15 Baneri Coch i'w Hystyried Cyn Priodi

Dyn Pwrpas Merched

I'r rhan fwyaf o bobl, mynd mewn perthynas yn golygu gweld dyfodol gyda'n gilydd. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni gyfaddef nad yw perthnasoedd heb heriau gan ein bod ni i gyd yn fodau dynol. Serch hynny, nid yw hyn yn golygu eich bod yn goddef ymddygiad eich partner, yn enwedig pan fyddant yn dwyn eich hapusrwydd i ffwrdd.

Cyn i chi ymrwymo eich hun, mae'n well gwybod a deall y baneri coch cyn priodi. Yn syml, mae'r rhain yn faterion na allwch eu hanwybyddu os ydych am gael diweddglo hapus.Beth i edrych amdano cyn priodi

Er bod cydnawsedd mewn perthynas yn hanfodol, nid oes gwadu y gall llawer o elfennau eraill wneud neu torri priodas .

Un elfen o'r fath yw nodweddion eich partner. Mae angen i ddynion a merched fod yn ofalus wrth ddewis eu partneriaid priodas a chymryd yr amser i ddeall personoliaethau ei gilydd.

Mae rhai o’r pethau y mae’n rhaid i chi edrych amdanynt mewn partner posibl yn cynnwys:

 • Cyfathrebu

Mae cyfathrebu yn hanfodol er mwyn i unrhyw berthynas fod yn llwyddiannus. Dylai cariadon mewn perthynas neu briodas cyfathrebu â'i gilydd yn onest ac yn ddidrafferth. Dylai'r ddwy ochr rannu eu hanghenion, diddordebau, chwaeth a chas bethau.

 • Parch

Rhywbeth arall rydych chi am gadw llygad amdano mewn perthynas yw parch. Parch mewn perthynas yn golygu derbyn y person arall fel y mae.

Mae'n cydnabod bod gan eich partner farn a phrofiadau gwahanol ac yn dal i ddewis eu caru am bwy ydyn nhw.

 • Ffyddlondeb

Anffyddlondeb yw un o'r rhesymau arwyddocaol i briodasau dorri. Os ydych mewn perthynas ymroddedig sy'n arwain at briodas, ni ddylai ffyddlondeb y ddau bartner fod yn agored i drafodaeth.

Pan fydd eich partner yn ffyddlon ac yn ymatal rhag fflyrtio â phobl eraill, byddwch chi datblygu teimladau o ymddiriedaeth a diogelwch a theimlo'n gyfforddus wrth symud ymlaen i briodas.

 • Duw yn ofni

Un o'r sylfeini hanfodol ar gyfer unrhyw priodas lwyddiannus yn ymostwng i Dduw. Dylech chwilio am bartner sy'n ofni Duw yn eu calonnau ac sy'n fodlon ei roi Ef yn gyntaf cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

 • Maddeuant

Ydy'ch partner yn maddau i chi pan fyddwch chi ymddiheuro am eich camgymeriadau ? Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, a gall ymddiheuriad da helpu i wella perthynas.

Cyn i chi gymryd y ffordd i briodas, dysgwch a ydych chi a'ch partner yn fodlon maddau a symud ymlaen. Fel arall, gall hwn fod yn un o'r baneri coch cyn priodi.

Dyma fideo defnyddiol a all eich helpu i ymarfer maddeuant:

 • Yr un gwerthoedd a chredoau

Mae cael sgyrsiau am werthoedd a chredoau ein gilydd yn hollbwysig cyn dweud fy mod i. Er bod cariad yn galw am gyfaddawd ar adegau, nid ydych chi eisiau mynd i berthynas â rhywun nad yw'n rhannu'r un credoau a gwerthoedd mewn bywyd.

Gall priodas fod yn heriol, a gall cael rhywbeth yr ydych yn credu ynddo ac yn ei werthfawrogi eich cadw ar y ddaear. Er enghraifft, efallai y byddwch chi a'ch partner yn trin arian mewn ffyrdd unigryw.

Er efallai nad ydych bob amser yn cytuno, mae angen i chi barchu gwerthoedd a chredoau eich gilydd cyn ymrwymo i dreulio'ch bywydau gyda'ch gilydd.

|_+_|

15 arwydd rhybudd i beidio â phriodi

Yn meddwl tybed beth i'w wybod cyn priodi? Chwiliwch am yr arwyddion rhybudd hyn cyn priodi.

 • Mae Eich Partner yn Anrhagweladwy neu'n Anaeddfed

Un o'r pethau i'w hystyried cyn priodi yw lefel aeddfedrwydd eich partner. Nid oedran yw’r unig ffactor sy’n effeithio ar eich aeddfedrwydd. Gall person fod yn anaeddfed pan nad oes ganddo’r sgiliau bywyd sylfaenol.

Un o'r baneri coch cyn priodi yw bod eich partner yn cael trafferth rheoli ei arian a'i ofod personol, a chael swydd sefydlog, gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol , a gofalu am eu hunain.

Mae hyn yn dangos nad ydynt yn ddibynadwy, a all fod yn broblem mewn priodas.

dwy . Anffyddlondeb

Mae'n hysbys bod anffyddlondeb yn faner goch ddifrifol. Mae partneriaid sy'n anffyddlon mewn perthynas â chariad yn fwy tebygol o dwyllo yn ystod y briodas. Ni all perthynas neu briodas lwyddo yn absenoldeb ymddiriedaeth.

Er y gall eich partner ofyn am faddeuant, mae angen ichi ofyn i chi'ch hun a ydych chi am ddilyn y berthynas o hyd. Gall fod yn anghyfforddus bod gyda rhywun sydd â hanes o anffyddlondeb i rai pobl.

Mae'n arwydd coch hyd yn oed yn fwy os nad ydynt yn dod o hyd i unrhyw beth o'i le ar eu gweithredoedd. Mae'n debyg eu bod yn meddwl ei bod yn iawn sgwrsio a fflyrtio gyda'r ochr arall cyn belled nad oes unrhyw dwyllo corfforol.

|_+_|

3. Rydych chi'n teimlo ofn cerdded i lawr yr eil

Un o'r arwyddion na ddylech briodi yw pan fyddwch chi'n teimlo ofn dwys. Priodi oherwydd bod ofn arnoch chi i frifo teimladau eich partner os byddwch yn dychwelyd allan yn awgrymu perthynas afiach .

Os ydych chi'n profi'r math hwn o ofn, mae angen i chi oedi a bwrw ymlaen â'r berthynas yn ofalus.

Mae Dyn a Merched yn Anwybyddu Ei gilydd

4. Rydych chi'n rhoi'r gorau i bethau sy'n bwysig i chi

Ydych chi'n tueddu i roi'r gorau iddi pethau hanfodol am eich perthynas ? Os felly, mae angen i chi ailfeddwl beth mae'r berthynas yn ei olygu i chi. Yn gyffredinol, nid yw'n ymwneud â nifer y pethau yr ydych yn rhoi'r gorau iddi, mwy na pham yr ydych yn ei wneud.

Ai oherwydd eu bod yn fwy ar ddewisiadau eich partner ac ychydig ar eich pen eich hun? Gorau po gyntaf y gwyddoch pam, gorau oll.

5. Rydych chi bob amser yn ymladd am rywbeth

Mae ymladd yn gyson yn un o'r baneri coch cyn priodi na ddylid ei hanwybyddu. Ni waeth a ydych chi neu'ch partner yn tueddu i ddewis ymladd.

Gall ymladd cyson arwyddo bod dyfnach broblem yn y berthynas . Gallai'r materion hyn fod yn rheswm dros y gwrthdaro parhaus yn eich perthynas. Mae angen datrys y rhain cyn i'r ddau ohonoch ddweud, rwy'n gwneud hynny.

6. Cyfathrebu gwael

Mae cyfathrebu gwael ymhlith y baneri coch cynnar cyn priodi na ddylai pobl mewn perthnasoedd eu tybio. Er efallai nad ydych chi'n cytuno ar bopeth, mae gwybod sut i wneud hynny cyfathrebu â'ch partner bydd yn eich helpu i oresgyn eich gwahaniaethau.

Pan fydd eich partner yn cynnig triniaeth dawel i chi neu'n cyfathrebu fel ei fod yn cael ei orfodi, mae'n dod yn broblem. Gall hyn fod yn rheswm arwyddocaol dros chwalu priodas.

7. Maen nhw'n gwneud i chi deimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun

Un o'r pethau hollbwysig i'w hystyried cyn priodi yw a yw'r berthynas yn ffafriol i chi. Os bydd eich amser gyda'ch partner yn gadael i chi ddraenio yn hytrach na'ch ysbrydoli, gall fod yn debygol nad ydych chi'n cyd-fynd yn dda. Ni fydd priodi yn datrys y mater hwn.

Wrth gwrs, gallant fod yn feirniadol ohonoch ond mewn ffordd dda. Fodd bynnag, mae'n faner goch os yw'ch partner yn eich beirniadu'n rheolaidd, gan fwriadu brifo'ch teimladau.

Bydd hyn yn gadael i chi a llawer o ansicrwydd a hunan-amheuaeth. Rhowch wybod yn dawel i'ch partner sut rydych chi'n teimlo a phenderfynwch a ydych chi'n dal eisiau bod yn y berthynas wrth symud ymlaen.

8. Nid yw eich partner yn dangos diddordeb yn eich dyfodol

Y nod o briodi yw treulio'ch bywyd gyda'ch gilydd . Felly, mae'n golygu bod angen i'r ddau ohonoch ddangos diddordeb yn eich barn am eich dyfodol gyda'ch gilydd. Ar ôl i chi briodi, byddwch yn rhannu llawer ohono.

Os yw'ch partner yn breinio yn eich dyfodol, y rheswm tebygol yw nad yw'n gweld ei hun ynddo. Wel, heb os, dyma un o'r baneri coch cyn priodi.

9. Mae gennych chi amheuon sylweddol

Ni ddylid byth anwybyddu amheuon mawr a chyson a gallant fod yn un o'r arwyddion na ddylech ei phriodi. Mae'n arferol amau ​​ar adegau, ond dylai leihau a marw yn y pen draw perthnasoedd iach .

Waeth beth fo'ch amheuon yn deillio o'ch problemau neu'ch perthynas, dylech weithredu a gweithio hyn allan cyn i chi briodi.

10. Diffyg ffiniau ag aelodau'r teulu

Nid oes gwadu bod y ddau aelod o'ch teulu yn rhan hanfodol o'ch bywyd. Fodd bynnag, gall hyn ddod yn broblem os yw'ch partner yn dal i ddibynnu ar ei deulu mewn modd afiach.

Mae annibyniaeth eich partner yn un o’r pethau i’w wybod cyn priodi. Gall hyn gynnwys dibynnu ar aelodau'r teulu am gymorth ariannol, syniadau, neu atebion wrth wneud penderfyniadau bywyd.

Mae'n faner goch os na allant wneud penderfyniad pwysig sy'n ymwneud â'ch bywyd heb ymgynghori ag aelodau'r teulu.

|_+_|

11. Mae gennych ddadrithiadau am eich partner

Mae llawer o bobl yn teimlo mor flinedig gyda'r syniad o gael priodas stori dylwyth teg fel eu bod yn tueddu i anghofio faint o waith sydd ei angen i wneud iddo weithio.

Os ydych chi'n cael dadrithiadau am eich partner, gall fod yn un o'r arwyddion i beidio priodi.

Os nad oes unrhyw nodwedd neu ymddygiad gan eich partner sy'n eich cythruddo, mae'n debyg nad ydych chi'n eu hadnabod digon eto. Ni ddylech wthio drwy'r briodas os nad ydych yn adnabod eich partner yn realistig.

Dyn a Merched yn Mwynhau ar y Traeth

12. Yr wyt yn drist

Yr teimlad o unigrwydd yn ddangosydd hanfodol y bydd priodas sydd ar ddod yn methu. Ni ddylai fod unrhyw deimlad o unigrwydd os ydych mewn perthynas gariadus a wneir ar gyfer priodas barhaol.

Argymhellir cael sgwrs calon-i-galon gyda'ch partner os ydych chi'n teimlo'n drist yn eich perthynas. Gallwch hefyd ystyried arafu eich penderfyniad i briodi.

13. Mae eich partner yn dangos arwyddion o fod yn dreisgar

Mae trais o unrhyw fath yn faner goch ddifrifol iawn na ddylid ei hanwybyddu. Os oes gan eich partner dueddiadau treisgar, peidiwch â chyfiawnhau eu hymddygiad.

Mae arddangosiadau treisgar tuag atoch chi, eich teulu neu ei deulu, pobl eraill, neu anifeiliaid yn un o'r rhain arwyddion na ddylech ei briodi . Os bydd rhywun yn gwneud i chi deimlo'n anniogel tra'n dyddio, ni fydd priodi â nhw yn gwneud i chi deimlo'n wahanol.

14. Rydych yn priodi oherwydd eich bod yn credu y gall eich partner eich trwsio

Ni ddylech briodi os credwch y gall eich partner eich trwsio neu y gallwch eu newid. Mae hyn ymhlith yr arwyddion coch cyn priodi sy'n dangos efallai na fydd y berthynas byth yn gweithio.

Pa bynnag arferiad, nodwedd neu ymddygiad annymunol sydd gennych chi neu'ch partner, bydd yn bodoli yn eich priodas. Nid yw hyn yn golygu na ellir atgyweirio'r broblem hon, ond nid priodi yw'r unig ffordd i ddelio ag ef.

|_+_|

15. Mae gan eich partner broblemau caethiwed

Wrth feddwl am fynd i lawr y ffordd o briodas, dylai caethiwed i gyffuriau fod yn un o'r baneri coch cyn priodi i wirio.

Ni all pobl â phroblemau dibyniaeth weithredu'n annibynnol ac nid oes ganddynt ewyllys rhydd. Mae'r problemau, pwysau, a disgwyliadau yn y briodas gall ei gwneud hi'n anoddach i'ch partner ddatrys eu problemau.

Gall eu dibyniaeth ar gyffuriau wneud iddynt golli rheolaeth, gan ddod ag anhapusrwydd i'ch perthynas. O ganlyniad, gall gwneud y gwaith priodas fod yn afrealistig ac yn annheg i'r ddau ohonoch os na chaiff ei ddatrys mewn pryd.

Sut i ddelio â baneri coch mewn perthynas

Ydych chi wedi sylwi ar unrhyw un o'r baneri coch uchod cyn priodi yn eich perthynas? Os felly, mae'n bryd gweithredu a delio â nhw.

 • Cymerwch yr amser

Pan fyddwch chi'n obeithiol am ddyfodol hapus gyda'ch gilydd, gall sylweddoli'r baneri coch fod yn heriol. Felly, gall helpu llawer o amser i asesu pethau'n wrthrychol. Cyn i chi wneud unrhyw benderfyniad sy'n newid eich bywyd, fel priodi, dylech ystyried beth sy'n hanfodol i chi yn gyntaf.

 • Cyfathrebu

Gall siarad â'ch partner ac egluro'r baneri coch y mae'n rhaid i chi eu harsylwi eich helpu i sylweddoli a ydynt yn fodlon newid. Os na fydd eich partner yn cymryd eich sgwrs o ddifrif, efallai y bydd angen i chi ail-werthuso eich perthynas.

|_+_|
 • Meddyliwch yn ofalus a phenderfynwch

Ar ôl gwybod y manylion angenrheidiol, gwnewch benderfyniad. Os yw’ch partner yn anfodlon newid, peidiwch ag oedi cyn gwneud hynny gadael y berthynas .

Gall fod yn heriol i fynd, ond bydd eich hunan yn y dyfodol yn diolch i chi am y boen y byddwch yn arbed eich hun rhag profi. Mae'n gyngor ardderchog i flaenoriaethu eich tawelwch meddwl a'ch hapusrwydd wrth benderfynu, fel na fyddwch chi'n difaru yn nes ymlaen.

 • Ceisio cymorth

Gallwch chi hefyd ceisio cymorth gan weithiwr proffesiynol ar sut i ddianc rhag perthynas wenwynig. Gallwch hefyd siarad â'ch teulu a'ch ffrindiau a gofyn am eu cefnogaeth a chyngor. Gallant eich helpu i ddod trwy berthynas afiach a gwella ar ôl hynny.

Casgliad

Yn olaf, rydych chi'n deall rhai arwyddion rhybuddio i beidio â phriodi. Mae'r arwyddion hyn yn dangos rhwystrau i berthynas iach a gallant fod yn niweidiol os na chânt eu trin yn gynnar.

Felly, dylech eu hystyried yn ofalus pan fyddwch chi'n bwriadu setlo i lawr gyda rhywun. Yn y pen draw, nid oes angen i chi fod gyda rhywun os na allwch eu goddef.

Ranna ’: