15 Peth Mae Cyplau Gwydn yn eu Gwneud yn Wahanol

Cwpl annwyl yn gwenu yn ystumio

Yn yr Erthygl hon

Cau i lawr mewn partneriaeth mae pob tro mae'r llwybr yn mynd yn anodd yn creu mwy o straen a thensiwn i'r pwynt nad yw'n werth yr ymdrech dro ar ôl tro yn y tymor hir. Mae hynny'n aml yn arwain at dranc y perthnasoedd hyn.

Yr hyn y mae cyplau cydnerth yn ei wneud yn wahanol yw casglu'r cryfder i weithio trwy'r eiliadau anodd hynny, eu goresgyn yn llwyddiannus, a chyflwyno'n llawer gwell a mwy iach ar yr ochr arall na'r cyplau hynny sy'n llai cyfarwydd.

Pwysigrwydd gwydnwch mewn perthnasoedd

Cwpl ifanc yn mwynhau ar gwch

Heb y gallu i drwsio'r gwrthdaro mewn priodas neu bartneriaeth, mae'r rhain yn troi'n frwydrau chwerw, hirhoedlog a all arwain yn y pen draw at ffrindiau yn digio ei gilydd neu, yn waeth, yn atal y cyfathrebu. Yn aml mae'r difrod yn anadferadwy, gan arwain at ddiwedd y berthynas.

Mae'r pethau y mae parau cydnerth yn eu gwneud yn wahanol yn cynnwys peidio â chynhyrfu wrth wynebu eiliadau o adfyd. Mae un neu'r ddau ffrind yn edrych ar y positif yn y sefyllfa, yn parhau'n optimistaidd amdanynt eu hunain fel cwpl, ac yn credu'r amseroedd garw cryfhau'r cwlwm maent yn rhannu ac yn dod â nhw yn nes.

Yn lle clytiau garw sy'n achosi difrod, mae'r rhain yn cael eu hystyried yn brofiadau twf i'r cwpl gwydn. Edrychwch ar hyn ymchwil ac archebwch i ddysgu beth sydd gan gyplau sy'n dioddef darnau garw yn gyffredin ledled y byd.

Cynghorion i adeiladu perthynas wydn

Cwpl ifanc yn cael coffi

Mae dysgu dod yn gwpl gwydn yn cymryd amser, amynedd ac ymdrech. Tra gallwch chi ymarfer ac adeiladu gwydnwch trwy awgrymiadau a sgiliau ymdopi, gallai'r broses fod yn un y byddwch chi'n ei dysgu gyda'ch gilydd trwy weithiwr proffesiynol trydydd parti os ydych chi'n ei chael hi'n heriol ar eich pen eich hun.

5 arferion o berthnasoedd gwydn

Nid yw perthynas wydn o reidrwydd yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol i bob cwpl yn unig. Mae angen i'r rhan fwyaf o ffrindiau ddysgu rheoli eu heriau yn emosiynol, canolbwyntio ar y cadarnhaol, a datrys gwrthdaro yn adeiladol.

Mae'r anallu i wneud y pethau hyn yn arwain at fwy o iawndal gyda'r potensial i wneud hynny dod â phartneriaeth i ben . Er mwyn delio â'r darnau garw y mae bywyd yn eu taflu atoch, mae'n hanfodol addasu i arferion gwydnwch yn eich perthynas i gyfrannu at eich lles emosiynol cyffredinol. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys:

1. Cydnabod eich ymateb i straen

Mae llawer o unigolion yn ymateb yn emosiynol a heb anadlu na'r eiliad honno i ystyried yr hyn y maent yn mynd i'w ddweud. Mae'n hanfodol cydnabod sut rydych chi'n ymateb ar unwaith i wrthdaro a sut rydych chi'n delio â dial cymar er mwyn i chi allu cywiro'r ymddygiad.

Y pethau y mae cyplau cydnerth yn eu gwneud fyddai wynebu anawsterau gyda meddylfryd heddychlon, peidio â chaniatáu ymateb cychwynnol nes bod meddwl ymwybodol, digynnwrf wedi'i ffurfio.

|_+_|

2. Meddylgarwch, bod yn y fan hon ac yn awr

Mae ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn dysgu pob un ohonom i fod yn bresennol yn y foment. Pan fyddwch chi'n gosod y bwriad i ganolbwyntio ar y presennol, mae'n caniatáu ichi fod ar gael i'r rhai o'ch cwmpas, gan ddangos sylw digonol, gwrando'n astud, a chyfathrebu mewn ffordd na all unrhyw un arall.

Dyna'r ffordd y gall perthnasoedd cydnerthedd ymdrin yn effeithiol â heriau . Edrychwch ar y fideo hwn siarad â gwytnwch o fewn perthnasoedd.

3. Rhannu parch

Yr hyn y mae cyplau cydnerth yn ei wneud fel arfer yw cynnal cydbwysedd yn y bartneriaeth gan ganiatáu lle a llais i bob person, felly mae sylfaen gadarn pryd bynnag y bydd trafferth yn codi.

Os bydd y cydbwysedd byth i ffwrdd gydag un cymar â rhywfaint o oruchafiaeth, niwed i'r berthynas yn debygol.

4. Cytuno i anghytuno

Ni fydd unrhyw gwpl yn cytuno drwy'r amser. Yr hyn sy'n bwysig yw sut rydych chi ymdrin â’r anghytundebau hynny . Yr hyn y mae cyplau cydnerth yn ei wneud yn wahanol yw eu bod yn cytuno i anghytuno ac yn iawn â'r canlyniad hwnnw.

Does dim rhaid dadlau dim nes bod enillydd. Mae'n iawn cael eich gadael gyda phob person â'i farn ei hun.

5. Torri i ffwrdd am rywfaint o le

Rhai pethau y mae cyplau gwydn yn eu gwneud datrys problemau yn y bartneriaeth yw cerdded i ffwrdd oddi wrth y problemau. Gall ddod yn dreuliedig ar ôl trafod a cheisio gweithio trwy wrthdaro, yn enwedig os yw'r anhawster yn sylweddol.

Nid yw hynny'n lleihau eich ymdrech nac yn dynodi diffyg gwydnwch; mae'n golygu y byddwch chi'n dod yn ôl ato ar ôl i chi adnewyddu'ch hun gydag egwyl.

15 o bethau mae cyplau cydnerth yn eu gwneud yn wahanol

Stabl, perthynas iach Nid yw'n rhywbeth y mae cyplau yn dod arno'n awtomatig. Mae'r rhain yn adeiladu dros gyfnod sylweddol gyda llawer o ymdrech a swm anhygoel o amynedd os ydych yn bwriadu ymrwymiad hirdymor.

Po fwyaf o dreialon y byddwch chi'n eu dioddef gyda thwf a llwyddiant, y mwyaf yw cryfder eich cwlwm a'r agosach y byddwch chi'n dod yn bartneriaid. Nid yw'n golygu weithiau na fydd yn teimlo fel brwydr i fyny'r allt.

Eto i gyd, mae cyplau gwydn yn ei wneud yn yr amseroedd hynny i edrych ar y pwyntiau da ac yna dod o hyd i ffyrdd o oresgyn yr uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau yn unigol ac fel ffrindiau. Gadewch i ni edrych ar yr hyn y mae cyplau cydnerth yn ei wneud yn wahanol i eraill.

1. Wynebwch adfyd yn gadarnhaol

Mae llawer o bobl yn cilio rhag gwrthdaro, ond un o'r pethau y mae cyplau cydnerth yn ei wneud yw chwerthin yn wyneb adfyd, fel petai. Yn hytrach na chaniatáu i'r broblem dinistrio eu hapusrwydd , maen nhw'n dod â phersbectif gwahanol i'r her.

Fel hyn, nid yw'r frwydr yn ymddangos yn amhosibl ond yn hawdd mynd ati ac yn bosibl mynd y tu hwnt iddi.

2. Nid oes neb ar fai

Os ydych chi'n pendroni am enghraifft o fod yn wydn, mae'n hanfodol cofio peidio â chanolbwyntio ar bwy sy'n gyfrifol am y treialon rydych chi'n eu profi.

Ni ddylai neb fod yn pwyntio bysedd nac yn rhoi bai. Mae’n cymryd dau berson pan fydd pethau’n dda, a phan fo anawsterau, mae gan y ddau ohonoch yr her i’w goresgyn. Yr ateb fydd ymdrech ar y cyd.

|_+_|

3. Edrychwch at eich gilydd am gefnogaeth emosiynol

Daw llawer o emosiwn i wrthdaro. Bydd ffrindiau yn dioddef tristwch am yr hyn sy'n digwydd ond byddant yn parchu safiad eu partner ac yn derbyn cyfrifoldeb am eu rhan, gyda phob un yn rhoi'r ymdrech orau bosibl i weithio trwy'r gwrthdaro.

Mae ganddyn nhw'r cariad a'r gefnogaeth fwyaf i'w gilydd, sy'n golygu bod y berthynas yn ddigon cryf i ddioddef lle i un neu'r ddau os oes ei angen arnynt heb iddo gael ei gymryd yn bersonol.

|_+_|

4. Mae cyfathrebu bob amser yn allweddol

Nid yw'r naill unigolyn na'r llall mewn cwplolaeth gydnerth yn ofni siarad yn agored ac yn agored i niwed â'r llall. Cyfathrebu yn gryfder gyda'r berthynas hon, un sy'n helpu ar adegau o ymryson.

Yn y modd hwnnw, mae'n ei gwneud hi'n llawer haws goresgyn yr anawsterau. Mae hynny oherwydd bod y partneriaid yn gwybod na fydd dyfarniad na gwrthodiad.

5. Atebion byth yn cael eu hamau

Y disgwyl yw y bydd ateb heb unrhyw amheuaeth. Y pethau y mae cyplau cydnerth yn eu gwneud yn wahanol yw ymrwymo i ddod o hyd i ateb.

Nid ydynt yn unigolion sy'n bwriadu rhoi'r gorau i'w gilydd nac esgeuluso eu problemau. Y syniad yw eu trwsio wrth iddynt ddigwydd ac yna symud ymlaen yn iach. Gwrandewch ar hwn podlediad i ddysgu sut i adeiladu gwydnwch mewn perthynas.

6. Mae'r blaenoriaethau'n syth

Mae’n hanfodol cael blaenoriaethau’n syth hyd yn oed yn wyneb adfyd. Ar gyfer parau gwydn, mae ffrindiau yn gwybod mai nhw yw blaenoriaeth y llall, ond mae angen sylweddol i hynny gael ei bwysleisio yn yr eiliadau hyn.

Mae hynny hyd yn oed os nad oes gennych awydd cryf o reidrwydd i'w eirioli pan fydd pethau dan straen. Bydd parau cydnerth.

|_+_|

7. Mae optimistiaeth yn rhinwedd

I lawer, wrth benderfynu beth mae gwydnwch yn ei olygu i chi, mae'r gair optimistiaeth ar flaen y gad. Y safiad gyda'r cyplau hyn yw nad yw unrhyw galedi yn amhosibl; dros dro yw'r rhain i gyd.

Mae ffrindiau mewn cwplolaeth wydn yn credu y bydd eu dyfodol yn ddisglair; byddan nhw bob amser yn bâr cryf. Er y gallai'r broblem fod yn ddrwg, mae modd ei datrys. Nid yw'n effeithio ar y berthynas na'u perthynas nhw teimladau at ei gilydd .

8. Mae treialon yn gyfleoedd dysgu

Yr hyn y mae cyplau cydnerth yn ei wneud yn wahanol wrth ymdrin â threialon a gorthrymderau yw gweld y rhain fel profiadau dysgu, cyfleoedd i ddatblygu’r bartneriaeth a thyfu nid yn unig fel ffrindiau ond yn unigol.

Bydd y partneriaid yn dioddef poen fel y byddai unrhyw un wrth ddioddef gwrthdaro, ond maen nhw'n ei ystyried yn gyfle i ddatblygu'n gyfartal cwploldeb cryfach .

9. Mae rhoi yn helpu i gael cipolwg ar wytnwch

Elfen hanfodol o wytnwch ar gyfer ffrindiau yw cael a elfen o ddiolchgarwch o fywyd y gallwch chi dynnu ohono. Mae hynny'n golygu efallai eich bod yn cymryd rhan mewn gweithredoedd caredig ar ryw agwedd gan fod rhoi yn cynnig yr un canlyniadau am ddim â derbyn.

Mae'r teimladau da yn helpu i roi'r amseroedd cythryblus hynny mewn persbectif. Nid yw'n annhebyg i deimlo'n optimistaidd neu'n bositif. Gall y rhan fwyaf o bobl ddod o hyd i bethau i fod yn ddiolchgar amdanynt, felly gellir ymdrin â'r rhain yn fwy effeithiol pan fydd gwrthdaro'n codi.

10. Chwerthin ar wyneb adfyd

Mae angen i bawb allu chwerthin ar eu pen eu hunain. Gall edrych ar unrhyw sefyllfa broblemus gyda sbin doniol helpu i wasgaru'r dicter, dod â phethau yn ôl i bersbectif, a chaniatáu i gwpl gyflwyno ag ymarweddiad tawel, fel bod cyfathrebu'n hawdd.

11. Deall beth yw'r materion

Pan fydd problem, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y mater yn llwyr cyn a gwrthdaro yn datblygu . Y pethau mae parau cydnerth yn eu gwneud cyn cymryd rhan mewn trafodaeth yw ystyried y ffeithiau cyn i unrhyw un ymateb.

12. Cydnabod safbwynt y person arall

Yr awgrym yw bod angen i’r rhai sy’n ymdrechu i weithio tuag at wytnwch ganolbwyntio ar yn cydnabod ei gilydd , yn enwedig ar adegau yn ystod y dydd a ystyriwyd wrth drosglwyddo.

Dyna pryd y byddwch chi'n deffro yn y bore, yn gorwedd i gysgu, neu'n gadael a dod adref o'r gwaith neu leoedd eraill, gan roi cwtsh, cusan, siarad â nhw hyd yn oed os mai dim ond am ychydig funudau ydyw.

13. Nid yw chwarae pŵer yn dod i mewn i'r hafaliad

Mae llawer o bartneriaid yn brwydro dros bwy fydd yn chwarae’r bwli pan fydd anghytundeb, ond nid yw cyplau gwydn yn cymryd rhan yn y chwarae pŵer; yn lle hynny, rhoi cyfle i bob person ddweud ei ddweud a chynnig parch at yr hyn sydd ganddo i'w ddweud ar y pwnc.

Y syniad gyda'r cwpl gwydn yw ei ddatrys, nid ei adael yn gorwedd yno.

|_+_|

14. Mae cyfaddawd yn flaenoriaeth

Bydd y pethau y mae parau cydnerth yn eu gwneud yn cynnwys cyfaddawdu. Ni fydd ateb llyfn a hawdd bob amser i bob her a gyfyd. Weithiau bydd angen cyd-roi a chymryd er mwyn i bawb ddod allan yn fodlon.

|_+_|

15. Nid yw estyn allan am gymorth yn cael ei ystyried yn wendid

Hyd yn oed pan fo perthynas yn wydn, nid yw’r cyfeillion yn ofni gofyn am help pan na allant ddod o hyd i ffordd i drwsio’r hyn sydd o’i le. Mewn rhai achosion, mae cynghorydd yn ateb.

Mae angen i bobl gydnabod pan fydd anhawster wedi cyrraedd y pwynt hwnnw ac estyn allan i a proffesiynol . Mae hynny ynddo'i hun yn dangos cryfder cwpl.

Syniadau Terfynol

Mae gwydnwch mewn perthynas yn rhywbeth y dylai pawb ymdrechu i'w gyflawni. Nid yw'n rhywbeth y mae cyplau'n ei brofi gan amlaf oddi ar y cyff. Mae llawer yn ei weld, eisiau ei ddysgu, ac yn chwilio am awgrymiadau neu awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ei wneud.

Y gwir amdani yw ei fod yn rhywbeth sy'n cymryd ymarfer. Mae'n esblygu ac mae angen amynedd.

I'r rhai sy'n gweld perthynas wydn y tu hwnt i'w cyrraedd neu'n rhy heriol, mae yna bob amser gweminarau, dosbarthiadau a chynghorwyr a all helpu i'ch arwain. Gall ymddangos yn gymhleth, ond yn syml mae'n cymryd ymdrech.

Ranna ’: