Sut i Ymdrin â Phartner Sgitsoffrenig: 10 Ffordd

Busnes a

Yn yr Erthygl hon

Gall byw gyda phartner sydd â salwch meddwl ddod â heriau. Gallant brofi symptomau anodd, megis hwyliau ansad , anniddigrwydd, neu golli diddordeb mewn gweithgareddau arferol.Tra'n wahanol cyflyrau iechyd meddwl ymyrryd â'ch perthynas, gall gwybod sut i ddelio â phartner sgitsoffrenig fod yn hynod heriol, o ystyried difrifoldeb y cyflwr iechyd meddwl hwn.

Yma, dysgwch rai strategaethau ar gyfer rheoli sgitsoffrenia mewn perthnasoedd.

Cyn plymio i mewn i sut i fod mewn perthynas â sgitsoffrenig, mae'n ddefnyddiol deall y diffiniad o sgitsoffrenia.

Beth yw sgitsoffrenia?

Mae’n cynnwys symptomau gan gynnwys rhithweledigaethau, lle mae person yn clywed neu’n gweld pethau nad ydynt yno, a lledrithiau, sy’n gredoau cryf nad ydynt yn cael eu hategu gan unrhyw dystiolaeth.

Gan fod y Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Meddwl eglura, gall sgitsoffrenia achosi i berson ymddangos allan o gysylltiad â realiti.

Mae rhai o symptomau eraill sgitsoffrenia fel a ganlyn:

 • Ymddygiadau rhyfedd
 • Meddyliau gwyrgam
 • Paranoia
 • Ofnau afresymegol
 • Llai o deimladau o bleser
 • Diffyg mynegiant emosiynol
 • Colli cymhelliant
 • Anhawster gyda sylw a chof

Oherwydd bod sgitsoffrenia yn gallu achosi person i golli cysylltiad â realiti, mae'n cael ei labelu fel anhwylder seicotig.

Gall rhywun â sgitsoffrenia feddu ar gredoau afresymegol, megis cael ei argyhoeddi bod ganddo bwerau goruwchddynol a'i fod yn gallu cyfathrebu'n uniongyrchol â Duw.

O ystyried symptomau sgitsoffrenia, mae'n eithaf amlwg y gall sgitsoffrenia a pherthnasoedd fod yn heriol.

Beth sy'n achosi sgitsoffrenia?

Deall y gwaelodol achosion sgitsoffrenia gall hefyd fod yn ddefnyddiol wrth ddysgu sut i ddelio â rhywun â sgitsoffrenia.

Mae cryn dipyn o dystiolaeth bod gall geneteg gynyddu'r risg o sgitsoffrenia , ond nid oes un genyn unigol yn ei achosi. Yr hyn sy'n hysbys yw bod rhai genynnau yn gysylltiedig â'r cyflwr, a gall redeg mewn teuluoedd.

Nid genynnau yw'r unig ffactor sy'n cyfrannu at sgitsoffrenia. Gall ffactorau risg genetig ryngweithio â phroblemau amgylcheddol, fel tlodi, straen sylweddol, a phroblemau maeth.

Pan fydd genynnau yn rhyngweithio ag amgylchedd gwael, gall arwain at ddatblygiad sgitsoffrenia.

Yn olaf, gall gwahaniaethau yn strwythur a swyddogaeth yr ymennydd gyfrannu at sgitsoffrenia. Gall pobl sydd â ffactorau risg eraill, megis hanes teuluol neu straen amgylcheddol, brofi newidiadau yn yr ymennydd sy'n arwain at ddatblygiad sgitsoffrenia.

Er efallai na fydd achosion sgitsoffrenia yn dweud wrthych sut i wneud hynny bod mewn perthynas gyda sgitsoffrenig, maen nhw'n rhoi gwell dealltwriaeth i chi o'r anhwylder, fel eich bod chi'n gwybod beth mae'ch partner yn mynd drwyddo.

8 Arwyddion bod gan eich partner sgitsoffrenia

Os ydych chi'n meddwl bod gennych briod â sgitsoffrenia, mae'n debyg eich bod yn chwilio am rywfaint o wybodaeth sy'n cadarnhau eich amheuon. Ystyriwch yr arwyddion isod, a all gyfeirio at a diagnosis posibl o sgitsoffrenia :

 1. Mae eich partner yn sôn am glywed lleisiau nad ydynt yn bresennol.
 2. Weithiau pan fydd eich partner yn siarad, rydych chi'n cael anhawster deall oherwydd maen nhw'n neidio o un pwnc i'r llall.
 3. Mae meddwl eich partner yn ymddangos yn afresymegol neu'n rhyfedd.
 4. Rydych chi'n sylwi bod eich partner yn gwneud symudiadau rhyfedd.
 5. Ar adegau, mae eich partner yn ymddangos yn emosiynol fflat iawn. Er enghraifft, efallai na fyddant yn ymateb i ddigwyddiad sy'n ymddangos yn gyffrous, fel eich bod yn cael dyrchafiad yn y gwaith.
 6. Mae'n ymddangos na all eich partner wneud cynlluniau neu nad oes ganddo unrhyw gymhelliant i gyflawni unrhyw beth.
 7. Efallai na fydd eich partner yn cael fawr ddim pleser, os o gwbl.
 8. Mae gan eich partner gredoau rhyfedd iawn, fel cred gref bod y llywodraeth yn olrhain eu hymddygiad.

Wrth gwrs, ni ddylech geisio gwneud diagnosis o gyflwr iechyd meddwl difrifol ar eich partner, ond mae'r arwyddion uchod yn awgrymu y gall eich partner fod yn byw gyda sgitsoffrenia. Yn yr achos hwn, mae ymyrraeth broffesiynol yn debygol o warantu.

|_+_|

Arswyd

Sut mae sgitsoffrenia yn effeithio ar briodasau a phartneriaethau

Nid yw’n syml dysgu sut i ddelio â phartner sgitsoffrenig oherwydd gall iechyd meddwl effeithio’n sylweddol ar berthnasoedd. Wedi'r cyfan, efallai y bydd eich partner â sgitsoffrenia yn ymddangos fel pe bai wedi colli cysylltiad â realiti ar adegau, a all ei gwneud hi'n heriol cyfathrebu â nhw.

O ystyried y symptomau sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia, gall y cyflwr effeithio ar berthnasoedd. Er enghraifft, weithiau gall y cyflwr fod mor ddifrifol fel bod a ni all person â sgitsoffrenia gadw swydd na chyflawni cyfrifoldebau fel talu biliau neu ofalu am blant.

Gall caru sgitsoffrenig hefyd olygu delio ag ef ymddygiadau nad ydynt bob amser yn gwneud synnwyr . Yn ogystal, efallai y bydd eich partner yn ymddangos emosiynol ddim ar gael neu fel pe na baent yn poeni am y berthynas.

Ar adegau, efallai y bydd eich partner hefyd dim diddordeb mewn gwneud gweithgareddau hwyliog gyda'ch gilydd neu gymryd rhan mewn bywyd teuluol, a all fod yn eithaf niweidiol.

Mewn rhai achosion, gall perthynas â sgitsoffrenig ymddangos yn ddryslyd neu'n frawychus oherwydd gallant ddangos ymddygiad rhyfedd, a gall eu prosesau meddwl fod yn gwbl afresymol.

Gall hyn arwain at wrthdaro a hyd yn oed rhaniad rhyngoch chi a'ch partner neu briod â sgitsoffrenia.

Yn olaf, efallai y gwelwch hynny sgitsoffrenia mewn perthnasoedd yn arwain at a diffyg agosatrwydd . Gall y diffyg pleser a gwastadrwydd emosiynol sy'n dod gyda'r anhwylder ei gwneud hi'n heriol cysylltu'n agos.

Mae rhai o'r gall meddyginiaethau a ddefnyddir i drin sgitsoffrenia leihau ysfa rywiol.

Yn ychwanegol, ymchwil gysylltiedig â sgitsoffrenia a pherthnasoedd cariad wedi dangos bod hyd yn oed cleifion heb feddyginiaeth â chyflyrau iechyd meddwl yn cael llai o bleser yn ystod rhyw a gostyngiad mewn gweithgaredd rhywiol o'i gymharu â'r rhai heb sgitsoffrenia.

Gall yr heriau uchod wneud bod mewn perthynas â sgitsoffrenig yn dipyn o dreth ar adegau ond mae gobaith o hyd os dymunwch weithio tuag ato.

10 ffordd i ddelio â phartner sgitsoffrenig mewn perthynas

Gall sgitsoffrenia fod yn gyflwr iechyd meddwl difrifol a heriol, ond mae ffyrdd o ymdopi. Ystyriwch y deg strategaeth ganlynol ar gyfer sut i ddelio â phartner sgitsoffrenig mewn perthynas:

1. Peidiwch â chymryd pethau'n bersonol

Gall fod yn hawdd beio’ch hun neu deimlo eich bod yn mynd yn brin pan nad yw’ch partner yn cyfathrebu’n dda â chi neu’n cael trafferth gydag agosatrwydd. Cofiwch, symptomau'r anhwylder yw'r rhain ac nid ydynt yn dynodi unrhyw beth rydych wedi'i wneud yn anghywir.

|_+_|

2. Datblygu eich system cymorth cymdeithasol

Pan fydd byw gyda phartner sgitsoffrenig yn dod yn anodd, mae angen rhywun y gallwch droi ato am gefnogaeth. Datblygwch rwydwaith o ffrindiau ac aelodau o'r teulu sy'n deall y gallwch ddibynnu arnynt pan fydd angen i chi sgwrsio neu gael clust i wrando.

3. Ceisio therapi

Fel y nodwyd uchod, gall cyfathrebu fod yn heriol pan fydd gennych briod â sgitsoffrenia. Gall gweithio gyda chwnselydd cwpl eich helpu i ddysgu sut i reoli sgitsoffrenia mewn perthnasoedd.

Mae sesiynau cwnsela rheolaidd yn rhoi lleoliad diogel i chi ar gyfer prosesu materion perthnasoedd a dysgu sut i wneud hynny cyfathrebu’n fwy effeithiol gyda'i gilydd.

|_+_|

4. Ystyriwch grŵp cymorth

Weithiau, gallwch deimlo braidd yn unig wrth fyw gyda phartner sgitsoffrenig. Yn yr achosion hyn, mae grŵp cymorth yn ffordd wych o ddelio â phartner sgitsoffrenig.

Gall cyfathrebu ag eraill yn y grŵp ddarparu gwybodaeth werthfawr am ddelio â sgitsoffrenia problemau priodas , ac mae cymryd rhan yn y grŵp yn eich atgoffa nad ydych chi ar eich pen eich hun yn eich brwydrau.

5. Ymarfer hunanofal

Fel y dywed y dywediad, ni allwch ofalu am eraill os na wnewch chi yn gyntaf gofalu amdanoch eich hun . Mae hyn yn golygu ei bod yn hanfodol eich bod yn cymryd amser ar gyfer hunanofal.

Gallai hyn olygu datblygu trefn ymarfer corff rheolaidd, gwneud amser ar gyfer un gweithgaredd rydych chi'n ei fwynhau bob dydd neu ymrwymo i gynllun maeth iach. Pan fyddwch chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun, rydych chi'n debygol o ddarganfod bod y dasg o garu sgitsoffrenig yn llai heriol.

Gwyliwch y fideo hwn i ddatblygu eich cynllun gweithredu hunanofal eich hun yn hawdd:

6. Ymateb mewn ffordd ddefnyddiol i'w meddyliau afresymol (a seicotig).

Gall fod yn heriol pan fydd eich partner â sgitsoffrenia yn dal gafael ar ei gredoau seicotig, hyd yn oed gyda thystiolaeth nad ydynt yn ddilys. Peidiwch â dadlau na cheisio argyhoeddi eich partner ei fod yn anghywir; byddwch yn barod i fod yn bwyllog a pharchus.

Yn hytrach na dadlau pan fydd eich partner yn rhannu meddyliau afresymol, efallai y byddwch chi'n ymateb, rwy'n gweld y sefyllfa'n wahanol i chi.

|_+_|

7. Byddwch yn barod mewn argyfwng

Efallai eich bod yn gwybod sut i ddelio â phartner sgitsoffrenig ar eich pen eich hun mewn bywyd o ddydd i ddydd, ond efallai y bydd angen i chi alw am help mewn argyfwng.

Er enghraifft, os yw'ch partner yn mynegi meddyliau hunanladdol neu'n dechrau gweithredu ar rithweledigaethau i'r graddau eu bod mewn perygl, efallai y bydd angen i chi ffonio llinell argyfwng lleol neu 911. Os byddwch yn ffonio 911, byddwch yn barod i ddweud wrth y dosbarthwr bod eich priod neu mae gan un arall sgitsoffrenia.

Efallai y bydd angen eu cludo i'r ysbyty i gael triniaeth seiciatrig frys.

8. Mynnwch fod eich partner yn ceisio triniaeth

Cwpl gartref

Mae sgitsoffrenia heb ei drin yn ei gwneud hi'n anodd iawn i rywun gael perthnasoedd iach. Gall symptomau'r salwch arwain at ymddygiadau anghyson, gan gynnwys cam-drin yn erbyn partner .

Am y rheswm hwn, rhaid i'ch partner dderbyn triniaeth a chydymffurfio â hi. Byddwch mor gefnogol â phosibl trwy fynd gyda nhw i apwyntiadau a'u canmol am dderbyn cymorth.

9. Peidiwch â disgwyl i driniaeth helpu ar unwaith

Mae triniaeth yn bwysig i rywun sydd â sgitsoffrenia, ond nid yw hynny'n golygu y bydd yn berffaith nac yn gwella'ch partner ar unwaith.

Bydd angen i chi byddwch yn amyneddgar i roi amser i feddyginiaethau weithio a chydnabod y bydd triniaeth yn broses gydol oes i'ch partner.

Efallai y bydd adegau pan fydd eich partner yn gwneud yn dda, yn ogystal ag adegau pan fydd yn mynd yn ôl ac yn profi symptomau mwy difrifol.

10. Helpwch eich partner i osod nodau bach

Pan fydd eich partner yng nghamau cynnar y driniaeth neu’n profi atglafychiad o symptomau sgitsoffrenia, gall nodau mawr fod yn llethol, fel dychwelyd i’r gwaith yn llawn amser neu orffen rhaglen radd.

Helpwch eich partner i osod nodau bach y gellir eu rheoli i'w helpu i wneud cynnydd. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n creu nod i fynd am dri thaith gerdded yr wythnos gyda'ch gilydd i annog eich partner i gymryd rhan mewn mwy o weithgaredd.

Neu, efallai y byddwch chi'n rhoi nod iddyn nhw helpu gydag un dasg y dydd, fel golchi'r llestri ar ôl swper, i'w cael nhw i gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau dyddiol. Dros amser, wrth i'r symptomau wella, gallwch ychwanegu nodau ychwanegol, ac efallai nodau mwy.

Nid dyma ddiwedd y ffordd

Gall dysgu sut i ddelio â phartner sgitsoffrenig ymddangos yn heriol, ond nid yw'n amhosibl. Mae sgitsoffrenia yn gyflwr iechyd meddwl difrifol a all achosi symptomau problematig.

Er hynny, gall unigolion â sgitsoffrenia ddysgu ymdopi â'u symptomau a chael perthnasau hapus gyda thriniaeth a chefnogaeth.

Ranna ’: