Pam a sut y dylech fuddsoddi mewn agosatrwydd emosiynol - 6 awgrym arbenigol

Pâr Mewn Cariad, Proffil Silwetau Yn Agos I Pan glywn y gair agosatrwydd, mae ein meddyliau yn aml yn ein cyfeirio at agosatrwydd corfforol ac yn anaml at agosatrwydd emosiynol.

Yn yr Erthygl hon

Ond gofynnwch i chi'ch hun ai dyna'r cyfan sy'n bwysig mewn a perthynas . Ydy e? A ydych yn fodlon ar y math hwnnw o berthynas?Yn fy marn i, nid yw agosatrwydd corfforol yn unig yn cyfrif am berthynas hapus. Ydy, mae'n rhan fawr o berthynas, ond yn dal i fod yn gydran yn unig.

Pam mae agosatrwydd emosiynol yn bwysig mewn perthynas?

Buddsoddiad emosiynol mewn perthynas yw'r hyn sy'n ei chwblhau. Mae'r ddau, ynghyd â rhywfaint o gariad ac anwyldeb, yn cofleidio'r holl berthynas . Gadewch inni feddwl drwyddo yr pwysigrwydd agosatrwydd emosiynol mewn perthynas .

Sut ydych chi'n dynodi agosatrwydd emosiynol?

Yn ôl Dr Wyatt Fisher, ymdeimlad o agosatrwydd a ddatblygwyd gyda pherson arall dros amser yw agosatrwydd emosiynol.

Yr hyn rydw i'n ei feddwl am agosrwydd emosiynol yw ei fod yn gysylltiad - cysylltiad dau enaid ac undeb cyfathrebu a dealltwriaeth.

Gellir ei nodweddu fel cydgyfrifoldeb ac ymddiriedaeth a rennir .

Mewn geiriau syml, mae agosatrwydd emosiynol yn mynd ymhell y tu hwnt i deyrnasiad perthnasoedd rhywiol .

Beth yw hanfod agosatrwydd emosiynol mewn perthynas?

Mae agosatrwydd emosiynol yn gweithredu fel glud mewn perthynas. Mae'n cadw cwpl gyda'i gilydd hyd yn oed pan fyddant yn dechrau drifftio oddi wrth ei gilydd.

Mae cysylltiad emosiynol yn cwmpasu cariad, ymddiriedaeth, hoffter, parch, rhamant, ac ysbrydolrwydd. Mae diffyg agosatrwydd emosiynol yn arwain at gyfathrebu gwael a Materion ymddiriedaeth .

Mae pawb yn dymuno lefel wahanol o agosatrwydd yn seiliedig ar eu profiad perthynas yn y gorffennol a magwraeth. Felly, nid oes rheol bawd o beth sy'n ddigon.

Mae'n well gan rai lai o emosiynau, ac mae eraill yn dymuno mwy mewn perthynas.

Ond oes, mae terfyn o hyd. Os croeswch y terfyn hwnnw, gall ddifetha’r cwlwm rhwng dau berson mewn perthynas.

Gallai fod ychydig yn anodd deall sut i gynnal eich statws emosiynol gyda'ch partner. Ni all fod yn fwy na lefel y ddealltwriaeth na'i hôl hi.

Ydych chi'n aml yn meddwl tybed sut i gysylltu'n emosiynol neu sut i wneud hynnyadeiladu cysylltiad emosiynolgyda'ch partner?

Er ein bod yn dyheu am agosatrwydd emosiynol, mae llawer ohonom yn aml yn pendroni sut i ddatblygu agosatrwydd emosiynol. Nid ydym byth yn cael ein dysgu sut i'w ymgolli mewn perthynas na meddwl am fuddsoddi mewn perthynas.

Y newyddion da yw, nid yw mor anodd ei feithrin. Dyma ddarn hanfodol o gyngor ar sut y gallwch chi ddatblygu agosatrwydd emosiynol yn eich perthynas.

1. Rhannwch eich pen a'ch calon

Briodferch A Priodfab Cyn Cusan Mae'r pen a'r galon yn chwarae rhan bwysig mewn perthynas. Y galon a arwydda dy deimladau, a'r pen a olyga dy feddyliau.

Os ydych chi'n teimlo'n hapus, rhannwch, ac mae'r un peth yn wir pan fyddwch chi'n teimlo'n drist, yn ddig, ac yn flin neu beth bynnag rydych chi'n ei deimlo. Mewn geiriau syml, lleisio eich teimladau i'ch partner .

Bydd hyn yn helpu eich partner i'ch deall . Byddan nhw'n dod i wybod beth sy'n eich gwneud chi'n hapus a beth sy'n eich gwneud chi'n drist. Yna byddant yn gwybod beth i'w ddisgwyl gennych chi mewn rhai sefyllfaoedd.

2. Byddwch barchus ac ymddiriedwch yng nghwlwm cariad

Mae'r anhepgor o unrhyw agosrwydd emosiynol mewn perthynas yn parch ac ymddiriedaeth . Mae'n rhaid ennill y ddau, ac mae'r ddau ffactor hyn yr un mor angenrheidiol i'r ddau bartner.

Ymddiriedwch, er ei fod yn air bach, os ystyriwch y cymeriadau, mae'n air mawr pan ddaw at ei ystyr.

Nid yw ymddiriedaeth byth ar ei phen ei hun; mae'n bob amser yn cynnwys y ffracsiynau bach hynny o gyfrifoldeb, gofal ac atebolrwydd .

Dyma'r mesur mwyaf arwyddocaol o unrhyw berthynas. Os ydych chi'n ymddiried yn eich partner â'ch bywyd, rydych chi'n ymddiried yn eich bywyd gyda'ch partner.

Cofiwch, mae ymddiriedaeth bob amser yn datblygu gydag amser . Felly, dylech chi a'ch partneriaid geisio hybu lefel y ffydd yn gyson ar gyfer adeiladuagosatrwydd emosiynol.

Hefyd, dim ond os yw'r ddau ohonoch yn fodlon ei wella y bydd ymddiriedaeth yn datblygu. Mae angen ysgwydd i grio ar y ddau ohonoch pan fo'r amseroedd yn anodd a gwên i'w rhannu pan fyddwch chi'n hapus.

3. Rhannwch eich cyfrinachau

Pam mae rhannu eich cyfrinachau yn bwysig? Efallai eich bod wedi clywed am y term ceidwad cudd. Dyna beth rydych chi i fod i'w ddisgwyl o berthynas os dywedwch wrthyn nhw eich cyfrinach. Mae'n rhaid iddyn nhw ei gadw'n ddiogel.

Ar ben hynny, mae hyn hefyd yn dangos faint rydych chi'n ymddiried yn eich partner . Os ydych chi'n ymddiried ynddynt â'ch cyfrinach, yna mae eich bond yn eithaf cryf.

Bydd hyn bob amser yn eich helpu i gryfhau eich bond gan mai eich partner fydd yr un a fydd yn gwybod fwyaf amdanoch. Bydd hyn yn gwneud iddynt deimlo'n arbennig ac, yn ei dro, yn hybu agosatrwydd emosiynol yn eich perthynas.

4. Derbyniwch bob un o'ch gilydd

Nid oes neb yn berffaith; mae gan bawb rai diffygion. Yr unig wahaniaeth yw bod gan rai ddiffygion gweladwy, ac mae gan rai ddiffygion sy'n anweledig. Barnu person yn ôl sut mae'n edrych yw'r diffyg mwyaf y gall person ei gael.

Pan fyddwch mewn perthynas, nid yw maint, taldra, lliw, crefydd a deallusrwydd o bwys; yr hyn sy'n bwysig yw os ydych chi'n fodlon eu derbyn gyda'r holl ddiffygion hynny.

Does dim rhaid i neb newid ei hun i gael ei hoffi gan rywun. Nid yw'r person hwnnw'n eich haeddu os na allwch chi fod yn chi'ch hun o'u blaenau. Er mwyn teimlo'n ddiogel, mae angen i'r ddau ohonoch dderbyn eich gilydd yn ddiamod.

Nid yw'n hawdd gadael eich gwyliadwriaeth i lawr o flaen rhywun, felly gwnewch i'ch partner deimlo'n ddiogel gyda chi, gwnewch iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u caru.

5. Byddwch yn gefnogol

Byddwch yn gefnogol Mae bywyd yn llawn hapusrwydd a thristwch. Pan ddywedaf fod yn rhaid ichi fod yn gefnogol, mae hynny'n berthnasol i amseroedd caled ac amseroedd hapus .

Cofiwch fod pawb angen rhywun arbennig. Byddwch yn ‘rhywun arbennig’ i’ch partner!

6. Teimlwch yn hapus hyd yn oed gyda phethau bach

Mae ystumiau mawreddog yn anhygoel, dwi'n gwybod. Mae pawb yn disgwyl i'w partner wneud rhywbeth mawr a rhyfeddol iddyn nhw. Ond cofiwch fod yn hapus hyd yn oed gyda phethau bach.

Peidiwch â rhagweld y bydd eich partner yn cael cinio ffansi i chi bob Dydd San Ffolant. Byddwch yn hapus hyd yn oed pan fyddant yn archebu eich hoff fwyd.

Er mwyn gwella lefel y rhamant, llithro i mewn i bâr o byjamas cyfatebol a mwynhewch eich bwyd gyda'ch hoff ffilm Hallmark.

Hefyd, gwyliwch y fideo hwn am ragor o awgrymiadau i ddod o hyd i hapusrwydd yn eich priodas:

Talp o gyngor

Nid yw dod o hyd i rywun arbennig yn ymwneud â llithro i'r chwith neu'r dde nes i chi lechu arno. Mae’n broses naturiol.

Adeiladu perthynas gyda rhywun yn cymryd amser. Mwy pan ddaw i'r cwlwm emosiynol. Ond, mae'n sicr mai dyma'r agwedd fwyaf gwerth chweil ar fywyd ac mae cant y cant yn werth yr ymdrech.

Ranna ’: