4 Mathau o Faddeuant Mewn Perthynas: Pryd a Sut i Wneud Cais

Merched trist yn eistedd a dyn yn cysgu

Yn yr Erthygl hon

Yn gyffredinol, mae’n anochel peidio â brifo ein gilydd mewn bywyd a pherthnasoedd, ond gall dysgu’r mathau o faddeuant a phryd i faddau ein helpu i symud ymlaen.

O frad gan eich ffrind gorau i an perthynas extramarital roedd gan eich priod, nid oes gan y brifo unrhyw gyfyngiad ac mae'n dod mewn fersiynau gwahanol.

  • Mae cydweithiwr yn eich sarhau yn y gwaith.
  • Mae eich ffrind gorau yn gwrthod eich helpu mewn sefyllfa enbyd.
  • Mae eich priod yn eich cam-drin.
  • Mae eich rheolwr yn gwrthod cydnabod eich gwaith caled.
  • Mae rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo yn eich brifo pan fyddwch chi'n ei ddisgwyl leiaf.

Mae'r uchod a llawer yn senarios yn unig lle rydych chi'n cwestiynu'ch perthynas â phobl. Beth sy'n brifo mwy? Nid oes unrhyw un wedi'i eithrio, ac mae'n rhan o'n bywydau.

Pan fydd perthnasoedd yn cael eu torri'n sydyn, gall adael blas ofnadwy yn y geg. Mewn llawer o achosion, eich greddf gyntaf yw ymateb trwy ail-wneud y brifo, y drwgdeimlad, y casineb neu'r dicter. Mae hyn ond yn normal gan na allwch ragweld sut y bydd unrhyw un yn ymateb mewn rhai sefyllfaoedd.

Serch hynny, gall maddeuant ein helpu i weld trwy'r eiliadau tywyll. Dysgwyd rhai ohonom, yn enwedig y rhai ysbrydol ymwybodol, am y nerth maddeuant a sut y gall ein helpu i reoli ein dicter tuag at ein troseddwyr a chreu tawelwch meddwl i ni ein hunain.

Deall ein bod ni i gyd trin poen emosiynol yn wahanol. P'un a ydych chi'n maddau i'ch troseddwyr neu'n eu brifo'n ôl, torrwch y berthynas yn llwyr neu ailadeiladu'r berthynas , byddwch yn dal dig am flynyddoedd yn dibynnu ar eich oedran, profiad, a chefndir. Felly, pam mae maddeuant yn bwysig?

I'ch helpu i ddeall pŵer maddeuant mewn perthynas, bydd yr erthygl hon yn plymio i'r mathau o faddeuant neu lefelau maddeuant, pwysigrwydd maddeuant, a'r ffyrdd o faddeuant.

Hefyd, byddwch chi'n dysgu'r mathau o seicoleg maddeuant, pwysigrwydd maddeuant, a pham y dylech chi faddau a symud ymlaen mewn perthynas. Gyda hyny wedi ei ddywedyd, Beth yw maddeuant ?

Beth yw maddeuant mewn perthynas?

Pan y cwestiwn, Beth yw maddeuant ? Yn dod i fyny, mae pobl fel arfer yn meddwl ei fod yn golygu anghofio beth mae troseddwr yn ei wneud i chi. Mewn perthynas, mae maddeuant yn cymryd ystyr gwahanol.

Mae maddeuant yn golygu cael gwared ar yr holl ddicter pent-up sydd gennych tuag at rywun a sefyllfa. I raddau, mae maddeuant yn golygu gollwng gafael, ond gollwng gafael ar beth? Beth ydych chi'n ei ryddhau?

Mewn perthynas nodweddiadol, mae maddeuant yn golygu bregusrwydd. Er gwaethaf cael eich brifo, chi yw'r person mwy i newid eich teimladau, eich meddyliau a'ch gweithredoedd tuag at eich partner pan fydd yn eich tramgwyddo. Cofiwch, mae'r rhan fwyaf o bobl yn aml yn ymateb gyda dicter, encilio neu ddicter.

Mae pŵer maddeuant, ar y llaw arall, a phan gaiff ei weithredu'n dda, yn gwneud ichi deimlo'n llai pesimistaidd am y person a'r sefyllfa. Yn lle gweld eich partner fel y bod dynol annymunol hwnnw, rydych chi'n derbyn eu bod yn bobl sy'n dueddol o wneud camgymeriadau ac yn dechrau meddwl yn fwy cadarnhaol amdanyn nhw.

Merched yn dweud sori wrth ddyn

Yn y cyfamser, nid yw maddeuant yn ffrwydro'n sydyn ar ôl ffrae, ymladd, neu ddarganfyddiad mawr. Mae'n cymryd ystyriaeth a meddwl gofalus. Mae hynny'n cynnwys dadansoddi'r digwyddiad cyfan a chael a sgwrs un-i-un gyda'ch partner i ddeall eu rhesymau.

Mae maddeuant mewn perthynas yn ffordd iach o lleihau'r niwed emosiynol ynoch chi ac yn helpu eich partner. Bydd dal dig ond yn achosi mwy o boen i ni wrth i ni feddwl am y digwyddiad yn aml.

Hefyd, gall eich difrodi wrth gyflawni eich gweithgareddau bob dydd yn effeithiol. Mae hynny'n boen dwbl wrth i chi gael eich brifo a gadael iddo effeithio ar eich materion. Ni ddylai neb byth fynd trwy hynny.

Yn y cyfamser, nid yw maddeuant yn golygu eich bod yn anghofio beth mae eich partner neu droseddwr arall yn ei wneud, a dyna pam mae gennym ni wahanol fathau o faddeuant. Mae hynny’n ein harwain at ein pwynt nesaf – Ydy maddeuant yr un peth ag anghofrwydd?

A yw maddeuant ac anghofrwydd yr un peth?

Yr ateb syml yw Na! Nid yw maddeuant yr un peth ag anghofrwydd .

Gall maddeuant olygu gollwng eich dicter, dicter, a dig tuag at berson, ond nid yw'n golygu y bydd gweithred eich troseddwr yn diflannu'n sydyn o'ch cof. Ac eithrio, wrth gwrs, mae yna broblem niwrolegol gan mai prin y gallwch chi anghofio pan fydd unrhyw un yn eich brifo.

Daw poen gydag anaf emosiynol a bradychu ymddiriedaeth . Mae'n golygu trawsnewid rhywun yr oeddech chi'n arfer ei adnabod yn sydyn. Nid yw'n hawdd anghofio'r brifo y mae rhywun, yn enwedig eich partner, yn ei achosi i chi. Sut felly allwch chi anghofio beth maen nhw'n ei wneud i chi?

Nid yw maddau i'ch partner yn golygu eich bod chi'n anghofio'r boen, y siom a'r embaras y maen nhw'n ei achosi i chi. Dim ond yn golygu eich bod yn ddigon aeddfed yn emosiynol i wneud lle i atgyweirio a deall eich hun a'ch partner yn fwy.

Pam mae maddeuant yn bwysig mewn perthynas?

Eto, ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd maddeuant. Mae pŵer maddeuant yn eithaf cryf a gall drawsnewid chi a'ch partner. Mae maddeuant yn hanfodol yn eich perthynas fel y gallwch fod yn hapus.

Mae maddeuant a hapusrwydd yn mynd law yn llaw. Cofiwch y tro diwethaf i rywun eich brifo, a gwnaethoch ymateb gyda dicter neu greu pellter. Mae siawns uchel a ddifethodd y diwrnod. Gallai hyd yn oed effeithio ar eich gweithgareddau eraill.

Ymchwil yn dangos bod maddeuant o fudd i iechyd corfforol a meddyliol trwy leddfu un rhag straen a phoen.

Os penderfynwch faddau i'r person, beth sy'n digwydd? Rydych chi'n rhyddhad ac yn rhydd. Mae cael sgwrs onest yn unig yn ddigon i'ch rhyddhau chi. Pan fyddwch chi'n anwybyddu ac yn gadael perthynas, mae gennych chi heddwch mewnol llwyr, sy'n ffafrio'ch partner.

|_+_|

6 cham maddeuant mewn perthynas

Nid yw'n ddigon i ddweud, yr wyf yn maddau ichi. Wrth gwrs, gall unrhyw un ddweud hynny, ond dim ond pan fyddwch chi'n mynd trwy bob cam o faddeuant y gellir harneisio gwir bŵer maddeuant. Dysgwch am gamau maddeuant yn y paragraffau canlynol:

1. cydnabod

Mae hyn yn golygu adnabod y loes a'r boen fel ag y maent. Pwy sy'n brifo chi, pam, a pha mor hir? Dim ond ar ôl i chi wybod y manylion am yr hyn sydd angen maddeuant y gallwch chi ystyried symud i'r camau nesaf.

Y Seicolegydd Addysg Dr. Robert D. Enright, yn ei lyfr ‘ Mae maddeuant yn Ddewis ,’ yn sôn am yr angen i wynebu dyfnderoedd dicter i faddau’n llwyr i rai. Heb hyn, ni fyddwch yn gallu symud ymlaen yn llwyddiannus.

2. Ystyriwch

Nawr aseswch y loes neu'r boen. Sut ti'n teimlo? Meddyliwch am y person hwn, eich perthynas ag ef, a'i weithredoedd. Mae'r cam hwn yn hanfodol cyn i chi faddau a symud ymlaen mewn perthynas.

3. Derbyn

Deall eich bod yn newid y gorffennol. Bydd eich dicter neu ddicter ond yn achosi mwy o boen i chi na'r person arall. Dyma hefyd lle byddwch chi'n penderfynu a ydych chi am faddau a symud ymlaen mewn perthynas ai peidio.

4. Penderfynwch

Ar y cam hwn, chi sy'n penderfynu a ydych am faddau ai peidio. Dim ond ar ôl hyn y gallwch chi ddeall y mathau o faddeuant.

5. Atgyweirio

Ar y cam hwn, mae angen i chi ailadeiladu'r berthynas gyda'ch partner. Allan o holl gyflwr maddeuant, dyma'r gorchwyl mwyaf. Mae'n ddechrau maddeuant mewn perthynas. Mae'n golygu ailddysgu a dad-ddysgu popeth rydych chi'n ei wybod am y person.

Gall ailadeiladu'r berthynas gynnwys cyfathrebu neu gyfnewid rhoddion.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu 3 ffordd o atgyweirio perthynas sydd wedi torri:

|_+_|

6. Maddeu

Nawr mae angen i chi gollwng y dicter , dicter, a chasineb. Er nad ydych chi'n anghofio gweithredoedd eich partner, nid ydych chi bellach yn eu gweld fel y gelyn ond fel person sy'n gwneud camgymeriadau. Dim ond ar ôl ticio'r holl gamau eraill y gellir cael maddeuant mewn perthynas.

4 math o faddeuant mewn perthynas

Mae maddeuant yn golygu gollwng gafael, ond mae yna wahanol fathau. Mae'r maddeuant a ddewiswch yn dibynnu ar eich perthynas â'r person, maint y loes y maent yn ei achosi i chi, a'ch aeddfedrwydd emosiynol. Mae'r gwahanol fathau hyn o faddeuant mewn pedair lefel. Dysgwch fwy yn y canlynol:

1. Maddeuant diamod

Pan fyddwch chi'n rhoi maddeuant diamod, rydych chi'n rhoi'r gorau i weithredu a meddwl yn seiliedig ar yr hyn a wnaeth neu a ddywedodd eraill. Er na allwch anghofio yn awtomatig yr hyn a wnaethant, ni fydd eich gweithredoedd dilynol yn seiliedig ar eu gweithredoedd ar ôl iddynt eich brifo. Nid ydych yn rhoi unrhyw amod na chymal ar y maddeuant mewn perthynas.

Wrth ailadeiladu'r berthynas, rydych chi'n canolbwyntio ar creu perthynas well gyda'r person heb gyfeirio at ei ddiffygion.

Mewn maddeuant heb ei gadw, rydych chi'n rhoi ail gyfle i'r person brofi ei hun fel y person teyrngar neu well roeddech chi'n arfer ei adnabod. Mater i'r person nawr yw profi eich bod yn anghywir neu'n gywir.

Mae maddeuant diamod yn fodd i atgyweirio perthynas doredig a'i hailadeiladu. Er y gall maddeuant heb unrhyw amodau fod yn anodd, dyma'r rhyddhad gorau i'r unigolion dan sylw.

2. Maddeuant amodol

Pan ddaw i faddeuant mewn perthynas, maddeuant amodol yn groes i faddeuant diamod. Yn syml: rydych chi'n maddau i'r person, ond rydych chi'n edrych allan amdanoch chi'ch hun yn gyson, gan sicrhau nad ydych chi'n colli'ch gwyliadwriaeth fel na fyddwch chi yn yr un sefyllfa yn y dyfodol.

Mewn maddeuant amodol, rydych chi'n ymarfer y dywediad, Unwaith wedi'ch brathu, ddwywaith yn swil. Tra'ch bod chi'n eu gweld fel person sy'n haeddu newid ac ail gyfle, rydych chi'n gwylio eu gweithredoedd tuag atoch chi yn y dyfodol. Mae'n ffordd o amddiffyn eich hun yn y dyfodol.

Mae maddeuant amodol fel arfer yn digwydd yn achos a brad gan eich partner neu anffyddlondeb. Efallai y byddwch hefyd yn ei alw'n eu gosod ar brawf, gan roi'r cardiau i gyd i chi derfynu'r berthynas neu faddau a symud ymlaen mewn perthynas.

3. Maddeuant diystyriol

Allan o bob math o faddeuant, maddeuant diystyriol yw y ffurf isaf. Nid ydych yn dal unrhyw ddig na dicter yn erbyn y person, ond nid oes gennych unrhyw awydd i ailadeiladu'r berthynas. Rydych chi'n anwybyddu ac yn symud ymlaen â'ch bywyd yn gadarnhaol, ond nid yn symud ymlaen yn y berthynas.

Cwpl trist yn gwneud cyfrifeg

Mae maddeuant diystyriol yn caniatáu ichi leihau'r agosatrwydd yr oeddech yn arfer ei gael gyda'r person arall. Gall olygu torri i fyny gyda'ch partner neu roi'r gorau i swydd sy'n cynnwys pennaeth problematig. Mewn maddeuant sy'n ddiystyriol, nid oes gennych unrhyw gasineb tuag at y person a dim awydd i ailadeiladu'r berthynas.

Ar ben hynny, mewn maddeuant diystyriol, nid oes gennych unrhyw nerth i gael dial neu ailadeiladu'r berthynas, ac nid ydych am wastraffu amser ac ymdrech mwyach. Y cyfan rydych chi ei eisiau yw gosod ffiniau yn ei le fel nad yw’r person yn cael y cyfle i’ch brifo eto.

4. Maddeuant gras

Mewn maddeuant gras, nid ydych chi'n credu bod gennych chi'r pŵer i faddau a symud ymlaen yn y berthynas. Mae'r math hwn o faddeuant yn gyffredin â phobl sydd â thuedd ysbrydol. Maen nhw'n credu mai mater i Dduw yw maddeuant.

Er nad yw maddeuant gras yn golygu eich bod chi'n gwneud unrhyw beth, mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r troseddwr gael maddeuant. Mae hynny'n golygu ymdrechu i fod yn berson gwell. Mae maddeuant gras yn anhunanol gan eich bod chi dal eisiau i'r person arall gael tawelwch meddwl dros yr hyn a wnaethant i chi.

Pryd mae rhoi maddeuant yn bwysig

Nid oes eiliad gywir nac anghywir i roi maddeuant mewn perthynas. Unwaith eto, mae'n dibynnu arnoch chi, y troseddwr, a faint maen nhw'n eich brifo. Serch hynny, mae'n hollbwysig darparu maddeuant mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl. Y ffordd honno, gallwch chi ollwng gafael ar bob dig a dicter.

Cofiwch fod dal gafael ar yr hyn a wnaethant yn gyfystyr â bod yn wystl, a all effeithio ar agweddau eraill ar eich bywyd. Yn bwysig, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd trwy bob cam o faddeuant cyn i chi symud ymlaen o'r diwedd.

|_+_|

Sut i roi maddeuant mewn perthynas

Unwaith eto nid yw'n ddigon dweud eich bod chi'n maddau. Mae'n rhaid i chi hefyd wybod y broses dan sylw a'i rhoi ar waith yn unol â hynny. Bydd y pwyntiau canlynol yn eich dysgu sut i ymestyn maddeuant a symud ymlaen mewn perthynas.

|_+_|

1. Gweler yr ochr gadarnhaol

Wrth i chi ddadansoddi'r meddyliau, un o'r pethau y mae'n rhaid i chi ei gofio yw ochr gadarnhaol y person. Cofiwch yr amseroedd y buont yn wir neu'n gymwynasgar yn y gorffennol.

Hefyd, meddyliwch am agwedd gadarnhaol y digwyddiad. Pa wersi ydych chi wedi'u dysgu? Beth ydych chi wedi'i ddysgu amdanoch chi'ch hun neu'r person arall?

2. Rhowch eich hun yn eu hesgidiau nhw

Dychmygwch mai chi yw'r person sy'n eich brifo. Pam fyddech chi wedi ymddwyn felly? Beth oedd yn mynd trwy'ch meddwl trwy'r amser, a sut fyddech chi'n teimlo ar y funud honno, gan wybod eich bod chi newydd fradychu rhywun.

Rydym i gyd wedi cyflawni camgymeriadau yn y gorffennol a byddwn yn gwneud hynny yn y dyfodol. Efallai eu bod yn cael trafferth gyda rhai materion personol. Mae'n hanfodol cydymdeimlo â'ch troseddwr a deall o'u safbwynt nhw.

|_+_|

3. Siaradwch â rhywun

Yn achos twyllo, neu rywun yn mynd y tu ôl i'ch cefn i niweidio'ch enw da, gallai fod yn anodd maddau. Os ydych chi yn y sefyllfa hon, mae'n well siarad â ffrind agos, perthynas neu weithiwr proffesiynol sy'n delio â materion yn ymwneud â pherthynas. Efallai y byddant yn cynnig y cymorth a'r cyngor priodol i chi.

|_+_|

Casgliad

Wrth i ni uniaethu â phobl a byw, go brin ei bod hi'n amhosibl peidio â brifo ein gilydd. Er bod troseddu yn erbyn ei gilydd yn gyffredin, nid yw maddau i'ch partner yn hawdd. Fodd bynnag, mae'n hanfodol maddau a gollwng perthynas er eich pwyll.

Maddeuant yw gollwng unrhyw feddyliau, teimladau a gweithredoedd yn seiliedig ar yr hyn a wnaeth eraill. Diolch byth, mae yna wahanol fathau o faddeuant. Yn dibynnu ar yr hyn a wnaeth y person, gallwch ddewis unrhyw un o'r pedwar math o faddeuant.

Mae mynd trwy gamau maddeuant hefyd yn hanfodol i fwynhau pŵer maddeuant yn iawn. Os ydych chi'n ei chael hi'n heriol maddau a symud ymlaen mewn perthynas, mae angen cymorth proffesiynol arnoch chi. Er enghraifft, mae cwnsela yn syniad gwych i gynnig y gefnogaeth briodol.

Ranna ’: