3 Prif Ddynion vs Merched yn Torri Adweithiau

3 Prif Ddynion vs Merched yn Torri Adweithiau

Mae breakups bob amser yn boenus. Fe wnaeth eich rhwygo chi ac yn sydyn rydych chi'n ddiymadferth ac yn ddibwrpas. Nid ydych chi'n siŵr beth i'w wneud nesaf unwaith y bydd yr un roeddech chi'n ei garu gymaint yn cerdded allan o'ch bywyd.

Yn bennaf oll, pan fyddwn yn mynd i mewn i berthynas nid ydym byth yn rhagweld y bydd yn chwalu. Dymunwn iddo bara am byth bob amser; fodd bynnag y gwir yn y pen draw bywyd yw bod popeth yn dod i ben.Nid yw byw bywyd gyda gwagle yn y bywyd byth yn hawdd, ond rhaid dod drosto. Pan fyddwn yn siarad am dorri i fyny , mae gan ddynion a merched wahanolffyrdd o ddelio ag ef. Mae eu hymateb cychwynnol i'r toriad yn wahanol.

Gadewch i ni gael golwg ar dynion vs merched yn torri i fyny a sut mae'r ddau yn ymateb iddo.

|_+_|

Hunan-barch a chysylltiad

Pan fyddant mewn perthynas, mae dynion a merched yn cael pleser gwahanol ohoni. Er bod y rhan fwyaf o ddynion yn teimlo hunan-barch chwyddedig trwy fod yn ddiddordeb cariad rhywun, mae menywod yn cael cysylltiad cryf trwy fod yn gariad i rywun.

Pan fydd pethau'n troi'n sur, a'r toriad yn digwydd, mae'r ddau ryw yn teimlo'r boen am wahanol resymau. Chwalu effeithiau ar guys yn wahanol gan eu bod yn teimlo eu hunan-barch wedi'i chwalu, merched yn teimlo cysylltiad coll .

Felly, er bod y ddau yn mynd yn emosiynol dros dorri i fyny, y rheswm ar wahân i wahanu yw eu bod yn colli hunan-barch a chysylltiad cryf.

|_+_|

Straen ar ôl yr egwyl -

Beth mae merched yn ei wneud ar ôl toriad?

Maen nhw'n crio llawer. Gan eu bod wedi colli cysylltiad, rhywun yr oeddent yn ei garu, maent yn teimlo'n ddiymadferth ac yn ei lefain.

Maent hyd yn oed yn mynd ar fodd gwadu ac weithiau'n gwrthod derbyn eu bod wedi cael toriad. Dynion ar ôl toriad i fyny yn mynd yn wallgof. Maent yn ei chael yn anodd derbyn y ffaith ac yn aml yn cael cysur o yfed alcohol.

Maen nhw'n dechrau yfed yn drwm ac yn dechrau yfed introspectbeth aeth o'i le yn y berthynas . Mae'n hanfodol iddynt ddod o hyd i reswm cadarn i egluro'r toriad. Mae'n gwestiwn o'u hunan-barch wedyn.

|_+_|

Mynd yn wallgof a'r awydd i'w cael yn ôl -

Mae hwn yn wahaniaeth hanfodol rhwng ymddygiad torri i fyny dynion yn erbyn menywod. Pan fydd dynion yn torri i fyny, yn gyntaf maen nhw'n llawenhau y byddan nhw'n gallu gwneud yr holl bethau y gwnaeth eu cariad eu cyfyngu rhag eu gwneud, yna maen nhw'n teimlo'r gwagle ac yn ddiweddarach maen nhw'n penderfynu eu cael yn ôl.

Maen nhw'n mynd yn wallgof pam y gadawodd y ferch nhw. Mae'n anodd iddyn nhw dreulio'r ffaith. Fodd bynnag, mae menywod yn araf yn gallu deall eu bod wedi cael breakup a rhaid iddynt symud ymlaen . Mae'r ddealltwriaeth hon yn eu helpu i symud ymlaen mewn bywyd a gallant ei oresgyn yn gyflymach.

|_+_|

Gadael ar ôl y ddadl Sefydliad Iechyd y Byd dod dros dorcalon yn gyflym , gadewch i ni edrych ar ffyrdd ymlaen sut i symud ymlaen yn gyflym ar ôl toriad .

1. Siarad am eich teimladau gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu

Yr hyn sy'n brifo fwyaf ar ôl torri i fyny yw'r emosiynau a gasglwyd. Mae dynion ar ôl toriad fel arfer yn cuddio eu hemosiynau ac yn ceisio bod yn gryf, sy'n sicr o'u brifo ac yn dod allan yna maen nhw'n feddw. Mae menywod, ar y llaw arall, yn crio ar eu pennau eu hunain ac yn gwrthodrhannu eu hemosiynauag eraill.

2. Datblygwch hobi i ddargyfeirio eich meddwl

Gallwch, pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar eich toriad yn unig, efallai y byddwch chi'n mynd i iselder. Y ffordd orau i ddod drosto yw datblygu hobi. Yn bennaf, yr hyn y mae dynion yn ei wneud ar ôl toriad yw eu bod yn cymryd pethau y dywedwyd wrthynt am beidio â'u gwneud mewn perthynas. Felly, os ydynt yn parhau â hynny, neu os gall merched addasu i hynny, gall pethau wella yn gynt. Wedi'r cyfan, nid yw bywyd byth yn gorffen gyda hyn, nac ydyw?

3. Paciwch eich bagiau a gadewch ar daith

Fel y gwelsom uchod mewn ymddygiad dynion yn erbyn menywod yn torri i fyny, mae dynion yn tueddu i ymlacio ychydig am ychydig cyn iddynt ddechrau suddo yn y syniad tra bod menywod yn deall ac yn crio drosto ac yn dod allan ohono yn ddiweddarach. Y ffordd orau, ar gyfer y ddau ryw, fyddai mynd ar daith. Ewch i le yr oeddech am ymweld ag ef a'i archwilio. Wedi'r cyfan, mae dargyfeirio'r meddwl yn hanfodol.

|_+_|

4. Cofrestrwch ar gyfer app dyddio a chwrdd â rhai pobl newydd

Mae dynion yn gwneud hyn. Dyma'r gwahaniaeth rhwng dynion a merched ar ôl torri i fyny. Mae dynion fel arfer yn mynd allan ac yn cysgu o gwmpas i ddod dros y toriad neu ddweud i fodloni eu hunan-barch. Merched, fodd bynnag, osgoi gwneud hynny. Mae'n well os gall menywod ei wneud cystal dim ond fel y gallantdod dros eu perthnasau yn y gorffennolyn gyflymach trwy gwrdd â phobl newydd.

5. Torrwch bob cysylltiad a'i ystyried fel y gorffennol. Mae'n rhaid. Unwaith y byddwch chi wedi torri i fyny mae'r bennod ar gau. Mae'r person yn eich bywyd wedi cerdded allan ohono. Nid ydynt yn haeddu eich sylw, eto. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn torri pob cysylltiad â nhw. Efallai nad yw'n hawdd nac yn lleiandy fel y mae'n swnio, ond mae'n hanfodol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei wneud.

Daw dynion o'r blaned Mawrth a menywod o Venus. Mae pawb yn siarad am y cyfnod hwn ac yn aml yn cyfeirio ato yn ein sgwrs ddyddiol. Mae dynion yn erbyn menywod yn torri ar eu hymateb yn dra gwahanol ac mewn rhai achosion yn groes i'w gilydd. Mae'r gwahaniaethau uchod yn egluro hyn.

Ranna ’: