Sut i Gael Narcissist i Faddau i Chi: 10 Ffordd

Rhestr cwpl i gerddoriaeth

Yn yr Erthygl hon

Un o'r cwestiynau cyffredin y mae llawer o bobl yn ei ofyn yw a yw narcissists yn maddau? O ystyried eu hanian a'u cyflyru emosiynol, mae gwybod sut i gael narsisydd i faddau i chi ar ôl i chi wneud cam â nhw yn gwrs cyfan sy'n werth ei astudio.

Fodd bynnag, os ydych mewn perthynas ag un , mae gwybod sut i ymddiheuro i narcissist yn effeithiol yn angenrheidiol oherwydd, ar ryw adeg, rydych chi yn rhwym o wneud camgymeriadau gall hynny roi straen ar y berthynas.

Dyma lle mae'r wybodaeth a gynhwysir yn yr erthygl hon yn dod i chwarae.

Sut ydych chi'n llywio'r tir peryglus hwnnw pan fydd narcissist yn mynnu ymddiheuriad? A ddylech chi ymddiheuro i narcissist hyd yn oed pan nad ydych chi'n siŵr o ganlyniad eich ymddiheuriadau? Beth ydych chi'n ei wneud pan fydd narcissist yn wallgof amdanoch chi? Sut mae cael narcissist i faddau i chi?

Y rhain a mwy yw'r cwestiynau cyffredin a fyddai'n cael eu trin yn gynhwysfawr yn yr erthygl hon. Os ydych chi'n chwilio am sut i wneud i'ch perthynas â narcissist weithio, byddai hyn yn amhrisiadwy i chi.

Sut mae narcissist yn gweithredu mewn perthynas?

Mae hwn yn gwestiwn hollbwysig a allai fod yn mynd ymlaen yn eich meddwl ar hyn o bryd. Cyn rhoi ateb i chi, gadewch i ni edrych yn gyflym ar bwy yw narcissist mewn gwirionedd.

Mae narcissist yn llawer mwy na'r person hwnnw sy'n postio llawer o hunluniau ohonyn nhw eu hunain ar Instagram. Mae narcissist yn un sy'n delio ag anhwylder seicolegol y cyfeirir ato'n broffesiynol fel anhwylder Personoliaeth Narsisaidd.

Yn ôl trawsgrifiad a ddogfennwyd gan y Cymdeithas Seicolegol America , Mae Narcissism yn seiliedig ar 4 piler critigol; diffyg empathi , mawredd, ymdeimlad cronig o hawl, a'r angen dirfawr i geisio dilysiad/edmygedd gan bobl eraill.

Yn hytrach na pha mor gyfoglyd maen nhw'n swnio / edrych fel arfer, mae'r narcissist fel arfer yn unrhyw beth ond yn hyderus.

Y 4 piler hyn yw'r prif nodweddion y byddai narcissist yn eu harddangos mewn perthynas.

Yn gyntaf oll, maent yn ymddwyn fel pe bai eu barn y gorau / uchaf, maent yn tueddu i uniaethu â'u partneriaid fel pe baent yn anghymwys, a bob amser eisiau bod ar ddiwedd cefnogaeth emosiynol, edmygedd a chanmoliaeth.

|_+_|

Ydy narcissist byth yn maddau i chi?

Hyd yn oed pan fydd narsisiaid yn gwneud ichi ymddiheuro am eich camweddau, a ydyn nhw byth yn maddau mewn gwirionedd? Mae hwn yn un cwestiwn a allai fod ychydig yn anodd ei ateb, oherwydd y gwahanol ochrau i'r geiniog hon.

Ar yr olwg gyntaf, mae'n ddiogel dweud bod narcissists yn tueddu i ddal dig yn fwy na'r person cyffredin. Gellir priodoli hyn yn uniongyrchol i'r llu o frwydrau mewnol y mae'n rhaid iddynt eu hymladd.

Fodd bynnag, mae astudiaeth ddiweddar yn awgrymu hynny mor bell ag y mae maddeuant yn myned, nid yw pob narsisiwr yn achos colledig . Mae rhai o honynt yn meddu mwy o alluoedd i faddau nag eraill. I grynhoi, efallai y bydd narcissist yn maddau i chi ar ôl cyfnod hir o groglo ac erfyn amdano.

Gan nad yw'n ymddangos bod narsisiaid ac ymddiheuriadau yn gwneud yn dda iawn gyda'i gilydd, efallai y byddwch am gymryd cam yn ôl a pheidio â bancio ar y siawns mai eich partner narcissist fyddai'r cyntaf i chwifio'r faner maddeuant pan fyddwch wedi eu brifo mewn perthynas.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n ymddiheuro i narcissist?

Cwpl yn cael Diodydd

Mae'r hyn sy'n digwydd ar ôl i chi ymddiheuro i narcissist braidd yn ddiddorol. O ystyried bod y narcissist cyffredin eisoes yn meddwl eu bod yn well na chi a bod yn rhaid ichi ohirio iddynt bob amser, gall unrhyw un o'r rhain ddilyn eich ymddiheuriadau yn hawdd.

un. Gwrthod gwastad

Nid yw'n hollol annormal i fod yn dyst i narcissist dim ond ceryddu eich ymddiheuriadau ar ôl i chi gasglu'r dewrder i'w gwneud. Efallai y byddant yn dweud wrthych pa mor ofnadwy ydych chi neu sut yr hyn a wnaethoch oedd y peth gwaethaf y bu'n rhaid iddynt ei ddioddef ar hyd eu hoes.

Os ydych chi'n meddwl tybed a ddylech chi ymddiheuro i narcissist, efallai y byddwch am ystyried y posibilrwydd hwn yn gyntaf cyn anfon yr ymddiheuriad hwnnw i mewn.

|_+_|

dwy. Hunan-gyfiawnder

Peth arall a all ddigwydd pan fyddwch chi'n ceisio ymddiheuro i narcissist yw eu bod nhw efallai achub ar y cyfle i rwbio eich ‘cliuelessness’ yn eich wyneb.

Mewn ymgais i'ch atgoffa o ba mor gywir oeddent a pha mor anghywir oeddech chi, efallai na fydd yn anghywir os byddwch yn clywed datganiadau fel, rwy'n falch ichi gyfaddef o'r diwedd eich bod yn anghywir, neu a ydych yn awr yn cytuno fy mod yn iawn. ar hyd?

Byddai'r narcissist fel arfer yn glosio ar ôl derbyn ymddiheuriad.

3. Gallant hefyd achub ar y cyfle i’ch atgoffa am ‘droseddau’ eraill yr ydych eisoes wedi ymddiheuro amdanynt

Rydych chi eisiau ymddiheuro am fod yn hwyr i ginio, ond byddai'r narcissist yn achub ar y cyfle i'ch atgoffa sut na wnaethoch chi ddiffodd y golchwr cyn rhedeg i ffwrdd i'r gwaith, neu sut rydych chi am eu gweithio i farwolaeth dim ond oherwydd ichi anghofio rhowch eich sanau budr yn yr hamper dair wythnos yn ôl.

Ie, drama!

|_+_|

10 ffordd i gael narcissist i faddau i chi

Os ydych chi'n ceisio darganfod sut i ddyhuddo narcissist, dyma 10 peth y dylech chi ystyried eu gwneud.

un. Dechreuwch trwy ddweud wrthyn nhw sut rydych chi'n teimlo

Cwpl yn mwynhau ar y traeth

Y cam cyntaf i gael narcissist i faddau i chi yw trwy ganiatáu eich hun i fod yn agored i niwed gyda nhw. Pan fyddwch wedi eu brifo, gadewch iddynt fanteisio ar eich banc empathi trwy fod yn hollol onest gyda nhw. Gallwch chi ddweud rhywbeth fel, dwi'n teimlo'n ofnadwy am…

|_+_|

dwy. Rhowch wybod iddynt am yr union ymddygiad rydych chi'n teimlo'n edifeiriol amdano

Chwilio am sut i gael narcissist i faddau i chi?

Mae'n helpu i roi gwybod iddynt eich bod yn ymwybodol o'r union beth a wnaethoch sy'n eu brifo. Felly, efallai yr hoffech chi ddweud rhywbeth tebyg, mae'n ddrwg gen i am drin eich mam fel y gwnes i.

3. Rhowch wybod iddynt beth ddylent ei wneud i wella pethau

Er eich bod yn ceisio ymddiheuro iddynt, mae'n helpu i adael i narcissist wybod nad ydych ar fin cael eich taflu o'ch cwmpas fel nad oes gennych. synnwyr iach o hunan-barch .

Ar ôl cam 2, mae’n helpu i roi gwybod iddynt am y rôl y gallant ei chwarae i sicrhau nad yw’r hyn a ddigwyddodd o’r blaen yn digwydd eto.

Er enghraifft, gallwch chi ddweud rhywbeth tebyg, a ydych chi'n meindio peidio â'm cosbi o flaen eich mam eto?

Fideo a awgrymir : 7 ffordd i drechu narcissist mewn sgwrs:

Pedwar. Ewch yn fawr ar empathi

Os ydych chi wedi cyrraedd mor bell â hyn gyda narcissist, a yw'n fwyaf tebygol oherwydd bod gennych chi lawer o empathi ynoch chi.

Pan fyddwch chi'n ceisio darganfod sut i helpu narsisydd i wella o'u brifo, efallai yr hoffech chi ddechrau trwy empathi â nhw. Efallai y byddant yn dweud rhai pethau nad ydych yn cytuno â nhw. Canolbwyntiwch ar eu diarfogi ag empathi.

|_+_|

5. Paratowch eich hun yn feddyliol cyn i chi ddechrau

Y peth am narsisiaid yw, unwaith y byddan nhw'n dechrau mynd ymlaen ynghylch pa mor anghywir oeddech chi / pa mor iawn ydyn nhw, efallai na fyddant yn stopio am amser hir.

Er mwyn atal eich hun rhag ymateb gyda dychweliadau craff bob eiliad, paratowch eich hun yn feddyliol ar gyfer pigiadau ceg ceg eich bywyd.

6. Peidiwch â disgwyl iddynt weld y rheswm ar unwaith

Ydych chi'n chwilio am sut i gael ymddiheuriad gan narcissist? Efallai na fyddwch yn dod o hyd i hynny ar unwaith.

Os ydych chi'n ceisio darganfod sut i gael narcissist i faddau i chi, un peth y mae'n rhaid i chi ei wneud yw peidio byth â disgwyl iddynt weld y rheswm ar unwaith. Pe bai narcissist yn maddau yn y pen draw, maen nhw am wneud hynny ar eu telerau nhw.

Gallant wneud hynny ar ôl ychydig. Felly, gadewch iddynt oeri.

|_+_|

7. Peidiwch â syrthio am yr un camgymeriadau

Y tebygrwydd yw, cyn i narcissist faddau'n llwyr ichi, y byddent yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ddial.

Mae hyn yn golygu hynny byddent yn ceisio eich brifo yr un ffordd y gwnaethoch chi. Paratowch ar gyfer hyn a gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n dioddef oherwydd eu ymosodiad pan ddônt.

8. Defnyddiwch ‘ni’ yn lle ‘chi’ a ‘fi’

Cwpl yn darllen llyfrau

Y rheswm am hyn yw ei fod yn tueddu i roi ymdeimlad o berthyn a chynhwysiant. Mae’n gwneud iddyn nhw deimlo nad ydych chi’n eu cyfri allan nac yn rhoi’r gorau iddyn nhw ac mae hefyd yn clustogi’r ergyd sy’n gysylltiedig â’r geiriau rydych chi am eu dweud wrthyn nhw.

Felly, yn lle dweud, rwy'n meddwl y gallwch chi wneud yn well, gallwch chi ddweud, rwy'n meddwl y gallwn ni wneud yn well mewn … meysydd.

|_+_|

9. Gwybod pryd i gael help eu ffrindiau / cynghreiriaid agosaf y gallwch chi ymddiried ynddynt

Un ffordd o gael narcissist i faddau i chi (yn enwedig os yw eu dig wedi parhau dros gyfnod rhy hir) yw ymrestru help eu ffrindiau agosaf a chynghreiriaid.

Gallai hyn fod yn aelod o'u teulu, ffrind agos/parchu, neu ddim ond rhywun y gallant wrando arno.

Mae'r siawns y byddai hyn yn gweithio yn gyfyngedig, ond mae'n werth rhoi cynnig arni; yn enwedig os ydych wedi rhoi cynnig ar bob peth yn y llyfr yn ofer.

10. Gwybod pryd i gerdded i ffwrdd

Dyma'r rhan anodd, ond mae'n erfyn cael ei ddweud er hynny. Cyn belled ag y mae eich perthynas â narcissist yn mynd, cofiwch i flaenoriaethu eich iechyd meddwl .

Os na wnewch hyn yn bwynt dyletswydd, efallai y byddwch yn aros yn ôl mewn a perthynas sydd wedi troi yn wenwynig ymhell ar ôl dylech fod wedi cerdded allan y drysau.

Mae croeso i chi ei alw'n rhoi'r gorau iddi pan fyddwch wedi cyrraedd terfynau'r hyn y gall eich empathi a'ch iechyd meddwl ei gario.

|_+_|

Sut i ddelio â narcissist mewn perthynas

Mae sut rydych chi'n delio â narcissist mewn perthynas yn pennu a fydd y berthynas yn iach neu'n wenwynig. Cyn i chi wneud penderfyniad terfynol ar y llwybr gorau ar gyfer eich perthynas, dyma sut i ddelio â narcissist mewn perthynas .

Crynodeb

Mae bod mewn perthynas â narcissist yn dasg anodd. Mae gwybod sut i gael narcissist i faddau i chi yn sgil bywyd y mae'n rhaid i chi ei ddysgu os ydych chi'n bwriadu gwneud i'ch perthynas ag un weithio.

Mae hyn oherwydd y byddai eu barn nhw eu hunain ac eraill yn eu gorfodi i’ch gweld chi fel rhywun sydd bob amser allan i’w cythruddo/brifo.

Y tro nesaf y byddwch chi am gael narcissist i faddau i chi, dilynwch y 10 cam rydyn ni wedi'u hamlinellu yn yr erthygl hon. Yna eto, peidiwch â bod ofn pacio'ch bagiau a gadael y berthynas pan fydd pethau'n mynd yn annodweddiadol o anodd.

Blaenoriaethwch eich iechyd meddwl hefyd.

Ranna ’: