydd y pandemig hwn yn gorfodi llawer i sylweddoli eu bod yn anghydnaws a byddant yn paratoi i ddelio â'r chwalu yn gynharach.

3. Datguddi anffyddlondeb

O'r holl resymau dros dorri i fyny ar ôl cloi, y syndod mwyaf yw anffyddlondeb.

Un o fanteision pandemig cudd yw bod cwarantîn yn ei gwneud hi'n anoddach cuddio materion corfforol.

Dim ond esgus yw oriau gwaith hirach, teithiau busnes, a chymdeithasu gyda ffrindiau. Byddai'r mwyafrif yn tybio y byddai pandemig wedi lleihau'r materion, ond mae'n debyg, mae'r rhan fwyaf o bobl wrth eu bodd â pha mor fwy peryglus y mae wedi dod ac yn dal i gadw'r materion.

Bydd pobl yn mentro’r cyfan i gael rhyw, hyd yn oed ar ôl cael eu gwahardd rhag torri gofod chwe throedfedd, yn ystod y pandemig.

Ashley Madison , gwefan sy'n darparu ar gyfer unigolion sy'n chwilio am faterion, yn riportio 17,000 o gofrestriadau newydd bob dydd ers i'r pandemig ddechrau. Mae hyn yn gynnydd sylweddol o gymharu â 15,500 o gofrestriadau yn 2019.

Rhwystredigaethau perthynas wedi gwthio llawer i gael materion i deimlo'n fyw ac yn llai unig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Yn anffodus, mae'r mwyafrif yn defnyddio eraill dros dro i oroesi trwy'r pandemig.

Mae'r mwyafrif yn cael eu darganfod tra'n cael cybersex, yn cymryd gormod o amser i brynu nwyddau, secstio, teithiau cerdded aml gyda'r nos, a galwadau ffôn rhyfedd yn y nos. Bydd y mwyafrif o gyplau yn rhoi'r gorau iddi unwaith y byddant yn codi'r cwarantîn.

Fel Sheridan ysgrifennodd , Mae Spike Ysgariad Tsieina Yn Rhybudd i Weddill y Byd Wedi'i Gloi. Mae hyn, hefyd, yn berthnasol i'r parau nad ydynt yn briod.

4. Rydych yn cael trafferth i gwrdd â'ch anghenion ariannol

Cwpl Ieuainc Angrug Yn Gweiddi Mewn Ffrwd Galed Yn Erbyn Eu Llawer Dyledion Gartref. Cysyniad Problemau Teulu Ariannol Mae arian bob amser wedi bod yn un o'r prif resymau dros dorri i fyny. Gan fod y cloi wedi taro galluoedd economaidd ac ariannol cyplau, mae eu perthynas yn dirywio.

Yn yr Unol Daleithiau, dros 40 miliwn o Americanwyr wedi colli swyddi ac yn hawlio budd-daliadau. Er bod y budd-dal yswiriant diweithdra yn lleddfu'r straen ariannol, nid yw'n ddigon i fodloni'r holl anghenion.

Nid yw'r gwaethaf wedi digwydd eto. Bydd y busnes a'r cwmnïau yn cymryd amser i adlamu, a all ddigwydd yn arafach gan ei gwneud hi'n anodd iddynt logi'n ôl o fewn y cyflymder penodedig.

Pan na ellir diwallu anghenion eich partner ar gyfer goroesi, mae'r cwpl yn ei chael hi'n anodd rhannu mai materion ariannol yw'r prif resymau dros chwalu, ac mae'r berthynas yn sicr o ddod i ben.

Mae trawma seicolegol yn rhoi straen ar y pâr, ac mae bellach yn gwestiwn ynghylch pryd y bydd y cwarantîn drosodd i'r naill neu'r llall roi'r gorau iddi.

O ran y priod, bydd yr achosion ysgariad yn fach iawn oherwydd caledi economaidd. Bydd y cyllid yn ergyd enfawr i'r rhai a allai ystyried mynd drwyddo.

Y cyfartaledd cost ysgariad yw $15,000 y pen. Efallai y bydd y cyfoethog yn bwrw ymlaen ag ef oherwydd bod gwerth y farchnad stoc yn gostwng, gan roi cyfle i ysgaru pan fo'r ôl-effeithiau ariannol yn fach iawn.

Gwyliwch hefyd: Sut i reoli'ch arian.

5. Roeddech chi eisoes yn torri i fyny

Roedd rhai pobl eisoes wedi sylweddoli bod eu perthynas yn gwneud mwy o niwed iddyn nhw a chwalodd cyn i'r llywodraeth ddechrau cloi.

Daeth y lwcus o hyd i'r rhesymau cywir dros dorri i fyny gyda'u cariad cyn y gallent wynebu'r cyfyng-gyngor o fyw gyda'i gilydd. Gwnaeth pobl eraill drefniadau byw gwahanol i'w weithio allan yn ddiweddarach ar ôl i'r pandemig ddod i ben.

I'r rhai sy'n dewis byw gyda'i gilydd tan ddiwedd yr epidemig, bydd y berthynas wedi arwain at frwydrau direswm.

Mae doethineb confensiynol yn ein cynghori i beidio â gwneud penderfyniadau brysiog sy'n newid bywydau ar adegau o hapusrwydd a straen; ni all ein hymennydd dynol feddwl yn rhesymegol o dan emosiynau dwys.

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod unwaith y calon wedi torri a bridio, rhoi lle i rywun yn hollbwysig i feddwl a gwella, dyna pam yr ymdrech i gymodi yn ôl yn fach iawn.

Nid oes gan y mwyafrif o bobl sy'n cyplu â'i gilydd dros dro ddim i'w ddweud wrth ei gilydd heblaw hei. Mae'r rhan fwyaf o berthnasoedd yn wynebu amser caled, a bydd y rhai a fydd yn goroesi yn gryfach.

Ranna ’: