Sut i Arbed Iechyd Meddwl Eich Plentyn Yn ystod yr Ysgariad

Bachgen Ysgol Bach Rhwystredig Yn Teimlo Codi'r wal o wadu, dryswch llwyr, dicter yn eich bwyta o'r tu mewn , beio'ch hun, ffobia ymrwymiad, diffyg ymddiriedaeth, brwydro bob dydd i beidio â bod yn rhieni.

Yn yr Erthygl hon

Dyma rai o effeithiau seicolegol gwirioneddol ysgariad ar blant, ar ôl i'r rhieni wahanu.

Yr unig beth yw bod y plant hynny eisoes wedi tyfu i fyny yn oedolion, sy'n dal i frwydro yn erbyn canlyniadau ysgariad eu rhieni.

Prif neges y fideo hwn yw peidio â diystyru plant fel dioddefwyr ysgariad a thalu mwy o sylw i effeithiau hirdymor ysgariad ar iechyd meddwl plant.

Ac eto, mae llawer o rieni’n gwadu effeithiau negyddol ysgariad ar iechyd meddwl eu plentyn, yn enwedig pan nad yw’n ymddangos yn ddigon i fuddsoddi’n emosiynol yng ngwahaniad eu rhieni.

Yn anffodus, mae realiti effaith ysgariad ar blant yn wahanol.

Pam mae rhieni yn gwadu effeithiau negyddol ysgariad ar blant

Tua 8 mlynedd yn ôl, The Telegraph cyfeiriodd at astudiaeth disgrifio pam mae rhieni yn dal i wadu effeithiau negyddol ysgariad ar iechyd meddwl eu plentyn.

Bu'r ymchwilwyr a oedd yn gweithio ar yr astudiaeth hon yn cyfweld â'r ddau riant a'u plant.

Yn ôl y sôn, gwelodd plant eu rhieni yn ymladd mwy o weithiau nag y sylweddolodd rhieni mewn gwirionedd, a dywedodd pedwar o bob pum rhiant eu bod yn credu bod eu plant wedi ymdopi'n dda â'r ysgariad.

Ar yr un pryd, yn ôl yr arolwg:

  • dim ond y pumed o blant yn yr arolwg a ddywedodd eu bod yn falch bod eu rhieni wedi ysgaru,
  • dywedodd traean o'r ymatebwyr eu bod yn teimlo'n ddiflas
  • dywedodd mwyafrif y plant a holwyd eu bod yn cuddio eu teimladau am ysgariad eu rhieni.

Cafodd awduron yr arolwg sioc o weld y bwlch mawr rhwng yr ymatebion a gawsant gan rieni oedd wedi ysgaru a’u plant.

Arweiniodd y canfyddiadau hyn iddynt gredu nad yw rhieni, sy’n mynd trwy ysgariad, yn gwadu eu bod braidd yn anymwybodol o sut mae eraill, yn ymwneud â’u bywydau, gan gynnwys eu plant, yn ymdopi â'r gwahaniad hwn .

Mae'n wir y gall ysgariad arbed iechyd meddwl eich plant mewn rhai achosion, yn enwedig os ydych mewn perthynas gamdriniol gyda'ch priod.

Mae pob sefyllfa’n wahanol, ond mae’n debygol y bydd y canlyniad ar gyfer iechyd meddwl eich plentyn yn ddinistriol.

Felly, beth bynnag fo’ch achos, os byddwch yn ei drin yn wael ac yn diystyru effeithiau negyddol ysgariad ar iechyd meddwl eich plentyn, efallai y byddant yn dioddef o faterion iechyd meddwl cythryblus.

Effeithiau ysgariad ar iechyd meddwl plentyn

Portread Syfrdanol O Ferch Ifanc Yn Syllu Allan O Mae sawl astudiaeth dros y blynyddoedd wedi profi nad oes oedran perffaith pan fo plentyn yn imiwn i effeithiau negyddol ysgariad.

Astudiaeth, cyhoeddwyd yn y Paediatr Child Health cylchgrawn yn ôl yn 2000, yn ymdrin â'r pwnc a drafodwyd gan lawer o rieni yn ystod sesiynau therapi ynghylch a all plant fod yn imiwn i rieni yn gwahanu.

Roedd yr astudiaeth yn nodi hynny mae plant o bob oed yn sensitif i wahaniad rhieni, ac mae eu hymatebion yn cael eu mynegi mewn ffordd sy'n gyson â'u cyfnod datblygiadol.

Roedd yr astudiaeth hefyd yn cwmpasu ystod eang o ymddygiadau mewn plant yr effeithir arnynt gan rieni yn gwahanu:

Mae'r ymddygiadau a grybwyllir uchod nid yn unig yn effeithio ar berthynas plentyn â rhieni, ond hefyd ar berthnasoedd cymdeithasol eraill a hyd yn oed perfformiad academaidd.

Yn nodedig, dywedodd y rhieni a gymerodd ran yn yr astudiaeth hon nad oeddent yn barod ar gyfer y newid yn ymddygiad eu plant ac nad oeddent yn gwybod sut i amddiffyn iechyd meddwl eu plentyn yn ystod yr ysgariad.

Sut i arbed iechyd meddwl ac emosiynol eich plentyn

Mae’n amhosibl atal yn llwyr effeithiau negyddol ysgariad ar iechyd meddwl eich plentyn.

Fodd bynnag, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud i leihau'r effeithiau negyddol hyn a chefnogi iechyd meddwl eich plentyn yn ystod yr ysgariad.

1. Trafod cyd-rianta gyda'ch cyn briod

Yn rhannol, gall ysgariad fod yn beth hunanol. Fodd bynnag, nid oes lle i hunanoldeb, pan ddaw i magu plant ar ôl ysgariad , yn enwedig o ystyried y canlyniadau iechyd meddwl negyddol a all fod ar ôl i rieni wahanu.

Sut mae cyd-rianta o fudd i iechyd meddwl eich plentyn?

Mae gan y Sefydliad Astudiaethau Teuluol adolygu 54 o astudiaethau ar wahanol effeithiau rhianta corfforol unigol a chyd-rianta, a nododd:

  • Canfu pob un o’r 54 astudiaeth fod plant o deuluoedd cyd-rianta yn cael canlyniadau gwell na phlant o deuluoedd rhianta corfforol unigol o ran cyflawniad academaidd, iechyd emosiynol, problemau ymddygiad, a salwch yn ymwneud â straen.
  • Pan gafodd gwahanol ffactorau straen eu cynnwys, fel gwrthdaro rhwng rhieni ac incwm y teulu, roedd plant o deuluoedd cyd-rianta yn dal i gael canlyniadau gwell.
  • Plant o deuluoedd un rhiant yn fwy tebygol o gael perthynas bell ag un o’r rhieni, sy’n effeithio ar berthnasoedd cymdeithasol eraill hefyd.

Mae'n bwysig nodi nad oedd mwyafrif y rhieni a ysgarwyd wedi cytuno ar y cyd neu'n wirfoddol i gynllun rhianta ar y cyd ar ôl iddynt wahanu.

Mae'n hanfodol i'r ddau riant drafod cyd-rianta cyn i'r ysgariad ddod i ben, nid ar ôl i chi wahanu gyda'ch priod. Pam?

Pryd dweud wrth eich plentyn am benderfynu ysgaru , byddwch yn cael eich peledu â thunelli o gwestiynau am sut y bydd y realiti yn newid iddynt a sut y byddant yn dal i allu treulio amser gyda'r ddau ohonoch.

Bydd gadael y cwestiynau hyn heb eu hateb yn gadael eich plentyn yn ddryslyd, gan achosi iddynt gwestiynu eich cariad a'u gorfodi i feio eu hunain am yr ysgariad.

Dylech ymagwedd cyd-rianta gyda lles eich plentyn mewn golwg.

Mae eich plentyn yn haeddu gwybod hyn, a gorau po fwyaf manwl y byddwch chi am eich cynllun cyd-rianta. Dylent wybod pa drefn y byddant yn ei dilyn, ac mae angen i chi wneud iddynt deimlo'n normal yn ei chylch.

Ac, wrth hysbysu plant am eich penderfyniad, mae'n bwysig ei wneud gyda'ch priod ac mewn modd parchus.

2. Peidiwch â badmouth eich cyn briod o flaen eich plant

Merch Fach Anhapus yn Eistedd Wrth Fwrdd Tra Rhieni Yn Dadlau Ar y Gegin Dywedodd un o’r ymatebwyr yn fideo BuzzFeed y soniasom amdano yn y cyflwyniad am ei brofiad yn mynd trwy ysgariad ei rieni pan oedd yn ei arddegau.

Un o’r materion a’i poenodd fwyaf yn y sefyllfa hon yw ei fam yn rhoi drwg i’w dad, na allai sefyll.

Mae sefyllfaoedd o'r fath yn gyffredin yn ystod ysgariad. Mae teimladau'r ddwy ochr yn amrwd, mae rhieni'n mynd trwy lawer o boen a straen, sy'n ei gwneud hi'n anodd rheoli'r sefyllfa o wrthdaro gyda'u cyn-briod.

Fodd bynnag, gall rhoi drwg i'ch cyn briod o flaen eich plant achosi iddynt deimlo cywilydd , heb sôn am y teimlad o ddryswch ac anghrediniaeth a fydd yn eu gwneud hyd yn oed yn fwy o straen.

Ar ben hynny, gall rhoi drwg i'ch cyn briod mewn sgwrs â'ch plentyn gael effeithiau negyddol ar ganlyniad ysgariad.

Cyfreithwyr yn rhybuddio y gall badmouthing priod arwain at addasiadau yn y ddalfa, yn yr achosion gwaethaf, gall un o'r rhieni hyd yn oed yn derbyn gorchymyn atal.

Yn Tennessee, er enghraifft, gwneud datganiadau dirmygus gall achosi i chi gael eich dal mewn dirmyg llys , heb sôn am y byddwch chi'n cael eich gorfodi i dalu alimoni am achosi trallod emosiynol i'ch plentyn a'ch cyn briod.

Mae ysgariad eisoes yn brofiad poenus i chi a'ch plentyn. Peidiwch â gwneud pethau'n waeth iddyn nhw trwy golli rheolaeth dros yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrthyn nhw.

Ni waeth pa sefyllfa sydd wedi arwain at ysgariad, lles meddyliol ac emosiynol eich plentyn y dylech chi ei roi yn gyntaf.

3. Ceisiwch osgoi rhoi eich plentyn yn y canol

Er bod eich plentyn yn un o ddioddefwyr eich ysgariad, nid yw’n golygu y dylai gymryd rhan yn yr holl sefyllfaoedd sy’n gysylltiedig ag ef.

Mae llawer o rieni yn gwneud camgymeriad trwy gynnwys eu plant mewn gwahanol drafodaethau yn ymwneud ag ysgariad. Yn y trafodaethau hyn, defnyddir plant fel cyfryngwyr, y mae rhieni'n eu trin i gael y canlyniad y maent ei eisiau.

Fel hyn mae rhieni yn rhoi eu plant yn y canol, gan feddwl trwy wneud hynny eu bod yn gweithredu er lles gorau eu plant. Mewn gwirionedd, maent yn difetha iechyd meddwl eu plentyn.

Mae yna 3 sefyllfa gyffredin pan fydd rhieni yn rhoi eu plant yn y canol i setlo anghytundebau yn ymwneud ag ysgariad.

  • Defnyddio'r plentyn i lunio cynllun cyd-rianta. Mae hyn fel arfer yn golygu y gall un rhiant geisio gorfodi ei anghenion rhianta ar y cyd ar eu cyn bartner trwy eu plant. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae'ch plentyn yn annhebygol iawn o fod yr arbenigwr gorau mewn cyd-rianta. Os ydych chi am i'ch plentyn fod yn rhan o'r gwaith o greu cynllun cyd-rianta, gofynnwch ei farn, peidiwch â gorfodi eich barn arno.
  • Trafod penderfyniadau’r cyn briod gyda phlentyn. Mae hyn yn gysylltiedig â'r pwynt blaenorol. Ni fyddwch yn profi unrhyw beth a dim ond yn meithrin ymdeimlad o ddiffyg ymddiriedaeth yn y ddau ohonoch.
  • Gofyn i'ch plentyn ddarganfod am berthynas newydd eich cyn briod. Mae hyn yn hollol anghyfrifol a phlentynnaidd, ond nid yw sefyllfaoedd o'r fath yn brin. Hyd yn oed os nad yw'ch plentyn yn ddigon aeddfed i ddeall pam rydych chi'n ei wneud, pan fydd yn tyfu i fyny, bydd yn sylweddoli ei fod wedi cael ei drin a bydd yn colli ei ffydd ynoch chi.

Nid oes unrhyw reswm o gwbl pam y dylech chi roi eich plentyn yn y canol i ddatrys unrhyw gamddealltwriaeth yr ydych chi a'ch cyn briod yn mynd drwyddo. Byddant ond yn teimlo'n fwy rhwygo'n ddarnau ac wedi'u difrodi, gan golli ymddiriedaeth yn raddol yn eu dau riant.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

4. Peidiwch â dweud celwydd wrth eich plant

Wrth fynd trwy ysgariad, nid yw rhieni fel arfer yn rhannu holl fanylion y broses gyda'u plant, ac mae'n beth da. Fel hyn, mae’r ysgariad yn gwneud llai o niwed i iechyd meddwl y plentyn nag y gallai pe bai’n ymwybodol o’r holl fanylion erchyll amdano.

Fodd bynnag, nid yw arbed manylion yr ysgariad yr un peth â dweud celwydd wrth eich plant am sut y bydd y perthnasoedd yn y teulu yn newid ar ei ôl.

Ystyriwch y sefyllfa ganlynol.

Mae tad yn gadael y teulu. Mae gan y teulu blentyn, merch 7 oed. Mae’r ferch yn gofyn i’w thad a yw’n gadael o’i herwydd.

Dywed y tad na fydd byth yn ei gadael ac y bydd yn cwrdd â hi ar ôl ysgol bob dydd i gerdded ei chartref, er, ar ôl yr ysgariad, maent yn cyfarfod llai na dwywaith bob 3 mis yn y pen draw.

Gallwch chi ganfod celwydd gwyn yn hawdd. Roedd y tad yn ceisio amddiffyn lles y plentyn, fodd bynnag, methodd â chyflawni ei disgwyliadau gan ei fod yn amlwg nad oedd yn mynd i wneud yr hyn a addawodd.

Mae’r ferch yn dechrau beio ei hun am ymddygiad ei thad, gan achosi mwy o straen iddi, ac, yn y pen draw, problemau gyda’i hiechyd meddwl a hyd yn oed corfforol, o ganlyniad i’w straen parhaus.

Felly, byddwch yn ofalus am yr hyn yr ydych yn ei addo neu'r hyn yr ydych yn dweud celwydd amdano i'ch plentyn. Po ieuengaf ydynt, y mwyaf tebygol y byddant yn cymryd eich geiriau yn llythrennol.

Er mwyn osgoi torcalon, straen, ac iselder, wrth i'ch plentyn ddechrau beio ei hun am yr ysgariad, ceisiwch fod mor onest â phosibl yn eich sgyrsiau â nhw.

Mae teimladau eich plentyn yn bwysig

Hyd yn oed os ydych chi'n mynd trwy a gwahaniad heddychlon a pharchus, mae hon yn dal i fod yn sefyllfa straenus i'ch plentyn.

Efallai na fyddwch yn rhannu holl fanylion yr ysgariad gyda'ch plentyn, ond mae'n rhaid i chi a'ch priod ofalu am iechyd emosiynol a meddyliol eich plentyn.

Felly, wrth i chi fynd drwy'r ysgariad, gofynnwch i'ch plentyn sut mae'n teimlo am eich gwahaniad. Rhannwch eich teimladau hefyd, ond osgoi beio eich priod ar gyfer y sefyllfa hon.

Eich tasg yw annog eich plentyn i rannu ei deimladau a'i emosiynau trwy gydol y broses gyfan o ysgariad ac ar ôl i'r ysgariad ddod i ben.

Trafodwch y cynllun cyd-rianta, arhoswch yn barchus, peidiwch â rhoi eich plant yn y canol, a byddwch yn onest gyda nhw.

Cofiwch, fodd bynnag, efallai na fyddwch yn gallu amddiffyn eich plant yn llawn rhag cael eu brifo. Mae plant yn dueddol o fynd trwy eu hemosiynau yn dawel, yn enwedig os ydynt yn eu harddegau.

Yn yr achos hwn, mae'n bwysig creu awyrgylch o gefnogaeth a dealltwriaeth ac osgoi barn. Bydd hyn yn helpu eich plentyn i fynd drwy eich ysgariad gyda’r effaith leiaf bosibl ar ei iechyd meddwl.

Ranna ’: