Sut i Atal Cam-drin Perthynas

Cynhyrfu Gwraig Affricanaidd Wedi Mae canlyn yn un o'r agweddau mwyaf arwyddocaol ar fywydau pobl. Mae'n amhosibl dychmygu'ch annedd heb rywun arbennig a fydd yn eich cefnogi a'ch deall hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf cymhleth.

Hyd yn oed yn y byd modern, mae angen partner ar bob un ohonom. Fodd bynnag, mae'r ffordd yr ydym yn edrych am ein pobl arwyddocaol eraill wedi newid. Y dyddiau hyn, mae'n well gan bron pawb chwilio am bartneriaid gan ddefnyddio'r gorau dyddio ar-lein safleoedd.

Serch hynny, ni all rhyngwyneb smart a llawer o nodweddion defnyddiol warantu y byddwch yn osgoi cam-drin perthynas.Felly, sut i osgoi sefyllfaoedd o'r fath?

I ddechrau, rhaid inni ddeall beth yw perthynas gamdriniol a'r mathau o berthnasoedd camdriniol.

Darllenwch yr erthygl hon i ddarganfod beth yw cam-drin mewn perthynas a'r strategaethau mwyaf defnyddiol i atal perthnasoedd camdriniol.

Hanfodion cam-drin mewn perthynas

Cyn mynd ymhellach a deall pa dechnegau i atal cam-drin neu gam-drin perthynas tra'n dyddio, mae angen i ni sylweddoli ystyr y cysyniad.

Mae cam-drin canlyn hefyd yn adnabyddus fel trais partner agos, trais dyddio , neu drais mewn perthynas, ac mae'r cyfan yn ymwneud â goruchafiaeth.

Ystyr geiriau: Pan fydd eich cariad neu gariad bob amser ceisio rheoli yr hyn yr ydych yn ei ddweud, sut yr ydych yn rhyngweithio â phobl eraill, neu sut yr ydych yn trin eich ffrindiau neu hyd yn oed aelodau o'r teulu.

Yn ôl ystadegau , mae'n fwy cyffredin ymhlith merched i gael eu cam-drin gan eu partneriaid.

Fel y dywed yr ymchwilwyr, mae mwy na 70% o fenywod wedi delio â cham-drin perthnasoedd wrth adeiladu eu perthnasoedd.

Yn fwy na hynny, maen nhw'n sylwi bod ymddygiad o'r fath yn fwy cyffredin ymhlith cynulleidfa iau, ac mae angen i bob merch o 16 i 24 oed wybod sut i atal cam-drin wrth ddod â'u cariadon at ei gilydd.

Mathau o gam-drin mewn perthynas

Dyn Affricanaidd Americanaidd dig yn ffraeo, yn gweiddi Camgymeriad eithaf cyffredin yw meddwl bod angen inni wybod strategaethau atal cam-drin corfforol mewn perthnasoedd. Fodd bynnag, mae mwy o fathau o gamymddwyn o'r fath, a'r rhai mwyaf cyffredin yw:

  • Camdriniaeth emosiynol - Mae ymddygiad o'r fath yn cynnwys ysbïo ar eich partner a cheisio ei ynysu ef neu hi o'r byd. Mae'r camdrinwyr hyn yn aml yn dweud y byddant yn cyflawni hunanladdiad os bydd eu cwpl yn torri i fyny.
  • Cam-drin rhywiol - Mae'r rhain yn sefyllfaoedd pan fydd un partner yn ceisio rheoli ei berfformiad rhywiol arwyddocaol arall. Yr enghraifft fwyaf cyffredin o gam-drin o'r fath yw pan fydd y person hwn yn dod yn dreisio. Yn fwy na hynny, efallai y bydd pobl o'r fath yn dechrau sarhau eu partneriaid am sut maen nhw'n edrych neu ba ddillad maen nhw'n eu gwisgo.
  • Cam-drin digidol - Mewn sefyllfaoedd o'r fath, mae'r bobl hyn yn awyddus i wybod pa gyfrineiriau sydd gan eu partneriaid ac yn ceisio darllen eu holl negeseuon. Ar ben hynny, mae rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn lawrlwytho apiau gyda'r nod o olrhain lleoliadau a symudiadau arwyddocaol eraill.

Hefyd gwyliwch: 10 baner coch perthynas o gam-drin.

Sut i atal cam-drin mewn perthynas

Mae pawb eisiau adeiladu perthnasoedd iach heb unrhyw gamdriniaeth na thrais. Dyna pam ei bod yn well atal ymddygiad o'r fath os ydych chi am ddyddio'ch partner am amser hir. Er mwyn atal cam-drin, dilynwch yr awgrymiadau syml hyn:

  1. Rydych chi'n gyfartal - Peidiwch â gadael i'ch partner eich rheoli a pheidiwch byth â gadael iddo ef neu hi ddweud wrthych beth y dylech ei wneud. Fel arall, byddwch yn dod yn ddioddefwr. Felly, mae'n well dweud wrth eich person arall arwyddocaol eich bod yn teimlo bod rhywbeth ofnadwy yn digwydd os sylwch fod y person hwn yn dechrau eich rheoli.
  2. Treuliwch ychydig o amser ar eich pen eich hun - Hyd yn oed os ydych wedi bod mewn perthynas ers blynyddoedd, ni ddylech byth anghofio eich bod yn unigolyn sydd â'ch nodau a'ch hobïau. Dyna pam ei bod yn well osgoi aros 24/7 gyda'ch partner. Yn yr achos hwn, ceisiwch ddod o hyd i ffrindiau newydd nad ydynt yn adnabod eich eraill arwyddocaol. Bydd yr amser y byddwch yn ei dreulio ar wahân yn eich helpu i orffwys oddi wrth eich gilydd a gwneud eich dyddio hyd yn oed yn iachach.
  3. Cael eich arian - Mae'r cyngor hwn yn hollbwysig o ran atal trais teuluol . Er ei bod yn gyffredin ymhlith y rhan fwyaf o barau i gael cyllideb deuluol, gall ddod yn rheswm dros gam-drin ac yn arf o gam-drin. Er enghraifft, mae eich partner yn dweud na chewch chi geiniog os ewch chi allan gyda'ch ffrindiau. Dyna pam y dylai fod gan bob person mewn cwpl rywfaint o arian parod i'w wario ar ei ddibenion, ac nid oes rhaid iddynt ddweud wrth ei gilydd am hynny.

A'r agwedd fwyaf arwyddocaol ar y pwnc hwn; mae pob person yn awyddus i wybod: sut i atal trais domestig?

Yn hyn o beth, dylai unrhyw un fod yn ymwybodol o hynny mae cyfathrebu rhwng dau berson yn hanfodol . Mae’n well dweud wrth eich partner eich bod yn teimlo’n ansicr oherwydd sut mae’n ymddwyn cyn gynted ag y byddwch yn sylweddoli bod rhywbeth wedi newid.

Bydd rhywun arall cariadus yn deall hynny ac yn rhoi'r gorau i gamymddwyn os yw ef neu hi yn eich caru chi ac yn parchu eich teimladau.

Ar y cyfan, mae'n well osgoi mynd ar ddêt os ydych chi eisoes yn dioddef o gamdriniaeth, yn enwedig cam-drin teuluol oherwydd bod y person eisoes yn siŵr eich bod chi'n perthyn iddo.

Ydych chi erioed wedi delio ag unrhyw fath o gamdriniaeth neu drais tra'n dyddio? Dywedwch eich stori wrthym!

Ranna ’: