15 Pethau i’w Gwneud a Phethau i’w Gwneud ar gyfer Rhieni sy’n Ysgaru

Plant trist yn gwrando ar ddadleuon rhieni

Yn yr Erthygl hon

Mae ysgariad yn ddigwyddiad bywyd llawn straen, a dim ond pan fydd plentyn yn y gymysgedd y gall fod yn fwy brawychus, yn bennaf oherwydd y gall ysgariad gael effaith hirdymor ar blant.

Ni waeth a ydych chi'n rhiant sydd newydd ysgaru neu os ydych chi wedi gwahanu ers blynyddoedd, gall dysgu sut i ddelio â chyd-rianta a phlant fod yn frwydr anodd. Yn yr erthygl hon, gallwch ddod o hyd i rai ffyrdd o delio ag ysgariad a beth i'w wneud ac i beidio â gwneud ar gyfer rhieni sydd wedi ysgaru.

A ddylai rhieni sydd wedi ysgaru dreulio amser gyda'u plentyn?

Tra treulio peth amser gyda'ch plentyn gall fod yn fuddiol, gall treulio gormod o amser (fel mynd ar wyliau wythnos o hyd) fod yn niweidiol.

Seicolegwyr dywedwch y gall treulio gwibdeithiau bach gyda’ch plentyn helpu eich plentyn i deimlo bod ei rieni’n ei garu a’i helpu i dyfu i fod yn emosiynol fodlon.

Fodd bynnag, os ydych chi'n bwriadu mynd ar wyliau hir gyda'ch plant, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â nhw ymlaen llaw er eich bod chi'n ffrindiau ac yn cyd-dynnu â'ch cyn, nid ydych chi'n bwriadu dod yn ôl at eich gilydd fel gŵr a gwraig.

Gall sefydlu gwahaniaethau perthynas clir helpu eich plant i ddeall y dynamig, ac ni fyddant yn datblygu gobaith ffug.

15 Pethau i’w Gwneud a Phethau i’w Gwneud ar gyfer rhieni sydd wedi ysgaru

Dyma rai awgrymiadau a fydd yn eich helpu i fynd drwy'r cyfnod ar ôl ysgariad fel rhieni.

Beth ddylech chi ei wneud

Dyma rai awgrymiadau y dylech eu dilyn i roi amgylchedd di-straen i'ch plentyn ar ôl ysgariad. Bydd y rhain yn gwneud cyd-rianta yn haws i chi a'ch cyn bartner.

1. Lluniwch gynllun cyd-rianta

Awgrym profedig i rieni wrth ysgaru yw datblygu ôl-ysgariad trefniant rhianta . Gall llunio ymrwymiad yn ystod y broses ysgaru yn ysgrifenedig neu ar lafar eich helpu i ddarganfod y ffordd fwyaf effeithlon o fagu eich plentyn.

Mynd trwy ysgariad Gall gyda phlant fod yn straen, ond gall cynllun cyd-rianta wneud y trawsnewid yn llawer haws i chi, eich cyn, a'ch plant. Dod o hyd i ffyrdd o rannu amser gyda'r plant yn gyfartal a sefydlu cyfrifoldebau dros ei gilydd.

Gall llunio cynllun cyd-rianta roi straen ychwanegol, felly awgrym ysgariad i rieni yw defnyddio cyfryngwr i helpu i hwyluso sgwrs a dod i gytundeb. Gall cyfryngwyr ysgariad proffesiynol hefyd eich helpu i lunio cynllun gweithredu a all gyd-fynd â'ch amserlenni a'ch anghenion.

2. Gosodwch reolau sylfaenol tebyg

Mae cysondeb a threfn arferol yn hanfodol ar gyfer datblygiad iach eich plentyn. Hyd yn oed os yw hi'n ymddangos ei bod hi'n anodd darparu sefydlogrwydd fel rhieni sydd wedi ysgaru, mae yna ffyrdd y gallech chi wneud i'r plentyn deimlo'ch bod wedi'i seilio ar sylfaen cariad ac ymddiried.

Gall cyfathrebu â'ch partner a gosod rheolau sylfaenol tebyg a chosbau os caiff y rheolau hyn eu torri helpu i sefydlu disgwyliadau ymddygiad cyson ar gyfer eich plentyn.

Yn ogystal, gall trafod arferion dyddiol ar ôl ysgol a gweithgareddau penwythnos helpu eich plentyn i deimlo'n sefydlog yn y ddau gartref.

Ymchwil yn dangos bod rhai rheolau safonol fel amser gwely, glanhau, cinio iach a byrbrydau, terfynau amser teledu, a thasgau eraill o gwmpas y tŷ yn ei gwneud hi'n hawdd i'r plentyn. Fel hyn, ni fyddant yn teimlo'n fwy neu lai o faich gan riant sengl ac ni fyddant yn actio.

3. Dangos hoffter yn ystod y broses ysgaru ac ar ôl hynny

Cofiwch fod y broses ysgaru o gyfarfodydd llys, cyfarfod â chyfreithwyr, ymladd â’ch cyn, ac nid yw ansefydlogrwydd ariannol ac emosiynol rhyngoch chi a’ch partner yn unig – mae ysgariad yn effeithio ar y plant.

Darn o gyngor i rieni sydd wedi ysgaru yw peidio ag esgeuluso eu plant trwy'r achos ysgariad. Dangos anwyldeb a gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu caru a bod rhywun yn gofalu amdanynt.

Teulu hapus gyda dau o blant

4. Parhau â thraddodiadau teuluol cymaint â phosibl

Er y gall ymddangos yn heriol cadw i fyny â thraddodiadau teuluol ar ôl gwahanu, mae'n dal yn bwysig. Mae angen i'ch plentyn dyfu trwy brofi traddodiad a theimlo'n gysylltiedig â'i rieni.

Gweithiwch allan rhai cynlluniau gyda’ch partner i weld pa draddodiadau y gallwch eu cadw a pha newidiadau y gallai fod yn rhaid i chi eu gwneud i gadw’r rhain i redeg yn esmwyth dros y blynyddoedd.’

|_+_|

5. Helpwch eich plant i gyfleu eu teimladau

Yn ystod y broses ysgaru, mae plant sydd yn ei chanol yn dueddol o gryfhau eu teimladau. Efallai eu bod yn teimlo fel eu bod yn y rheswm dros y gwrthdaro ac yn peri llawer o euogrwydd a chywilydd arnynt eu hunain.

Os sylwch fod eich plant wedi dod yn anarferol o dawel, ewch atyn nhw, dangoswch anwyldeb, a gwnewch iddynt deimlo'n gyfforddus. Anogwch nhw i ofyn unrhyw gwestiynau am y sefyllfa a rhoi sicrwydd iddynt eu bod yn dal yn bwysig iawn i chi.

6. Gwiriwch i mewn yn rheolaidd ar dwf ac iechyd meddwl eich plentyn

Mae'n gyffredin i blant datblygu pryder , iselder, neu anhwylderau bwyta pan fydd rhieni yn ysgaru.

Mae talu sylw i'ch plant yn ystod y cyfnod anodd hwn yn hollbwysig. Ceisiwch gadw eu trefn ddyddiol a'u hamserlenni mor gyson â phosibl a gwnewch yn siŵr eu bod yn bwyta'n iach.

7. Helpwch eich plentyn i ddod i arfer â'r ddau gartref

Ar ôl eich ysgariad, efallai y bydd eich plentyn yn teimlo fel rhywun o'r tu allan yn eich cartref newydd. Efallai y byddant hefyd yn dod o hyd i'w rhiant sengl cartrefi unig.

Gall y cyfnod pontio achosi llawer o straen i’ch plentyn, felly hyd yn oed os ydych chi’n mynd trwy lawer yn emosiynol, sicrhewch fod eich plant yn cael y sylw sydd ei angen arnynt.

Helpwch nhw i addasu i'r amgylchedd newydd trwy eu hannog i addurno eu hystafelloedd a'u mannau personol yn y ffordd maen nhw'n ei hoffi.

Mae'r fideo hwn yn sôn am effaith emosiynol addurno ystafell ar blentyn trwy brofiadau dilys -

8. Darparwch yr adnoddau sydd eu hangen ar eich plentyn

Pan fydd plant yn gwylio eu rhieni yn ysgaru, gall fod yn brofiad dirdynnol iawn, ac mae angen llawer o sylw arnynt i deimlo'n ddiogel.

Os gwelwch nad ydych yn gallu rhoi’r cymorth sydd ei angen arnynt, neu os byddwch yn sylwi ar eich plentyn yn mynd yn isel neu wedi blino’n lân, yna ystyriwch fynd ag ef i therapi neu gwnsela .

Gall cwnselwyr sy'n arbenigo mewn therapi priodasol eich helpu chi, a gall eich cyn-fyfyriwr ddod o hyd i drefniant rhiant ar ôl ysgariad a helpu'ch plentyn i brosesu a deall y sefyllfa'n well trwy ddysgu strategaethau ymdopi iddo.

Beth ddylech chi ei osgoi

Dyma rai pethau y dylech eu hosgoi'n llwyr os ydych am gyd-riantu'ch plentyn heb unrhyw drallod neu bwysau. Byddai’n well i’ch plentyn pe baech yn cadw’n glir o’r camgymeriadau hyn.

9. Peidiwch â siarad yn gas am eich cyn gyda'ch plant

Gall plant fod yn sensitif ar ôl i'w rhieni ysgaru. Hyd yn oed os yw eich perthynas â'ch cyn yn greigiog, peidiwch â rhefru am eich problemau - byddant yn teimlo eu bod wedi'u rhwygo rhwng eu dau riant, a fydd ond yn ychwanegu at eu straen.

Cyn belled ag y bo modd, cyfyngwch eich sgwrs am eich cyn - hyd yn oed os yw'ch plentyn yn ei godi. Ceisiwch beidio â dweud dim byd negyddol amdanyn nhw.

10. Peidiwch â'u cyflwyno i'ch partner newydd cyn ei fod yn barod

Plant sydd â rhieni sydd wedi ysgaru tueddu i fod yn sensitif iawn am berthnasoedd eu rhieni.

Bydd dod â rhywun o'r tu allan a'i gyflwyno i'ch plentyn ond yn gwneud iddo deimlo'n fwy gwrthdaro ac anghyfforddus.

Cyflwynwch eich partner newydd iddo dim ond ar ôl i ddigon o amser fynd heibio ers yr ysgariad a bod gan eich plentyn agwedd iach tuag atoch chi a'ch cyn.

11. Peidiwch â thorri i ffwrdd yn llwyr gyfathrebu â'ch cyn

Hyd yn oed os nad ydych ar y telerau gorau gyda'ch partner, cyfathrebu yn allweddol i sicrhau magwraeth briodol eich plentyn. Rhowch eich gwahaniaethau o’r neilltu er mwyn i chi allu cynllunio gweithgareddau ac arferion ar gyfer twf a datblygiad eich plentyn.

12. Peidiwch â chymryd cyfrifoldebau hawdd yn unig

Mae’n bwysig rhannu cyfrifoldebau eich plentyn yn gyfartal. Yn cyplau sydd wedi ysgaru , gall sicrhau bod y ddau riant yn cymryd cyfrifoldebau tebyg wneud i'r plentyn deimlo'n fwy diogel.

Os mai dim ond y cyfrifoldebau hwyliog, hawdd y byddwch chi'n eu cymryd, bydd y plentyn yn dechrau cael emosiynau gwrthdaro, a fydd ond yn arwain at fwy o broblemau.

Rhieni yn ffraeo o flaen plant

13. Peidiwch â chynnwys eich plentyn mewn dadl gyda'ch cyn

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd cyfathrebu'n sifil gyda'ch cyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y trafodaethau hyn i ffwrdd o'ch plentyn. O flaen eich plant, ceisiwch gael sgwrs broffesiynol neu gyfeillgar gyda'ch cyn.

Bydd cynnwys eich plentyn yn eich gwrthdaro ond yn ei wneud yn fwy dryslyd, ac mae'n dechrau teimlo ei fod yn cael ei orfodi i ddewis ochr.

|_+_|

14. Peidiwch â rhannu materion llys neu ariannol gyda'ch plant

Fel plentyn i rieni sydd wedi ysgaru, mae'ch plentyn eisoes yn profi llawer o straen emosiynol . Peidiwch â thynnu na rhannu eich rhwystredigaethau gyda nhw - dim ond plant ydyn nhw, wedi'r cyfan.

Os ydych yn rhefru wrthynt am straen ariannol neu ysgariad yn eich bywyd, efallai y byddant yn dechrau teimlo'n gyfrifol amdano, gan arwain at broblemau emosiynol.

15. Peidiwch â gwneud newidiadau sydyn yn ffordd o fyw eich plant

Mae angen trefn arferol ar blant ar gyfer twf corfforol ac emosiynol iach. Astudiaethau dangos bod plant sydd wedi gosod arferion gyda'u teulu, fel bwyta gyda'i gilydd neu fynd i rai gweithgareddau penodol, yn tueddu i fod yn fwy emosiynol iach.

Er y gallai eich ysgariad fod wedi newid deinameg yr arferion hyn, ceisio cadw i fyny â’r ffordd o fyw y mae’ch plentyn yn gyfarwydd ag ef yw’r ffordd orau i’w helpu i deimlo’n ddiogel ac yn gysylltiedig â chi.

Casgliad

Gall y rhain, a pheth na ddylid eu gwneud, ar gyfer rhieni sydd wedi ysgaru eich helpu i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i les a datblygiad cyfannol eich plentyn.

Nid oes unrhyw reswm pam na ddylai plant â rhieni sydd wedi ysgaru dyfu i fod yr un mor emosiynol iach â phlant eraill. Gall trefniadau rhianta priodol ar ôl ysgariad a chymorth emosiynol sicrhau bod eich plentyn yn cael bywyd iach wrth iddo dyfu.

Ranna ’: