Rhianta Pandemig: Sut i Ddatrys Problemau Ymddygiad a Meithrin Cydweithrediad

Mam a merch yn defnyddio ffôn symudol

Ni fydd fy mhlentyn saith oed yn dod allan o dan y gwely. Nid yw am fynd i'r ysgol, ac mae ei fol yn brifo. Ac fe darodd fi deirgwaith y bore yma. Rydyn ni'n hwyr i'r ysgol hanner yr amser, ac mae'n edrych yn debyg y byddwn ni'n hwyr eto heddiw. Mae ganddo siart seren, ac rydw i'n ceisio ei ddefnyddio i'w helpu i fynd allan y drws yn y bore, ond nid yw'n ots ganddo. Dydw i ddim yn gwybod beth i'w wneud.

Pandemig magu plant yn heriol, a dweud y lleiaf. Rydyn ni wedi bod yn byw'r bywyd pandemig ers 23 mis, ac mae yna lif cyson o rieni sydd, ar ddiwedd eu ffraethineb, yn curo ar fy nrws am help gyda negeseuon fel hwn. Mae eu plant yn hoffus ar y cyfan, ac eithrio pan fyddant yn hynod heriol.

Mae eu plant yn chwarae’n dda weithiau, ac eithrio pan fyddant yn rhwygo gwallt eu brodyr a chwiorydd allan. Mae eu plant yn garedig, ac eithrio pan fydd eu geiriau mor sydyn nes bod eu rhieni'n adleisio mewn syndod.

Edrychwch, bu plant erioed sy'n cael trafferth mwy nag eraill - plant sydd wir angen rhianta pandemig mwy medrus. Ond mae llawer mwy o deuluoedd yn adrodd am lefelau her uwch nawr nag y gwnaethant cyn-bandemig.

Felly gadewch i ni siarad am y straen y mae bywyd pandemig wedi ei osod ar deuluoedd a phlant, a sut y gallwn gefnogi ein hunain a'n plant fel nad ydym mewn brwydrau dyddiol dros bethau bywyd bob dydd: brwsio dannedd, mynd i'r ysgol neu'r parc, dod ynghyd â brodyr a chwiorydd a byw bywyd teuluol yn unig.

Eich rhieni a'u arddulliau magu plant yn gallu cael effaith uniongyrchol ar sut yr ydych yn magu eich plentyn. Oedd eich rhieni yn rhieni da? Gwyliwch y fideo hwn i wybod mwy.

Mae llawer o straen yn ein byd ar hyn o bryd, ac mae'n ymddangos yn ymddygiadau ein plant. Ond cyn inni fynd i mewn i hynny, rwyf am dawelu eich meddwl ynghylch hyn: nid chi yw'r unig un. Unwaith eto, ac eto, ac eto pan fyddaf yn cynnal grwpiau rhithwir i rieni, mae'r ymdeimlad o ryddhad yn amlwg: mae llawer o rieni yn cael trafferth gyda'r un peth â chi.

Rydych chi'n rhiant da, er ei fod yn anodd.

Rwy'n teimlo'n gymwys i ddweud hyn wrthych: am y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi ymuno â fy mam (ie, mae'r ddau ohonom yn PhD mewn Iechyd Meddwl ac Addysg Plentyndod) i hyfforddi rhieni ag offer sy'n seiliedig ar ymchwil i gefnogi plant i gydweithredu. Rwyf wedi eistedd gyda channoedd o rieni, y mwyafrif helaeth ohonynt wedi mynegi pa mor galed yw rhianta pandemig, a pob un ohonynt yn rhieni gwych. Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, gallaf ddweud yr un peth wrthych chi os ydych chi'n darllen yr erthygl hon.

|_+_|

Straen a'r ymennydd pandemig

Mam a merch hapus

Pan fyddwn yn meddwl am rianta pandemig a beth sydd gan y pandemig i'w wneud gyda'ch plentyn yn sownd o dan y gwely cyn ysgol, mae'n rhaid i ni ddod ato o safbwynt yr ymennydd.

Mae tair rhan o'r ymennydd sy'n bwysig yma: y cortecs cyn-flaen, lle mae iaith yn gweithredu a meddwl rhesymegol yn byw; y system amygdala neu limbig, cartref teimlad ac emosiwn; a gwaelod yr ymennydd, sy'n rheoli swyddogaethau awtomatig ac ymatebion diogelwch (meddwl ymladd/hedfan/rhewi).

Rhianta yn ystod y pandemig gall fod yn anodd ar rieni, a'r plant. Mae newidiadau ffisiolegol i'r ymennydd pan fydd plentyn yn profi straen. Mewn teulu, straen yw unrhyw beth sy'n atal eich plentyn rhag cydweithredu. Felly, gadewch i ni feddwl am y plentyn hwn o dan y gwely.

Yn gyntaf, pwysleisiodd y plentyn am fynd i'r ysgol, ffarwelio â mam, gwisgo mwgwd sy'n chwipio ei glustiau, neu ddweud helo wrth ffrindiau newydd, yn colli mynediad i'r cortecs cyn-flaen.

Mae hyn yn golygu na all gael mynediad at iaith a meddwl rhesymegol - felly pan ddywedwch, mae angen ichi ddod allan o dan eich gwely ar hyn o bryd, neu ni fyddwn yn cyrraedd yr ysgol mewn pryd, ac os na fyddwn yn cyrraedd yr ysgol ymlaen amser, chewch chi ddim sticer ni fydd o bwys mawr - mae hefyd rhesymegol.

Wrth i’r plentyn gynhyrfu’n fwy, mae’n dechrau colli mynediad i’w system limbig, sy’n golygu nad yw ymdrechion y rhieni i gofleidio a chefnogi yn cael eu derbyn fel y’u bwriadwyd.

Mae'r un bach hwn bellach yn cael trafferth uniaethu â'i rieni: nid yw'n gallu eu teimlo (nid yw'r system limbig yn weithgar iawn), ac er bod ei riant yn siarad am siart sticer, mae'n swnio'n debycach i womp womp womp. Mae'r plentyn hwn yn gweithredu o'r rhan o'r ymennydd sy'n ymwneud ag ymdeimlad o ddiogelwch yn unig.

Rhai o'r ffyrdd y mae gweithwyr proffesiynol yn disgrifio'r damweiniau hyn stormydd syniadau, herwgipio amygdala, neu fflipio'r caead. Beth bynnag, rydych chi'n ei dorri. Mae hwn yn blentyn mewn disregulation. Mae angen rhiant arno i'w gefnogi i ymdawelu a malu ei hun yn ei gorff.

Ac eto, mae'n bur debyg bod ei rieni'n rhwystredig, yn poeni am gyrraedd y gwaith ar amser, ac o bosibl yn dadlau sut i reoli'r sefyllfa hon. Mae'r rhieni'n gweithredu o ddadreoleiddio hefyd.

Rydych chi'n gweld - rydyn ni i gyd yn hyn bywyd pandemig . Nid yw rhai o'r straenwyr y mae teuluoedd yn eu profi yn gwybod beth sydd nesaf, newid rheolau, pigau mewn heintiau sy'n achosi pryder, llai o ryngweithio cymdeithasol, a blinder wrth wneud penderfyniadau - ac ers tri mis ar hugain, mae hynny wedi bod yn byw ym mhob un o'n systemau.

Ac felly, annwyl rieni, mae'r ffordd i gael eich plentyn allan o dan y gwely ac i ffwrdd i'r ysgol yn golygu dim sticeri, dim llwgrwobrwyon, a dim llusgo eich plentyn sgrechian tra byddwch yn ymladd yn ôl eich dagrau.

Cefnogi eich plentyn i gydweithredu yn golygu lleddfu eich system. Gellir gwneud rhan o’r gwaith hwnnw drwy ddefnyddio offer rhianta pandemig sy’n seiliedig ar berthynas sy’n lleddfol i riant a phlentyn, ac mae’n rhaid gwneud rhan o’r gwaith hwnnw cyn i chi fynd i mewn i ystafell eich plentyn a’i gefnogi i baratoi ar gyfer yr ysgol.

Felly cymerwch anadl ddwfn - mae angen i chi dawelu'ch ymennydd hefyd. Cydnabod i chi'ch hun ei bod hi'n iawn bod yn hwyr, a throi'ch ffrâm o amgylch yr hyn sy'n digwydd i'ch plentyn. Yn hytrach na bod fy mhlentyn yn gwneud boreau mor anodd, lleddfu eich system a gosod eich hun i gefnogi eich plentyn gyda fy mhlentyn yn cael anhawster i baratoi ar gyfer yr ysgol. Mae fy mhlentyn fy angen ar hyn o bryd.

|_+_|

Cwestiynau i ofyn i chi'ch hun am eich plentyn

Tad a phlentyn yn mwynhau yn y parc

I dysgu sut i dawelu eu hunain i lawr, mynd trwy heriau ac eiliadau anodd, a chydweithio â'r oedolion yn eu bywydau, mae angen iddynt brofi'r pethau hynny y tu mewn i'r berthynas â'u gofalwyr.

Pan fyddaf yn dewis offer ar gyfer teuluoedd sy'n profi heriau gyda rhianta pandemig, rwy'n sganio'r ymchwil - ond rwyf hefyd yn cyd-fynd â'r plentyn penodol. Dyma rai cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun pan fydd angen help ar eich plentyn penodol i arwain sut rydych chi'n ymateb:

1. Beth sy’n digwydd ym mywyd y plentyn hwn ar hyn o bryd?

Gall trawsnewidiadau mawr (genedigaeth, marwolaeth, ysgariad, symud, colli anifail anwes, newid athrawon neu ysgolion, ac ati) olygu bod plentyn yn cael trafferth cydweithredu wrth iddynt brosesu gwybodaeth newydd. Dewiswch offer sy'n cefnogi'r plentyn i integreiddio'r trawsnewid.

2. Pa fath o gefnogaeth synhwyraidd y mae fy mhlentyn wedi'i hoffi yn y gorffennol?

Mae llawer o rieni yn estyn am strategaethau fel esbonio, coaxio, neu ddefnyddio system wobrwyo - ond mae angen atebion sy'n canolbwyntio ar eu cyrff ar blant dan straen (cofiwch, mae'r rhannau o'u hymennydd sy'n llywodraethu iaith a meddwl beirniadol dan straen ac o bosibl all-lein).

Ystyriwch a yw'ch plentyn yn hoffi blancedi meddal, pwysau dwfn, synau natur lleddfol, cael ei ddal, defnyddio eli dwylo ag arogl lafant, neu brofiadau synhwyraidd eraill. Dewiswch gefnogaeth sy'n amlygu hoffterau eich plentyn.

3. Beth sydd ei angen ar fy mhlentyn gennyf ar hyn o bryd?

Dim ond y cam nesaf mewn tasg sydd ei angen ar rai plant (agorwch drôr ar gyfer sanau neu cerddwch gyda'ch gilydd i'r car). Mewn cyferbyniad, mae angen i eraill wybod bod eu gofalwr yn deall eu persbectif (mae defnyddio geiriau fel hyn mor anodd. Rwy'n gwybod y byddwch chi'n ei gael, gallaf wisgo un hosan, a gallwch chi wisgo'r llall.)

Mae angen amgylchedd tawel ar y rhan fwyaf o blant - felly trowch unrhyw synau i ffwrdd. Offeryn gwych i'w ddefnyddio yma, hefyd, yw sibrwd. Mae'n tawelu i'r plentyn a'r rhiant.

|_+_|

4. Sut alla i gefnogi cydweithrediad pan nad ydym yng nghanol argyfwng?

Y gwir yw, nid yw eich ymdrechion gorau i leihau eiliadau anodd yn digwydd yn ystod yr eiliad anodd. Yn hytrach, mae cynnwys llawer o eiliadau pan fydd eich plentyn yn gwneud y peth iawn ac yn cael sylw a chefnogaeth gennych chi yn hollbwysig.

Sut olwg sydd ar hwn? Mae'n edrych fel bwyta pryd o fwyd gyda'ch gilydd bob dydd neu gynnwys eich plentyn mewn tasgau fel golchi dillad plygu - a bod yn bresennol gyda nhw trwy'r gweithgaredd. Mae'n edrych fel coginio cinio gyda'ch gilydd a chysylltu â'ch plentyn (a chynnig canmoliaeth o ansawdd uchel) wrth iddynt dorri'r tomatos neu lenwi'r sbectol â dŵr iâ.

Meddyliwch am yr eiliadau hyn fel adneuon banc – i gefnogi eich plentyn yn effeithiol trwy gyfnod anodd. Mae angen iddynt gael llawer o brofiadau cadarnhaol gyda chi o flaen amser. Mae profiadau cadarnhaol bob dydd yn iawn – dim angen dim byd ychwanegol.

|_+_|

Sut i greu diwylliant o gysylltiad a chydweithrediad

Y peth a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf arwyddocaol yng ngallu eich plentyn i symud drwy’r dydd yn rhwydd (a chyda llai o straen!) yw newid diwylliant eich teulu gartref. Mae tair rhan i hyn:

1. Ansawdd eich presenoldeb

Mae canmoliaeth wedi mynd yn dipyn o rap drwg yn ddiweddar. Ond dyma beth rydyn ni'n ei wybod o'r ymchwil: canmoliaeth o'r safon uchaf yw eich presenoldeb, ac mae angen llawer ohono ar eich plentyn.

Mae angen i'ch plentyn hefyd weld eich bod yn bresennol gyda'ch priod ac oedolion annwyl eraill - pan fyddant yn eich gweld yn gweithio trwy wrthdaro dro ar ôl tro mewn ffyrdd heddychlon, maent yn dechrau mabwysiadu'r strategaethau hynny drostynt eu hunain.

|_+_|

2. Sut rydych chi'n dweud beth rydych chi'n ei ddweud

Mae sut rydych chi'n cyfathrebu â'ch plentyn yn hollbwysig. Gallwch ddal yr union ffiniau cadarn gan ddefnyddio iaith gadarnhaol. Fel arfer, byddwch yn cael canlyniad gwell. Rydyn ni'n plymio'n ddwfn i ddefnyddio iaith fel bod eich plentyn eisiau i gydweithredu.

3. Y cynllunio a wnewch i helpu'ch plentyn gydag eiliadau anodd

Os yw'ch plentyn yn cael trafferth yn gyson, mae angen i chi wneud cynllun. Efallai nad oes angen gwobr ar y plentyn na all fynd allan i'r drws hyd yn oed gyda siart sticer - ond yn hytrach, amserlen weledol i'w helpu i brosesu'r holl gamau sy'n gorfod digwydd yn y bore.

Efallai nad oes angen i'r plant sy'n ymladd yng nghefn y car i chi gymryd eu iPads - maen nhw angen i chi ddysgu iddynt beth i'w wneud yn y car fel y gallant fod yn heddychlon ac yn ddigynnwrf.

Casgliad

Gobeithio mai heddiw yw dechrau eich taith tuag at gydweithredu. Ymunwch â ni yn yr Ailosod Rhianta sydd ar ddod i ailgynnau'r llawenydd, yr harmoni, a theimlo ymdeimlad o ddiogelwch y mae pawb - chi a eich plant, y ddau!- chwant.

Ranna ’: