Sut i Dorri Patrwm Pellter Ymlidiwr yn Eich Perthynas

Cwpl rhamantus yn chwerthin gyda

Yn yr Erthygl hon

Ymreolaeth a chysylltiad yw'r ddwy agwedd bwysicaf sy'n ffurfio sylfaen perthynas ramantus sy'n foddhaus ac yn ddiogel.

Sut mae'n bosibl bod yn ymreolaethol a chysylltiadau da â'ch partner? Trwy gydbwysedd.

Sefydlu cydbwysedd gofalus rhwng bod yn ymreolaethol ac yn gysylltiedig yw'r ffordd i gael system ddiogel perthynas ramantus .

Mae'r broblem yn codi pan fo anghydbwysedd mewn cysylltiad ac ymreolaeth. Dyna pam ei bod hi'n hanfodol dysgu am y ffyrdd o dorri'r patrwm ymlidiwr ymbellhau.

Os ydych chi'n delio â pherthynas erlidiwr, rydych chi mewn lwc! Bydd eich pryderon a'ch cwestiynau yn cael sylw yma! Darllen ymlaen!

Ystyr patrwm peller erlidiwr mewn perthnasoedd

Mae'n hanfodol dysgu am ddeinameg yr erlidiwr pellhau cyn i chi ddysgu am y gwahanol ffyrdd o dorri patrwm peller yr erlidiwr.

Ar gyfer torri'r patrwm ymlidiwr pellhau unwaith ac am byth, gadewch i ni ddysgu am ystyr y patrwm ymlidiwr pellhau yn cariad .

Ydych chi'n teimlo eich bod chi'n ymbellhau oddi wrth eich anwylyd? Ydych chi'n teimlo nad yw'ch perthynas ramantus yn gytbwys? Ydych chi'n teimlo bod un ohonoch yn rhoi gormod o ymdrech a'r llall ddim yn gweithio ar y rhamant o gwbl?

Mae'r rhain i gyd yn arwyddion y gallai eich perthynas fod wedi disgyn i gylchred ymlidiwr.

Yn anffodus, ymchwil yn dangos bod y mater hwn yn un o brif achosion neu’n cyfrannu at ysgariadau yn fyd-eang. Yn amlach na pheidio, mewn perthnasoedd heterorywiol, y wraig yw'r erlidiwr a'r gŵr sy'n pellhau.

Fodd bynnag, mae hefyd yn weddol gyffredin i'r cariad neu'r gŵr fod yn erlidiwr a'r gariad neu'r wraig yn ymbellhau.

Mewn perthynas encilio ddilynol, mae un partner yn y pen draw yn mynnu neu'n dilyn hoffter a sylw tra bod y llall yn dod i ben partner yn ymdrechu am eu gofod ac annibyniaeth.

Fel y gallwch weld, mae'r erlidiwr yn ceisio cysylltiad tra bod y pellwr yn ceisio ymreolaeth.

Dyma sut mae'r erlidiwr yn ymddwyn yn y berthynas-

 • Mae'r person hwn yn tueddu i symud tuag at ei anwylyd pan delio â straen mewn perthynas .
 • Trafodaeth, undod, cyfathrebu a mynegiant yw prif anghenion dilynwyr.
 • Maent yn tueddu i geisio trwsio (hyd yn oed pan nad oes angen neu pan na ofynnir am eu help) problemau eu partner.
 • Maent yn tueddu i deimlo'n bryderus nad yw eu hanwylyd yn eu caru ddigon ac yn poeni amdanynt gadawiad partner .
 • Maen nhw'n ofni y bydd y berthynas ramantus yn dod i ben.
 • Efallai y byddant yn tueddu i feirniadu eu hanwylyd yn rhy aml am fod yn emosiynol bell neu wedi'u datgysylltu.

Cwpl yn cofleidio ei gilydd

Dyma sut mae'r pellwr yn ymddwyn yn y berthynas-

 • Eu hymateb i straen mewn perthynas yw symud i ffwrdd oddi wrth eu hanwylyd.
 • Hwy brwydro yn erbyn bregusrwydd .
 • Maent yn ceisio ymreolaeth, gofod personol, a phellter.
 • Maent yn unigolion hunanddibynnol a phreifat.
 • Maen nhw’n teimlo’n hawdd siarad â nhw ac yn hygyrch pan nad ydyn nhw’n cael eu dilyn, dan bwysau a’u gwthio.
 • Efallai y byddant yn dod i ffwrdd fel rhai oer, ddim ar gael, cau i lawr, a dal unigolion yn ôl.

Beth sy'n digwydd os bydd yr erlidiwr yn rhoi'r gorau i erlid

Nawr eich bod chi'n ymwybodol iawn o'r erlidiwr a'r pellwr, gadewch i ni edrych ar yr hyn a all ddigwydd os yw'r erlidiwr yn y berthynas yn rhoi'r gorau i fynd ar drywydd y pellwr.

Mae adnabod yn hanfodol cyn i chi ddechrau gweithredu'r ffyrdd o dorri'r patrwm ymlidiwr pellhau, ni waeth ai chi yw'r pellwr neu'r erlidiwr yn y berthynas.

Rydych chi'n ymwybodol mai prif anghenion dilynwr yw cysylltiad, hoffter, a bregusrwydd gan eu partner. Efallai eu bod yn swnian oherwydd eu bod yn ceisio cyflawni'r anghenion hyn a grybwyllwyd uchod.

Mae'n hollbwysig gwybod bod erlidwyr yn ymddwyn fel hyn oherwydd bod ganddyn nhw ofn dwys o gael eu gadael a'r berthynas yn dod i ben os ydyn nhw'n rhoi'r gorau i ddilyn. Gyda hyn mewn golwg, bydd yn hawdd osgoi'r patrwm ymlidiwr pellhau mewn perthnasoedd rhamantus.

|_+_|

Cwpl yn cofleidio ei gilydd

Mae erlidwyr yn credu mai eu hymddygiad erlid sy'n cadw eu perthynas ramantus yn fyw.

Ond y gwir yw, os bydd yr erlidiwr yn dod â'r patrwm hwn o ymlid i ben, efallai y bydd y pellwr yn teimlo'n fwy rhydd i fod yn agored i niwed! Fel y soniwyd eisoes, mae pellwyr yn mynegi eu hunain orau pan nad ydynt yn cael eu dilyn!

Felly, os ydych chi'n erlidiwr sy'n chwilio am ffyrdd o dorri'r patrwm ymlidiwr ymbellhau, efallai y byddai'n werth ystyried y gallai eich ymddygiad tuag at eich annwyl fod yn eu gyrru ymhellach oddi wrthych.

A oes gan bob perthynas ramantus erlidiwr?

Peth pwysig arall i ddysgu amdano cyn gweithredu'r gwahanol ffyrdd o dorri'r patrwm peller dilynwr yw a yw'r patrwm perthynas tynnu erlidiwr hwn yn gyffredin.

Y gwir yw, mae'r ymddygiad pellhau hwn mewn perthnasoedd yn gyffredin. Mae gan lawer o berthnasoedd a phriodasau rhamantus rychwant a phellter amlwg.

Pam?

Mae hyn oherwydd bod erlidwyr yn cael eu denu at ymbellhau ac i'r gwrthwyneb. Mae erlidwyr yn gweld yr unigolion pell hunanddibynnol , hyderus, a digynnwrf.

Mae pellwyr yn ystyried erlidwyr yn uchelgeisiol, angerddol ac uniongyrchol. Mae pellwyr yn teimlo bod gan erlidwyr yr hyn sydd ei angen arnynt ac i'r gwrthwyneb. Felly, yr atyniad!

Rhai ffyrdd effeithiol o dorri'r patrwm ymlidiwr-pellter

Felly, pam ei bod hi'n hanfodol dysgu sut i dorri'r patrwm o erlidiwr pell mewn perthnasoedd? Mae hyn oherwydd mai'r anghydbwysedd hwn mewn rhamant yw'r hyn a all arwain ato chwaliadau priodasol .

Felly, os ydych chi wedi nodi naill ai fel pellerwr neu erlidiwr yn eich perthynas, mae'n werth chweil gweithredu'r ffyrdd o dorri'r patrwm ymlidiwr ymbellhau. Gellir rhannu'r rhain yn strategaethau y gellir eu gweithredu gan ymbellhau a dilynwyr ar wahân.

Ar gyfer yr erlidiwr -

1. Galwch oddi ar yr helfa

Mewn perthynas erlidiwr pellhau mewn priodas, os mai chi yw'r erlidiwr, rhaid i chi ddeall y gall eich partner ddymuno pellter oddi wrthych oherwydd ei fod yn teimlo bod ei ymreolaeth dan fygythiad.

Os byddwch yn rhoi’r gorau i’r helfa, efallai y gwelwch fod eich partner yn fwy agored i fod yn gysylltiedig yn emosiynol, yn rhywiol ac yn gorfforol â chi. Mae hynny'n ei gwneud yn ffordd effeithiol o dorri'r patrwm ymlidiwr pellhau yn eich perthynas.

Darllen Cysylltiedig: Perthynas Corfforol neu Emosiynol: Yr Hyn sy'n Bwysig

Edrychwch ar y fideo hwn sy'n trafod beth allwch chi ei wneud yn lle mynd ar ôl eich partner:

2. Diwallu eich anghenion a'ch diddordebau

Cam mawr arall wrth ddysgu sut i roi'r gorau i fod yn erlidiwr yw dilyn eich anghenion. Fel erlidiwr, mae'n debygol y byddwch chi'n canolbwyntio gormod ar anghenion eich annwyl a datrys eu problemau hyd yn oed heb iddynt ofyn am eich help.

Felly mae'n syniad da defnyddio'r egni hwnnw i ganolbwyntio ar eich anghenion a thorri'r patrwm ymlidiwr pell i bob pwrpas.

Mae pellwr yn gwerthfawrogi uchelgais. Cofiwch hynny. Os ydych chi'n uchelgeisiol am eich gyrfa a'ch diddordebau, bydd yn ddeniadol i'ch partner hefyd.

|_+_|

Menyw siopwr hapus

Os ewch chi ar ôl eich diddordebau, fe gewch chi amser i chi'ch hun dorri'r cylch pethau. Bydd eich ymennydd a'ch amser yn cael eu treulio gan weithgareddau eraill rydych chi'n eu mwynhau, a fydd yn helpu.

3. Rhowch eu gofod personol i'ch anwylyd

Rhaid i chi ddeall bod ymreolaeth yn angen sylfaenol ar gyfer eich annwyl. Felly, pan fyddant yn ceisio gofod neu amser ar eu pen eu hunain yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, rhowch ef iddynt.

Nid yw'n golygu eu bod yn colli teimladau drosoch chi. Yn syml, mae'n golygu eu bod am gael yr amser hwnnw i ganolbwyntio arnynt eu hunain.

|_+_|

4. Cysylltwch ag anwyliaid

Treuliwch ran o'ch egni wrth ddilyn perthnasoedd ar wahân i'r un gyda'ch anwylyd. Buddsoddwch eich amser yn cysylltu â phobl bwysig eraill yn eich bywyd, fel eich ffrindiau, perthnasau, a rhieni.

Ar gyfer y pellwr -

1. Cychwyn agosatrwydd emosiynol

Os yw'ch partner yn deall ac yn cyflawni'ch angen am ymreolaeth a gofod, mae'n bwysig caniatáu i chi'ch hun fod yn agored i niwed i'ch anwylyd trwy gychwyn agosatrwydd emosiynol gyda nhw.

Mae gan eich partner awydd cryf i ddod i'ch adnabod a darganfod beth sydd ar eich meddwl! Mae’n bwysig cyfathrebu eich meddyliau, eich teimladau a’ch syniadau gyda’ch partner fel mater o drefn.

2. Rhywioldeb agos yn ogystal ag agosatrwydd corfforol

Ar wahân i gysylltiad emosiynol, roedd eich partner hefyd yn gwerthfawrogi hoffter yn fawr. Felly, mae'n bwysig bod yn gorfforol agos atoch ac yn rhywiol agos atynt.

3. Atodlen amser ansawdd gyda eich annwyl

Ffordd wych arall o fynegi eich cariad a'ch gofal am eich anwylyd yw cychwyn, cynllunio a gweithredu nosweithiau dyddiad a ffyrdd eraill o dreulio amser o ansawdd (yn rheolaidd) gyda nhw.

4. Nodwch anghenion eich partner

Mae’n debyg ei bod hi’n wir bod eich partner yn rhoi awgrymiadau o’ch cwmpas i nodi a chyflawni’ch anghenion. Felly, gallwch chi ddangos faint rydych chi'n poeni am eich partner trwy ganolbwyntio ar rai o'u hanghenion hefyd!

Sut allwch chi osgoi'r patrwm erlidiwr-pellter mewn cariad

Gall deinameg yr ymlidiwr pell fod yn niweidiol i'r ddwy ochr a'r berthynas, gan nad yw byth yn caniatáu ichi fod yn chi'ch hun yn y pen draw. Gadewch i ni edrych i mewn i sut i roi'r gorau i fynd ar drywydd pell ac osgoi'r patrwm afiach hwn mewn cariad.

● Nodwch eich arddull ymlyniad

Mae hunanymwybyddiaeth yn hanfodol ar gyfer perthnasoedd diogel a boddhaus. Nodwch a ydych chi'n dueddol o fod yn bell neu'n erlidiwr mewn perthnasoedd.

Meddyliwch am eich dynameg gyda'ch rhieni ac anwyliaid eraill i ddarganfod eich arddull atodiad gan ei fod yn pennu natur eich cysylltiad â'ch partner.

● Chwiliwch am arwyddion o ymlyniad afiach yn eich anwylyd

Cyfeiriwch at y rhestr uchod o nodweddion ymlidiwr a phellter i'w nodi ymlyniad afiach patrymau yn eich annwyl. Bydd y rhain yn eich helpu i nodi patrymau ymlyniad eich partner ac felly, gallwch osgoi priodas ymlidiwr.

● Ceisiwch seicotherapi neu gwnsela

Un o'r ffyrdd gorau o dorri'r patrwm peller dilynwr yw trwy ceisio cymorth proffesiynol gyda'ch perthynas ramantus. Ystyriwch seicotherapi a chwnsela cwpl neu hyd yn oed wneud cwrs gyda'ch annwyl i osgoi'r patrwm hwn yn gyfan gwbl!

Casgliad

Nawr eich bod chi'n gyfarwydd â'r ffyrdd o dorri'r patrwm ymlidiwr ym mherthynas mewn perthnasoedd rhamantus, cofiwch y gall gormod o wthio (gan yr erlidiwr) a phellter gormodol (o'r pellwr) beryglu'ch cyfle i brofi gwir gariad.

Ranna ’: